Speeches

Ladres Prezidan Faure pour retir bann mezir fas a COVID-19

27 April 2020 | State House

Konpatriot,
Frer ek ser pep Seselwa,

Ozordi, plis ki 3milyon dimoun dan lemonn in ganny enfekte avek viris corona. Lakantite dimoun kin mor avek COVID-19 i plis ki 200, 000. Nou vwar lo televizyon toulezour dega imen e douler ki sa viris pe anmenn pour limanite. Sesel i debout an solidarite avek tou pep e nasyon dan lemonn dan sa bann moman difisil.

Isi Sesel, noun annan 11 dimoun kin teste pozitiv. 5 parmi i ankor dan sant tretman. 6 in fini geri e zot in sorti dan sant tretman. Mon kontan pou anonse ki 3 parmi sa 6 in retourn kot zot. 

Erezman, depi sa 11-zyenm ka ki nou ti rikorde le 5 Avril, nou pann anrezistre okenn nouvo ka COVID-19.

Mezir ki an fors ozordi in annan pour bi protez lasante nou popilasyon. Se bann mezir ki neseser. Serten bann mezir, parey restriksyon lo servis lanterman, in kree bokou douler. Mon konnen ki pandan sa peryod, i pan posib pour nou montre nou prezans avek nou pros, nou fanmir, e nou zanmi. Mon remersye zot tou pour zot konprenezan.

Fas a enn bann pli gran menas nou legzistans ozordi, noun ralye ansanm e noun reste dan lalinny defans. Nou tou noun zwe nou rol pour ede kas lasenn transmisyon sa viris e noun fer li pour gard nou kominote sen e sof.

Tanto, mon oule remersye pep Seselwa pour nou solidarite, nou linite, e nou disiplinn. Mon annan en remersiman spesyal pour tou bann travayer lasante e bann volonter, e tou bann ki travay dan servis esansyel e servis kritik. O non pep Seselwa, mon dir zot en gran mersi.

Frer ek ser Seselwa, 

Si ziska Dimans le 3 Me nou sitiyasyon i reste anba kontrol, apartir son lannmen, nou pou konmans lev serten bann restriksyon ki an fors.

An vi sa sitiyasyon lirzans lasante piblik, bann mezir ki nou kapab leve i bezwen ganny fer gradyelman, avek bokou prekosyon. Napa plas pour lerer.

Swivan mon diskisyon avek Komisyoner Lasante Piblik, Dokter Jude Gedeon, e son lekip, mon oule anons bann mezir ki nou pou leve.

Apartir Lendi le 4 Me:

Premyerman, tou restriksyon lo mouvman dimoun pou retire.

Dezyenman, servis relizye, ki enkli servis lanterman, pou kapab rekomanse anba gidans Departman Lasante.

Trwazyenman, tou laboutik pou kapab reste ouver ziska 8er di swar.

Katriyenman, lamazorite servis e biznes pou kapab reouver. Konpanyen konstriksyon pou kapab repran zot travay anba gidans Departman Lasante.  

Apartir le 11 Me:

Tou servis child-minding e daycare, tou lenstitisyon pos-segonder enkli A-Level, Lenstiti Guy Morel e Liniversite Sesel, pou reouver.

Apartir le 18 Me: 

Tou lekol primer e segonder pou reouver.

Apartir le premye Zen:

Premyerman, erport pou re-ouver pour vol komersyal an linny avek gidans Departman Lasante.

Dezyenman, Seselwa pou kapab vwayaz a letranze swivan gidans ek regilasyon Departman Lasante.

Trwazyenman, bato lwazir pou ganny drwa pou antre dan nou teritwar tout an respektan gidans Departman Lasante.

Katriyenman, aktivite sportif pou kapab rekomanse an linny avek gidans Departman Lasante.

Senkyenman, gym, sinema, bar, e kazino zot pou kapab reouver, an linny avek gidans Departman Lasante. 

Tou lezot mezir pou reste an fors.

Annou touzour konsyan ki sitiyasyon i dinamik e a nenport moman nou riske bezwen revwar bann mezir dan lentere lasante piblik.

Mwan prosen, Air Seychelles pou fer bann vol pour pran nou bann pasyan Seselwa ki aktyelman dan Lenn e Sri Lanka. Sa bann vol pou osi pran lezot Seselwa kin pri dan sa 2 pei e mon demann zot pou pran kontakt avek nou Lambasad.

Frer ek ser pep Seselwa,

Nou dan en nouvo realite. Enn ki demann en nouvo fason fer keksoz, en nouvo fason viv, e en nouvo sans responsabilite. 

Menm si sa bann mezir i ganny leve, nou bezwen reste touzour vizilan, fas a sa lennmi envizib. Si sitiyasyon i sanze, nou pou bezwen revwar bann mezir avek bi kontinyen sovgard lasante nou pep.

Nou bezwen kontinyen gard nou distans e mentenir bon lizyenn an linny avek gidans sorti kot Departman Lasante.

Departman Lasante in konmans travay avek bann lorganizasyon pour prepar en plan detaye lo ki manyer zot pou kapab re-fonksyonnen an vi sa nouvo realite ki nou ladan. 

Mazin byen: pandan mwan Me, napa dimoun ki pe antre dan nou pei. Zis nou ki pe sirkile. Annou nou tou pran sa loportinite pou konsolid bann nouvo pratik ki noun aprann: gard distans, lav lanmen, gard lizyenn. Bann landrwa travay e lekol, servi sa letan pour prepar e ekip zot pour sa nouvo realite.

Osi lontan ki sa viris i persiste dan lemonn, nou pou bezwen kontinyen swiv serten mezir lasante piblik.

Ler nou reouver nou lafrontyer, nou pou bezwen kontinyen fer sirveyans medikal strikt pour kapab detekte okenn nouvo ka e pran bann mezir ki neseser. 

Nou pou bezwen kontinyen ranforsir nou sistenm sirveyans ek deteksyon maladi pour anpes okenn nouvo lasenn transmisyon.

E nou pou kontinyen fer bann tes e met bann ki teste pozitiv dan sant tretman. 

Avek sa trwa pilye: kontrol strikt lo nou frontyer, fer swivi, e fer bann tes, nou pou kontinyen minimiz risk e gard sitiyasyon anba kontrol.

Frer ek ser pep Seselwa,

An mezir ki nou prepar nou pou lev serten restriksyon, nou bezwen osi prepar nou pour viv avek sa nouvo realite e konsolid en nouvo fason fer.

Tan ki lemonn pankor trouv en vaksen oubyen en tretman pour sa viris, nou bezwen reste touzour vizilan, gard distans, e pratik bann konsey sorti kot Departman Lasante.

I pou demann bokou travay, bokou sakrifis, e bokou re-azisteman lo nivo personnel ek kolektiv. Keksoz pa pou parey avan. Me mon konfyan ki nou kapab fer li. Mon konfyan akoz nou pe deza fer li, ansanm. 

Mon espere ki ler tou i rekomanse apartir le 4 Me, nou pou pli byen apresye bann keksoz senp.

Nou apresye labote nou pei, sa delo kler dan lanmer, e son bann zwazo. Si nou en zanfan lekol, nou apresye prezans nou zanmi e nou ansenyan. Si nou en travayer, nou apresye loportinite pour retourn dan travay e revwar nou koleg. Nou apresye loportinite pou revwar e rekonekte enn a lot. Nou apresye valer lavi, valer lafanmir, valer lanmitye, valer vwazinaz e valer kominote.

Noun reste solider. Annou kontinyen reste en pep solider.

Ler nou ekout radyo e regard televizyon sak zour, nou kapab realize e apresye ki manyer nou isi Sesel, nou en pep beni.

Ki bondye i kontinyen beni nou Sesel e protez nou pep.

Mersi e bonswar.

» View all