Speeches

2020 Leta La Nasyon par Prezidan Danny Faure

20 February 2020 | State House

 

2020 Leta La Nasyon par Prezidan Danny Faure 

Le 20 Fevriye 2020

Frer ek ser Seselwa, Konpatriot,
Msye Speaker,
Vis Prezidan,

Lider Lopozisyon
Lider Zafer Gouvernman, Manm Lasanble Nasyonal,

I touzour en plezir pou mon adres zot lo Leta nou Nasyon, sirtou ozordi le 20 Fevriye, dat ki Nasyon Zini in dedye koman Lazournen Mondyal pour Lazistis Sosyal.

Monn swazi pou delivre mon diskour ozordi akoz sa prensip ki apel lazistis sosyal I a la baz nou progranm devlopman kot pep Seselwa in progrese, in devlope e arive partaz sa prosperite. I reprezant listwar semen ki Sesel in pran e pe kontinyen pran pou gard son pep o sant transformasyon.

Leta nou nasyon ozordi i rezilta tou sa travay dir ki noun fer ansanm koman en pep dan linite, dan stabilite, e dan lape.

Ozordi, en zenn Seselwa kin konplet son ledikasyon I zwenn lemonn travay e fer son par pou redwi nivo mank lanplwa pou vinn zis 2.54%.

En viziter in ariv Sesel, e in al reste dan enn sa 659 pti letablisman touristik ki annan propriyeter antyerman Seselwa, en nivo pli o dan nou listwar.

En fermye in leve granmaten, e in fer son par pou ogmant prodiksyon lokal lavyann pork par 12.6% konpare avek 2018.

En ners in kit son fanmir pou al pran kar lanwit akoz I konsyan ki I annan son frer ek ser ki bezwen son swen. Son devosyon I senboliz sa kalite sosyete baze lo swen e lanmour ki nou bezwen ranforsi koman en pti pei – e sa lannen nou zwenn ansanm avek larestan lemonn pou onor zot, zot bann ners e bann fanm sarz.

En papa in mont kot li, fatige apre en zournen travay, konvenki ki son garson e son fiy I annan en lavenir briyan devan zot; si zot kontinyen aprann, aprann e aprann, e sezi tou loportinite ki Sesel I ofer zot.

Ozordi en keksoz I tre kler. Se zot – pep Seselwa – ki fer leta nou nasyon for. E mon konvenki ki lavenir Sesel I for.

Lannen 2019 in mark lafen en deseni kin vwar Sesel kontinyen lo en semen progre e devlopman. Noun ganny klase koman en pei avek en tre o nivo devlopman imen. Nou lekonomi I an tre bonn sante. Le 27 Out sa lannen, Sesel pou selebre 250 an depi ki bann premye zabitan ti debark lo nou zil. Sa pou en moman istorik e memorab.

Sa lannen I mark komansman en nouvo deseni. Enn kot pei i annan en stratezi e en vizyon ki tre kler. Sa se Vizyon 2033 e nou Stratezi Nasyonal 2019-2023. Sa I rezilta konsiltasyon e partisipasyon sitwayen e tou sekter kle pandan dezan.

Devlopman i anmenn bokou progre me i osi anmenn avek li bokou defi. Nou reste determinen pou adres bann fleo sosyal, ki poz en defi reel pour progre e devlopman enklisif.

Sa deseni I enn kot nou bezwen konsolid nou progre. Lakle se ki nou reste ini. Annou kontinyen fer progre ansanm. Annou kontinyen batir nou lavenir ansanm.

Pandan sa dernyen trwa zan noun konsantre lo kree bann lenstitisyon nasyonal pou ranforsi nou demokrasi. Anmezir nou ranforsi nou demokrasi, nou bezwen osi ranforsi lakominote.

Bann defi sosyal, defi relasyon, e defi dan lakour i afekte striktir lafanmir e lakominote, ki an retour afekte nou pti nasyon. I enportan pou nou pa les perdi bann valer moral kin ranforsi fabrik nou nasyon e fason ki noun touzour viv antre nou.

Mon reste konvenki ki solisyon pour bann defi ki la sosyete pe fer fas avek i depan lo lafors lafanmir e lo sipor la kominote. En kominote ki for set en kominote kot:
lespri swen pour enn a lot,
lespri lapartaz e sipor, e

lespri solidarite e konpasyon anver kanmarad i vivan.

Ozordi, alor, mon deklar sa nouvo deseni koman en deseni pour renouvelman nou kominote.

Dan sa prosesis renouvelman lakominote, nou tou nou bezwen fer en gran zefor pou regard dan striktir apropriye pour ki i annan medyasyon lo nivo kominote. Sa i fason pou nou rezourd bokou dezakor ant vwazen e manm lakominote. Serten sa dezakor i osi en lobstak pour devlopman dan bann lenfrastriktir neseser ki pou deservi nou kominote.

Nou oule vwar plis progranm ki ganny met an plas dan distrik pou siport devlopman lendividi dan kominote e amelyor lavi sitwayen. Plis progranm vize ver nou bann dimoun aze; vwazinaz; pour bann zanfan e zenn; e progranm pour dimoun avek dezabilite. Tou sa a ganny konsolide avek sipor sosyete sivil.

Plis progranm e aktivite ki promouvwar e protez nou kiltir, nou lalang Kreol, e nou leritaz. Meyer kordinasyon ant Konsey Nasyonal pour Spor avek Konsey Nasyonal pour Lazenes ki kordin plis aktivite sportif, rekreasyonel, e edikasyonel pour devlopman e lepanouisman nou zenn. I enportan dan devlopman nou distrik ki nou port latansyon a nouvo bezwen e dezir lazenes Seselwa.

Sa lannen, Gouvernman pou double son zefor pou ranforsi bann progranm dan kominote e pou ogmant partisipasyon lo nivo distrik. Lanfaz pou osi ganny mete lo bann progranm ledikasyon ki pou ekip sitwayen avek konpetans pou pli byen zer zot

lavi e zot lakour. An plis, nou pou amelyor servis ki bann dimoun ki pe viv avek dezabilite i gannyen. Sa i a ed zot zouir en meyer kalite lavi.

Ozordi, mon lans en lapel pour tou lorganizasyon ki travay avek e dan nou kominote pou travay pli pre ansanm pou ranforsi koneksyon e koezyon sosyal.

Nou bezwen kontinyen sa travay pou nou revaloriz e redinamiz nou kiltir, nou bann bon valer koman en nasyon, e pou met lanfaz lo partisipasyon aktiv nou sitwayen dan zot kominote. Renouvelman nou kominote i nesesit ki sitwayen i pran responsabilite pour son kominote e i form parti mekanizm pou pran desizyon lo bann keksoz ki afekte son kominote.

Alor moman in arive pour sitwayen swazir son Konsey Distrik atraver eleksyon lib.

Rol Konsey Distrik se pou administre bann zafer ki konsern zabitan zot distrik. I pou etablir vizyon pour distrik e pou diriz devlopman dan distrik. Konsey distrik i annan en gran responsabilite pou anmenn dimoun ansanm e diriz sa renouvelman lakominote.

Lalwa ki gouvern Konsey Distrik in antre an fors komansman sa semenn. An linny avek sa lalwa, ki donn responsabilite Prezidan Larepiblik pou anons dat eleksyon pour premye Konsey Distrik, mon annan plezir pou anonse ki eleksyon Konsey Distrik pou ganny fer le 21, 22 e 23 Zanvye 2021.

Frer ek ser pep Seselwa,

Ler nou reste ini, nou bouz nou pei devan, e nou anpese ki progre I sap nou. Pour Sesel bouz lo en lot letap kot devlopman i enn ki pli enklisif, nou bezwen fer sir ki nou zanfan i byen ganny okipe.

Letid ek resers lo Ptit Anfans in prouve ki en zanfan i ganny marke pour leres son lavi par fason ki i grandi ant zour son nesans ziska apepre 5 a 7 an. Alor i enportan ki paran, e bann ki sirvey zanfan, i reste angaze pou asire ki zanfan i grandi dan en pli bon fason posib ki prepar li pour pli tar.

Ozordi, Lazans Proteksyon Sosyal I annan en scheme pour paran ki bezwen lasistans finansyel pour Child Minding ouswa Day Care. Paran I bezwen fer laplikasyon avek Lazans pour Proteksyon Sosyal pou ganny sa lasistans. Si zot kalifye, peyman I ganny fer direkteman avek sa Child Minder ouswa loperater Day Care.

Apartir Avril sa lannen, sa lasistans pou ganny ofer pour tou zanfan. Child Minder ouswa Day Care ki anrezistre pou enform IECD lidantite sa zanfan kin anrezistre, e peyman en sonm SR 750 par zanfan par mwan pou ganny fer otomatikman. Sa I vedir ki I pa pou neseser pour sa paran fer laplikasyon avek Lazans Proteksyon Sosyal. Nou ankouraz paran pou anmenn zot zanfan kot en Child Minder ki anrezistre avek IECD kot nou konnen zanfan pe ganny swen a en standar. Sa I pou osi ede redwir kou Child Minding lo paran avan ki zanfan I annan laz pou al lakres.

Sa lannen I reprezant premye deseni depi ler ki Sesel ti pran en pa tre aktif dan domenn swen e ledikasyon Ptit Anfans. Apre diz an travay e progre, an Novanm 2019, Lenstiti Ptit Anfans in ganny rekonnet par UNESCO. Ozordi, sa Lenstiti I ganny

klasifye koman en Lenstiti Kategori 2. Sa I vedir ki kad ki Gouvernman in met an plas pour swen e ledikasyon Ptit Anfans I enn ki tre o.

An rezilta progre dan sa domenn, Gouvernman I an diskisyon avek UNESCO pou etablir en Sant Kategori 2 isi Sesel pour la rezyon. Gouvernman Lemirat Arab Ini in agree pou donn Sesel en don pou konstrir sa sant. Konstriksyon I ekspekte komanse pli tar sa lannen.

Ledikasyon i en sekter ki kontinyen evolye. Bann zouti laprantisaz i kontinyen sanze, lekspektasyon anplwayer i osi sanze.

Dan mon ladres de zan pase, mon ti koz lo lenportans lotonomi e rann kont koman konponan kle pou asir kalite dan sistenm ledikasyon. Mon kontan pou vwar ki paran pe ralye deryer sa nouvo konsep. Lotonomi lekol i donn pouvwar ladministrasyon lekol, Konsey Lekol, e ansenyan pou kapab organiz zot lekol e priyoritiz zot plan pou siport bezwen zot etidyan dan zot kominote.

Apre bokou analiz e preparasyon, apartir dezyenm term sa lannen tou lekol primer e segonder pou egzers plis lotonomi e plis lotorite pou pran zot prop desizyon. Sistenm gouvernans lekol e striktir zestyon lekol pou kontinyen ganny ranforsi pou amelyor kalite ledikasyon e pli byen reponn a demann sa nouvo letap kot zot pli otononm.

Parey monn dir, I annan en nesesite pour sak partener dan ledikasyon pran zot responsabilite. Bokou konsiltasyon e travay in ganny fer pou prepar en kad ki pou kapab asir sa.

Apartir Me sa lannen, paran, etidyan, ansenyan e ladministrasyon lekol pou sinny en kontra lobligasyon, ki pou fer ki sa kat partener dan ledikasyon ava onor zot lobligasyon. Sa nouvo lapros a fer ki etidyan e ansenyan a travay dan en lanvironnman ki siport laprantisaz, ki a os standar, e amelyor rezilta dan ledikasyon.

Sistenm ledikasyon ki nou annan ozordi i bezwen reflekte bann nouvo konpetans ki lemonn travay i bezwen ozordi e demen. Nouvo lekol teknikal e vokasyonel ki pou ganny batir lo Ile Soleil pou ofer sa servis. Preparasyon sa proze i lo bon semen e nou ekspekte komans konstriksyon lekol sa lannen. Sa lekol pe ganny finanse atraver en don sorti kot Gouvernman Lasinn.

Nou liniversite nasyonal, Liniversite Sesel, pe zwe en gran rol dan devlopman nou resours imen. Pandan sa diz an legzistans, liniversite in donn diplonm plis ki 2000 etidyan ki pe kontribye dan devlopman nou pei.

En liniversite i osi annan en rol enportan pou fer resers e siport desizyon ki baze lo levidans. Liniversite Sesel pou apartir 2021 resevwar en don anyel atraver Bidze Nasyonal pou ed li dan prosen letap son devlopman.

Lenstiti Guy Morel i osi annan en rol enportan pou kontinyen donn formasyon neseser pou ogmant kapasite travayer dan sekter piblik e osi dan sekter prive. Gouvernman in deside ki apartir Zanvye 2021, Lenstiti Guy Morel pou osi ganny siporte par en don annyel pour son devlopman.

Devlopman en pep, dan tou son laspe, son lepanwisman, son byennet, son boner: i depan bokou lo son lasante.

Nou pe kontinyen moderniz nou sistenm lasante, envestir dan nou bann staff medikal, e entrodwir plis swen spesyalize. Depi 2018, nou annan 25 dokter, 2 dantis e 18 “dental therapists” Seselwa kin ganny zot degre. An se moman nou annan 56 etidyan ki pe etidye pou vin dokter oubyen dantis dan douz diferan pei.

Nou pe osi kontinyen envestir dan devlopman profesyonel nou bann ners. Lannen pase, 33 ners in ganny zot degre. Sa lannen, 5 dokter Seselwa pou fini zot letid spesyalize, e lannen prosenn, en lot 5 dokter ankor pou konplet zot spesyalizasyon. Prezans sa bann zenn Seselwa I permet nou servis lasante kontinyen amelyore.

Par egzanp, ozordi dan “Maxilofacial Surgery Unit” I annan 10 nouvo prosedir ki pe ganny administre par Lazans Swen Lasante ki dan lepase ti pe ganny administre a letranze.

Sa lenvestisman mazer I permet nou amelyor servis, e amelyor swen ki disponib a nou popilasyon. Nou konfidan ki avek lakantite zenn ki pe etidye deza, dan sa prosen deseni nou pou kapab fer bokou plis ankor.

Gouvernman pou osi met plis lekipman spesyalize dan bann sant lasante sa lannen. Sa bann lekipman pou ede tir presyon lo Lopital Sesel e osi permet Lazans Swen Lasante fer plis lo kote prevansyon. Mon pran sa loportinite pou remersi lepep pour zot langazman e lefe ki zot pe pran plis responsabilite pou gard zot an bonn sante.

Apartir Me sa lannen, English River Health Center pou osi fonksyonn koman en ‘night clinic’. Sa I ava amelyor servis pour zabitan ki tonm malad pandan lanwit, e permet younit “Accidents and Emergency” – baze kot Lopital Sesel – pou pran swen avek ka dirzans.

Frer ek ser pep Seselwa,

An 2017 nou ti vwar en lepidemi Lapest dan la rezyon. An 2018 ti annan en lepidemi Ebola dan Lafrik. Sa lannen, i annan en nouvo lepidemi, Koronavirus. An vi frekans bann lepidemi global e risk ki sa I poze lo nou lasante piblik, Gouvernman in deside akseler demars pou konstrir en Sant Izolasyon.

Mon annan plezir pou anonse ki konstriksyon sa sant pou komanse an Mars sa lannen, kot Lopital Sesel.

Sitiyasyon lakaz dan pei I reste kritik. Malgre ki noun fer bokou, I reste en defi.

Sa lannen, avek en meyer preparasyon e sipor, nou plan se pou delivre 434 kare later dan 13 distrik.

Statistik sorti Labank Santral I montre ki valer loan lakaz kin ganny prete avek bann labank in ogmant par 20% an 2019 pou ariv 1.77 bilyon Roupi. Sa sif I demontre lenvestisman ki fanmir pe mete dan konstriksyon zot prop lakaz.

Gouvernman in aste 42 apartman avek Fon Pansyon lo Perseverance. 18 apartman pou ganny lwe avek zenn profesyonnel, sirtou bann ki sorti Praslin ek La Digue ki travay Mahe e ki pe rankontre difikilte lozman. 24 apartman pou ganny vann avek dimoun ki napa later ou lakaz.

Apartir Zen sa lannen, Fon Pansyon pou komans en nouvo proze 87 lakaz dan distrik Au Cap ki pou benefisye bann ki napa later ou lakaz.

An 2017, mon ti anons en progranm anbisye pou fer 24 lakaz dan 24 distrik dan 24 mwan. Ziska prezan, anba sa proze noun fer alokasyon 234 lakaz; 108 lakaz in fini konplete e pe esper alokasyon; e 225 lakaz I dan faz konstriksyon. An plis ki sa proze, noun osi konstrir e delivre 110 lakaz. Sa proze 24-24-24 in permet nou idantifye serten febles dan nou zestyon proze lakaz. Nou leksperyans resan pou permet nou amelyor zestyon bann prosen proze lakaz.

Swivan travay ki Minister Lafanmir in fer dan distrik, noun idantifye 624 ka kot lakaz I dan en leta tre kritik. Lannen pase, noun rezourd 177 ka. A prezan, nou pe travay pou konplet sa 447 ka ki reste.

Mon annan plezir pou anonse ki an rezilta negosyasyon avek Gouvernman Lenn, nou pou anbark lo en progranm pou konstrir 2,500 lakaz dan sa prosen 4 an. Sa progranm i finanse atraver en don 40%, e 60% I finanse atraver en ‘loan’ ki pou ganny repeye par Gouvernman Sesel.

Sa 2,500 lakaz pou fer en gran diferans dan sitiyasyon lozman.

Pandan lannen 2017, akonpannyen par bann Onorab Manm Lasanble Nasyonal e Administrater Distrik, mon ti ganny sans vizit plizyer fanmir ki pe viv dan Housing Estate ki tonm anba responsabilite PMC. An 2018 e 2019, PMC ti pe servi son prop reveni pou kapab finans renovasyon lo sa bann propriyete.

Demars in ganny fer par Gouvernman pour ki PMC i kapab akseler travay renovasyon lo plizyer sa bann Housing Estate. Finansman sa bann travay i ozordi posib atraver en porsyon sa bond ki PMC ti lanse mwan pase. Sa bann travay pou enkli konstriksyon nouvo sistenm desarz, reparasyon bann flat, e reparasyon twatir.

HFC pe zwe en rol enportan dan finansman lakaz. Mon remersi tou son bann kliyan ki pe repey zot loan. Swivan mon diskisyon avek HFC, noun deside ki apartir Mars 2020, sa bann mezir swivan pou antre an fors:

 1. “Housing loan” pou ganny ogmante sorti 850,000 Roupi ozordi, pou vinn 1.2 million Roupi.

 2. “Second housing loan” pou ogmante sorti 400,000 Roupi ozordi, pou vinn 550,000 Roupi.

 3. “Loan” pour renovasyon mazer lo lakaz aze plis ki 15 an, pou ganny ogmante sorti 250,000 Roupi ozordi pou vinn 350,000 Roupi.

 4. Pour zabitan Perseverance, “Home Improvement Loan”, HIL, pou double sorti 25,000 Roupi ozordi, pou vinn 50,000 Roupi.

 5. En nouvo scheme pou osi ganny entrodwir an Avril sa lannen pou permet zanfan konstrir par lao lakaz zot paran dan bann ka kot paran napa ase later.

Sekter prive pe osi ede dan sitiyasyon lozman atraver lakaz ki zot lwe avek fanmir. Depi Zanvye sa lannen, taks lo lwe lakaz in redwir pou sorti 15% pou vin 3%. Mon demann propriyeter ki pe lwe lakaz ozordi pou pas sa rediksyon lo zot kliyan.

Frer ek ser Seselwa,

Pri lavi I konsern tou dimoun e Gouvernman in pran bokou mezir pou adres sa. Pandan mon vizit lo Praslin ek La Digue, zabitan in eksprim konsern avek pri lavi ki pli o. Ozordi, mon oule met lanfaz lo serten keksoz:

 1. SEYPEC I vann karbiran menm pri lo Mahe, Praslin ek La Digue.

 2. PUC I vann elektrisite menm pri lo Mahe, Praslin ek La Digue.

 3. STC I vann 15 komodite de baz menm pri lo Mahe, Praslin ek La Digue.

 4. Malgre tou sa zefor kolektif, zabitan Praslin ek La Digue, I santi ki diferans pri

  lo komodite e materyo konstriksyon I plis ki sa kou transportasyon bato.

Pou ede adres sa, apartir le 16 Mars sa lannen, tou komodite dan laboutik STC pou ganny vann menm pri lo Praslin ek La Digue parey lo Mahe. Sa I osi enkli sa nouvo laboutik STC Grand Anse Praslin ki vann serten prodwi e materyo konstriksyon.

En dezyenm lakonpanyen pou komans prodiksyon blok lo Praslin tre byento. Mon swete ki sa ava ede redwir kou materyo konstriksyon lo Praslin e La Digue.

An 2012, Gouvernman ti entrodwir VAT pou ranplas GST. Gradyelman, an mezir ki lekonomi in fer byen e mwayen in permet, noun kontinyen tir VAT lo prodwi manze. Ozordi, mon annan plezir pou anonse ki apartir le 16 Mars sa lannen, VAT pou ganny tire lo tou prodwi manze.

Frer ek ser Seselwa,

Bokou in ganny dir konsernan pri Internet ki pa neseserman reflekte larealite. Vwala bann fe: Internet I ganny deservi dan de fason prensipal ozordi. Enn, se atraver koneksyon fiks dan lakaz ouswa dan landrwa travay, konni koman “Fixed Broadband”. Lot, se atraver nou telefonn, konni koman Mobile Broadband ouswa data.

Annou vwar sitiyasyon Fixed Broadband.

 1. An term abordabilite pri Fixed Broadband, Sesel ti ganny plase dan 41 pozisyon

  parmi 181 pei an 2018. Sa lalis in ganny pibliye par Linyon Enternasyonal pour

  Telekominikasyon, en brans Nasyon Zini. Nou pli bon marse dan Lafrik.

 2. Konsonmasyon Fixed Broadband, savedir lakantite GB ki nou pe servi, dan peryod Oktob ziska Desanm 2019 I 23% pli o ki pandan menm peryod an 2018.

 3. Pri pour Fixed Broadband in desann par 37% pour sak GB, pou sorti SCR 22.50

  an Zanvye 2018 pou ariv SCR 14.14 par GB an Desanm 2019.

 4. Statistik pli resan I montre ki ti annan 26,979 koneksyon Fixed Broadband dan

  pei a lafen 2019.

 5. I annan kat lakonpanyen ki ofer servis Fixed Broadband Sesel.

Lo kote Mobile Broadband, osi konni koman data, sitiyasyon I diferan:
i. Sesel in ganny plase dan 81 pozisyon lo pri pre-paid mobile broadband e 75 pozisyon pour pri post-paid mobile broadband an 2018, dan sa menm rapor

Linyon Enternasyonal pour Telekominikasyon.

 1. Lakantite GB ki pe ganny servi lo mobile broadband in ogmante par plis ki 95% dan peryod Oktob ziska Desanm 2019 konpare avek menm peryod an 2018.

 2. Pri pour mobile data atraver package pli bon marse in reste menm nivo depi 2015 ziska lafen 2019.

 3. Dan sa dernyen 5 an, sel rediksyon dan kou mobile data in vin atraver pri ki ou ganny sarze si ou servi plis data ki dan ou kontra postpaid.

 4. Statistik pli resan I montre ki ti annan 89,896 kont mobile broadband a lafen 2019.

 5. Ozordi, I annan de lakonpanyen ki ofer servis Mobile Broadband Sesel.

Lo sa size, serten keksoz I kler pou mwan.

 1. Premyerman, konpetisyon I fason pli efikas pou redwir pri. Sa i kler letan ou

  get statistik lo evolisyon pri dan sekter telekonm. Pri Fixed Broadband ti desann

  rapidman apre ki en nouvo lakonpanyen in antre dan sa sekter.

 2. Dezyenman, malgre mobile broadband I ser, dimoun I kontinyelman ogmant son nivo konsomasyon. Krwasans dan lakantite mobile broadband ki nou servi koman en popilasyon I ekstraordiner. Sa I tre pozitiv letan nou pe servi Internet

  pou ogmant nou konesans e amelyor kominikasyon antre nou.

 3. Trwazyenman, nou annan en lekonomi lib e Gouvernman pa kapab “fix” pri Internet. Selman, pou ede fer desann pri mobile data, mon annan plezir pou anonse ki Gouvernman pou redwir License Fee lo mobile broadband par 20% apartir le Premye Mars sa lannen. Sa benefis I devret al ver bann konsomater e mon demann sa de lakonpanyen ki ofer servis mobile data pou pas sa benefis

  avek kliyan.

Monn demann SPTC pou ofer WiFi gratwit dan tou bis apartir le premye Zen sa lannen. Sa I a permet pasaze pou servi Internet pandan ki zot dan bis.

Pandan sa dernyen 40 an, nou transportasyon piblik in servi dyezel koman sours prensipal lenerzi. Moman in arive pou SPTC bouz anver teknolozi pli prop. Swivan nou diskisyon avek Gouvernman Lasinn, lannen prosen nou pou resevwar 22 nouvo bis elektrik.

Sa bann bis pou donn en servis direk ant Ile Aurore e Pointe Larue – obor lekol primer. Pou annan zis en douzenn Bus Stop lo sa larout pou permet mouvman pli rapid ant serten rezyon lo Mahe kot I annan bokou zabitan, plizyer biznes e kot bokou dimoun I anploye.

Frer ek ser Seselwa,

Pandan sa dernyen 4 mwan, mare in ekstrememan o. Beau Vallon, Au Cap, Anse Kerlan, Amitie, Anse Severe, Anse Gaulette e plizyer lezot in ganny afekte avek radmare ek lerozyon. Domaz kin ganny fer I vizib.

Sanzman klima I en defi reel pour lemonn, e en menas pour nou koman en Pti Leta Zil. Nou pe ganny afekte pli vit ki prevwar e lo en pli gran lanpler.

Lannen pase Gouvernman ti fer en plan pou nou protez nou lakot baze lo prediksyon bann siyantis enternasyonal e prediksyon dan tanperatir global e nivo mare. Proze dan sa plan ti pou kout 15 milyon Dolar.

Lafason ki sa radmare ek lerozyon pe afekte nou lakot, nou bezwen enplimant proze deswit.

Monn angaz partener enternasyonal pou ganny akse avek ekspertiz neseser pou devlop solisyon – solisyon imedyat ki nou kapab enplimante lo lakot.

Sa travay pou minimiz risk linondasyon ek lerozyon, pou ganny finanse par en don 5 milyon Ero sorti kot Lazans Franse pou Devlopman. Travay pou komans tre byento Beau Vallon e answit Anse Kerlan; Anse la Blague; North East Point e Au Cap.

Monn fer li mon devwar pou partisip dan plizyer foronm enternasyonal pou anmenn latansyon lemonn lo menas sanzman klima, sirtou lo Pti Leta Zil. Monn menm desann 124 met anba lanmer pou koz avek lemonn lo nesesite protez nou losean e demann aksyon global ki kordinen e dezisif.

Labote nou pei e konservasyon nou lanvironnman i enportan pour en pei ki depan lo tourizm. Menm si nou en popilasyon 96,800 dimoun parmi en popilasyon global plis ki 7 bilyon – nou aksyon dan sa domenn I enportan. Pou konbat sanzman klima, I neseser ki emisyon karbonn I ganny redwir lo nivo global. Nou osi koman zabitan sa planet, nou bezwen pran nou responsabilite.

An 2019, plis ki 95,199 tonn salte ti ganny depoze lo landfill, zis lo Mahe. Plis ki 40 arpan later lo Mahe, Praslin e La Digue I dedye a landfill. Sa lannen nou pe finaliz nou Waste Management Masterplan avek sipor Linyon Eropeen. Sa pou permet nou enplimant nouvo polisi e stratezi neseser pou adres zestyon salte dan en fason pli soutenab pou prezerv nou lanvironnman ki telman frazil.

Drenaz La Digue I en problenm, e Gouvernman in ogmant resours anba Bidze Nasyonal pou ede rezourd sa problenm. Mon annan plezir anonse ki an plis ki sa, 10 milyon Roupi sorti anba “Environment Trust Fund” pou ganny dedye pou akseler e konplet bann proze drenaz lo La Digue.

Le 26 Mars sa lannen, koman en sanpyon dan lanvironnman e lekonomi ble, nou pei pou konplet travay lo plan zestyon maritim. Nou pou atenn nou target pou dedye 30% nou Zone Ekonomik Eksklisif a konservasyon e proteksyon lanvironnman.

Nou pe reisir fer sa, pep Seselwa, diz an avan target enternasyonal. Landrwa ki pe ganny proteze I baze lo zot lenportans pour biodiversite nou lanmer e pou ed nou reste rezilyan fas a sanzman klima. Travay pou apre konsantre lo lenplimantasyon sa plan ki primordial pou siport sa de pli gran pilye nou lekonomi ki tourizm ek lapes.

E noun kapab fer sa gras a sa travay ki ti komanse an 2014 e avek konsiltasyon tou bann partener. Ozordi mon ti a kontan remersi zot. Noun vin en model pour lezot pei.

Koman en pei nou pe fer bokou pou prezerv nou lanvironnman e ogmant nou rezilyans fas a sanzman klima.

i. Noun “ban” sak plastik, lenportasyon straw plastik, bwat take-away ‘polystyrene’, e lezot pou redwir lakantite polisyon plastik ki nou prodwir.

 1. Nou dan prose enplimant en polisi pou rann boutey an ver pou amelyor resiklaz e redwir lakantite boutey ki nou met dan landfill.

 2. Lo kote lenerzi;

  1. Wind Turbine lo Ile Romainville ek Ile du Port I annan en kapasite 6

   Megawatt.

  2. De proze pano soler lo Ile Romainville, zere par PUC, i annan en

   kapasite 6 Megawatt e pou komans prodwir elektrisite avan Me sa

   lannen.

  3. Pano soler lo plizyer batiman prive – par fanmir e par biznes – i

   responsab pour 4 Megawatt prodiksyon.

  4. Ankor enn fwa Sesel pou en pyonye an vi ki sa proze Le Rocher, I

   premye proze pano soler flotan a en lanpler komersyal dan Lafrik. En lakonpanyen in fini ganny tender pou enstal en proze pano soler avek en kapasite 4 MegaWatt ki pou komans prodwir elektrisite ver lafen Desanm.

 3. An 2018, mon ti anons nouvo direksyon pou nou fer tranzisyon ver prodiksyon elektrisite baze lo LNG. Sa i an linny avek nou vizyon pou en lanvironnman pli prop e pli soutenab. Travay teknik pe progrese.

Ansanm koman en pei, tou sa lenvestisman dan lenerzi renouvlab pou permet nou atenn nou target 5% prodiksyon atraver lenerzi renouvlab avan lafen 2020. Sa target ti ganny met dan nou Polisi Nasyonal lo Lenerzi an 2010.

Ozordi, mon annan plezir pou anonse ki prosen target pou lenerzi renouvlab pou sorti 15% pou vinn 30% prodiksyon par 2030. Sa I pou ed nou kontinyen redwir nou depandans lo karbiran. Sa I en target tre anbisye.

Nou sekirite alimanter I enportan. Nou pe kontinyen siport prodiksyon lokal e sa sekter pe repran, malgre ki I annan defi.

 1. Statistik Minister Lagrikiltir ek Lapes I montre ki an 2019 ti annan 440 fermye aktiv dan 17 distrik.

 2. Proze amelyorasyon irigasyon pe kontinyen.

 3. 21 “greenhouse” adisyonnel ti ganny konstrir pou ede dan prodiksyon legim.

 4. An Oktob 2018, Gouvernman ti entrodwir en nouvo polisi sibvansyon pou siport

  prodiksyon lavyann poul ek pork. An 2019, sa sibvansyon ti a en valer 5.94

  milyon Roupi.

 5. I ankourazan pou vwar ki prodiksyon lavyann poul ek pork in ogmante lannen

  pase par 11.5% pou ariv 1,194 tonn. Sekter lagrikiltir in osi prodwi 36.9 milyon

  dizef poul lannen pase – en logmantasyon plis ki 13% lo 2018.

 6. Statistik sorti Labank Santral I montre en logmantasyon plis ki 7% dan valer

  loan kin ganny fer avek sekter Lagrikiltir.

Dan sekter lapes artizanal, prodiksyon in osi ogmante e Gouvernman pe met an plas mezir pou asir soutenabilite nou stok pwason.

Bourzwa I en delikates dan lakwizin kreol. Sa pwason pe ganny lapes bokou. Apartir le 15 Avril, Gouvernman pou met en ‘ban’ lo eksportasyon komersyal bourzwa. Sa mezir ava fer bourzwa pli abordab pou tou Seselwa.

Avek krwasans ekonomik pandan sa dernyen deseni, noun vwar en logmantasyon dan nivo saler. Nivo saler in mont pli vit ki lenflasyon. Sa i vedir ki pour la mazorite dimoun, in annan en amelyorasyon dan kalite lavi.

 1. Sif Biro Statistik I montre ki pandan peryod Zanvye ziska Mars 2010, saler mwayenn ti 6,178 Roupi. Statistik pli resan pour 2019 I montre ki saler mwayenn in ariv 14, 290 Roupi.

 2. Sif Biro Statistik I montre ki an 2010, ti annan 48,467 vwayaz a letranze par rezidan. An 2019, sa sif ti 75,654.

 3. Statistik Labank Santral I montre ki an Zanvye 2010, nivo loan avek labank ti 2.4 bilyon Roupi. Lafen Desanm 2019, sa sif in monte pou vinn 8.2 bilyon Roupi.

Sa I zis serten statistik ki montre nivo progre ki noun atenn ansanm dan sa dernyen deseni. Sa I bann fe, sa I realite. An plis ki statistik, sakenn de nou in remark en logmantasyon dan konsomasyon e nivo lavi mazorite dimoun. Sa i en bon baz pou nou kontinyen travay nou tou ansanm pou amelyor lavi tou Seselwa.

Sa logmantasyon rapid dan saler dan sa dernyen diz an, in fer ki travayer I pli byen ganny rekonnet finansyelman. Sa sirkonstans in osi kree en serten dezavantaz lo kote pansyon pour serten travayer kin pran zot retret plizyer lannen avan.

Pou adres sa, pansyon minimonm sorti kot Fon Pansyon pou ogmante sorti 1000 Roupi par mwan pou vinn 3000 Roupi par mwan apartir le premye Zen sa lannen. Sa pou finanse par Fon Pansyon.

Desanm lannen pase, Lendeks Devlopman Imen, ki ganny mezire par Nasyon Zini, ti plas Sesel 62-enm dan 189 pei dan lemonn, e premye dan Lafrik. Sesel in ganny klasse koman en pei avek en nivo devlopman imen ki tre o. Nou premye pei Lafrik pou atenn sa nivo klasifikasyon. I en lakonplisman ki nou merit santi nou tre fyer koman pli pti pei dan Lafrik.

Pandan sa dernyen deseni, noun toultan fer byen lo sa lendeks gras a nou travay dir e nou travay ansanm, siporte par bann bon polisi progresiv e progranm relevan.

Performans nou lekonomi I pozitiv, e nou lekonomi pe vinn de pliz an pli entegre dan lekonomi global. Monn deza anonse an 2017 ki nou pe travay ver en reform pou senplifye ladministrasyon ‘Business Tax’. ‘Business Tax’ I sa taks ki en biznes I peye lo son profi. An 2019, sa taks ti responsab pou 19% tou taks ki nou ti kolekte. Swivan plizyer konsiltasyon, Gouvernman in travay avek OECD pou devlop en seri reform. Sa bann reform pou fer nou sistenm enn ki pli zis; enn ki pou ogmant nivo partisipasyon lantrepriz; e enn ki pou donn loportinite plis lantrepriz pou pran responsabilite e kontribye dan devlopman nou pei. I pou osi fasilit peyman taks. Minister Finans pou prezant sa reform an plis detay an Avril sa lannen.

Sa lannen I fer 12 an depi ki lalwa lo tender ti ganny entrodwir. Sa lalwa pe ganny servi pou ladministrasyon plis ki 1 bilyon roupi par an. Apartir sa lannen, nou pou amann regilasyon dan sa lalwa pour ki nou kapab servi li pou ede devlop bann pti lantrepriz lokal e lantrepriz ki anploy Seselwa.

Regilasyon pou osi ganny entrodwir pou fer li pli fasil pour Praslinois e Diguois partisip e ranport tender pour proze lo Praslin ek La Digue.

Sa de mezir lo lalwa tender i donn Gouvernman loportinite – atraver Bidze nasyonal – pou devlop nou bann lantrepriz Seselwa, e ankouraz nou bann lantrepriz pou anploy plis Seselwa.

I enportan ki travayer I santi benefis dan krwasans ekonomik. Dan sa bann dernyen lannen, I annan en seri mezir kin ganny entrodwir pou fer sir ki nou travayer pe reisir.

 1. An Zanvye 2017, travayer sekter prive ti ganny pour la premye fwa en trezyenm mwan saler an linny avek en lalwa ki mon ti sinnyen le 29 Desanm 2016.

 2. An 2018, Gouvernman ti pibliy regilasyon neseser pou ogmant konze maternite par de semenn pou vinn 4 mwan. Konze paternite ti ganny double pou vinn 10 zour.

 3. An 2019, Gouvernman ti pibliy regilasyon pou regilariz kondisyon travay de group travayer ki oparavan pa ti pe ganny okenn proteksyon. Sa se Travayer Domestik e Stevedores. Sa regilasyon, ki an fors ozordi, I donn plis proteksyon e plis drwa sa de kategori travayer. I reste pou nou travay ansanm pou nou rezourd konpansasyon pour bann Stevedores.

 4. An 2019, Gouvernman ti pibliy regilasyon pou redwir lakantite “sick leave” ki travayer I kapab pran dan en lannen pou vinn 21 zour.

 5. Gouvernman pou kontinyen rod sa ki meyer pour tou travayer. Atraver nouvo proze de lwa lo lanplwa ki pou tous plizyer relasyon ant anplwayer ek anplwaye, pou osi annan provizyon pou ogmant konze anyel pou sorti 21 zour pou vinn 24 zour.

 6. Saler minimonm ti ganny ogmante an Avril 2016 pou vinn SCR 33.30 par erd- tan pour lanplwa kontinyel. An Zanvye 2019, sa sif in ganny ogmante pou vinn SCR 34.97 par erd-tan. Mwan pase, sa sif in ganny ogmante ankor pou vinn SCR 38.27 par erd-tan. Sa I reprezant progre.

Atraver scheme My First Job, ki ed zenn kin fini letid Post Segonder trouv lanplwa, dan sa trwa dernyen lannen, 1,483 zenn in ganny plase dan lanplwa. Skills Development Program, vize ver zenn kin fini letid S5, I annan 390 endividi kin partisipe an 2019. 206 pe swiv lantrennman, e 60 I dan lanplwa deza. Sa de progranm pe ed nou zenn trouv lanplwa e fer zot kontribisyon pou bouz pei an avan. Selon sif pli resan pibliye par Biro Statistik, nivo mank lanplwa parmi lazenes pour peryod Zilyet ziska Septanm 2019 ti 6.3%. Sa I en rediksyon konsiderab konpare avek menm peryod an 2018, letan sa sif ti 14.5%. Nou pe fer progre.

Dan Bidze 2020, lanons ti ganny fer pou ogmant nivo GOP lo travayer etranze ki pe travay Sesel plis ki 10 an. Sekter prive in eksprim zot konsern lo sa logmantasyon, ki zot santi ti tro o. Noun ekoute e noun deside ki GOP pour travayer etranze ki isi mwens ki 12 an, pou reste 500 roupi par mwan. Nivo GOP pour travayer etranze ki dan lanplwa Sesel pour plis ki 12 an, pou 2,000 Roupi par mwan apartir le premye Mars sa lannen. Nivo GOP pour bann live-in carers e travayer domestik I reste 500 Roupi irespektiv lakantite lannen.

Ozordi, tou travayer Seselwa I kontribye 3 poursan zot saler anver Fon Pansyon, e anplwayer I kontribye 3 poursan lo saler sak zot travayer Seselwa. Ozordi, napa lobligasyon pour travayer etranze fer kontribisyon.

Apartri le premye Zen sa lannen, travayer etranze pou osi fer en kontribisyon 3 poursan zot saler ver Fon Pansyon. Sa bann travayer etranze pou ganny rann 25 poursan zot kontribisyon ler zot aret travay Sesel.

Gouvernman ti entrodwir en plan pou lokaliz bann pos ki bann etranze I okipe, par Seselwa plizyer lannen pase, me noun rankontre bokou lobstak dan son lenplimantasyon.

Apre plizyer lannen ki gouvernman pe envestir dan devlopman resours imen, ozordi nou ankor vwar serten kategori profesyonel Seselwa ki annan konpetans e leksperyans, me zot pa pe okip bann pozisyon kle dan bann gro lakonpanyen.

Gouvernman in deside alor, ki apartir le premye Me sa lannen, pour serten pos kle dan bann gro lakonpanyen, nivo GOP pou ogmante pou vinn 5000 Roupi par mwan.

Sa mezir pou aplik selman pour bann gro lakonpanyen avek reveni plis ki 50 milyon Roupi par an.

Nou lekonomi pe agrandir.

 1. Lakantite dimoun dan lanplwa formel in ogmante pou ariv 54,259.

 2. Sif pli resan sorti Biro Statistik pour peryod Zilyet ziska Septanm 2019 I montre ki saler mwayenn in osi ogmante par 6.8% konpare avek menm peryod an 2018.

 3. Lenflasyon, ki mezir logmantasyon dan pri, i ganny pibliye par Biro Statistik. Statistik pli resan I montre ki pour lannen 2019, logmantasyon dan pri ti 1.69%. An 2018 sa menm statistik ti 3.38%.

 4. Krwasans dan tourizm I reste pozitiv. An 2019 noun vwar en logmantasyon 19% dan lakantite pti letablisman, avek mwens ki 15 lasanm, ki anrezistre. Sa 659 letablisman touristik, e 3,709 lasanm, I reprezant plis ki lanmwatye lakantite lasanm lotel ki egziste Sesel.

 5. An 2019, 721 milyon Dolar ti ganny mete dan nou sistenm banker e 675 milyon Dolar ti ganny tire dan nou sistenm banker. Sa I vedir ki plis Dolar ti rantre dan nou sistenm ki ti sorti – en sirplis 45.7 milyon Dolar – premye fwa ki sa I arive dan sa dernyen diz an. Sa I en lakonplisman vreman remarkab. Leta nou lekonomi I reste solid.

Malgre krwasans ekonomik isi Sesel, lensertitid dan lekonomi mondyal I reste en konsern. Lemonn pe vinn de pliz an pli konekte e sitiyasyon dan en kote lemonn I kapab rapidman afekte tou pei.

Negosyasyon lo polisi komers ant bann gran pwisans ekonomik pe osi enpakte lo lekonomi mondyal. An rezilta sa, I enportan ki nou reste touzour vizilan.

En lot menas ki nou lekonomi pe fer fas avek se akse avek rezo banker enternasyonal, konni koman "Correspondent Banking". Ver lafen lannen pase, selon Gouvernman Lafrans, nou pa ti pe asiste zot avek protokol lenformasyon. Mwan pase en

lakonpanyen kin anrezistre dan sekter finansyel enternasyonal Sesel ti ganny sanksyonnen par Leta Zini. Sa in annan en lefe lo nou sekter finansyel.

Swivan sa, noun angaz nou avek sa de pei osi byen ki lezot lorganizasyon enternasyonal pou reform nou lezislasyon.

De zour pase, dan rankont Konsey Minis Finans Linyon Eropeen, Sesel ti ganny azoute lo lalis bann pei ki dapre zot definisyon I napa korperasyon, ou “non- cooperative”. Dapre Konsey Minis Finans Linyon Eropeen, nou rezim taks preferansyel i kree en risk pour lekonomi bann pei Eropeen. Alor Sesel i devret pran aksyon neseser pou konbat e rezourd sa risk.

Rapor lo rezim taks preferansyel Sesel ti ganny diskite lo komite OECD boner 2019 pou detay mezir ki nou bezwen pran. An Fevriye 2019, Linyon Eropeen ti demann nou komitman pou revwar nou rezim taks pou elimin posibilite pou en konpannyen pa pey taks dan okenn pei.

Minister Finans ti resevwar en let sorti OECD ki ti detay lamannman ki zot ti oule nou fer. Swivan konsiltasyon ant Minister Finans avek tou partener isi Sesel, nou ti demann plis klarifikasyon.

Me, pandan ki nou ti pe esper klarifikasyon avek OECD, an Septanm 2019 Linyon Eropeen ti pibliy en lankadreman ki zot ti anvi nou swiv. Linyon Eropeen ti apre reviz sa menm lankadreman, e en nouvo verzyon ti ganny pibliye an Desanm 2019.

Swivan piblikasyon sa nouvo lankadreman, noun ekrir Linyon Eropeen pou enform zot ki pa ti pou posib pou pran tou aksyon neseser dan sa trwa semenn ki ti reste avan dat limit le 31 Desanm. Nou ti osi demann en prolongasyon pour ki tou lamannman legal a kapab ganny fer par lafen Mars 2020. Nou pann resevwar en let an retour pou dir si sa dele i akseptab ou non.

Toudmenm, Gouvernman in kontinyelman zwenn avek tou bann partener dan sa sekter pandan sa bann dernyen mwan, e konmans prosedir pou fer lamannman neseser.

En proze de lwa kin fini ganny pibliye mwan pase i spesifikman kont blansisaz larzan e finansman terorizm. En lot proze de lwa ki permet plis latransparans vizavi lenformasyon lo propriyeter legal sa bann lakonpanyen in osi fini ganny pibliye.

Lasanble Nasyonal pou prosennman debat e konsider sa de nouvo lezislasyon.

An plis ki sa, Gouvernman pou osi prezant Lasanble Nasyonal avek lezot lamannman lo lalwa lakonpannyen enternasyonal , lalwa taks biznes, e lezot proze de lwa an Mars 2020 pou kapab minimiz risk ki egziste kont nou sekter finansyel.

Sa pou permet nou ariv an konformite avek tou demann OECD e Linyon Eropeen avan lafen Mars 2020.

Nou reste angaze pou travay ansanm avek Linyon Eropeen, Gouvernman Leta Zini, Financial Action Task Force e tou bann lorganizasyon miltilateral dan sa sekter pou eliminn finansman terorizm e blansisaz larzan.

Nou mentenir nou komitman pou swiv standar sa bann pei devlope ki pe kontinyelman evolye.

Frer ek ser Seselwa,
En fleo ki pe afekte nou sosyete e lafanmir, se drog. Lazans pour Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon pe fer bokou progre atraver son bann progranm. Reabilitasyon pe mars byen. 2,815 zenn ziska prezan in anrezistre lo bann progranm. E parmi, 1,700 – plis ki lanmwatye – I aktivman lo tretman.

APDAR, an kolaborasyon avek Departman Lanplwa, in kapab plas dan lanplwa 80% sa 1700 dimoun ki lo tretman. Sa I vedir 1360 nou bann frer ek ser ki ozordi pe aktivman servi tretman pe osi travay.

Pou komans lot letap dan reabilitasyon, I enportan ki nouvo Sant Reabilitasyon I operasyonel. Gouvernman pou komans konstriksyon sa sant Bonn Espwar pli tar sa lannen. Parey in deza mansyonnen, sa sant pe ganny finanse par en don sorti kot Gouvernman Emirat Arab Ini.

Nou konba kont trafiker drog pe ganny entansifye. Plis resours in ganny mete dan sa brans lapolis ki responsab pour lenvestigasyon krim finansyel. Sa brans in etablir depi lafen 2018 e I travay etrwatman avek Biro Anti-Narkotik pou fer lenvestigasyon lo blansisaz larzan e byen malaki.

Ziska prezan, sa Brans in prezant 11 ka avek Lakour Siprenm. Dan sa 11 ka, bann byen tel ki lakaz, bato, loto, e lezot a en valer estimen plis ki 38 milyon Roupi in ganny sezi.

Proze de lwa ki pou eliminn tou posibilite pour blansisaz larzan in fini ganny soumet pour konsiderasyon Lasanble Nasyonal.

Nou teritwar I vast. Noun pran mezir pou ranforsi kontrol nou lafrontyer e tou pwen akse. Nou pe kontinyen ogmant kapasite nou Lafors Defans pou fer plis sirveyans maritim. Nou pe resevwar plis sipor sorti kot nou bann partener enternasyonal. Noun ranforsi korperasyon avek tou bann pei vwazen dan la rezyon.

I pann zanmen mon lentansyon, e I pa mon lentansyon, pou mon enterfer dan travay Zidisyer. Me mon santi ki i swe lamazorite Seselwa ozordi, ki ler lapolis I fer en bon travay e bann trafiker drog I ganny pourswiv, Lakour I azir sever kont sa bann trafiker.

Frer ek ser Seselwa,

Lalwa ki etablir Komisyon lo Laverite, Rekonsiliyasyon e Linite I rezilta en konsansis ant le de parti politik dan Lasanble Nasyonal. Koman Prezidan Larepiblik, mon ti sinny

sa lalwa le 6 Septanm 2018. Mon reste konvenki, ki pou pei al an avan, I enportan ki nou konn laverite, ki nou rekonsilye, e ki nou annan linite. I enportan alor ki sa Komisyon pa ganny servi koman en platform politik e ki i pa ganny enfliyanse par personn e ki I desarz son responsabilite an linny avek son manda.

Lalit pou ogmant latransparans, bonn gouvernans e rann kont I kontinyen.

 1. Pandan sa dernyen trwa zan, Gouvernman in etablir nouvo lenstitisyon pou ed nou demars dan sa domenn. Komisyon lo Anti-Koripsyon in ganny etablir, e pe ganny finanse atraver Bidze Nasyonal. Lenvestigasyon dan plizyer ka kin ganny anmenn devan li I kontinyen.

 2. Biro Ombudsman in soumet rapor e rekonmandasyon avek mwan e Lasanble Nasyonal. Gouvernman pou azir lo tou son bann rekomandasyon. Travay ki Biro Ombudsman pe fer pe osi kontribye anver sa prosesis dan gouvernman pou ogmant bon gouvernans, latransparans e rann kont.

 3. Biro Oditer Zeneral I osi soumet rapor e rekomandasyon avek Lasanble Nasyonal. Travay ki Lasanble Nasyonal pe fer lo tou sa bann rapor pe osi kontribye pou ranforsi bann prosedir e sistenm rann kont dan travay Gouvernman.

 4. Plizyer lezot lenstitisyon I an egzistans pou ogmant latransparans, bonn gouvernans, e rann kont. Sa bann lenstitisyon pou kontinyen vinn pli for e pli kapab anmezir ki nou progrese. Mon pou kontinny mon lapros non-enterferans, pour ki sa bann lenstitisyon I mentenir zot lendepandans e deservi zot manda. Sa pou ed Gouvernman kontinyen amelyor son servis e protez lentere pep Seselwa. Mon fer lapel ozordi pour medya donn plis lenformasyon lo travay ki bann lenstitisyon pe fer.

Lo kote zofisye Minister e Departman dan Gouvernman, monn vwar en amelyorasyon dan latransparans, bonn gouvernans e rann kont. Travay i pli striktire. Plis polisi in ganny dokimante. Plis servis I gide par en kad legal e regilasyon ki ganny pibliye anba lalwa. Nou bezwen vinn pli efikas dan lenplimantasyon progranm e servis. Nou bezwen nou tou kontinyen adres bann defayans ki egziste e donn en pli bon servis nou pep.

En travayer servis piblik I la pou deservi tou sitwayen san preferans e toultan avek respe e konpasyon.

Komansman sa nouvo deseni, mon lans en lapel ek tou travayer partou kot nou ete pou nou redouble nou zefor pou donn en meyer servis.

Bann Lantrepriz Piblik i ganny dirize par zot Board. Pandan sa dernyen trwa zan, monn fer sir ki sekter prive e sosyete sivil I ganny byen reprezante lo sa bann Board. Mon donn Board lespas pou zot delivre lo zot manda. Mon ekspekte menm plis, letan tou Board I pli abitye avek sa fason gouvernans. I enportan ki medya I desarz son responsabilite pou donn plis lenformasyon pour ki lepep Seselwa I reste a zour avek travay ki sa bann lantrepriz piblik pe fer.

Frer ek ser Seselwa,

Sa lannen nou pou annan eleksyon Prezidansyel. Ozordi mon lans en lapel ek tou sitwayen ki annan laz vote pou anrezistre e osi pou verifye zot non lo lalis voter. Sa I nou responsabilite sivik koman sitwayen. Nou viv dan en pei lib e nou bezwen gard respe a tou moman. Tou sitwayen i annan drwa siport dirizan son swa e parti politik son swa. Personn pa bezwen ganny maltrete par personn e viktimize par personn.

Mon swe se ki nou tou nou partisip dan sa eleksyon avek respe. Nou gard linite, e nou fer li dan lape. Sa ki enportan se ki Sesel I sorti venker.

Frer ek ser pep Seselwa,

Leta nou nasyon I nou lakonplisman. Nou annan en lavenir briyan devan nou. Ansanm dan linite, dan lape, dan solidarite, e dan stabilite, nou pou kontinyen sirmont bann defi nou lepok e kouronn nou sikse par labote nou travay.

Ozordi, ankor enn fwa, mon proklame ki Sesel I reste touzour pli gran ki nou tou. Ki Bondye I kontinyen beni nou Sesel.
Mersi.

 

» View all