Speeches

Ladres par Prezidan Danny Faure swivan desizyon Lorganizasyon Enterasyonal pour Lasante (WHO) pou kategoriz COVID-19 koman en pandemi

12 March 2020 | Health

Konpatriot,

Ser Frer ek Ser Seselwa,

 

Yer Lorganizasyon Mondyal pour Lasante in deklar sitiasyon COVID-19 koman en “pandemi”,  savedir en lepidemi mondyal. 

Ki sa i vedir?

Sa I vedir ki dezormen tou pei i a risk pou fer fas ek sa viris lo son teritwar, e tou pei i bezwen pran mezir apopriye e sifizan pou protez son popilasyon e osi popilasyon lemonn antye.

Se dan sa konteks ki mon pe adres zot tanto. Depi plizyer semenn,  nou pe travay koman en tim, sekter piblik ek sekter prive. Avek sipor pros sorti kot Lorganizasyon Mondyal pour Lasante,  nou pe kolabore pou anpese ki sa nouvo Viris Corona i ariv dan nou pei.  

Yer Konsey Minis ti aprouv en nouvo Plan Nasyonal.  Sa plan i annan lobzektif prepar pei pou anpese ki sa viris ariv Sesel.  E si i arive, met sitiyasyon anba kontrol boner e redwir son transmisyon.   

Erezman, ziska prezan napa okenn dimoun kin teste pozitiv pour sa viris isi Sesel.  Tanto, mon oule dir mersi tou dimoun pou sa zefor kolektif.  Sa lespri travay ansanm i bezwen kontinyen.

Anvi sitiyasyon sa lepidemi in sanze e noun antre dan en staz pandemi, tanto mon pe anons serten mezir adisyonel ki Gouvernman pe met an plas pou kontinyen protez e sovgard nou popilasyon.   

Premyerman, en ‘ban’ tanporer lo tou vwayaz ofisyel aletranze par bann zofisye piblik.  Sa i pran lefe imedyatman. 

Dezyenmman, nou pe anvoy pou pli tar tou bann rasanbleman e konferans ofisyel ki gouvernman tin planifye e ki ti pou fer isi an Mars, Avril e Me sa lannen. 

Trwazyenmman, pou ranforsi mezir kontrol e sirveyans medikal, Departman Imigrasyon pou fer sir ki tou pasaze, Seselwa konman etranze, ki debark Sesel i donn zot ladres detaye ek zot kontak korek.  Si zot sanz landrwa reste ler zot Sesel, fodre ki zot averti Lotorite Lasante Piblik.

Finalman, monn demann Lafors Defans pou asiste e siport Departman Lasante dan lenplimantasyon sa nouvo plan nasyonal, osi byen ki lezot lozistik.

Ver lafen Mars, nou pou bezwen pran lezot mezir baze lo lanaliz ki Minister Finans e Labank Santral pe fer lo lenpakt sa pandemi lo nou lekonomi. 

Ser pep Seselwa, nou lasante i en responsabilite partaze. Me nou lasante i dabor e avan tou, nou prop responsabilite.  Annou obzerv byen bann konsey sorti kot Departman Lasante.   

I osi enportan ki nou ekout byen radyo e swiv byen televizyon pour bann konsey ki Departman  Lasante pe kontinyen donnen. Departman Lasante i osi lo rezo sosyal.  I enportan ki nou swiv zot de pre.

 

Silvouple, pa bezwen propaz fo lenformasyon ki kapab kree konfizyon ek lafreyer dan nou popilasyon. 

 

Konpatriyot,
Ser ek Frer Seselwa,

 

Sa sitiyasyon i enn ki dinamik e pe kontinyen evolye.  Mon le reasir zot tanto ki Gouvernman pe swiv sa sitiasyon de pre, e pou kontinyen pran tou mezir neseser.   

Annou reste enformen.  Annou reste kalm.  Annou reste solider.  

Konman Prezidan Larepiblik, mon konfidan ki avek sa lespri travay ansanm koman en nasyon, nou pou kapab fer fas a sa viris e son lenpakt.  

Ki Bondye i kontinyen protez nou pep. 

 

Mersi e bonswar.

» View all