Speeches

Diskour Leta La Nasyon 2022 par Prezidan Larepiblik, Msye Wavel Ramkalawan devan Lasanble Nayonal

03 March 2022 | State House

Mr Speaker

Lider Lopozisyon

Lider Zafer Gouvernman

Depite Speaker Lasanble Nasyonal

Tou Manm Onorab

Viz Prezidan Larepiblik e Stella

Sef Ziz e Prezidan Lakour d’Appel

Tou Minis

Compol

Brigadier

SS Afif

Monseigneur Harel 

Monseigneur Wong

Tou Seselwa

Seselwa ki isi, Seselwa ki aletranze. Nou tou ki annan en koneksyon avek Sesel e mon tre Ser Linda.

Mr Speaker, 16 mwan dan lofis. 16 mwan dan en moman pli difisil dan listwar nou pei. Lemonn an antye ti resanble t’in aret roule. Nou lekonomi ti lo son zenou. Lavenir ti paret enposib e enserten.

Mr Speaker, i fasil pou nou oubliy Oktob 2020, me, i enportan pou nou gard Oktob 2020 devan nou pou nou kapab fer refleksyon. Oktob 2020, dolar ti 2 roupi. Gouvernman ti a pe viv lo lavans ki Labank Santral i donnen, e nou konsern koman en Gouvernman sete eski nou pou kapab pey travayer zot saler lafen dimwan. Nou konsern pa ti si travayer pou ganny 13enm mwan, si travayer pou ganny bonus me sete eski zot pou ganny en lapey lafen dimwan pou zot kapab met manze lo latab zot fanmiy. Pou zot kapab abiy zot zanfan. Pou zot kapab donn tou manm zot fanmiy lankourazman ki neseser.

Mr. Speaker, de trwa zour oubyen de trwa semenn apre ki ladministrasyon t’in ranport eleksyon, nou sistenm lasante ti komans fer fas avek COVID. Lopital Anse Royale, Lopital Sesel, Lopital Lafanmiy,. Praslin avek La Digue, tou nou servis lasante ti komans re-santi  lefe COVID. Me ozordi, le 22, dezyenm mwan 2022 atraver planifikasyon serye e management konkret, nou deza lo larout pou nou avans pli devan. Sa gouvernman pa ti tarde pou li pran aksyon konkret e se sa ki anmenn nou ozordi letan nou regard leta nou nasyon. Dan en pti git letan plis ki 60 milyon t’in ganny kontribye dan kont COVID. Nou lekonomi ti pe komans war en pti lalimyer. Sesel ti antre dan en progranm vaksinasyon agresiv depi Zanvye 2021 e koman Prezidan Sesel mon ti vin koman premye Sef Deta Lafrik pou pran sa vaksen. Prezidan Danny Faure ti swiv mwan; dezyenm dimoun pou pran sa vaksen e ansanm avek Gouvernman, tou manm Cabinet, tou manm Lasanble Nasyonal nou ti antre dan en nouvo letap e se sa ki ti permet nou, pou nou re-ouver nou pei le 25 Mars 2021.

Mr Speaker, pep Seselwa, nou ti ouver nou pei dan en moman kot bokou dimoun e bokou ti annan serten lafreyer. Sa ki nou pei pe fer i fou. Nou bann dimoun k’in kalkile, bann dimoun ki pare pou pran desizyon. E anmenmtan ki nou ti fer sa, anmenmtan ki COVID ti ravaz nou kominote, ki nou ti fer? Nou ti konstrir en fasilite lopital dan 17 zour pou nou kapab akeir 40 pasyan. Plitar nou ti refer latant; sa lopital latant ki Qatar ti donn nou dan 25 zour. Dan sa kourt letan nou’n anmenn 2 oxygen plants, nou’n anmenn freezer pou nou kapab stock vaksen Pfizer e anpliS ki sa nou’n fer bokou lezot keksoz.  

Alor Mr. Speaker premyerman mon anvi dir avek pep Seselwa fodre pa ki nou pran okenn keksoz koman en donnen, me okontrer, fodre ki nou tou, sa pep Seselwa, nou ki pe zwiv, nou realize ki pou dir sel fason pou nou pei avans, sel fason pou nou pei attend ban lobzektif vreman noble se pou nou fer bon planifikasyon. Se pou nou regarde ki sak sou ki nou pei i gannyen i byen ganny depanse e apre sa fodre ki i annan linite parmi sa pep. Wi pep Seselwa, se nou linite k’in anmenn nou ziska kot nou ete e alor an kolaborasyon avek sa pep Seselwa ki vreman donn mwan en gran lafyerte, nou’n travay dir e nou devret fyer koman en nasyon.

Me Mr. Speaker pa zis lepep Seselwa e nou bann imen k’in permet nou ariv kot nou ete, zour koman lannwit mon pa zanmen aret remersye Bondye Tou Pwisan k’in beni nou pei, k’in beni nou nasyon, k’in montre nou direksyon. Anba son gidans nou’n ganny proteze koman en pep, e ozordi nou dir premyerman avek Bondye Tou Pwisan,  «Mersi bokou pour sa lanmour spesyal ki ou annan pour Sesel a pour tou Sesewla,».

Mr Speaker pandan sa lespas letan ki mon pe koz lo la e letan mon pe adrese ozordi, nou rezerv son total i 702 milyon dolar, e nou rezerv net, savedir sa ki pour nou an antye i 509 milyon dolar. Zanmen sa in deza arive. E Mr. Speaker mon osi anvi dir avek lepep Seselwa ki dan milye tou sa difikilte ki nou’n pas ladan, menm si nou konpar bann sif viziter k’in antre dan nou pei an 2019 avek 2021. Menm si a 2019, nou ti resevwar pres 400 mil viziter e lannen pase nou’n resevwar 180 mil viziter, mon anvi dir avek pep Seselwa ki reveni ki nou’n anmase avek lendistri touris an 2021, i bokou pli o ki an 2019. Se sa travay ki nou’n fer, e se sa kot in anmenn nou? Mr. Speaker se avek bokou lafyerte e mon konnen ki Minis Lasante i partaz sa menm lafyerte, sa menm lazwa, mon anvi dir avek lepep Seselwa anver bon management sa sitiasyon COVID, ozordi tou bann fasilite kot Coast Guard napa okenn pasyan. Nou annou nou zis 8 pasyan kot Family Hospital. Se la kot nou’n arive e se sa ki ankor enn fwa i fer nou fyer. Ozordi letan mon pe adres zot, nou rolling average i 50 e nou annan nou 541 ka aktiv. 85% nou popilasyon in pran premye dose vaksen, 80% in pran toulede dose e 33% in fini pran booster dose. E nou lazenes osi tou, en gran poursantaz parmi zot, zot in fini ganny vaksinen.

Alor Mr. Speaker avek sa progre ki nou pe fer, mon pou chair en miting Platinum sa semenn e dan sa miting – e mon konnen pou dir Seselwa pe esper sa. Dan sa miting nou pwen prensipal pou azanda, se pou nou regard bann restriksyon ki egziste la pour le moman e mon kapab deza dir avek zot ki nou pe al dan direksyon pou nou soulaz plis sa bann restriksyon pou ki nou pep i kapab ankor enn fwa respire. Nou tou nou anvi kapab ganny enpe plis laliberte. Nou anvi kapab vizit nou paran. Nou anvi kapab ale e melanze avek kominote. Alors nou ava pran sa desizyon sa semenn. E ozordi Mr. Speaker mon anvi fer en lapel avek tou lakominote relizye, e tou lepep Seselwa, pou dedye sa wikenn ki pe vini koman en wikenn Aksyon De Gras depi Vandredi. Aksyon De Gras pou remersye Bondye pour sa ki nou’n arive fer e sa Aksyon De Gras i ava termin dan en selebrasyon milti–lafwa le 28 Fevriye anler State House kot ankor enn fwa nou pou trourn ver Bondye egzakteman parey nou ti fer li letan nou ti lo nou zenou. Me la nou pou retrourn ver Bondye pou nou remersye li e pou nou loue li pour lafason ki in pran swen avek nou.

Mr. Speaker ozordi kot Sesel in arive, mon anvi dir avek lepep Seselwa ki malgre bann challenges, bann defi, ki nou ankor pe fer fas avek, nou lo bon semen. Sa mon kwar napa personn ki kapab reye. Nou lo bon semen, e alor ozordi mon anvi dir avek lepep Seselwa kot mwan mon kwar nou pe viv dan en pei ki stab. Kot sanzman politik e tranzisyon in fini ganny aksepte. Nou’n vin en pep k’in anbras la demokrasi. En pep ki konpran ki sel fason pou li sanz son Gouvernman se atraver bwat vote.

Nou en pep kot son Lafors La Defans e kot tou keksoz ki konsern sekirite in montre zot lwayote anver leta e anver paviyon e sa Lafors Defans reprezante tanto par Brigadier Rosette in vin lafyerte nou pep. Zot pe azir koman bann profesyonnel e mwan koman Komandan An Sef Lafors mon pa mank okenn lokazyon pou mwan dir wi sa lafors ozordi i a pe kontinnyelman grandir e zot a pe fer pep Seselwa konn en vre lafyerte. Alor mon dir avek zot kontinnyen dan sa direksyon e pour tou bann zenn ki dan sa lafors, mon konnen ki pou dir parfwa zot santi serten dekourazman e mwan mon pe pran li koman mon responsabilite ansanm avek Brigadier pou nou regard kimannyer nou Lafors i avans pli devan.

E zisteman Mr. Speaker, mon osi anvi dir avek lepep Seselwa ki nou pe viv dan en pei vre demokrasi, kot napa okenn telefonn ki ganny ekoute. Sa bann letan kot i annan lespyon ki viv an deor ou lafnet pou ekoute ki ou pe dir in fini e ozordi tou dimoun i kapab eksprim li, menm bann ki napa okenn mesaz i kapab eksprim zot lekor. 

Ozordi Mr. Speaker nou annan nou en pep ki dousman, dousman i a pe realize ki travay dir i a pa en fardo me ki travay dir i moralman bon pour nou e ki etikman se sa ki nou devret fer e anmenmtan tax payers zot pe demande ki zot larzan, ki zot kontribsiyon i byen ganny itilize, e zot lekspektasyon se en pei kot napa koripsyon oubyen en pei ki lager kont koripsyon kot i annan. En pei kot i annan respe pour drwa sak endividi e kot sa pei i delivre bann servis apropriye. Wi, ozordi drwa tou nou sitwayen i ganny respekte.

Mr. Speaker nou bann zanfan tou in montre nou ki zot in konrpan sa mesaz e zot in montre nou atraver zot rezilta; bann meyer rezilta ki nou’n gannyen pandan en kantite lannen, ki pou dir zot osi tou zot pou kontribye dan konstriksyon sa nouvo pei, sa pei ki fer nou leker bat for. Sa lim nasyonal ki letan nou sant li parey zot in sant li avek sitan labote e letan nou paviyon pe monte ki pou dir zot osi tou zot form par sa pei. Mr. Speaker, en pei kot zonm ek fanm ki ti lo URS (Unemployment Relief Scheme) in antre dan lanplwa a plen tan, kot zot pe fer zot kontribisyon pansyon e i annan bokou ki pe resevwar en lapey de fwa bokou plis ki sa ki zot ti pe resevwar lo URS e i menm annan k’in komans zot prop biznes e pe fer 4 fwa plis ki sa ki zot ti gannyen dan URS.

Mr. Speaker se en pei kot i annan bokou plis konfyans parmi bann envestiser. Kot ankor enn fwa FDI (Foreign Direct Investment) pe antre. Kot nou trouv gran konstriksyon pe ganny fer e alor Mr. Speaker, mon lenvitasyon pour lepep Seselwa se pou dir avek nou tou, sa i apel nou pei sa, sa i apel nou pei Sesel, en pti Sesel me selman lo lasenn enternasyonal, isi menm nou vreman anmenn lafyerte e alor mon envit tou Seselwa pou nou sant dan menm liv kantik. Be annou sant menm kantik! E dan sa fason, nou tou nou ava pe anmenn nou pei dan menm direksyon. Alor Mr. Speaker mon anvi dir avek Seselwa, in nepli moman pou nou koz lo sanzman. Ozordi sanzman in fini arive! Ozordi annou koz lo transformasyon nou sosyete.

Transformen e dan sa transformasyon ki mon deza war pe arive, lakle se ki nou tou nou donn tou sa ki nou annan. Nou performans i vin a la oter e nou menm rod en fason pou nou al pli o, pou nou parey nou dir an angle «Go the extra mile», pou nou vin pli konsansye. Pou nou realize ki pou dir letan mwan koman en endividi, mon pou donn sa ki meyer anndan se mon fanmiy ki benefisye, se mon sosyete, se mon kominote ki benefisye me par lao tou se mwan, akoz i donn mwan en nouvo sans konfyans e sa nouvo sans konfyans, i fer ki mwan menm mwan mon donn mon lekor plis respe e atraver sa respe, mon gard mwan lo en oter ki akseptab. Mr. Speaker, dan sa Sesel ki nou’n kree e ki sa transformasyon pe kontinnyen arive mon bezwen dir napa plas pou medyokrite. Napa plas pour lapares, napa plas pou en latitid mon tanpi. Non!  Sakenn i bezwen demande, kwa ki mon pe prodwir apre en lazournen travay? Kwa ki monn aprann koman en etidyan apre ki monn asiz en lazournen dan laklas? Kwa ki mon pe fer pou mwan amelyor mon landrwa travay? E pour zot isi dan sa lasanble ki bann leaders e pou bann osi ki pa dan sa lasanble; Kwa ki mon pe fer koman en leader? Kimannyer mon pe diriz mon lorganizasyon? Kimannyer eski mon pe fer mon lorganizasyon grandir e fer li briye ? Eski letan ou a pe fer tousala ou santi ki ou konfyans ki ou annan dan ou lekor i vin plis? Ou santi sa nesesite pou ou aprann plis ? e ou santi ki ou a pe rann lepep Seselwa atraver sa pozisyon ki ou annan dan sa sosyete Sesel ki ou a pe rann zot en pli gran servis? E atraver sa ou pe ed ou zanfan ou pe ed mon zanfan e ou pe ed tou zanfan Seselwa grandir paski annou pa bliye, Sesel i pour tou son zanfan. Alors nou mazin tou zanfan Seselwa.

Alors Mr. Speaker, sa transformasyon ki mon pe koz lo la e ki ozordi i enportan se atraver nou performans pou nou konstrir en nasyon ini. Pou nou konstrir nou pei e la mon anvi remersye tou dimoun ki pe travay dan servis piblik ki pe donn sa ki meyer. I annan en kantite zot ki pe donn sa ki meyer. Wikenn, zot pe regarde kimannyer zot pou pas dan bann file pou nobou ed en frer, en ser Seselwa. Me mon osi bezwen ki mon konpar bann ki pe donn tou, pou mwan eksprim mon dezapwentman avek sa bann ki zot lipye drwat i kole lo fren e zot lanmen gos i lo fren a main. Mon pa kontan avek sa paski zot lentansyon se pour fer sa pep fristre e nou dan sa ladministrasyon nou pa anvi sa fristrasyon, alor mon pou bezwen, malerezman, dir direkteman pour ki letan zot kontinnyen ki zot lipye lo fren, kit zot lanmen lo fren a main e zot ganny dir zot performans pa a la oter e alor zot pou bezwen aret travay, ki personn pa azir komsi personn pann ganny okenn warning. E nou’n ganny nou 16 mwan e nou war sa bann ki pas zot letan azir dan sa fason e pou nou kapab fer sa pei bouze fodre ki sa osi tou i sanze.

La mon anvi osi remersye tou dimoun dan sekter prive paski ozordi sekter prive pe vin sa vre moter nou lekonomi e Minis Finans in fini prevwar ki pou dir atraver zot performans sa lannen ki pe vini, e pourtan noun fer desann to tax me malgre nou’n fer desann, sa lannen nou pou anmas plis tax akoz i annan plis biznes ki pe travay. I annan plis biznes ki pe debrouye. Alors tou biznes e tou bann envestiser, Sesel i dir zot mersi bokou pour sa ki zot pe fer.

Mr. Speaker dan sa transformasyon e se pour sa rezon ki nou’n sanz sa non DPA (Department of Public Administration). Nou’n anvi ki dimoun i kite sa vye model kot parfwa ti ganny servi koman en leskiz e ki parfwa ti pe tro kontrole. E byento pou annan en prezantasyon isi devan Lasanble kot Mrs. Sheila Mohideen, nou nouvo Chief Secretary pe osi fer sa lantrennman atraver Guy Morel Institute ki pou vin sa Civil Service College, i pou vini pou eksplik zot kimannyer sa civil service pou ganny transformen e kimannyer pou annan plis lotonomi dan bann minister e bann departman e sa i ava fer ki performans i ava kapab pli byen ganny assess e non selman ki performans a pli byen ganny assess, me avan ki nou rod plis larzan, plis logmantasyon oubyen plis resours nou ava osi demande, kimannyer eski sa resours ki mon pe rode pou ede pou amelyor sa travay.

Mr. Speaker, sa ladministrasyon pe dir avek lepep Seselwa nou serye e alor nou pe dir avek tou travayer pa bezwen elimin ou lekor dan sa prosesis me okontrer, fer sir ki ou form parti sa prosesis pou ou anmenn lafyerte.

Donc, dan sa menm lespri dan ki nou’n eksperyanse, e mon war ki nou pei pe al dan sa bon direksyon nou bezwen etablir bann pli o standar posib dan tou sa ki nou fer e atraver sa Seselwa ava ganny rekonnet parey nou bann zanset ki ti konstrir State House, ki ti konstrir Donmous, ki ti konstrir Immaculate Conception, ki ti konstrir La Salle D'œuvres, ki ti konstrir tou sa bann gran batiman, k’in fer semen otour Mahe. Parey nou bann zanset ki ti donn tou, ki ti travay, ki pa ti bezwen travayer sorti aletranze pou fer sa, nou osi tou nou ava kapab re ganny sa lafyerte koman bann dimoun ki travay.

E la mon anvi dir zot e se pour sa rezon ki mon gouvernman in pran en stand vreman serye lo sa size GOP e ki anmezir ki nou’n met Seselwa dan lanplwa nou’n kapab larg plis sa GOP, mon ava dir zot mon vreman ofanse letan en envestiser i vini e i a pe rod en poursantaz travayer etranze pou travay dan son letablisman. Me selman anmenmtan mon konpran li, me nou ki bezwen sanz sa. E si nou sanz sa, la nou ava kapab koz enpe for. E la Msye Speaker mon anvi dir avek ou, tou lepep Seselwa e tou bann leaders ki dan lasanble ki pou dir letan mon kit Sesel, parey zot in war, mon pran li koman en devwar pou mwan rankontre Seselwa ki viv aletranze. E sak fwa ki monn zwenn bann Seselwa e la semenn pase monn zwenn trwa group Seselwa, Belgique, Brest avek Paris, e avan sa mon ti zwenn en lot group Addis Ababa, sa  ki ankourazman mwan se mon war bann Seselwa ki pe travay dir, bann Seselwa ki pe met zot talan a dispozisyon sa lorganizasyon kot zot pe travay. E letan ou al Lerop, letan ou regard bann Seselwa ki letan liver pe tap a son plen, letan tanperatir ler ou leve i mwens 2, mwens 3, mwens 5, me selman sa Seselwa pe leve pou li al rann lapel, be mon dir be dan nou Seselwa, nou annan en leta lespri ki for. Nou annan en keksoz anndan nou koman bann dimoun ki sorti lo zil, ki vreman for en kantite. E alor, be si nou bann frer ek nou bann ser dan lafreser i a pe leve akoz ki nou osi tou nou pa kapab leve dan bomaten pou nou travay e pour nou prodrwir. E sa bann dimoun, napa sekirite sosyal pour zot al tap laport, zot bezwen fer sa e se sa ki permet zot pou zot nourir zot fanmiy. E la mon anvi sa menm latitid i rennye parmi nou pep.

Alor Mr. Speaker parey nou tou nou konnen i kontinnyen annan sitan pozisyon ki pe ganny okipe par etranze, akoz ki nou, nou pa kapab ranpli sa bann pozisyon?  I annan sitan etranze ki nou Seselwa i pli kalifye ki zot, alors mon osi demande ki dan tou bann landrwa travay, idantifye osi bann Seselwa ki kapab ranplas en etranze e fer ki sa Seselwa i ava ganny sa travay. E la mon osi dir parey mon kontan dir, ou sa Seselwa pa bezwen zis les etranze vin pran ou plas! Be ou osi tou, debout, leve e pa bezwen les ou pei tonbe, okontrer fer ou pei konte. E mon anvi felisit ankor enn fwa tou Seselwa ki pe fer ekstrememan byen. Mon zwenn zot toulezour. Mon anvi felisit zot e mon anvi dir avek zot kontinnyen akoz zot fer nou pei vreman fyer.

Mr. Speaker, letan nou pe koz protez nou pei pou en meyer demen, i enportan pou nou osi dir e pou mwan osi dir espesyalman avek lepep Seselwa ki dan sa transformasyon ki nou pe koz lo la, fodre ki nou tire dan nou lespri sa latitid kot gouvernman ki pou fer tou keksoz pour zot. Annou sanze sa, paski dan sa transformasyon se pa gouvernman ki pou fer tou keksoz, gouvernman i ava en fasilitater me mazinen ki pou dir tou keksoz i komans avek ou. Sa etidyan letan ou ganny bann bon mark se paski ou k’in etidye, dan menm fason travayer letan i delivre byen e i ganny en promosyon se paski ou k’in travay. Meritokrasi parey nou dir, se sa ki pou anmenn ou pli o, ki pou fer nou kapab grenpe. E anmezir ki nou perfesyonn nou lekor, nou ava kapab ariv pli o e se sa ki pou donn nou sa meyer demen. En meyer demen kot nou konn nou priyorite e kot nou konnen, e nou tou ki la, mon espere nou konnen, sa meyer demen oubyen kot nou’n arive in vin atraver sakrifis. Ki pou dir nou’n bezwen fer sakrifis.

I annan moman kot petet nou’n travay san pran en lunch break. I annan moman kot nou’n asize akoz nou’n anvi rezourd sa sitiasyon, kot nou’n travay ziska 2er bomaten. In annan moman kot nou’n war zis enn erdtan sonmey e menm la sa sonmey pann tro vini. Alors Mr. Speaker, nou bezwen protez nou pei an mezir ki nou donn tou.

E la silvouple, pep Seselwa, annou protez nou pei. Kriminalite kont bann viziter pou senpleman detri nou lendistri e nou lekonomi. Sa bann zimaz ki pe sirkile lo lans Port Launay, i pa donn nou okenn lafyerte e aksyon apropriye pou bezwen ganny pran. Letan nou trenn nou lipye dan nou landrwa travay, sa ki nou pe fer, nou ape anpes Seselwa ganny en meyer standar lavi. Letan nou pa planifye nou lavenir koman en zenn, me nou plito les nou ganny trennen dan tou kalite vis, sa pou fer ki nou demen pou ganny brize. Letan nou tou ansanm, nou pran en lot latitid la nou ava pe protez nou pei, la nou ava pe debout pour nou kominote, la nou ava pe lager kont tou ban ditor ki pe detri li e anmenmtan nou ava pe lager kont sa pli gran fleo ki kontinnyen tous tou nou bann zenn, tous nou popilasyon e fer zot vin zombie e fer zot antre dan tou sa bann kriminalite; e sa se drog. Tou sa bann dennyen krim k’in arive i annan drog ki involve ladan, alor silvouple Seselwa gouvernman pe fer son bout, mon envit zot osi pou fer zot bout. Pa bezwen gat sa bann resours ki leta i annan e ki zot, zot in prodwir dan en fason initil.

Alor Mr. Speaker, Ser, Frer Seselwa, nou bezwen koman en pep dan sa trasnformasyon osi transform nou kominote. Nou bezwen kapab anpese ki vyolans i vin en fason fer pou nou bann dimoun. Sa vyolans mon deza pe koz avek Komisyoner Lapolis. Sa vyolans nou pou bezwen aret li paski i pe tro ale. E mon annan sa konfyans ki pou dir lapolis pou fer sa ki zot devret fer. E la Komisyoner Barbe, mon anvi felisit ou, pou ou leadership ki ou pe montre. Ozordi i deza annan sa transformasyon ki pe arive dan lapolis e sirman zot in remarke ki pou dir krim ozordi i ganny detekte, lontan ki krim pa ti ganny detekte. Ozordi en krim i arive, demen oubyen apre demen sa dimoun i ganny atrape e ganny anmennen devan lazistis. Me selman anmenmtan parey nou’n fek fer apre midi… Apre midi mon bann zanmi, malerezman, nou’n bezwen sinny en papye pou sispann en Asistan Sirentandan. La letan nou pe koze i annan gard ki dan kaso, k’in partisip dan aksyon krim. Sa pa kapab kontinnyen. Pli tar lannen pase nou’n bezwen osi sispann en Sef Sirentandan Lapolis akoz son konportman pa ti annord. Alor i enportan pou nou osi regarde e la mon lans en lapel avek Lafors Lapolis, letan ou met sa kas ki lo la i annan lanblenm Sesel, ou devret pe mars avek loner. Ou devret pe servi ou pei avek loner e ou pa devret involve dan okenn aksyon kriminel. Alors Mr. Speaker nou bezwen fer sa, i annan en gro travay la.

Bann nwizans dan kominote; mank respe, labi nou bann zanfan e la mon kontan ki pou dir lakour in pran en lapros vreman strik. Sef Ziz, mon anvi felisit lakour e mon demande ki pou dir nou kontinnyen dan sa direksyon, en adilt ki abiz en zanfan anba 10ans. Ki abiz en zanfan, sorry i annan en problenm avek li. E nou sistenm legal i bezwen pran aksyon e la ansanm avek Atorni Zeneral nou pe koze kimannyer sa bann ka labi i kapab pas pli vit paski souvan fwa letan i tarde, bann zanfan i ganny enfliyanse dan tou kalite direksyon e larzan i marse, e tou kalite keksoz i marse, e lazistis pa ganny fer. E mon konnen ki pou dir dan nou kominote, bokou dimoun pe demande be ki arive avek sa bann dimoun ki pe vole? Ki ganny anvoy prizon de mwan, trwa mwan apre zot ganny anvoy ankor e zot rekomans vole. Sa osi tou i en refleksyon ki mon pe demann lasanble pou fer pou regarde kimannyer pou tackle sa bann repeat offenders ki fer en kominote ganny terorize. Personn pa devret kapab pran okenn dimoun otaz. Se pa sa pei ki nou a pe rod konstrir. Alors, bann dimoun ki kwar ki zot pa kapab viv dan sa kominote, fodre ki leta i pran askyon neseser pou nou kapab bouz devan.

E la pep Sesel vreman, mon anvi nou nasyon i atas li toultan avek laverite. Nou sosyete ozordi pe ganny bonbarde avek tro bokou mansonz, e i malere pou dir souvan fwa se bann fanm ek zonm byen edike ki pe senm sa bann mansonz e sa bann mansonz parbon pou nou sosyete, parbon pou nou bann zanfan, parbon pou nou pei, alors mon pe demande ki dan sa transformasyon premyerman sa bann fanm ek zonm adilt, si zot anvi al lo facebook, vin avek zot prop idantite. Pa bezwen apel zot lekor ‘Trou Kler’, ‘Deginyen’, ‘Gro Ros’, sepa ki lot kalite ankor…. ‘Ti Nesta’, sepa ki lot zafer. Vin fran! Si ou annan en lopinnyon pou ou eksprimen, eksprim sa lopinnyon akoz ou lopinnyon ou devret kapab fer li konte. Akoz ki zot dan lasanble isi zot annan zot laliberte lekspresyon, akoz ki zot anvi koze, akoz ki zot, zot fer li. E tou dimoun i konnen ki sa tel Onorab k’in dir. Alors mon demande ki lo facebook osi e dan tou sa bann landrwa ki nou pe senm sa bann mansonz nou arete.

E mon anvi adres osi medya, paski mon kwar ki medya i annan en rol spesyal, akoz i bezwen rode, e i bezwen fer resers pou laverite, rod sa laverite pou ou kapab ede konstrir sa pei. E pou bann ki annan sa bann responsabilite, mon ti ava kontan ki zot vin bann Richard Quest. Bann Christina Anmanpoor e san oubliy nou prop defen Kevin Malbrook. Bann zournalis ki nou tou nou’n annan respe pour zot paski zot in enterese pou zot fouye, pou zot konn laverite. E lo nou kote dan nou gouvernman, parey yer Minis Hassan in fer lo kote lenvestigasyon lo Seypec nou pou kontinnyen donn lenformasyon. Nou pou kontinnyen la ek lenformasyon pou nou donn zot, me nou ekspekte ki letan nou donn lenformasyon ki zot osi fidel avek lafason ki zot partaz sa lenformasyon avek lepep Seselwa. E la mon osi dir bann MNA’s, ki pou dir dimoun i ekout zot byen e zot tou zot bezwen konn byen zot bann prosedir. Letan zot dir serten keksoz, dimoun i ekoute i pran sa koman laverite. Lot zour mon tann en MNA dan en interview, i dir, «Monn rode dan bidze me mon pann war sa sonm,» . Me Onorab be si i en proze pou en departman ki pa budget dependent ou pou rode dan bidze lizour, landmen ou pa pou war narnyen menm. Annou rode, ganny lenformasyon apropriye, partaz li avek sa pep. Alors, bann MNA’s, mon konnen ki pou dir Speaker tazantan i aret zot letan i annan keksoz ki pa apropriye me mon demann zot tou pou zot partisip ladan. E la mon demann avek bann dimoun ki fer bann talk shows, paski ozordi se laliberte ki rennyen. Lo SBC, Telesesel, dimoun i kapab koz mannyer i anvi me sa bann dimoun ki lead sa bann talk shows, mon dir annan en responsabilite spesyal, sa se pou zot pli konnen ki bann dimoun ki dan zot lodyans. Akoz? Spesyalman bann fe pou zot kapab koriz bann fo enterpretasyon ki ganny met devan e ki dan sa fason nou pep i a mars dan lalimyer.

Mr Speaker, leta nou pei i enn kot rule of law in vreman etablir. Ozordi, tou dimoun i konnen ki pou dir si i annan en lenzistis i kapab ganny en larepons. Tou dimoun i konnen ki pou dir a tou moman prosedir i ganny swiv e tou dennyenman monn kontan ki pou dir bann avoka devan lakour e menm bann diferan lenstitisyon in vini pou protez drwa sak endividi. Komela ou war in vin en demann regilye e nou bann zanmi dan zidisyer…demann regilye pou ganny soley e pou ganny fresh air. Tousala i form parti bann transformasyon ki nou pe fer dan nou pei pou nou kapab sanze, pou nou kapab avans pli devan e alor Mr. Speaker mon anvi dir ki tou bann manm annan sa responsabilite pou mentenir the rule of law, zot tou zot fer zot travay dan en fason lib.  E pep Seselwa, State House i pa en lakour, mwan mon pa en ziz. Zidisyer i ganny ansarz par Sef Ziz Ronny Govinden e Lakour D’appel par prezidan Fernando. E la mon anvi fer kler ki dan tou sa bann lenvestigasyon e dan tou sa bann case high profile ki pe pase ozordi napa okenn azanda politik e mon anvi dir pa fer li politik e mon anvi dir avek bann dimoun ki pe sey fer li politik, si zot, zot fer li politik pa bezwen akiz lezot dimoun pe fer politik.

Mr. Speaker, nou dan en pei ki ozordi napa okenn truth commission ki pou ganny etablir plitar dan lavenir. Nou anvi mars dapre lalwa, dapre nou konstitisyon, parey ou, oun dir Legzekitiv i ganny balanse par Lezislativ e ki travay ki Legzekitiv e Lezislativ i fer i ganny oversight Zidisyer. Se sa nou sistenm Gouvernman e se sa ki nou kontinnyen promote. Alors mon espere ki Truth, Reconciliation and National Unity Commission zot ava fini zot travay sa lannen, apre sa zot ava prezant zot rapor. Mon osi apresye travay ki Ombudsman in fer, i fek prezant son rapor e in fer serten propozisyon e sa bann propozisyon zot ava ganny etidye. Human Rights Commission byensir zot in pran en nouvo lelan e la pour le moman zot in fer rapor lo leta bann kaso e mwan personnelman mon welcome sa bann diferan rapor ki zot in fer e ozordi mon oule annonse ki nou dan prosesis pou nou fer en proper remand centre e sa proper remand centre i ava lo standar enternasyonal e nou pou konsilte avek Human Rights Commission pou nou fer sir ki zot zwenn bann standar enternasyonal pou ki napa okenn konplent. E la Mr. Speaker mon anvi dir ki letan mon ti Brussels, nou Anbasader Ms Beryl Samson ki osi annan sa regar lo Geneva kot bann zafer lo Human Rights i konsernen in enform mwan ki pou dir pann annan okenn konplent from bann dimoun konsernen kot Human Rights lo Sesel me okontrer ki Brussels limenm e osi kominote enternasyonal i tre satisfe avek lafason ki Sesel pe konport li, e tou dimoun i ganny sa drwa pou li eksprimen, pou ki son drwa i ganny enplimante. Alors Mr. Speaker nou, nou anvi kontinnyen avek nou bann lenstitisyon e nou bezwen pous zot, donn zot plis ledan pou ki zot kapab fer en travay ki ava donn nou plis lafyerte.

ACCS, definitivman, nou’n war zot enpe plis sa bann dennyen moman atraver sa travay kont koripsyon ki zot pe fer e nou demann zot pou kontinnyen zot travay tout an gardan the Rule of Law. E ozordi nou vreman fyer ki Sesel i ganny rekonnet koman en pei ki napa labi e sa dan tou bann Some enternasyonal, dan tou bann rankont enternasyonal e lo nivo Linnyon Afriken osi tou, Sesel i sorti laba anler. E zot in vwar letan monn rankontre Mo Ibrahim kot nou’n ganny sans koz lo sitiasyon Sesel e in eksprim son kontantman lo lafason ki Sesel pe perform e alors Mr. Speaker nou pou kontinny lo sa laniny e sa i form parti leta nou nasyon kot napa personn ki pou disparet dan nou pei. Napa personn ki pou ganny arete e son fanmiy pa pou konnen kote i ete. Napa personn ki pou ganny arete e ki pou napa reprezantasyon legal. Napa personn ki pou pas dan sa bann sitiasyon me nou pou gard nou koman en pei kot drwa sak endividi i ganny rekonnet. Laliberte lekspresyon sak endividi i ganny proteze e kot nou kapab viv avek tout lafyerte.

Mr. Speaker, enn bann size ki konsern tou Seselwa ozordi se kou lavi. Nou tou nou ti ava kontan ki pri lavi ti ava mwen ser me malerezman ozordi nou war ki kou lavi i kontinnyen ogmante e alor, i annan bokou kestyon ki poze e mwan mon ganny demann kestyon. Mr. Speaker, pep Seselwa, annou konpran byen kou lavi kimannyer I marse e annou konpran en keksoz; pri komodite lannen e lannen i pou kontinnyen ogmante. Sa ki pou balans sa logmantasyon se en logmantasyon dan ou lapey e se sa ki pann kapab fer pandan sa 16 mwan. Akoz pann kapab fer li? Akoz nou sitiasyon ekonomik. Minis Finans in annonse ki si lekonomi i kontinnyen fer byen sa lannen nou pe regard dan posibilite donn dimoun en logmantasyon e sa logmantasyon se pou koup sa lenflasyon.

E alor annou regarde k’in arive Sesel, kwa k’in afekte nou? Premyerman kou komodite Sesel lo en nivo mondyal in ogmante. Tou Seselwa ki vywayaze i dir ou “lontan i ti al Dubai i ti ganny sa”, “lontan i ti al Moris i ti ganny sa” Sid Afrik menm zafer e zot zistwar i se ki zot keksoz in monte.

Dezyenman kou transportasyon, bann komodite in ogmante dan en fason konsiderab. Twazyenman kou fuel in ogmante e katrienman i osi annan en eleman malonnet parmi serten dimoun, bann marsan e osi serten endividi paski ozordi en Seselwa ki travel i dir ou i pe al fer en pti debrouy e letan i retrournen i fer en profi nou kapab menm dir i touy son frer avek ki i vann sa bann keksoz. Alor Mr. Speaker mon anvi anmenmtan pe fer sa analiz li kou lavi ozordi kot nou pe konplent, pou nou zis mazinen pou zis en segonn, kote nou ti pou ete si sa ladministrasyon pa t’in pran bann desizyon konkret pou vaksin nou pep, pou nou re ouver nou lekonomi, pou nou re donn konfyans bann envestiser, pou nou kapab tir sa dolar 22, 23 e pou nou anmenn li par anba 14. Pou nou kapab tir sa Euro 25 pou anmenn li lo 16 roupi. Zis mazinen kote nou ti pou ete. E la Msye Speaker letan nou regard zis en keksoz, kou transportasyon. Mon bezwen donn zot detay pou zot nobou konpran. Avan COVID an 2019, pou anmenn en container 20 pye sorti Dubai ti kout 2200 dolar, ozordi sa menm container pou pran Dubai pou anmenn isi i kout ant 5400 a 6000 mil dolar. In plis ki double. En refrigerated container sorti Lerop avan ti kout 2800 Euro ozordi i ant 5400 at 6200 Euro. Ankor enn fwa in double. Menm triple. Avan COVID, en container 40 pye sorti Dubai ti kout ant 3800 a 4000 dolar, ozordi i kout 8000 a 9000 mil dolar. Ankor enn fwa in double.  En refregirated container avan COVID ti kout 800 Euro, ozordi i ant 9000 a 10000 mil Euro.

Seselwa kou transportasyon i annan en lenpak direk lo kou marsandiz. I annan en lenpak direk e alors si ou war serten komodite i ogmante,  pa nou ki pe fer li monte, me selman parey monn dir annou mazinen kot nou ti pou ete. Si sa gouvernman pa t’in fer sa travay ki nou’n fer, pou nou relans nou lekonomi, pou nou kapab re debout ankor e pou nou asire ki tou dimoun i ganny en lapey, si dolar ti ankor 22 roupi.

Sa menm container ki mon fek dir zot taler i ti pou kout 132 mil roupi pou ariv Sesel, me akoz nou’n fer sa dolar desann i kout 84 mil roupi pou li arive. Savedir nou’n fer en lekonomi 48 mil roupi. Sa menm container 40 pye sorti Lerop, letan nou’n fer sa menm kalkil noun war ki i kout nou 90 mil roupi. Letan nou pe fer sa exchange i kout nou 90 mil roupi an mwens ki si nou pa t’in fer narnyen, ki zis si nou ti asize e dir nou annan enpe rezerv.  Alor Mr. Speaker, pandan sa 16 mwan letan lemonn in komans sorti pou rekomans prodwir, benzin in mont par 49%, diesel in ogmante par 37% lo World market e sa heavy oil ki nou servi pou nou prodwir elektrisite, li in mont par 84%. Alor, eski nou trouv li drol ki kou elektrisite in ogmante? Eski nou trouv li drol ki bann servis in ogmante? Eski nou trouv li drol ki pri lavi in ogmante. Mr. Speaker tou sa bann keksoz ki mon pe dir i an deor nou kontrol me selman se la kot STC avek son progranm RRP e zot pe travay dir pou kontinnyen fer bann prodwir pri rezonnab.  Zot pe subsidies en kantite bann komodite e sa pe ede.

E ozordi konbyen nou ki pe pran serye sa sitiasyon an Ukraine, Russia avek Lerop? Konbyen nou ki pe mazinen ki pou son lenpak? E mwan mon ava dir zot ki pou mon Gouvernman sa i enn bann keksoz ki pe trakas nou en kantite. Lo kote touris. Ki pou arive si lager i deklare? Sa nouvo market ki nou’n gannyen sorti dan Ukraine avek Larisi limenm. Paski si lager i deklare, Lerop pou met sanksyon, Lanmerik pou met sanksyon e bann kart ensi de swit pou bloke alors nou lendistri touris pou bloke. Lo lot kote, Lerop ki market ozordi pe grandir sa osi tou i kapab soufer. Alors i pou annan en lenpak direk. Alors pep Seselwa, ozordi sa i en pli gran traka pou sa Gouvernman. Nou pe byen ale, an Zanvye la nou’n ganny nou plis ki 22 mil touris. An Fevriye ankor enn fwa nou pou depas sa sif 20 mil e alors nou pe byen ale. E parey nou ti pe byen ale an 2020 lo komansman e apre COVID ti aret tou keksoz, nou per ki pou dir si lager i deklare an Ukraine, Larisi avek Lerop i involve i pou annan en lanpak mondyal e pa zis nou Sesel ki pou soufer. E deza les mwan mon ava dir zot ki pri fuel in komans monte. Se pa zis nou Sesel, Losean Endyen antye pou soufer, Lafrik pou soufer e partou kote. Alors Mr. Speaker mon pe zis mansyonn sa ki nou form parti sa vilaz global e sa ki arive dan en kwen lemonn i pou osi afekte nou e malerezman Gouvernman Sesel pou napa okenn kontrol lo la.

Mr. Speaker ozordi leta nou nasyon i osi donn nou bokou keksoz pou nou selebre e enn nou bann selebrasyon se Air Seychelles. Bann desizyon ki nou’n pran sete bann desizyon ki ti apropriye, ki ti bon, ki ti byen, menm si bokou dimoun ti pe dir nou pa konnen ki nou pe fer.

Mr. Speaker letan nou’n vin dan gouvernman nou’n trouv nou avek en laniny aerien avek en det plis ki 150 milyon dolar. Depi lannen pase e zis koman nou’n antre dan gouvernman nou’n travay lo la, nou’n negosye avek Etihad e nou’n osi negosye avek bann bond holders. Air Seychelles ti al dan ladministrasyon, ofet i ankor dan ladministrasyon. Me ozordi nou bezwen selebre akoz atraver nou bann negosiasyon nou’n reisi write off plis ki 100 milyon dolar det pour Air Seychelles. Savedir Mr. Speaker, nou’n nobou write off 1.5 bilyon roupi ki Air Seychelles ti drwa e la mon anvi vreman remersye tou dimoun k’in travay lo la. E la premyerman mon anvi remersye de administrater, Msye Bernard Pool avek Msye Suketu Patel. Mon anvi remersye Board avek management Air Seychelles, Minis Hassan, Minis Derjacques, Designated Minister ki ti zwe sa rol dirizan. Mon anvi osi remersye Msye Onorab Bernard George k’in la pou ede dan sa bann refleksyon. Tou bann dimoun k’in zwe en rol pozitiv. Mon pa oule mansyonn VP paski li in la lo mon kote me…VP mon ava donn ou sa pti loner, ou osi tou pou tou sa direksyon ki oun donnen. Mon anvi alors Mr. Speaker, remersye tou dimoun k’in ede pou ki ozordi nou trouv nou dan en pozisyon kot letan nou ariv lafen dimwan Mars fini rezourd tou sa bann problenm e Air Seychelles, son management i ava antre pou li kapab kontinyen manage Air Seychelles san ki nou’n bezwen pous okenn dimoun. Sa ki ti pe atann; redundancy, par gran group me nou’n reisi fer sa e alor pou mwan i vreman en lafyerte pou nou Gouvernman.

Mr. Speaker, mon konnen ler pe bouze menm me mon anvi senpleman dir ki sa lannen nou progranm Lezislativ i enn ki pou ranpli. Deza lannen pase Lasanble Nasyonal in met en rikord lo lakantite Bills ki zot in aprouve mon kontan pou dir ki tou sa bann Bills ki zot in aprouve napa enn k’in ganny challenge devan Lakour Konstitisyonnel e alor ki tou keksoz i normal, savedir nou konnen ki nou pe fer. E alors la deswit i annan enn de bann Bills ki zot in aprouve ki pou met an loperasyon; Physical Planning Act, Civil Status, Inquest into Death, Domestic Violence. Byento la, i annan serten le premye Mars pou vin an aplikasyon kot nou ava kapan pe protez nou dimoun. I deza annan serten lalwa ki la devan zot, e mon mazinen ki koman Lasanble i ava repran zot ava pe travay lo la. Me bann nouvo Bills, parmi mon ava zis mansyonnen enn de. Nou anvi entrodwir en Fair Trading Commission Bill, e sa i ava fer ki nou ava kapab regard ankor tou sa ki annan pou fer avek Fair Trading dan nou pei, konpetisyon e proteskyon konsomater. E anmenmtan osi parey nou’n koze, i annan sa eleman kot nou pou entrodwir en Fair Trading Tribunal kot nou bezwen travay lo la. E zisteman dan sa konteks letan nou pe koz tribunal, enn bann eleman vis-à-vis Zidisyer, enn bann eleman ki nou pe regarde se kimannyer nou kapab apwent plis Mazistra, e sa i en konversasyon ki pe on-going. E Minis Finans ansanm avek Sef Ziz zot ava kapab asiz ansanm pou koze, paski nou anvi met plis Mazistra pou nou kapab fer nou ladministrasyon lazistis al pli vit.

Nou Code Penal nou pou fer lamandman pou nou adres bann krim ki ganny motive, e monn tann zot pe koz lo la. Ki ganny motive par en buyer ouswa loriantasyon seksyel en dimoun, dezabilite en dimoun, son ras oubyen son bann kwayans politik. Nou anvi met ledrwa lo la pou nou ankor enn fwa kapab viv dan larmoni e se sa ki nou konstitisyon i osi demann nou.

Sexual Offences Bill, kot la ankor enn fwa tou bann lofans ki annan pou fer avek lofans seksyel, e se la ankor kont zanfan e bann group vilnerab. E la ankor nou pou regarde kimannyer sa Bill pou osi regard bann konportman dan landrwa travay e tou denyenman in annan bann rapor kot bann dimoun espesyalman bann madanm ki travay dan bann lotel zot in konplent. So nou oule adres sa enn fwa pourtou.

Citizenship Amendment Bill ki ava donn la transparans e accountability letan pe donn sitwayente.  Bill ankor enn fwa i  ava fer tou bann prosedir kler; Passport Bill e i pou osi pandan sa lannen annan en 11enm lamandman konstitisyon ki pou vin devan Lasanble Nasyonal e sa propozisyon i pou swiv bann propozisyon ki LDS ti mete dan son manifesto e sa i ava enkli end at fix pour eleskyon. I ava osi regard La Prezidans e osi enn de bann lezot size. E sa ankor enn fwa nou pou fer apre gran konsiltasyon, pou ki tou dimoun i ava kapab donn zot pwennvi.

Nou osi anvi etablir en Sovereign Wealth Fund e sa Sovereign Wealth Fund i ava fer ki tou bann larzan ki nou anmase ki nou pa ti pe ekspekte, nou anmase e sa fon i ava la pour pei. E en Sovereign Wealth Fund i egziste dan bokou pei e la mon kapab donn zot en legzanp. Si letan Coast Guard ti fer patrol e i aret en bato ki pe lapes ilegal e apre sa lakour i sarz sa bato, sa larzan olye i antre dan consolidated fund i ava kapab al dan sa Sovereign Wealth Fund ki ava ede dan bann letan dir e pei i ava konnen.

Small Claims Tribunal; e ankor enn fwa bann pti claims ki fer lakour ranpli avek travay e ankor enn fwa i ava kapab al bokou pli vit. I annan bokou bann lezot Bills Mr. Speaker a nou ava pibliy lalis dan tou sa bann direksyon ki nou anvi ale. E osi parmi i pou annan Private Security Providers Bill paski la ozordi i annan tro bokou labi. Tou dimoun i annan en lakonpannyen sekirite e parfwa i annan en kantite bann manboulouk ki osi arive. Donc, Mr. Speaker nou pou osi regard tre for nou progranm Lezislativ e mon anvi avek bann manm Lasanble mersi davans akoz mon konnen pou dir zot pou annan bokou travay.

Mr. Speaker vreman i annan en kantite keksoz pou dir e letan nou pas lo travay ki bann Minister pe fer, e la mon anvi dir avek lepep Seselwa, mersi pour zot bann komanter ki zot in anvoy kot mwan, letan zot koz lo bann lo bann Minis. San sa lekip ki otour mwan, nou pa ti pou kapab delivre parey nou pe delivre. Alor bann Minis mon anvi ozordi devan Lasanble Nasyonal, devan tou bann brans Gouvernman e devan lepep Seselwa ankor enn fwa sorti dan fon mon leker pou mwan dir zot mersi bokou pou travay ki zot donnen. Nou’n la obor kanmarad pandan 16 mwan, pa nou tou ki ti konn kanmarad me selman nou’n kapab kree en lekip solid. Nou’n ekout kanmarad, nou’n siport kanmarad, nou’n donn kanmarad zepol kot nou’n santi enn nou ser, enn nou frer i enpe fatige oubyen i annan keksoz dan son Minister kot i bezwen sipor. Mon anvi dir zot mersi bokou. Antouka zot, zot mon lafyerte akoz san zot mon prezidans pa ti pou sa ki i ete ziska prezan. Mersi bokou.

Mr. Speaker, Sesel i en sanpyon dan bokou sans, e ozordi letan ou koz lo sanzman klima, letan ou al reprezant Sesel dan bann forum, swa ou pe koz lo losean oubyen ou pe koz lo korperasyon ant Lafrik ek Linyon Eropeen, Sesel toultan i sorti tre byen. E la nou annan lentansyon pou nou reste dan sa direksyon. Kot i konsern sanzman klima nou pou reste en sanpyon e parey zot konnen mwan menm mwan monn ganny apele pou mwan partisip dan UN decade of the Ocean e letan ou pe koz lo vilnerabilite, pti Sesel pe ganny demande pou li vin partisip lo komite United Nations pou sey fer en fason pou nou transform klasifikasyon high income, medium income, pou nou kapab pran nou vilnerabilite an konsiderasyon.

Semenn pase dan sa konferans Brussels, Linyon Eropeen i met en sonm 150 bilyon dolar a dispozisyon bann pei Afriken through sa ki zot apel the Global gateway. E la ankor enn fwa Sesel pou zwe en rol. Letan nou’n koz avek UNESCO e la nou anvi fer en travay vis-à-vis Aldabra. Aldabra ozordi i en patrimwann mondyal me nou anvi Aldabra i ganny li en nouvo dezignasyon e sa dezignasyon;  en Bio-Sphere status, i ava fer ki si nou reisi sa e i ava vin premye pei ki annan sa doub status. E anmenmtan osi nou pe travay tou pour ki Saya de Malha ki Sesel avek Moris pe manage pa pou zis vini pou nou manage son seabed e sa ki anba me osi pou nou manage delo. Sa kolonn delo. E Unesco pe donn nou tou sipor e la ankor enn fwa si nou kapab arive fer sa e la mon kwar ki pou dir nou pou ale dan sa direksyon, i ava vin premye koridor high seas ki de pei i ava ganny sa posibilite pou li manage.

E Mr. Speaker partou kote i annan zis sa ki pozitiv. Lagrikiltir nou trouv en nouvo lelan. En nouvo lelan sorti kot bann fermye avek bann envestiser. Prodiksyon lannen pase in ogmante e la nou pe war bann fermye pe vin devan ankor pou zot kapab rod plis sipor e nou pe donn zot. E atraver labank nou pe met a zot dispozisyon plis fasilite. Bann later anba kiltivasyon e tou sa bann diferan proze e la nou’n war zenn kot SIAH kot ankor enn fwa pe donn koudmen.

Foreign Affairs in transformen konpletman. Bomaten letan monn resevwar Anbasader Portugal, i dir mwan sapo, akoz i annan en nouvo fason fer. Sa transformasyon in fini arive. Ozordi ou ekrir en let e ou ganny en larespons apre sa, bann proze i kapab bouze. Sanmenm sa bann keksoz ki Anbasader EU ki baze Moris in osi eksprimen. Alors Mr. Speaker letan nou pe koz lo rekognisyon eternasyonal, letan nou pe koz kimannyer nou pou travay avek nou diaspora atraver foreign affairs, tousala i donn nou lankourazman e Seselwa ki pe viv dan diaspora kwa ki nou’n tande; Madanm Payet, Paris i dir mwan, “Mon ti ava kontan antre an kontak avek Minister ledikasyon pou letan nou bann edityan i sorti Sesel, zot vin La France mon ava ed zot, mon ava akonpanny zot pour zot etablir zot,”.

Ki Allen Servina i dir? I dir la ozordi I pe travay dan bann Care Homes, i anvi vini pou donn en koud men pou ed bann carers dan training. Mon zwenn en lot Seselwa ki dan militer, i en trainer, i anvi kapab partaz son konesans. Mon zwenn en graduate nurse Paris, ki dir be i ti ava kontan vini pou ed nou bann nurse pou zot kapab ganny sa lankourazman pou zot avans devam.

Mon zwenn en lot zenn fiy Seselwaz, en avoka k’in kalifye dan international law ki ozordi dan son firm i a pe travay pour Maldive. E i dir, «Kot international law i konsernen, mon pare pou mwan donn mon letan,». Ms Mondon vreman chapeau pou ou ….. So i annan en kantite Sesewla ki anvi vin donn en koudmen e se pour sa rezon ki toultan mon proklanmen ki nou annan nou en Sesel ek en pep Seselwa. Napa divizyon dan nou nasyon.

Mr Speaker letan nou pe kontinyen pouse, e se pour sa rezon ki atraver foreign affairs nou anvi rekonnet nou bann Seselwa ki perform e la nou pe propoze ki nou annan en National Order of Merit of the Republic of Seychelles, ki byen avanse e si tou keksoz i mars byen nou ekspekte ki pou dir pour zournen nasyonal sa lannen nou ava dekor bann premye Seselwa. E i ava en komite endepandan ki ava resevwar bann nominasyon e atraver sa nou ava kapab dekor nou pep Seselwa pou nou donn valer nou pep Seselwa. Pou fer zot konnen ki letan ou kontribye pour Sesel, Sesel i rekonnet ou. Regard La Reine Elizabeth, ki nou swete i ava re ganny son lasante. Dan milye son maladi, in anvoy en mesaz felisitasyon pour lekip Britanik dan Winter Olympics akoz zot in ganny en meday lor e probableman zot pou ganny dekore. Regard Senegal k’in ganny lakoup. Tou son bann zwer in ganny dekore e nou osi tou, nou anvi al dan sa direksyon pou nou lev nou pep.

Annou siport lafanmiy dan tou son dimansyon. Nou fanmiy ki parfwa i driv en pti git. Annou donn zot sa lankourazman, e la mon fer en lapel avek bann paran pou zot zwe zot rol, donn zot zanfan en bon komansman dan lavi e se sa ki pou vin lafors nou sosyete. E mon ankouraze atraver travay ki bann legliz pe fer dan lasosyete e pe fer pou kapab donn sa moralite. Parey Monseigneur Harel, «Pti lepa, pti lape» me nou ava kapab arive. E nou, nou anvi donn nou bann zenn tou sa bann keksoz e target i reste en meday lor, larzan oubyen bronz Olympic. En meday Olympic. Alor bann zenn aim pour sa, aim for what is the best. E anmezir ki zot pran zot letid serye, parey pti Ms Renaud k’in fer ekstrememan byen, nou anvi osi nou bann zenn dan tou fason zot ed zot lekor.

E sa i ava fer Mr. Speaker letan ki nou pe koz lo later avek lakaz, letan zot pe ed zot lekor, bann dimoun i ava kapab konnen ki pou dir i annan en clear path. Byento Minis Rangasamy pou vin devan Lasanble kot i ava prezant nouvo polisi e i ava ganny sans pou li koz avek tou bann manm Lasanble pou li donn detay lo kimannyer sa Gouvernman i anvi ki en dimoun, en graduate i kapab ganny son later, ganny en lakaz pou li kapab etablir son fanmiy. Nou pou nepli mars lo sistenm kot fodre ou annan sepa konbyen zanfan pou ou gannyen. Nou bann zenn ankor letan zot koz avek nou zot dir be «Nou, nou anvi planifye, nou pe met nou letid premye. Nou anvi planifye pou nou kapab apre fer nou lakaz». So, tousala i bann keksoz kot nou ava kapab fer li byen.

Mr. Speaker, dan lenvestisman, entrepreneurship avek lendistri, ankor enn, i annan en kantite keksoz ki pe arive. E la zis pou mwan donn en legzanp, zis lannen pase IEA in anmas 22 milyon roupi konpare avek zis 12 milyon an 2020. Tousala bann lord ki sa ladministrasyon in gannyen pou li vin mete e nou, nou pa pou les tonbe. Nou, nou pou kontinnyen fer nou travay pou nou kapab anmenn nou pei devan. So, letan nou pe koz lo Ease of doing Business, 2022 i en lannen aksyon e la mon espere ki Ile Eve nou ava kapab fer bokou lavans, e la bann dimoun lo Praslin i ava move in pou zot fer sa ki zot devret fer. E tou bann lenvestisman dan pei, tou bann proze ki pe take off.

Mr. Speaker i ranpli avek pozitivite e alors mon anvi dir avek pep Seselwa annou vin pozitiv, annou akonpanny nou pei. Letan nou pe koz lo lanplwa, nou a pe koz lo servis sosyal. Nou a pe koz lo kimannyer sak endividi i kapab form parti sa kominote. Zot zwe zot rol, pa zis kale. Pa zis depan lo welfare me konnen ki pou dir ou kapab bouze. E mon fek nonm IEA la Mr. Speaker mon anvi dir ki lakantite larzan ki nou bann diferan kart ki ASP i donnen ankor enn fwa tro bokou ki pann ganny depanse. Savedir ti annan labi somewhere e nou ankor enn fwa nou a pe sey fer keksoz bouze.

Gouvernman lokal, ozordi i reste zis 3 MNA elekte ki pankor ganny zot lofis, larestan tou in fini gannyen. I reste Mont Buxton, La Digue avek Roche Caiman. Ankor enn fwa i annan tou bann plan e keksoz pe bouze. Sa gouvernman ki nou pe koz lo la, in met plis larzan dan bidze pou ki i annan plis bann proze kominoter. Olye 200 mil roupi, nou oule pandan sa lannen parey Minis Finans ti annonse met 740 mil roupi pour bann distrik e mon konnen ki pou dir Minis Hoareau pe fer sir avek son lekip ki pou dir sa bann proze i bouze. E kan sa bann proze anba gouvernman lokal i bouze i pou ed tou bann lezot Minister paski nou tou nou pou donn en koudmen.

Mr. Speaker, lasante malerezman COVID in fer ki nou pann kapab met an aplikasyon bann progranm. Akoz? Se paski nou’n bezwen tir bann staff dan bann diferan lopital, dan bann diferan sant lasante pou nou anmenn zot pou pran swen avek sa sitiasyon COVID. Swa pou donn vaksen, swa pou don swen dan bann lopital menm. Alors, la ki COVID pe dir nou o revwar, e nou pe espere ki i pe dir nou o revwar, nou espere ki nou bann servis lasante, nou espere ki tou sa bann dimoun, i ava kapab retrourn dan zot bann landrwa travay e nou servis lasante i ava improve e i ava kapab delivre. Se sa vreman nou lapriyer me selman parey monn dir, vreman dan sa bann peryod challenging nou kapab fer keksoz bouze. E nou Health Information System nou’n fini roll li out. En nouvo stratezik pou lasante primer, ankor enn fwa Minis ava ganny sans pou li vin devan lasanble pou li eksplike. E la mon anvi dir avek pep Seselwa e osi tou bann manm Lasanble sa ki nou pe espere se ki bann minis, enpe bann keksoz ki mon pe koz lo la zot ava kapab vini e eksplike e etale pou ki dimoun i vreman konnen.

Ozordi nou nouvo NIHSS; lekol lasante in fini komans konstrir. La Digue mobilizasyon in fini komans fer, sa semenn oubyen semenn prosenn lopital La Digue i komanse. E nou espere ki avan lafen sa lannen nou ava kapab fer omwen en soft opening sa lopital. E Onorab, mon anvi ki ou anmenn sa mesaz La Digue ki lopital pou ganny konstrir e i pou ganny fer sa lannen.

Letan nou koz lo lapolis, monn mansyonn en pti git, me tou bann diferan departman nou a pe sey marye pike pou nou kapab fer keksoz bouze, nou konnen ki pou dir patou landrwa ki pe mars parey zot devret marse. Pa tou zofisye ki pe montre sa menm leadership, me selman leadership i a pe monte e ankor enn fwa nou pou met bokou lanfaz lo la.

E anba internal affairs la nou’n fini komans fer antre dimoun san ki nou bezwen ranpli bann form imigrasyon e nou’n war kimannyer keksoz in al vreman vit e sa i vreman bon. Nou annan plan pou nou…well nou’n fini idantifye later pou ki i ava annan en nouvo SFRSA  centre pour nou bann fire brigade kot nou ava sorti laba lo New Port kot i deza en gran danze e nou ava met li dan en landrwa kot i ava kapab bouze.

Artisanal fishing. Byensir i a pe donn tou bann fasilite modern. Yer ti annan zis 9 bann ice plants, sa lannen pou annan 4 nouvo e partou kot zot pase zot war; Anse Aux Pins, Cascade, Grand Anse Praslin, Baie Ste Anne Praslin. Tousala bann fasilite ki nou pe mete a dispozisyon bann peser an mezir byensir ki nou ankouraz bann long liners atraver bann nouvo loans pou nou kapab annan sa debousman. E letan nou’n Brest nou’n war, ki zot anvi enport pwason, me selman, nou, nou bezwen vreman angaz nou pou ki dan sa diferkifikasyon nou lekonomi nou ava kapab bouze.

Lo nou negosiasyon avek Linnyon Eropeen ankor enn fwa nou a pe met zefors pou nou kapab ganny the best e parey zot osi konnen, nou pe travay for lo sustainable fisheries e nou’n fini lans nou progranm.

Parmi bann gro proze ki nou annan; i annan sa New Port avek Airport. Ankor enn fwa bann negosiasyon pe deza komans fer, par egzanp lo airport pou nou kapab osi demar sa proze lo por byento. Floating dry dock. I enteresan kimannyer nou annan en gran lentere parmi bann envestiser. In annan plis ki 13 envestiser ki letan nou’n lans bann appel d’offre zot in respond. E la mon anvi dir en keksoz, sa Gouvernman i pou toultan fer sa. Tou bann proze ki nou pou antre ladan, spesyalman bann proze kot nou pou napa larzan. Par egzanp multi-storey car park, extension jetty lo Inter island quay, enn de sa bann proze, nou pou envit envestiser pou vini. E, nou ava fer bann PPP’s e Gouvernman li i ava ganny serten fasilite e anmenmtan pei limenm li i ava gannyen. So nou pe al ladan e nou pou bouze.

Mr. Speaker letan mon pe konklir mon anvi dir avek lepep Seselwa in napa en moman pli eksitan pou nou apel nou lekor en Seselwa ki ozordi. Nou pei, vreman sa gro nyaz nwar ki ti par lao li in ale. Ozordi letan ou dir ou en Seselwa, dimoun i regard ou avek lafyerte. Nou ladministrasyon pou kontinnyen dan sa direksyon. E nou ladministrasyon i kontinnyen fer sa lapel pour linite pep Seselwa. Seselwa napa okenn rezon pou nou lager avek kanmarad. Napa okenn rezon pou nou senm rimer lo kanmarad. Napa okenn rezon pou nou al sakenn son direksyon. Annou koste ansanm, annou atrap lanmen kanmarad. Annou ed nou frer, annou ed nou ser e se dan sa fason nou tou nou ava ariv ansanm.

Parey monn deza dir, sa proverb Afriken i dir avek ou, ‘Si ou anvi al vit, al ou tousel, me si ou anvi al lwen, al ansanm’. Mon envit lepep Seselwa pou kontinny sa larout ansanm dan sa transformasyon.

Mon kontinyen demann Bondye pou beni nou pei. Ed nou, donn nou lalimyer. Donn nou laklerte. Vers son lespri lo nou, sanz nou leker e fer nou annan en pli gran lanmour pour kanmarad.

Bann ser ek frer, monn ganny sa manda, sa misyon pou diriz sa pei, mon pou fer li dapre sa manda ki zot in donn mwan e pour lepep Seselwa e pour Sesel, Wavel Ramkalawan pa pou zanmen les tonbe.

Mersi bokou

» View all