Speeches

Ladres par Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Konstitisyon 2020 Le 18 Zen 2020

18 June 2020 | State House

Nou, Pep Sesel,

REKONESAN anver Bondye tou pwisan ki nou reste dan enn bann pli zoli pei dan lemonn;

GARDAN touzour antet karakteristik inik e frazil Sesel;

KONSYAN nou listwar kolonyal avan ki nou ti vin en Repiblik Endepandan;

OKOURAN e fyer ki koman desandan diferan ras noun aprann viv ansanm koman en sel Nasyon avek lagras Bondye e nou kapab servi koman legzanp en sosyete miltirasyal armonye;

 

Wi frer ekser Seselwa,

Sa bann parol i komansman preanbil nou Konstitisyon.

Ozordi, le 18 Zen, nou selebre ladopsyon lalwa siprenm nou pei. En gran mazorite Seselwa ti vote pour adopte sa konstitisyon atraver en referandonm. Sa ti en gran pa pour lavenir Sesel.

Lannen 1993 ti fer 223 zan depi ki bann premye zabitan ti debark lo nou zil. Bokou keksoz tin pase dan listwar nou pei dan sa letan. Dimoun sorti Lafrik, Lerop e Lazi tin vin etabli zot lo sa later e finalman kree pep Seselwa. Sistenm lesklavaz ki ti anmenn bokou soufrans ek lenzistis tin aboli an 1835, me son bann konsekans ti pou kontinyenafekte nou sosyete pour lontan. Sesel tin koloni Franse, koloni Britanik, e tin vin en leta endepandan.

Sesel tin annan en sistenm parti inik. Dan sa 15 an bokou ti ganny fer pour esey efas lenzistis ki tin mark nou sosyete. Bokou bon keksoz tin akonpli. Serten lerer, serten lenzistis, ti malerezman osi arive pandan sa letan.

Ler Seselwa ti adopte Konstitisyon Trwazyenm Repiblik an 1993,nou tideside pour tourn en paz listwar; pour zwenn ansanm konman en sel nasyon, en sel pep avek en menm desten. Nou ti pe pran en gran pa ver rekonsilyasyon.Nou ti pe regard lavenir.

Ozordi, 27 an apre, kote nou ete?

Ler mon ti pran labar nou pei trwa zan pase, mon ti angaz mwan pour met Sesel par lao tou. Monn touzour kwar ki Sesel i pli gran ki mwan, pli gran ki nou tou. Mon ti pran desizyon pour retir konsiderasyon partizan dan gouvernans nou pei. Mon ti ranforsi linite, stabilite e enklisivite pour anmenn Sesel pli devan.

Monn etabli e osi ranforsi lendepandans bann lenstitisyon nasyonal pour asire ki zot travay san lenterferans politik.

Nou pei i ansemoman angaze dan en travay etablir laverite lo en peryod nou pase. E mon swete ki sa travay i ganny byen fer dan vre lespri laverite, rekonsilyasyon ek linite nasyonal.

Pandan sa letan ki mon Prezidan, in annan demoman kot mon ti pe ekspekte kooperasyon, me monn ganny rezistans ek lobstak. Monn reste kalm, monn gard mon sanfrwa, monn pann walk away, monn plito reach out. Monn persevere akoz mon konvenki ki lespri travay ansanm, semen lape ek rekonsiliayon i le sel semen pour Sesel ozordi.

Frer ek ser Seselwa, sa Konstitisyon ki nou pe selebre ozordi in diriz nou byen e permet nou zenn demokrasi agrandi. In servi nou byen osi lo kote ekonomik e sosyal.

Okomansman sa lannen, nou nasyon ti pe regard devan nou avek bokou konfyans. An 2019 nou tin ganny en sirplis forex 45 milyon Dolar, pli o ki nou tin zanmen gannyen.

2020 nou ti pe al ganny en pli gro sirplis ankor avek lakantite touris ki ti pou ogmante e lekonomi an zeneral ki ti pou fer pli byen.

An Zanvye ziska Mars, toulezour, an mwayen 3 milyon Dolar ti pe antre, e ladan, 2.5 milyon Dolar ti pe ganny depanse dan en lekonomi dinamik. Savedir ti annan en sirplis 500,000 Dolar par zour. Mazinen si lekonomi ti kontinye lo sa lelan, konbyen sa ti kapab arive dan sa lannen 2020.

Deza rezerv Labank Santral tin ariv 580 milyon Dolar. Sekter prive ek endividi tin akimil 565 milyon Dolar dan zot bann kont labank isi Sesel.  Sa i demontre ki lekonomi ti pe mars byen, ekstrememan byen. I osi demontre konfyans ki sekter prive e endividi i annan dan nou lekonomi e dan nou sistenm finansyel, ki zot in gard sa larzan isi Sesel.

Lekonomi Sesel ti pou agrandir par 3.9 % lo 2019. Nou ti pou annan plis resours pour fer marse nou pei e kontinyen amelyor byenet nou nasyon. Ti pou kapab annan logmantasyon saler, sirtou dan bann sekter ki ti pe fer tre byen. Nou ti pou annan ase larzan pour kapab repey det nasyonal dapre target ki nou tin etablir swivan reform ekonomik 2008.

To lenflasyon ki liye avek kou lavi, tin desann pli ba pour ariv 1.7% alafen 2019 e ti pe kontinye desann an Zanvye ek Fevriye 2020.

Kantite ‘job’ dan lekonomi formel tin ogmante pour ariv 55,805. Sa ti enkli 20,000 travayer etranze akoz ti napa ase travayer lokal Seselwa pou reponn demann nou lekonomi.

Tou lendikasyon ti pe montre ki Sesel ti lo semen ver son pli gran sikse ekonomik dan en lannen ki ti pou eksepsyonnel.

Me ozordi le 18 Zen nou vwar ki, wi, sa moman ki nou ladan i eksepsyonnel. Me pa pour rezon ki nou ti prevwar e swete.

Wi frer ek ser Seselwa, maler in frape. In frap dan silans e san warning. Lekel ki, an Zanvye, ti pou kwar ki zis detrwa mwan pli tar nou pei e lemonn ti poun vir anba lao?

Ler COVID-19 ti tap nou, mon preokipasyon ti pou sov lavi e sovgard nou lekonomi. Mon soulaze ki avek bon travay nou dimoun lasante, enkli sipor lezot lazans ek endividi, Sesel ziska prezan in reisir kontrol sa maladi. Noun reisir evit okenn lanmor koze par sa viris.

Ozordi, ankor enn fwa, avek tou mon leker, mon remersye tou bann kin lo fron sa batay e osi pep Seselwa kin montre solidarite e kin konpran lanpler sa sitiyasyon.

Malerezman sa i pa leka dan bokou lezot pei kot nou war de milye dimoun pe kontinyen perdi lavi. Zis Leta Zini, lakantite dimoun kin mor avek sa viris in deplas nou popilasyon isi Sesel.

Ziska prezan nou pe reisi lo kote lasante piblik. Me i enportan pour nou pa bes nou vizilans. Annou kontinyen asir bon lizyenn e pran labitid gard distans an piblik, parey nou bann profesyonel lasante pe konsey nou.

Frer ek ser Seselwa, parey nou pe vwar, konsekans sa pandemi COVID lo nou lekonomi i vreman grav.

Pa zis pour Sesel, me pour tou lezot pei, sa sitiyasyon i vreman difisil.

I pa posib pour fer okenn prediksyon, ki swa lo lasante ouswa lo lekonomi, avek okenn sertitid. 

An Mars, bann eksper lasante e osi ekonomis ti pe dir ki problenm COVID pour diminyen ou menm disparet dan trwa mwan.

Parey zot konnen, a sa moman, mon ti anons serten mezir pour tenir sekter prive e asire ki pour omwen 3 mwan, okenn nou frer ek ser pa perdi zot travay. Malerezman, sa sitiyasyon COVID i sanz tre vit e noun bezwen reaziste avek nouvo devlopman. Par ekzanp, noun vwar nesesite tenir saler Seselwa dan sekter prive ziska Desanm sa lannen.

Mon konnen kin annan serten konfizyon e serten fristrasyon lo retar dan tretman bann laplikasyon pour lasistans.

Kwar mwan, mon osi mon ti a kontan ki tou keksoz i al pli vit e ki okenn biznes ou travayer pa bezwen espere.

Me nou bezwen apresye ki sa travay i pa enn ki nou sistenm i abitye fer. I en travay san presedans. E ler mon met presyon lo bann dimoun ki pe fer sa travay, e zot donn mwan serten leksplikasyon akoz i annan retar, mon konpran zot difikilte.

Zot bezwen lenformasyon korek sorti kot dimoun ki fer laplikasyon. Zot bezwen verifye sa lenformasyon. Zot pa kapab zis donn larzan piblik koumsa menm. Sa lasistans i pa larzan personnel.

Lekel ki pou rann kont avek Oditer Zeneral lo ki manyer larzan piblik in ganny depanse?

Lekel ki pour al reponn kestyon FPAC Lasanble Nasyonal? 

Se sa bann zofisye ki pe fer sa travay ek Minis Finans. E zot bezwen fer sa travay avek tou responsabilite e transparans ki i merite.  Sa larzan ki pe ganny distribye ozordi se larzan ki nou tou nou pou bezwen rann demen atraver taks. Pei pe pran det pou kapab pey sa lasistans e fer sir ki travayer i annan en saler e gard lekonomi an mars. 

Malgre difikilte, ziska prezan 85% sa anviron 5,000 biznes kin fer laplikasyon pour Avril ek Me in ganny asiste. Plis ki  314 milyon Roupi in ganny peye. Sa 314 milyon roupi in ed plis ki 14,000 travayer dan sekter prive.

Pour sa 15 poursan biznes ki pan ganny asiste pour en rezon ou en lot, monn pran en desizyon ki apartir le premye Zilyet nou pou revwar bann kriter pour kalifye pour lasistans finansyel. Monn pran sa desizyon swivan en serie konsiltasyon ki monn antreprann avek bann reprezantan sekter prive.

Frer ek ser Seselwa,

Nou sitiyasyon pa fasil. Menm si nou pe vwar ki nou lavi pe reganny en serten normalite, nou sitiyasyon i reste tre difisil.

Napa touris parey avan. Nou pei pa pe ganny sa reveni parey nou ti abitye ganny avan. Nou pei i depan BOKOU lo tourizm.  Si napa tourizm, nou bezwen ekspekte ki pou annan en gran reperkisyon ekonomik e nou kalite lavi. 

Tou pei dan lemonn pe ganny afekte malgre zot grander e malgre zot pwisans ekonomik. Konbyen dimoun kin perdi zot plas travay? Konbyen biznes kin fermen? Konbyen dimoun ki napa manze? E sa i avan menm nou konsider konsekans lo lasante e lavi dimoun otour lemonn. Tou sa la nou vwar lo nou televizyon tou le swar. 

Sa bann mwan e bann lannen devan nou pou tre difisil. Olye en krwasans 3.9% lo 2019, previzyon se ki nou pou fini sa lannen avek negativ 10.8%. Sa i vedir ki lekonomi pou atresir par 10.8% e sakenn de nou pou ganny tape severman.

Deza valer nou saler in bese par 28% an rezilta to lesanz, okazyonnen par mank deviz ki lendistri tourism ti pe anmennen.

Sa lannen, nou ti pe ekspekte ganny plis touris ki sa 380,000 ki nou ti gannyen lannen pase. Depi lafen Mars noun ganny zero touris e zero dolar touris.

Sa sitiyasyon grav pa pou fini desito. Nou lendistri tourizm in ganny afekte severman. Bann pti letablisman Seselwa, ki ti pe fer sitan byen, e ti en grann kontribiter dan nou lekonomi, pe soufer.

An 2008 nou det enternasyonal ti ekivalan 150% nou GDP e pandan 11 an noun fer gran zefor pour redwir li pour ariv 57% lannen pase.

Nou ti lo target pour ariv 50% lannen prosenn. La, avek sa sitiasyon, previzyon se ki pou plito an 2025 ki nou pou atenn sa target, si nou lekonomi i repran a tan.   

Frer ek ser Seselwa,

Nou lekonomi i dan en kriz tre profon.

Dan sa bann mwan ek lannen ki pe vini nou lavi pou vinn ekstrememan difisil. Tan ki napa en vaksen kont COVID-19 e lekonomi mondyal pa repran, nou lekonomi pou ganny difikilte releve, e tou le de i reste enserten.

Frer ek ser Seselwa, i annan en keksoz ki tre kler.

Ozordi plis ki zanmen Seselwa i bezwen koste pli pre pour nou travers sa gro tanpet ki devan nou ansanm.

Bann mwan ek lannen ki pe vini, nou pou fer fas avek difikilte ki zanmen noun deza konnen konman en nasyon.

Sa ki nou ti pas ladan an 2008 i pa konparab avek sa tanpet ki devan nou. Ozordi, lekonomi global i lo son zenou, e an konsekans nou lekonomi i lo son zenou.  

Ler mon ekout tou spesyalis ekonomik e diskit avek sekter prive, mon vwar sa gro traka lo zot figir.

Me mwan, mon pa perdi lespwar. Mon gard mon lespwar touzour vivan. Mon konvenki ki si sakenn de nou – tou travayer, tou profesyonel, tou dimoun biznes, tou politisyen, lasosyete sivil – nou met nou diferans de kote, nou koste zepol e bos dan en sel direksyon, nou pou kapab sov nou pei.

Ser ek frer Seselwa,

Fas a sa lirzans nasyonal, mwan konman Prezidan nou pei, mon vwar devan mwan en sel sans pour nou sov Sesel.

Sa eleksyon ki pe vini pa pou enn parey noun konnen dan bann letan normal akoz i pe ganny fer dan milye en gro tanpet.

Dan sa konteks, mon pa vwar sa eleksyon konman enn ki fini avek en gannyan ek en perdan.

Mon pa vwar li koman en konpetisyon ant bann adverser politik, kot sakenn pe pretann ki son parti i annan meyer solisyon pour Sesel. Sa moman ki Sesel i ladan, i pa letan pour okenn parti fer politik divizyon e konfronstasyon.

Dan sa eleksyon, plis ki zanmen, se Sesel ki enportan, se nou sirvi ekonomik ki an kestyon.

Mon krwar fermeman ki fas a sa lirzans nasyonal, nou bezwen ralye ansanm. Se pour sa rezon ki konman kandida prezidansyel pour sa eleksyon ki pe vini, mon pou met devan lepep nesesite ki prosen gouvernman i en gouvernman linite nasyonal.

Savedir en gouvernman enklisif ki pou pli byen reflekte tou lafors e lavwa politik, ekonomik, profesyonel e lasosyete sivil, pour nou pli byen kapab konman en nasyon travers sa tanpet ansanm.

En gouvernman ki met politik partizan dekote, kot nou sel priyorite se pour nou sov Sesel.

Ser ek frer Seselwa,

Ler nou dan milye en tanpet, nou bezwen met nou diferans de kote e nou bezwen koste.

Ozordi Sesel pe sipliy nou pour nou ini. Sa menm Sesel kin bers nou e soutenir nou pandan tou sa letan.

Sa Sesel ki avek son Konstitisyon ki nou pe selebre ozordi in permet nou avanse  pandan sa 27 an.

Sesel pe apel nou. Parey preanbil nou Konstitisyon ki mon ti site taler i rapel nou, nou Sesel i inik e frazil.  

E sa i kler dan nou sitiyasyon aktyel. Wi, ser ek frer Seselwa, nou Sesel i tro pti, i tro zoli, i tro presye, pour nou vir nou ledo avek li. Annou sov li. Sa i mon dezir profon avek pep Seselwa.  

Ozordi, nou tou, pe enport nou kouler politik, nou tou nou lo menm bato dan milye sa gro tanpet ki pou vin pli pir. 

Annou donn Sesel son meyer sans pour li releve apre ki noun travers sa move tan.

Frer ek ser Seselwa, 27 an pase zenerasyon 1993 ti ouver en nouvo sapit nou listwar. Ozordi mon pe envit zenerasyon 2020 pour nou osi konmans en nouvo paz fas a pli gran defi nou lepok.

Tanto, mon pe envit zot pour zwenn mwan pour koste pour sov Sesel.

Ki Bondye i kontinyen beni nou Sesel e protez nou pep.

Mersi.

» View all