Speeches

Ladres par Prezidan Wavel Ramkalawan - Zedi 18 Mars 2021

18 March 2021 | State House

Ser ek frer Seselwa,

Lannen 2021 ziska prezan in ganny marke par bann sinny lespwar melanze avek dezapwentman ek lenkyetid. Sa 3 premye mwan in teste nou dan diferan fason e mon senserman krwar ki zot pou defini nou lafors koman en pep, an mezir ki nou ganny gide dan en lavenir bokou pli briyan e prospere. Me tou i depann lo nou, lo sak endividi.

Pandan sa bann dernyen semenn nou latansyon in santre prensipalman lo lanplwa, lekonomi ek KOVID. Nou bezwen kontinyen fer refleksyon serye pour nou kapab bouz devan dan linite koman en pep. Sa i konsern nou koman en nasyon. Siport kanmarad i nepli en opsyon, me en nesesite primordyal.

Lasante i reste byensir konsern prensipal avek sitiasyon COVID dan nou pei. In annan bann zour kot noun vreman ankouraze akoz noun war sinny ki keksoz I anba kontrol, ki nou dimoun pe swiv tou konsey minister lasante e pe pran tou prekosyon. Malerezman, apre noun les nou gard tonbe e noun trouv nou avek bann sif kin fer bokou nou pa dormi.

COVID in fer ki bokou landrwa travay in bezwen fermen e servis in ganny afekte. In annan lanmor nou byeneme e serten dimoun in rekipere apre en move leksperyans sa maladi. Dan milye tou sa, nou ankouraze pou war ki gran mazorite nou dimoun in byen e retourn se zot. En lot laspe sa maladi ki donn lankourazman se lefe ki la ki preski 30,000 dimoun in pran zot dezyenm doz vaksen sinopharm e anviron menm kantite in pran premye doz Covishield, nou pep i annan e nivo iminite e dimoun souvann fwa napa ni menm bann sentonm letan zot ganny teste pozitiv. Fodre pa ki sa i anbet nou – fodre nou kontinyen pran tou prekosyon.

Frer ek ser, mon pe mars avek zot dan sa moman difisil. Mon partaz zot soufrans ek lenkyetid, e mon responsabilite se pou ede rod solisyon pour ki nou tou ansanm nou kapab mars ver lavenir avek konfyans e santi ki sa sourir i retourn ankor lo nou figir e nou lavi i retourn pli normal. Mon anvi ki sa peryod letan dir ek lenkyetid i ganny transformen dan bo tan ek prosperite.

Tanto mon anvi fer en lapel pour ki dan sa moman nou koste pli pre koman en nasyon e sakenn i pran son responsabilite premyerman anver son lekor, son fanmiy, son kominote e anver nou pei. I sel fason pour nou resisi koman sa pep Seselwa. Si nou debout kot-a-kot, nou pou fer mervey e nou pou ranport laviktwar.

Sesel in vreman ganny beni atraver don vaksen sorti kot nou bann pei zanmi. Ozordi nou premye dan lemonn kot donn vaksen i konsernen par tet zabitan. Deza i annan plis ki 62,000 dimoun kin pran sa vaksen e nou bezwen ariv omwen 65,000 pour nou ganny sa proteksyon kominoter ki nou koz lo la. Nou target i reste 70,000, me nou realize ki pour plizyer rezon i riske difisil pou atenn sa. Akoz ?

Premyerman, i annan bann dimoun ki pa pou kapab pran sa vaksen. Sa i enkli bann madanm ki ansent e bann ki’n fek ganny pti baba, bann dimoun ki annan serten kondisyon lasante e bann dimoun ki kont vaksen. Nou konpran sa bann sitiasyon, me mon anvi spesyalman dir avek bann dimoun ki anvi vin devan pou pran vaksen pou fer li o-pli vit posib. Se sa ki mon lapel akoz letan ou fer sa ou pa pe zis protez ou lekor, me ou pe osi protez bann ki otour ou e ki kont lo ou.

I osi kler ki de plizanpli bann landrwa travay pou ensiste ki son travayer i pran vaksen. Serten standar pe ganny etabli menm dan biznes aviasyon kot byento pour ou kapab anbark lo en avyon fodre ki ou annan en sertifa vaksinasyon. Alor pa mazin zis ou lekor, me mazin osi lezot otour ou. Silvouple, pa mazin zis ou drwa, me mazin osi drwa lezot ki otour ou, ki ou zwenn e ki ou travay avek.

Mon souvan ganny dir ki akfer pran vaksen kan ou ankor kapab ganny KOVID. Wi, sa i vre. Me ou konnen ki son diferans ? Letan ou pran vaksen ou risk maladi sever e menm lanmor i redwir, e sa i vedir mwens presyon lo sistenm lasante e lo ou fanmiy. Ou pou menm riske pa ni santi ki oun ganny sa viris akoz ou pou santi ou byen, parey bokou dimoun ozordi pe eksperyanse.

Alor, annou pran tou sala an konsiderasyon e pran sa desisyon enportan pou pran ou vaksen o-pli vit posib. Pa oubliye, vaksen i gratwit. Sesel i annan vaksen. Pour en pti segonn, zis mazinn bann pei atraver lemonn, enkli bann pei devlope ki son sitwayen pa konnen kan e kote i pou ganny en vaksen. Servi ou sans e ed ou pei.

Mon anvi fer en lapel spesyal pour tou travayer lasante, bann ansenyan, polisye, travayer dan labank, travayer servis sivil, bann zenn, bann stevedores e tou travayer dan bann lorganizasyon ki annan kontak direk avek dimoun. Mon osi demann bann dirizan relizye pou ankouraz zot fidel pou pran vaksen. Protez zot prop kongregasyon. Noun priye pou Bondye donn imen lentelizans pou kree vaksen. Eski ozordi nou pou rezet Bondye ? Nou annan ase vaksen pour tou dimoun e nou pe ganny ankor bann don, alor annan fer li nou devwar. Zot a rapel ki mwan personnelman mon ti diriz sa kanpanny, e ziska prezan mon an bonn sante e an mezir ki mon pran tou prekosyon, mon debout for.

Zisteman nou pe reouver nou pei le 25 Mars. Deza i annan en gran leksitasyon parmi bann viziter ki anvi vin Sesel. Bann avyon pe montre bann bon to rezervasyon e sa i montre nou ki nou lendistri touris i annan lespwar repran. I donn nou bann sinny pozitiv ki nou lekonomi i ava kapab repran dousman dousman. Me la ankor enn fwa, se nou, sak endividi ki pou bezwen protez nou lekor ek nou viziter pour nou pei relanse. Zot konpran mwan byen letan mon dir ki tou keksoz i depann antyerman lo sakenn de nou ? Lo ou e lo mwan ?

Dan sa moman kot noun soke avek bann sif an-relasyon avek lopital NE Point ek bann maren, les mwan reasir zot e an menm tan ed nou pou tir serten leson. Dabor, sa sitiasyon i anba kontrol e bann travayer lasante pe fer tou sa ki zot kapab pou asir lasante bann pasyan. Tou bann zofisye lasante kin ganny enfekte in ganny idantifye e pe ganny swen medikal. Noun reisi kontenir sa sitiasyon e i byen ki mazorite bann pasyan ti’n fini pran zot vaksen e sa dan limenm i pli gran proteksyon ki zot annan.

Dezyenmman, sa group maren in osi ganny idantifye e zot dan izolasyon lo zot bato anba protokol kin ganny etabli. Alor ankor enn fwa, prekosyon neseser in fini ganny etabli pou asir zot byennet, me osi proteksyon kont posibilite propagasyon sa viris.

Dan milye sa sitiasyon, i kler ki si nou pa tin ganny sa 2 nouvo group kontaminasyon, bann sif ti pou endik nou zis 5 ka pozitiv yer. Dan limenm i montre nou 2 leson : 1. Sesel pe reisir dan sa konba kont COVID e 2. Si nou les nou gard tonbe e nou pa pran tou prekosyon, keksoz i kapab deteryor vreman vitman. Konsey alor se pour nou reste virzilan a tou moman e kontinyen pran prekosyon neseser parey minister lasante i demann nou.

Mon profite pou remersye tou dimoun kin kontribye dan sa fon spesyal ki mon ti etabli. Ziska la i annan en sonm R78,245,813.17 dan sa kont. Plizyer kestyon in ganny demande lo ki mannyer pou depans sa larzan ? Sa fon pou premyerman asiste Minister Lasante dan serten depans ki zot bezwen fer. Dezyenman i enportan pou mazinen ki nou pa kapab zis depans sa larzan an-bonavini. Sesel in sanse pou ganny kado bann vaksen ki noun donn nou pep ziska prezan. Me Lasians pankor determinen pour ki kantite letan sa vaksen pou annan lefe dan nou lekor. Alor nou pou bezwen gard nou dan en pozisyon kot si nou bezwen aste vaksen alavenir, nou annan larzan pou fer sa. Mon espere ki tou dimoun i konpran byen stratezi sa ladministrasyon. I pa vedir ki akoz ou annan larzan ki ou bezwen depans tou. Lavenir nou pei i primordyal pour nou.

Frer ek ser Seselwa, sa larout ki nou lo la pou anmenn nou ver prosperite pour nou pei. Mon remersye sakenn antre zot pour zefor ki zot pe fer pour nou repran nou lavi. Mon dir mersi pour tou travayer lasante ki lo lalinny devan dan sa konba. Mon remersye tou Seselwa ki’n pran zot vaksen e pe pran tou lezot prekosyon. Mon dir mersi tou travayer dan nenport ki domenn ki pe kontinyen debout for pou siport zot fanmiy e mon gratitid i al osi pour tou dimoun ki pe montre konpasyon e pe donn sipor moral lezot ki dekouraze. Se zot mon bann ero e Sesel i fyer pour son bann zanfan.

Mon annan konfyans ki Bondye pe vey lo nou koman en pep. Annou kontinyen met nou lafwa dan nou Kreater e Bondye Toupwisan ya vers son benediksyon lo sakenn son zanfan e lo nou zoli pei Sesel.

Mersi bokou.

 

» View all