Speeches

Ladres Prezidan Danny Faure lo bann mezir fas a sitiyasyon pandemik COVID-19

20 March 2020 |

Konpatriot,
Ser Frer ek Ser pep Seselwa,

Sesel in antre dan en peryod eksepsyonnel, san presedans. I eksepsyonnel an vi sa sitiyasyon pandemi nouvo viris corona. I eksepsyonnel akoz lenpakt ki sa pandemi I annan lo bann pratik sosyal e tradisyon ki nou swiv koman en pep. I en peryod eksepsyonnel an vi irzans lasante piblik. I eksepsyonnel an vi lenpakt sa pandemi lo lekonomi nou pei. Tanto mon pou koz lo bann lezot mezir ki nou bezwen enplimante pandan sa peryod.

An se moman, noun rikord 7 pasyan kin teste pozitiv pour viris corona isi Sesel. Tou le 7 pasyan I dan sant tretman dan Lopital Lafanmir Perseverans. Bann travayer lasante, bann volonter sorti kot Lakrwa Rouz e bokou dimoun ankor pe kontinyen travay tre dir, lannwit lizour, pour fer swivi e tou lezot travay neseser. 

Pour lemoman, alors, napa levidans ki i annan transmisyon  sa maladi ki pe arive dan nou bann kominote parmi nou bann dimoun ki pann vwayaze.

Nou sistenm karantenn i efektiv, me pli nou annan dimoun dan karantenn, pli sa i met presyon lo nou resours imen e lozistik.

Malgre tou bann mezir ki noun pran e tou konsey ki noun donnen, i ankor annan en kantite nou bann frer ek ser Seselwa ki pe kontinyen vwayaze aletranze e al dan bann landrwa ki vreman a risk. 

Swivan diskisyon ki monn annan ozordi avek Komisyoner Lasante Piblik, Dr Jude Gedeon, I kler ki pei in antre dan en sitiyasyon irzans lasante piblik.  Dan en tel sitiyasyon, lalwa I donn pouvwar Komisyoner Lasante Piblik pour servi okenn resours adisyonel pou fer fas a sa sitiyasyon. 

Komisyoner Lasante Piblik pou pibliy en notis dan gazet ofisyel Lendi le 23 Mars lo sa size.

Fas a sa nouvo sitiyasyon ki nou ladan, tanto mon oule anonse ki Gouvernman i bezwen met an plas ankor plis mezir pour anpese ki i annan plis dimoun enfekte  ki ariv isi Sesel e ki answit propaz sa viris dan nou popilasyon.

Premyerman: Apartir Lendi le 23 Mars, mon pe enpoz en ‘ban’ 30 zour lo vwayaz a letranze par nou sitwayen; sof dan ka medikal irzan aprouve par Departman Lasante. Lenstriman legal pour permet lenplimantasyon sa mezir pou pibliye Lendi le 23 Mars. 

Dezyenmman: Tou travayer etranze ki lo en GOP e ki an deor Sesel ozordi, pa pou annan drwa retourn Sesel ziska prosen lanons. Sa i pran lefe imedyatman.

Trwazyenmman: Mon pe enpoz en bann lo nouvo GOP ziska prosen lanons. Sa i osi pran lefe imedyatman.

Katriyenmman: Tou lekol e Day Care lo Mahe, Praslin e La Digue pou fermen ziska prosen lanons.  Sa i enkli tou lekol pos-segonder, Liniversite Sesel e Lenstiti Guy Morel.

Senkyenmman: Konman Komandan An Sef Lafors Defans, monn demann bann solda kin kit lafors dan sa dernyen trwa zan pou zwenn Rezerv Lafors Defans, an linny avek lalwa.  Sa I a permet nou annan ankor plis mendev pou fer fas a sa sitiyasyon dan sa peryod eksepsyonnel. 

Sizyenmman: Nou pe ogmant nou kapasite karantenn e tretman.

  • Nou pou resevwar plis lekipman e latizann sorti kot bann pei zanmi.
  • Avek sipor Lorganizasyon Mondyal Lasante, noun finaliz en progranm pour resevwar resours imen adisyonel si I neseser.
  • Dan sa prosen trwa semenn, pou annan en nouvo fasilite karantenn lo Il du Swet.    

Setyenmann: Monn demann bann Minister, Departman e Lazans dan Gouvernman pou idantifye bann mendev pou swiv formasyon rapid dan sirveyans avek bi asiste Departman Lasante e ogmant zot kapasite pour fer swivi.

Ozordi, lo lapar Gouvernman, mon eksprim nou solidarite pou tou nou bann sitwayen ki a letranze.  Mon demann zot pou swiv de pre konsey ki lotorite dan sa pei kot zot ete pe donnen. 

Mon rekonnet e mon salye zefor tou travayer sekter piblik, prive, e sosyete sivil ki pe fer zot mye pou adapte avek sa sitiyasyon dinamik ki nou ladan.  Mon demande ki zot kontinyen swiv konsey sorti kot Departman Lasante. Ekout byen radyo e swiv televizyon.

Tanto mon oule lans en lapel pou nou pa servi rezo sosyal pou senm konfizyon e kree lafreyer. Sa I pa neseser. Sa ki neseser se ki nou swiv Lotorite Lasante Piblik ki annan tou lenformasyon e vre lenformasyon lo sa sitiyasyon pandemi.

Annou reste enformen.  Annou reste kalm.  Annou reste solider.

Ser Frer ek Ser Seselwa,

Sa pandemi pe annan en gro lenpakt negativ lo lekonomi mondyal.  Sesel, konman en pti pei, nou pann ganny eparnye. 

Tanto, mon anvi fer li kler, ki domaz ekonomik an rezilta sa pandemi pou reel.

Ozordi mon le asir zot ki nou pou fer tou sa ki posib pou anpese ki okenn anplwaye I perdi zot louvraz e okenn biznes i fermen an rezilta sa pandemi.

Sa ki kler pou mwan, se ki letan sa gro tsunami ekonomik in pase, sitiyasyon mondyal I stabilize, e touris I re-konmans vini, Sesel I merit dan en bon pozisyon pou "bounce back”, e “bounce back” tre vit.

Lobzektif bann nouvo mezir ki mon pe anonse tanto se pou gard lekonomi vivan pandan sa peryod eksepsyonnel ki nou ladan. 

Premyerman: Gouvernman pou asir saler tou anplwaye dan sekter prive pou mwan Avril, Me e Zen. En sonm 1.2 bilyon Roupi pou ganny bidzete pour sa mezir. Gouvernman pa pou aprouv okenn ka “redundancy”.

Dezyenmman: Gouvernman pou ogmant bidze Lazans Proteksyon Sosyal pou ki zot kapab asiste dimoun ki ganny afekte. En sonm 30 milyon Roupi pou ganny donnen a Lazans Proteksyon Sosyal.

Trwazyenmman: Gouvernman pou ogmant Bidze “Unemployment Relief Scheme”, konni konman ‘URS’ . En sonm 10 milyon Roupi pou ganny donnen a Departman Lanplwa.

Katriyenmman: Dan ka eksepsyonnel, repeyman loan pou kapab ganny redwir pour en peryod 6 mwan, swivan travay ki Labank Santral in fer avek bann labank komersyal.  Si I neseser, sa endividi I a kapab ganny en moratorium lo repeyman son loan.  Sa pou kouver repeyman kapital e lentere pandan sa peryod 6 mwan.

Senkyenmman: Swivan rediksyon dan pri karbiran enternasyonal, PUC in vwar en rediksyon dan son kou prodiksyon elektrisite par 25 sou par younit. Gouvernman lo son par in deside ki tarif pour sekter piblik pa pou sanze. Sa pou permet PUC pas sa benefis ekstra avek sekter domestik pou ki zot vwar en rediksyon lo zot tarif elektrisite par plis ki 25 sou par younit.

Mezir pour bann biznes prive ki pe eksperyans difikilte pandan sa peryod eksepyonnel:

Premyerman: Gouvernman pou donn zot lasistans finansyel pou pey zot bann anplwaye pou peryod Avril, Me, e Zen.  Nou pe etablir striktir pour sa lasistans e nou pou konmans fer bann premye peyman apartir milye Avril.

Dezyenmman: An vi ki Gouvernman pe donn biznes prive sa lasistans pou pey saler zot anplwaye, okenn “redundancy” pa pou ganny aprouve par Departman Lanplwa.

Trwazyenmman: Repeyman loan pou kapab ganny redwir pour en peryod 6 mwan, swivan travay ki Labank Santral in fer avek bann labank komersyal.  Dan ka eksepsyonnel, pou annan en moratorium lo repeyman loan.  Sa pou kouver repeyman kapital e lentere pandan sa peryod 6 mwan.

Katriyenmman:  Pour bann biznes prive ki trouv zot dan bezwen pou ankor plis likidite, Minister Finans e Labank Santral pe finaliz travay pou ki zot kapab ganny akse avek nouvo loan ase vit e a en to pli abordab. 

Senkyenmman: Lo kote taks pour bann biznes:

  • Tou lobligasyon ki peyman I tonm an mwan Mars pe ganny anvoye ziska Septanm 2020. 
  • Lobligasyon taks “Corporate Social Responsibility Tax”, “Tourism Marketing Tax”, e “Business Taks” pou mwan Avril, Me, e Zen pou osi ganny anvoye ziska Septanm 2020.
  • Peyman lobligasyon tou larestan taks pour mwan Avril, Me e Zen pou reste parey. 

Sizyenmman: Pou sekter lagrikiltir, Gouvernman pou garanti ki atraver STC, tou sa ki zot prodwi pou ganny aste. An plis ki sa, Gouvernman in idantifye 14 bout later ki pou met a dispozisyon Lasosyasyon Fermye.

Setyenmman: To lentere pou finansman lenvestisman dan sekter lagrikiltir ek lapes pou ganny redwir pou vin 1%. 

Wityenmman: Swivan desizyon Gouvernman pou mentenir tarif elektrisite sekter piblik, sekter komersyal pou osi benefisye a en rediksyon plis ki 25 sou par younit lo zot tarif elektrisite.

Nevyenmman:  Kontribisyon ki anplwayer I fer anver Fon Pansyon Sesel – sa 3 poursan lo saler zot anplwaye – pour mwan Avril, Me e Zen, pou aprezan ganny fer an Septanm 2020.

Konpatriot,
Frer ek Ser pep Seselwa, 

Sa bann mezir ki monn anonse tanto se pour adres sitiyasyon ki nou ladan ozordi.  Les mwan reasir zot ki nou pe fer tou sa ki posib. Parey noun vwar, sitiyasyon I dinamik, e si fodre nou fer plis, nou pou fer li.

Parey mon ti dir semenn pase: Gouvernman pou kontinyen pran tou mezir neseser pou kontinyen protez nou pep.   

Swivan mon rankont avek Komisyoner Lapolis sa semenn, mon satisfe ki bann mezir I an plas pou mentenir lord ek lape pou fer fas a okenn evantyalite pandan sa peryod eksepsyonnel.

Pou nou fer en laviktwar lo defi koze par sa pandemi, I pa depan zis lo sa bann mezir lasante oubyen ekonomik. Sa ki osi kritik se laspe sikososyal.

I enportan ki dimoun i reste kalm e responsab. STC e SEYPEC in demontre ki nou annan en nivo stok solid karbiran e komodite de baz.  PUC in kontinyen donn nou kouran e delo.  Por in reste ouver e marsandiz pe kontinyen arive.

An vi sa peryod eksepsyonel ki noun antre ladan, Gouvernman pou prezant en nouvo Bidze pour 2020 le 31 Mars. Nou priyorite in sanze. Mon lans en lapel avek Lasanble Nasyonal pou aprouv sa nouvo Bidze.

Tanto, mon remersye tou nou bann travayer ki pe travay direkteman pou fer fas avek sa pandemi. En remersiman spesyal pou tou travayer dan Departman Lasante e tou volonter. Mon konnen ki zot pe dormi zis trwa ou kat erd tan par nwit.

Mon remersye tou nou bann travayer ki lo nou frontyer e pe fer fas avek viziter tou le zour.  Sa I enkli tou travayer lo Erport e lo Por. 

Mon egalman remersye tou lezot travayer ki pe ede dan sa zefor nasyonal pour zot profesyonalizm e devosyon ki zot pe montre tou lezour.

Zot patriyotizm i resof nou leker.

Mon anvi pran sa loportinite pou osi remersye bann lorganizasyon relizye kin pro-aktiv e pran mezir pou redwir kontak sosyal e rasanbleman gran nonm dimoun.

Nou tou nou bezwen kontinyen travay ansanm – sirtou dan sa bann prosen mwan. 

Sa I en letan pou nou reflesir lo ki nou reprezante pou enn a lot. Kontinyen edik nou zanfan lo bann prekosyon neseser. Si ou annan en vwazen ki aze, donn li sa sipor, donn li sa soutyen. Ede eksplik li ki bann prekosyon ki nou bezwen pran. Pran konsyans lo ki manyer nou okip nou kanmarad. Lo valer nou fanmir. Lo valer nou kominote. Lo kwa ki gard nou ansanm konman Seselwa.

Sesel pan zanmen fer fas avek en kriz sa lanpler. Se en tel sitiyasyon parey ki nou ladan ozordi ki teste nou karakter koman en nasyon. Nou bezwen ralye nou zefor pou reste enformen, kalm, e solider dan sa moman.

Sa peryod eksepsyonnel ki nou ladan pou kontinyen pour enpe letan. Me si nou kontinyen reste vizilan, swiv konsey sorti kot Departman Lasante e swiv bann mezir neseser pou protez nou lekor ek nou fanmir, nou pou kapab gard nou lekonomi vivan e kontinyen avek nou lavi. Dan en tel kriz, nou tou nou annan en rol pou zwe.

Mon konfyan ki nou pou sirmont sa gran defi ki devan nou.  I pa pou fasil.  I pou demann sakrifis lo lapar sakenn de nou. Me si nou kontinyen travay ansanm e reste touzour ini, nou pou travers sa parkour.

Ser ek frer pep Seselwa,

Annou kontinyen priy ansanm pou nou ganny sa lafors, sa kouraz e sa bon lasante nou pep.

Ki Bondye i kontinyen beni nou Sesel e protez nou pep.

Mersi e bonswar.

» View all