Speeches

Ladres par Prezidan Danny Faure lo sitiyasyon COVID-19: Le 14 Avril 2020

14 April 2020 |

Konpatriot,
Ser ek frer pep Seselwa, 

COVID-19 pe kontinyen ravaz lemonn. Ozordi, preski 2 milyon dimoun dan lemonn in ganny enfekte avek sa viris corona. Lakantite dimoun kin mor avek COVID-19 i aprezan plis ki 120, 000. Sa i plis ki nou popilasyon isi Sesel.

Ozordi, koman en pep kin touzour akeyan anver bann viziter e koman en nasyon ki konn valer linite ek solidarite, nou eksprim nou solidarite avek tou pei e pep dan lemonn ki pe anmenn en konba kont sa pandemi.

Isi Sesel, nou sitiyasyon i swivan:

  1. Nou nepli annan dimoun an karantenn dan lakour.
  2. Nou annan 65 dimoun an karantenn kot Berjaya Beau Vallon e 8 dimoun kot sant karantenn Kos Gard.
  3. Parmi sa 11 pasyan kin teste pozitiv pour viris corona, 2 in geri e teste negativ a plizyer repriz. 3 lezot in teste negativ pour la premyer fwa e pe esper test negativ adisyonel avan ki zot ganny deklare geri. Sa zonm Olande in rekipere e pe osi attann son bann test adisyonnel pou vin negativ.
  4. Ziska ozordi, noun fer 426 test rapid parmi bann kontak e napa ki annan COVID-19.
  5. Noun osi fer 280 test PCR, setadir, test konfirmativ, e ziska ozordi, noun annan zis sa 11 dimoun kin teste pozitiv.  
  6. Nou pe kontinyen fer swivi, e la mon remersye tou dimoun kin vin devan avek lenformasyon e dimoun ki pe donn nou zot korperasyon.

Semenn pase, le 9 Avril, bann mezir an sa ki konsern restriksyon mouvman nou bann sitwayen in antre an fors.

Fas a posibilite ki i annan transmisyon sa maladi ki pe arive dan nou bann kominote, nou ti pran sa bann mezir pou met sitiyasyon anba kontrol boner, e kas lasenn transmisyon 

Nou ti bouz lo sa lot letap nou stratezi kont sa viris pou evite ki nou sistenm lasante i ganny inonde avek bann ka. Se sa rezon ki nou bezwen kontinyen konport nou dapre gidans sorti kot Departman Lasante. Sakenn de nou, nou annan en rol pou zwe.

Mon konnen ki bann zanfan ki dan lakour zot anvi retourn lekol, zot anvi vwar zot bann zanmi. Mon konnen ki bann travayer ti a kontan retourn dan travay. Mon konnen ki bann biznes ti a kontan retourn an aksyon. An dot mo, nou tou nou anvi ki nou rekomans nou lavi normal.

Pour nou rekomans sa lavi normal, i enportan ki nou tou nou zwe nou rol pour ede kas lasenn transmisyon sa maladi. Si sakenn de nou, nou reste dan lakour a leksepsyon bann rezon ki byen neseser, e nou ranforsi pratik gard distans letan nou sorti, pou napa okenn nouvo ka COVID-19 dan pei e nou pou kapab gradyelman lev serten bann mezir.

Mon konnen ki sa bann mezir pa fasil. Sa ki enportan ki nou realize ozordi, se ki nou tou nou lo fron batay pe anmenn en lalit kont sa pandemi. Nou bezwen a tou pri anpes transmisyon sa viris dan nou kominote. Nou lavenir i depann lo zefor ki sakenn de nou i fer pour protez e sovgard nou.

Frer ek ser pep Seselwa,

Swivan diskisyon ki monn annan bomaten avek Lafors Sekirite e konsiltasyon avek Komisyoner Lasante Piblik, Dokter Jude Gédéon, nou konstate ki ankor annan tro bokou mouvman dimoun pandan lanwit ki poz en danze grav pour Lasante Piblik.

Alor, an linny avek lalwa ki an fors lo Lirzans Lasante Piblik, i annan nesesite pou nou met an fors de nouvo mezir.

Tanto, mon oule anonse ki apartir Vandredi le 17 Avril, nou pou annan plis restriksyon lo mouvman dimoun apartir 7 er di swar ziska 6 er bomaten. Sa mezir pou reste an fors ziska le 29 Avril.

Pandan sa peryod, zis lapolis avek led larme ki pou lo semen, sof serten travayer kle dan servis kritik.

Anvi natir zot travay, zot pou ganny permisyon pou sirkile pandan sa peryod. Lalis servis kritik pou ganny pibliye par Komisyoner Lasante Piblik.

Dezyenman, tou laboutik pou fermen apartir 6 er di swar ziska 6 er edmi bomaten. Sa i osi antre an fors apartir Vandredi le 17 Avril.

Tanto mon demann lapopilasyon pou respekte lalwa ki pe antre an fors sa Vandredi. Si nou tou nou azir dan en fason responsab e nou donn nou korperasyon 100 poursan, nou pou kas sa lasenn transmisyon COVID-19 dan Sesel e nou pou kapab reganny serten normalite dan nou lavi.

Sa 2 semenn devan nou i pou 2 semenn tre kritik pour nou tou. I pou de semenn ki mon pe demann sakenn de nou pou nou donn nou korperasyon. Obeir tou bann mezir. Pran tou bann gidans sorti kot Departman Lasante o serye.

Tanto, mon le remersye tou nou bann sitwayen kin pran zot responsabilite, kin obei e swiv tou bann mezir e gidans sorti kot Departman Lasante. Mon dir zot tou mersi pou zot korperasyon e sans solidarite.

Frer ek ser pep Seselwa,

Mon rekonesan e mon eksprim mon gratitid pour sa sistenm lasante ki plizyer zenerasyon in travay dir pou batir. Nou misyon ozordi i tre kler: protez lasante tou Seselwa san eksepsyon. Annou valoriz byen sa ki nou annan tout an rekonesan ki nou bezwen travay pli dir ansanm pour amelyor li.

Mon remersye ankor enn fwa tou nou bann travayer lasante, bann volonter, e tou lezot pour zot travay eksepsyonnel. Mon remersye zot fanmir, zot pros e bann ki pe soutenir zot pandan sa bann moman difisil.

Mon annan en remersiman spesyal pou tou bann dimoun dan bann lorganizasyon e servis esansyel pour zot travay dir, sakrifis e devouman.

Frer ek ser pep Seselwa,

Mon konnen ki sakenn de zot pe fer zot prop refleksyon, me si i annan en keksoz ki kler pou mwan se ki sa pandemi pe donn nou sa loportinite pou nou konpran pli byen ki savedir valer lavi, valer lafanmir, e valer lanmitye; valer sipor, valer solidarite, e valer linite.

Mon ti a kontan nou tou nou reflekte lo sa letan ki nou pe eksperyanse ansanm, koman en letan ekstraordiner dan nou lavi kot sakenn de nou, nou pe zwe nou rol pou nou sovgard nou pei. Nou pe fer li ansanm. Ansanm, koman en sel fanmiy. Se sa nou nasyon Seselwa.

Mon tia kontan partaz avek zot parol en zenn 14 an. I ti dir mwan ki ler i ekout radyo e regard nouvel lo televizyon, i kontan manyer ki Sesel pe donn tou son latansyon pou evite ki COVID-19 i propaze dan pei.

Son lespri pan ganny konsomen par negativite ouswa fo propagann. Li e son zenerasyon, zot in konpran ki dan en tel sitiyasyon, pour nou atak sa viris e sorti venker, nou tou nou bezwen dan lalinny defans. Mon salye li e son zenerasyon.

Dan 10 an, li ek son zenerasyon pou form parti lafors travayer Sesel. Zot pou annan bokou defi pou sirmonte. Me si zot kontinyen avek sa lespri pozitivite, konprenezon, e solidarite, zot pou reisi.

Se sa bann valer ki pou fer nou reisi sirmont sa pandemi, ki enn bann pli gran menas nou legzistans ozordi. Nou annan tou sa ki nou bezwen pour nou deklar laviktwar enn fwa pou tou lo COVID-19 dan Sesel.

Annou reste enformen, annou reste kalm, annou reste solider, pour nou prop dibyen e dibyen nou pei.

Ki Bondye i kontinyen beni nou Sesel e protez nou pep.

Mersi e bonswar.

» View all