Speeches

Diskour Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Travayer 2019

30 April 2019 | State House

Konpatriot,

Ser Frer e Ser Pep Seselwa,

Mon annan en gran plezir e loner pou adres zot a lokazyon Lazournen Travayer.

Sa zour I annan en signifikasyon istorik. I reprezant lalit travayer dan lemonn antye  pou zot drwa e zot proteksyon. I  osi reprezant en zour solidarite avek tou travayer ki ankor pe lite pou zot drwa ganny rekonnet e zot kondisyon travay  ganny sanze e amelyore.

Sa lannen, Sesel i zwenn avek Lazans Nasyons Ini, Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay, ILO, pou selebre 100 an son legzistans.

Isi Sesel, Lazournen Travayer I en zour refleksyon e osi selebrasyon. Dan nou refleksyon, annou demann nou lekor ki manyer sakenn de nou, par nou travay, nou pe ede amelyor lavi nou fanmiy, kontribye kot lakour, fer avanse nou lorganizasyon, e finalman kontribye anver devlopman nou pei an zeneral.

Dan mon vizit dan landrwa travay, ki swa sekter piblik oubyen prive, monn rankontre en lafors travayer ki devoue, e vreman pasyonen dan sa ki zot pe fer. Monn ganny touse par bann travayer kinn dan menm lorganizasyon pou plis ki 10 an an montan, e menm parlao 40 an.

Se lafors travayer ki enspir bann ki pli zenn. Zot mesaz se ki nou bezwen travay bokou plis lo latitid e disiplin. Se sa defi ki egziste ozordi. Nou bezwen ranforsi  rol “mentorship”. Set a dir, annan bann travayer eksperyanse ki vinn bann vre model pour bann zenn travayer.  Nou bezwen donn zot touzour sa sipor a tou moman.

Monn osi rankontre bann zenn travayer e profesyonnel ranpli avek lantouzyazm, lenerzi e bokou lide pou fer en diferans dan zot landrwa travay.  Nou bezwen kree sa lespas pou zot kontribye.  Nou bezwen met nou konfyans dan zot an menm tan ki nou donn zot sa gidans.

Nou bezwen ankouraz en lanvironnman kot management I etablir en dyalog regilye avek travayer e kot zot konsern I vreman ganny adrese. Sa i ava amelyor sa lespri travay an lekip e ogmant prodiktivite.

Lazournen Travayer I osi en zour selebrasyon.

Selebrasyon bann aki, ki travayer inn reisi ansanm. Selebrasyon bann sikse, ki travayer inn fer ansanm. Selebrasyon sa determinasyon lafors travayer Seselwa pour progre Sesel dan tou son laspe.

Ser e Frer travayer, parey nou tenm nasyonal i dir, annou valoriz kiltir travay dir. Se sa kiltir travay dir kinn anmenn Sesel kot i ete ozordi e se kiltir travay dir ki pou anmenn Sesel pli lwen ankor.

Tou metye I annan son lenportans. Tou travay I annan son valer. Noun fer bokou pou amelyor kondisyon bann travayer. Travayer Seselwa I konn tre byen kwa kinn ganny fer kot son drwa I konsernen e son proteksyon anba lalwa lanplwa. Ozordi, I lokazyon pou mwan ankor enn fwa salye tou travayer. Mon dir zot en gran mersi pour zot travay dir. Mersi pour zot kontribisyon pou anmenn Sesel kot I ete ozordi.

Avan sa zenerasyon travayer ki dan lanplwa ozordi, inn annan plizyer zenerasyon, kinn konn kondisyon travay vreman deplorab, difisil, e enzist. Se zot, kinn met fondasyon ki fer li posib pou ki travayer ozordi i kontinyen batir e pou nou debout fyer koman en pep.

Sa kategori travayer ki plizyer lannen zot inn pran zot retret, ozordi zot viv zis lo pansyon retret sekirite sosyal.  Sa kategori pansyoner ti pran zot retret avan ki Fon Pansyon Sesel ti ganny etablir.

Zot pa tous okenn lezot pansyon ki egziste ozordi. Mon ladministrasyon inn deside pou donn zot en sipor adisyonel.  Zot pou resevwar 500 Roupi par mwan apartir Zanvye 2020. Sa sonm pou ganny mete dan Bidze Nasyonal 2020 e i pou ganny administre par Lazans pou Proteksyon Sosyal.

Nou annan en lot kategori travayer ki pansyoner ozordi. Zot, zot inn kontribye dan Fon Pansyon Sesel. Ozordi zot pe resevwar zot pansyon osi byen ki zot pansyon retret anba lalwa Sekirite Sosyal. Akoz zot pansyon, ki zot pe gannyen anba Fon Pansyon I mwens ki 1000 Roupi par mwan, apartir Zanvye 2020, mon ladministrasyon in deside konman en polisi ki zot pansyon i ogmante pou vinn 1000 Roupi par mwan. Mon ladministrasyon pou met sa sonm dan Bidze Nasyonal 2020.

Mon annan plezir pou osi anonse ki pansyon retret anba sekirite sosyal pou sorti 5250 Roupi par mwan pou vinn 5750 Roupi par mwan apartir Zanvye 2020, en logmantasyon 500 Roupi.

Ser e frer travayer Seselwa, depi lannen 2008, kan gouvernman ti entrodwir saler minimonm nasyonal, inn annan gran zefor pou kontinyen adres saler pli ba.

Ozordi, mon oule anonse ki, aparti le 1 Zanvye 2020, Saler Minimonm Nasyonal pou ogmante par 500 roupi par mwan.

Sa I vedir to lapey pou sorti 34.97 Roupi par erdtan pou vinn 38.27 par erdtan.  Savedir, par mwan, pour en travay baze lo 35 erdtan par semen, saler pou sorti 5303.70 Roupi pou vinn 5,804 Roupi par mwan an Zanvye 2020.

Sa desizyon pe ganny pran an linny avek polisi mon ladministrasyon pou adres saler ki pli ba dan sekter prive e osi byen, koman nou progranm pou anpes sa kategori travayer ki pe ganny en saler pli ba tonm dan lapovrete.

Le 29 Desanm 2016, mon ti sinny lalwa ki fer li mandatwar pou bann travayer dan Sekter Prive ganny peye en 13enm mwan saler.

Ozordi, mon oule anonse ki mon ladministrasyon pou mentenir sa polisi, e lalwa lo 13enm mwan saler pou reste anfors.

I enportan pou nou koman en pei ki dan konpetisyon avek lezot pei dan lemonn, nou zet en regar lo latitid , disiplin e prodiktivite. I enportan pou nou konpran e konnen ki si nou oule nou pei bouz pli devan, I neseser ki nou tou nou desarz nou travay avek en pli gran responsabilite.

Konze dokter, sa ki nou dir ‘sick leave’ I annan labi. I afekte prodiktivite e I en konsern pou anplwayer. Noun deside revwar sa.  Apartir Zen sa lannen, konze dokter pou sorti 30 zour pou vinn 21 zour.

Sepandan, pour bann paran ki ganny sick leave pou reste avek zot zanfan ki malad, zot pou ganny 7 zour adisyonel.

Nou pe konstaman regard dan bann mezir ki pou amelyor byennet nou bann travayer.  Enn sa bann mezir i konsern lasistans pou Day Care e Child Minding.

Lasistans ki paran I kapab gannyen avek gouvernman ki ozordi I 500 roupi par mwan pou ganny ogmante pou vinn 750 roupi aparti Zanvye 2020.

En lot mezir ki mon oule anonse ozordi, se konze anyel. Parey zot konnen, tou travayer I ganny 21 zour koman konze anyel. Mon ladministrasyon inn deside ki aparti Zanvye 2020, konze anyel pou vinn 24 zour.

Frer e Ser travayer Seselwa, Sesel pe kontinyen devlope. Travayer Seselwa pe kontinyen kontribye. Nou reste en pei lape, en pei ki stab. Ozordi, mon salye zot kouraz.

Annou kontinyen lanmen dan lanmen, touzour dan linite, pou fer nou pei monte.

Mon swet zot tou en bonn fet travayer.

 

Video Diskour Prezidan Danny Faure a lokazyon Lazournen Travayer 2019: http://www.statehouse.gov.sc/video.php

» View all