Speeches

Ladres par Prezidan Danny Faure lo sitiyasyon COVID-19: Le 27 Mars 2020

27 March 2020 |

Konpatriot,
Frer ek Ser pep Seselwa,

Ozordi I fer preski 2 semenn depi le 14 Mars, zour nou ti ganny levidans konkret ki viris Corona tin ariv dan nou pei.

Dan mon premye ladres lo size viris Corona, mon ti dir ki si sa viris i ariv Sesel, nou pou pran tou mezir neseser pou met sitiyasyon anba kontrol boner, e redwir son transmisyon. Semenn pase, letan mon ti adres zot, lakantite pasyan isi Sesel ki tin teste pozitiv pour viris corona ti 7. Ozordi sa sif I reste 7.

Sa I vedir ki pandan sa dernyen semenn, erezman, napa okenn dimoun kin teste pozitiv pour COVID-19 isi Sesel. Bann travayer Lasante, bann volonter e bokou lezot ankor pe kontinyen travay tre dir, lannwit lizour, pour fer tou travay neseser.  Pour lemoman alors, napa levidans ki i annan transmisyon sa maladi ki pe arive dan nou bann kominote parmi nou bann dimoun.

I ekstrememan enportan ki nou mentenir vizilans e ki nou tou nou kontinyen pratik bann mezir prevansyon an linny avek gidans Departman Lasante.

Sa viris I pa konn ni frontyer, ni larelizyon, ni mwayen finansyel: sa viris I en lennmi envizib. Dan en tel sitiyasyon, pour nou atak sa viris e sorti venker, nou tou nou bezwen dan lalinny defans. Setadir, i absoliman neseser ki nou respekte tou bann mezir sorti kot Lotorite.

Nou bezwen kontinyen ranforsi bann pratik gard distans atraver sanzman dan nou prop konportman endividyel.  

Tanto, mon oule anonse ki apartir Lendi le 30 Mars, tou laboutik pou fermen aparti 6.30 di swar konman en mezir pou evit rasanbleman otour bann laboutik. 

En lot mezir legal ki pou pran lefe aparti Lendi le 30 Mars, se pour enterdi rasanbleman plis ki 4 dimoun dan landrwa piblik.

An vi sa irzans lasante piblik, nou pe kontinyen egzamin tou bann lalwa pour permet Komisyoner Lasante Piblik kontinyen pran mezir neseser pour proteksyon nou lasante.

Nou pei in pran bann mezir ki apropriye depandan lo nou sitiyasyon entern an vi sa irzans lasante piblik ki nou ladan.

Mon konnen ki sa bann mezir pa fasil.  Sa ki enportan ki nou realize ozordi, se ki tou sa bann mezir se pour protez e sovgard nou. 

Gouvernman in aprouv en ‘allowance’ spesyal pour tou bann travayer Lasante ki pe travay direkteman avek sa pandemik. Sa pou osi aplik pour travayer imigrasyon e ladwann ki travay lo por e erport.

Nou annan 3800 home carers ki pe pran swen ek bann dimoun aze. Zot osi zot pou resevwar en allowance spesyal pandan sa peryod a kondisyon ki zot reste dan travay. Kontinyen donn tou swen e latansyon nou bann dimoun aze.

Pour bann zanfan ki ti pe resevwar lasistans atraver ‘dedicated fund’, Lazans pour Proteksyon Sosyal pou fer transfer direkteman avek bann paran pandan sa peryod pour ki okenn zanfan pa ganny afekte.

Pour bann sitwayen ki lo welfare e ki annan en kart STC, noun fer laranzman ki sa menm kart i ganny servi ler zot aste zot gas.

Se dan sa bann moman difisil parey sa ki nou pe pas atraver, ki nou devret kapab apresye sa sistenm proteksyon sosyal ki noun kree e plis ki zanmen nou bezwen konsolid e fer li vin pli efektif.

Nou pe kontinyen ogmant nou kapasite tretman. Merkredi le 25 Mars, noun resevwar plis lekipman e latizann sorti Lemirat Arab Ini e Fondasyon Jack Ma.  O non Gouvernman e pep Seselwa, mon dir zot en gran mersi.

Noun osi ganny konfirmasyon sorti kot Gouvernman Kenya e la Tanzani pou mendev profesyonel medikal moman ki nou bezwen.

Frer ek Ser pep Seselwa,

Mon satisfe pou vwar ki i annan en gran zefor de lapar nou sitwayen pou adapte e adopte bann nouvo pratik pou fer fas a sa sitiyasyon ki nou ladan. Fodre ki nou reste konsistan dan tou zefor ki nou pe fer. Nou bezwen nou tou kontinyen mentenir disiplinn e korperasyon.

Annou reste enformen.  Annou reste kalm.  Annou reste solider.

Ser ek frer pep Seselwa,

In pran 67 zour pour lakantite dimoun dan lemonn kin teste pozitiv pour sa maladi ariv 100,000.  Apre sa, in pran zis 11 zour pou sorti 100,000 pou ariv 200,000 dimoun.  E selman 4 zour pou sorti 200,000 pou ariv 300,000.  Ozordi, plis ki 500,000 dimoun dan lemonn in ganny enfekte. 

Par konsekans, apre sa semenn kin fek pase, i kler ki reperkisyon COVID-19 lo lekonomi mondyal pou pli gro ki ti ekspekte. Lemonn an antye ozordi i dan en nouvo realite ekonomik.

I osi kler ki menm si nou travers sa bann prosen mwan san propagasyon COVID-19 parmi nou popilasyon, Sesel i dan en nouvo realite ranpli avek lensertitid.

Letan mon ti prezant mon ladres lo Leta La Nasyon sa lannen, ti avek bokou lafyerte ki mon ti koz lo lakonplisman ekonomik nou pei.  Tou sa ti bann lakonplisman ki noun fer ansanm. Nou ti pe fer tre byen.

Nou ti konmans 2020 avek bokou lespwar ki nou pei ti pou mont pli o ankor. Malerezman, tou-den-kou sa pandemik COVID-19 in frap nou.  In afekte nou devlopman sosyo-ekonomik. An rezilta sa, nou bezwen konsolid nou sistenm proteksyon sosyal e adopte mezir pour ki nou kapab sirmont sa gro defi ki devan nou. 

An 2008, konman en pei nou ti dan en pozisyon vilnerab. Nou rezerv ti bokou pli ba e nou nivo det ti vreman o. An Novanm 2008, letan ti annan resesyon ekonomik mondyal, nou ti lans nou reform ekonomik.

Depi 2008, Gouvernman in fer sirplis bidzeter toulezan, e noun servi sa larzan pour repey nou det. Lannen pase, pour la premyer fwa dan diz an, nou ti fer en sirplis lo deviz etranzer ki antre dan pei. 

Noun travay tre dir ansanm, nou tou, pou anmenn nou lekonomi kot i ete ozordi. Noun fer sakrifis, noun persevere, e noun progrese. Konmsi pou 12 an, nou ti pe mont en montanny e nou ti pe ariv pres lo some.  Dan lespas enn de semenn, noun vwar nou pe glise, e ozordi, nou vwar ki some montanny i pli lwen. 

Sa viris Corona in vreman met nou retar.  Me i pa pou bar nou. 

Nou pou re-aziste. Avek nou leksperyans, nou determinasyon, e nou disiplinn, nou pou rekonmans monte, e ansanm, nou a mont pli o. Mon konfidan ki konman en nasyon nou pou sirmont sa defi.

Diferans ant 2008 e ozordi se ki an 2008, malgre ki lekonomi mondyal ti pe pas dan en pe lensertitid, vwayaz enternasyonal pa ti pe ganny limite. Ozordi, an rezilta sa sitiyasyon pandemik dan lemonn, bokou avyon in aret vin Sesel, e avek zot, touris osi. An konsekans nou lekonomi pa pe fonksyonn lo nivo ki i ti abitye. 

Nou bezwen revwar nou bann depans.  Revwar nou bann priyorite.  Se dan sa loptik ki Minis Finans pou prezant Bidze le 31 Mars pou adres sa nouvo realite ki nou ladan. 

Nou tou nou pou bezwen fer sakrifis dan sa bann mwan ki pe vini. Nou tou nou bezwen pran nou responsabilite. Koman Prezidan Larepiblik, monn deside pou pa pran mon saler pour sa prosen 3 mwan.

Keksoz pa pou parey avan. An vi ki nou reveni an deviz in tonbe akoz sa bes enorm dan touris, nou osi konman en pep nou bezwen fer zefors pou redwir nou konsomasyon keksoz ki enporte. 

Lo en laspe makro-ekonomik nou bokou pli rezilyan ozordi. An plis ki sa I annan plizyer keksoz ki an se moman pe mars dan nou faver:

  1. Pri karbiran lo marse enternasyonal in desann. Alors, lakantite deviz ki nou bezwen pou enport karbiran pour transportasyon e pour elektrisite in desann.
  2. Avek rediksyon dan pri karbiran, kou lozistik e transportasyon in redwir.  Sa I vedir en rediksyon dan kou operasyonel pou biznes e prodikter lokal.
  3. Pri elektrisite osi pe desann an Avril, e sa I vedir en lot rediksyon dan kou operasyonel pou biznes e prodikter lokal.
  4. Nou annan en loportinite konman en pep pou ogmant nou konsomasyon pwason e redwir nou depandans lo lavyann enporte.
  5. Nou annan later lagrikiltir a nou dispozisyon pou ogmant nivo prodiksyon. 

Gouvernman, atraver STC, pe travay avek sekter lapes e sekter lagrikiltir lo sa komite Sekirite Alimanter ki monn etablir pou ogmant lavant prodiksyon lokal e redwir lenportasyon.

Mon konfidan dan nou abilite konman en pep pou sirmont sa gran defi. Nou bezwen gard lespwar ki demen pou pli briyan ki ozordi. Nou desten i reste dan nou lanmen. Nou en pep ki rezilyan e enn ki inovativ. I dan bann letan koumsa ki nou pou vwar nou rezilyans e nou kapasite pou adapte.

Ansanm dan linite, nou pou sirmonte.  Nou ti sirmonte an 2008, e nou pou sirmonte an 2020.

Annou gard sa lespri travay dir.  Annou gard sa lespri travay ansanm.  Annou reste touzour ini.

Monn ganny touse par sa gran nonm dimoun e lakantite biznes prive ki pe ofer pour asiste Departman Lasante dan diferan fason. I annan bokou lendividi ki pe met mo lankourazman lo tou medya pour bann travayer lasante e travayer diferan lezot sekter ki pe travay pou fer fas sa sitiyasyon ki nou ladan.

Tanto, mon remersye ankor enn fwa tou nou bann travayer Lasante.Mon egalman remersye tou lezot travayer ki pe kontinyen ede dan sa zefor nasyonal pour zot profesyonalizm e devosyon ki zot pe montre tou lezour.

Nou bezwen kontinyen dan sa menm lespri solidarite. Ler nou azir ansanm nou lafors i bokou plis ki adisyon nou bann potansyel endividyel. Ler nou azir ansanm nou kapasite i ogmant san limit. Nou pti Sesel i vin pli gran e pli for.

Monn tre touse par aksyon en pti fir douz an kin donn Departman Lasante 230 roupi pour zot aste keksoz pour bann zanfan ki dan karantenn. Sa ki mon vwar par son zest se konpasyon.  En lalimyer dan en monman kot i annan fernwar dan lemonn – e sa i devret enspir nou tou.

Ki Bondye i kontinyen beni nou Sesel e protez nou pep.

Mersi e bonswar.

» View all