Speeches

2019 LETA LA NASYON PAR PREZIDAN DANNY FAURE Le 26 Fevriye 2019

04 March 2019 | State House

2019 LETA LA NASYON PAR PREZIDAN DANNY FAURE Le 26 Fevriye 2019

 

Msye Speaker,

Vis Prezidan,

Ser Manm Onorab Lasanble Nasyonal,

Konpatriot,
Frer ek ser Seselwa,

I en gran loner e en plezir pour mwan adres zot ozordi.

Ansanm, koman en sel pep, noun gard lape, noun gard trankilite, noun gard stabilite e noun gard nou linite. Ansanm, noun kontinyen travay dir, noun kontinyen fer progre, pou anmenn nou pei kot i ete ozordi.

Pou ki leta nou nasyon i vinn pli solid, I enportan ki fondasyon nou sosyete I vinn pli solid. Lafanmiy i fondasyon nou sosyete. Pou kontinyen siport lafanmiy, nou bezwen ansanm adres plizyer size persistan ki pe afekte lafanmiy.

Labi lalkol i enn sa size ki afekte lafanmiy.  Promosyon lalkol, ler lavant lalkol, e lanvironnman kot nou vwar dimoun pe bwar dan en pti sosyete – tou sa I annan en lenpakt enorm lo nou zanfan ki pe grandi.

Monn resevwar let sorti kot zanfan zot menm lo sa size lalkol dan zot fanmiy e dan lakominote.  I kler ozordi, ki dan bann lakour kot i annan konsonmasyon lalkol ann ekse, zanfan i a risk.

Moman inn arive pou nou pran bann mezir. Mon envit Lasanble Nasyonal pou fer zot kontribisyon lo la.

i.         Nou pou enpoz en moratoryonm apartir ozordi lo nouvo laysenns pour prodiksyon lalkol.

ii.         I annan tro bokou promosyon e lavertisman lo lalkol.  Sa i nesesit en kad ki kontrol promosyon e lavertisman ki nou permet pour lalkol.

iii.         Nou annan en problenm de pliz an pli kot travayer pe raport travay anba lenfliyans lalkol.  I annan en nesesite pou reviz lalwa lanplwa.

iv.         Nou bezwen sanz fason ki nou takse prodwi lalkol.  Nivo taks lo en kalite lalkol pou baze lo son konsantrasyon lalkol.  Par egzanp, taks lo en labyer 5% i merit pli ba ki lo en labyer ki 8% lalkol.  Taks lo en labwason ki annan 17% lalkol i merit pli o ki lo en labwason ki zis 7% lalkol.

v.         Apartir le 1er Zanvye 2020, laysenns pou vann lalkol pou nesesit en landrwa separe.  Tou bann laboutik ki ozordi pe vann manze ansanm ek lalkol, zot pou ganny en an pou fer le neseser.

vi.         Lari Bazar i en landrwa popiler ki ganny frekante par bokou dimoun.  Nou bezwen gard li konman en landrwa an sekirite e aksesib.  Nou pa merit annan okenn laboutik ki pe vann lalkol dan Lari Bazar.  Enn fwa ki laysenns vann lalkol sa bann laboutik i ekspire, Gouvernman pa pou renouvle.

Mon swe se ki le premye Zen sa lannen, ki lazournen bann Zanfan, laplipar sa bann mezir in fini antre an fors.

En lot problenm ki mon ti a kontan koz lo la ozordi, se labi bann zanfan. Nou zanfan i presye – se zot nou lavenir. Sa ki abiz nou bann zanfan, pe detri fabrik nou sosyete, e afeblir nou nasyon.

Statistik resan sorti kot Zidisyer i montre ki dan sa dernyen dezan, Zidisyer in pas zizman lo 119 ka kot zanfan in viktim.  Lafen lannen pase, ti reste ankor 55 ka dan prosedir Zidisyer. Sa se zis bann ka kin ganny raporte.

I enportan ki nou konpran ki labi zanfan i annan en lenpakt lo son lasante emosyonnel, son lasante sikolozik, e son lasante fizik.  E pli tar, i osi afekte son lavi adilt, son lavi profesyonel, e son lavi familyal.

I enportan ki tou bann partener i travay pli pre ansanm pou ed bann fanmiy, e pou detekte sa bann viktim pli boner.  I nou devwar si nou vwar e sispe okenn labi pou nou vinn devan e fer konnen lotorite a tan.  Nou aksyon pou annan en gran lefe lo lavenir sa zanfan.

En lot size persistan ki pe afekte nou sosyete e lafanmiy, se drog.    Kreasyon Lazans pour Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon en pti pe plis ki enn an pase ti avek bi ed nou dan sa batay kont drog.  Progranm Methadone ti ganny entrodwir baze lo son nivo sikse dan lezot pei ki partaz serten similarite avek nou.

An rezilta sa bann entervansyon, nou’n vwar plizyer progre ozordi.  I nepli egziste en ‘backlog’ demann pour bann dimoun al lo tretman.  Ozordi, a ler aktyel, i annan 2 mil endividi kin anrezistre lo sa progranm avek Lazans pour Prevansyon Labi Drog ek Reabilitasyon. Sa 2 mil i pa zis bann sif.  I bann dimoun reel.  Nou konn zot.  Nou pe travay avek zot.  Nou pe donn zot en dezyenm sans dan lavi.

Selon statistik resan sorti kot Lazans pour Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon, to retansyon bann dimoun ki pe swiv sa progranm i plis ki 80 poursan.

Serten partisipan lo sa progranm pe aprezan trouv lanplwa formel atraver progranm Unemployment Relief Scheme. Mon anvi remersye tou bann anplwayer ki pe anploy sa bann sitwayen.  Zot konpasyon i byen ganny apresye.

Parey zot deza konnen, Gouvernman pou konstrir en Sant Reabilitasyon Cap Ternay sa lannen.  Ozordi, mon ti a kontan anonse ki sa sant pou ganny finanse antyerman par Gouvernman Emirat Arab Ini.

An plis, nou pe osi ganny sipor Lotorite Franse e Linyon Eropeen, pou devlop en progranm konpreansif avek bi re-entegre bann partisipan dan lanplwa, pou ki zot vin bann manm pli prodiktif dan nou sosyete.

Msye Speaker, en lot problenm persistan ki mon ti adrese dezan pase, se lapovrete.  Mon kapab dir ozordi, ki nou annan en meyer sistenm kordinasyon ant tou bann lazans konsernen.  Swivan en survey konzwent ant Biro Statistik e Biro Aliviyasyon Lapovrete, nou osi konn bann fanmiy kin ganny klasifye konman pov.

Sa survey i demontre ki se pa zis en mank larzan ki fer dimoun pov.  Se pou sa rezon, ki depi lannen pase, nou pe asiste bann fanmiy vilnerab dan en fason pli kordinen, e lasistans pa toultan finansyel.

PUC pe al entrodwir en pre-paid meter pou fasilit lasistans ki fanmiy i gannyen pou zot depans elektrisite.  PUC pou entrodwir sa bann meter apartir Zilyet sa lannen.

Noun travay avek STC pou ki sa bann fanmiy i ganny en porsyon zot lasistans lo en kart STC apartir mwan prosen.

Survey in osi montre nou ki i annan dimoun ki merit ganny asiste, me zot pa konnen lasistans i la pou zot.  Pou adres sa defi, noun pran en rol pli pro-aktif pou idantifye bann fanmiy ki bezwen nou lasistans, e travay pe osi ganny fer pou idantifye fanmiy ki a risk.

Sa lannen Gouvernman in bidzet 20 milyon roupi ki pou al anver reparasyon lakaz kin fini ganny idantifye, e ki zot kondisyon i dan en move leta.

Dan mon ladres lo Leta la Nasyon, an 2017 e 2018, mon ti dir ki sitiyasyon lakaz i en vre problenm pour nou pei.  Ozordi, an 2019, malgre ki sitiyasyon lakaz i reste touzour en defi, nou pe fer progre.

An 2017, mon ti anons en progranm tre anbisye pou fer 24 lakaz dan 24 distrik dan 24 mwan.  Anbisye an term resours finansyel, me osi anbisye an term resours imen, lo kote gouvernman e osi lo lapar kontrakter.

Vwala progre ki noun fer:

i.         178 younit in konplete dan 5 distrik.

ii.         355 younit i ankor anba konstriksyon dan 16 distrik e travay pou ganny konplete avan lafen lannen.  Retar in koze prensipalman akoz akse lo later kin bezwen ganny negosye.

iii.         Dan 4 distrik nou pa ankor mobiliz kontrakter pour diferan rezon. Teren Bel Ombre in pli difisil ki nou ti ekspekte e in neseser pou re desinn plan.  Les Mamelles e Glacis, Gouvernman in ganny retar pou negosye teren.  Tandis ki Cascade, retar in vinn dan relokasyon Dog Unit e bann fasilite Lapolis PSSW.  Malgre retar, Gouvernman i anvizaze konmans sa bann proze avan lafen lannen e sa 100 younit pou pare lannen prosenn.

En nouvo progranm ki monn ganny sipor Gouvernman Lenn, i konsern konstriksyon 3,000 lakaz.  Nou pou konmans konstriksyon 600 lakaz dan 16 distrik sa lannen.

Apart ki konstriksyon lakaz, Gouvernman in osi etablir en sistenm pwen pou lakaz.  Sa sistenm pwen ki transparan e pli zis, i annan pou bi priyoritiz bann ka.  Depi ki sa sistenm in ganny etablir an 2017, 174 fanmiy in ganny zot lakaz.

I osi annan bann ka, kot fanmiy i apros Gouvernman avek difikilte ki zot pe gannyen.  Later in ganny anrezistre lo zot, me zot napa mwayen finansyel pou konstrir en lakaz e zot sitiyasyon finansyel pa permet zot ganny en loan avek labank. Pou sa bann ka, Gouvernman pou entrodwir en nouvo progranm.  Gouvernman pou konstrir lakaz lo zot later dapre son standar.  An esanz, depandan lo grander later, Gouvernman pou konstrir enn oubyen de younit an plis, pou ki lezot fanmiy i osi ganny asiste.

Msye Speaker, mon osi anvi felisit nou bann fanmiy kin konstrir zot prop lakaz e sekter prive ki’n konstrir lakaz pou lwe.  Statistik sorti kot Lotorite Planning i montre ki dan sa dernyen 5 an, lakantite laplikasyon pour konstriksyon lakaz ki’n ganny soumet, in ogmante par anviron 25% par an an mwayenn.  Pandan sa dezan kin pase, sa lotorite in donn laprouvasyon 1,571 aplikasyon.  Sa sif pa enkli proze lakaz gouvernman.  Atraver Labank Santral, nou vwar ki lannen pase, valer “loan lakaz” dan sistenm banker pour bann endividi ti mont par 32%.

I pran bokou sakrifis pou konstrir en lakaz.  E sa logmantasyon i montre ki zefors pou amelyor sitiyasyon lakaz i sorti kot fanmiy e kot sekter prive osi.  Sak lakaz ki ganny konstrir i ed nou sitiyasyon lozman.

Ozordi, HFC i dan en pli bon pozisyon finansyel, e enn bann rezon se ki en gran mazorite fanmiy ki pran loan i repey byen e a ler.  Mon remersye zot.

An rezilta sa, en nouvo mezir ki pou antre an fors apartir le premye Zilyet sa lannen, se pou HFC ogmant lakantite lannen pou repeyman en ‘loan’ pou sorti 23 an pou vin 30 an.  Sa swa pou ganny ofer pour nouvo kliyan e osi pour kliyan ki deza annan loan.

I annan fanmiy ki annan later, me ki napa mwayen finansyel pou fer ‘survey’ lo zot later. Sa i vedir ki zot pa kapab donn en morso zot zanfan, pou ki li i kapab pran en loan e konstrir en lakaz lo la.  Swivan nou diskisyon, HFC pou entrodwir en nouvo kalite loan pou survey, pour ki sa problenm i ganny rezourd.  Sa fasilite pou konmanse apartir le premye Zilyet sa lannen.

Nou’n osi diskit avek HFC lo size bann fanmiy ki deza annan en lakaz, me ki zot lakaz i bezwen en pe reparasyon.  HFC i deza annan sa ki nou apel Home Improvement Loan.  Me apartir le premye Zilyet sa lannen, HFC pou kree en fasilite spesyal pour son bann kliyan ki’n ek li pour plis ki 12 an.

Gouvernman in re-egzamin sa sistenm pwen pour later. Dan nouvo revizyon, abilite finansyel bann aplikan in ganny revize pou sorti 800, 000 roupi pou vinn 550, 000 roupi. Sa sanzman I osi annan en lenpak lo nivo saler sa aplikasyon. Dezormen, sa nivo i sorti 15,000 roupi pou vinn 12, 000 roupi par mwan. Pour bann aplikasyon kot saler I pli ba, Minister pou pran an konsiderasyon zot savings. Pour bann aplikasyon kinn fini kalifye pour en morso later, sa bann revizyon pa pou afekte zot.

Kriter zestyon apre ki aplikan in ganny alokasyon pou reste strikt – set a dir konstriksyon lakaz avan en peryod 5 an.

Frer ek ser Seselwa, pri lavi i en size ki ganny diskite souvan.  La mazorite keksoz ki nou konsonmen isi Sesel i ganny enporte – ki swa manze, lenz, karbiran, e lekipman.  E letan nou enport keksoz, koman en pei, nou pa kapab etablir son pri.

Par kont, i annan bokou mezir ki gouvernman in pran dan lepase pou ed fanmiy kapab fer fas avek zot bann depans.  Sa bann mezir ki reste an plas ozordi i annan en lenpakt lo bidze gouvernman, anyelman.

Annou ansanm rapel bann mezir ki noun pran pou adres sitiyasyon kou lavi.

Taks lo plizyer santenn prodwi in ganny abolir – enkli lavyann, legim, fri, juice, dizef, latizann, e pli resaman, noun tir VAT lo bwat ton.

Pandan sa dernyen 6 an, depi 2012, STC in gard menm pri lo sa lalis komodite swivan: lantiy, lafarinn, disel, disik, margarinn, delwil tournsol, diri, dile an poud, dile ti baba, ponm, zoranz, zonyon e ponm de ter.  Noun gard menm pri lo sa bann prodwi lo Mahe, lo Praslin ek lo La Digue.  Sa langazman i koute e i en depans annyel; a en valer 35 milyon roupi lo lapar STC lannen pase.

Dan nou zefor pou fer sir ki pri karbiran lo Praslin ek lo La Digue i reste parey lo Mahe, SEYPEC pou kontinyen abzorb sa kou.  Lannen pase sa kou ti plis ki 30 milyon roupi.

98% travayer in ganny en benefis swivan revizyon dan lalwa Personal Income Tax. Sa i en mezir ki kout plis ki 450 milyon roupi tou le lannen.  Sa larzan ozordi i reste dan pos travayer.

I enportan ki nou reste okouran ki Gouverman inn fer.  Zis sa 3 progranm: STC, mentenir pri karbiran lo Praslin ek La Digue, ek Personal Income Tax,  i kout Gouvernman en sonm o mwen 515 milyon roupi direkteman lo rediksyon pri lavi sak lannen. Sa pa enkli lasistans dan domenn tel ki lozman, SPTC e lezot lasistans endirek tel ki tarif pour delo ek tarif elektrisite pour lakaz.

Logmantasyon dan pansyon retret pour dimoun aze, trezyenm mwan saler kin ganny garanti dan Lalwa Lanplwa, e logmantasyon dan saler minimonm, i osi trwa lezot mezir.

En lot mezir ki mon ti a kontan anonse ki pou ed lafanmiy se en rediksyon dan pri gas.  Sa pou sorti 17 roupi par kilo pou vinn 15 roupi par kilo.  Pou en boutey gas 9 kilo, sa i vedir en rediksyon sorti 153 roupi pou vinn 135 roupi.  Sa pou pran lefe apartir le 15 Mars sa lannen.

Msye Speaker, parey zot konnen, i annan en maksimonm lo pansyon ki en dimoun i gannyen avek Fon Pansyon Sesel.  Monn demann Fon Pansyon Sesel pou konsider lentrodiksyon en pansyon minimonm pour son manm.

Msye Speaker, leta nou nasyon i osi depan lo leta lasante nou pep. Nou bann maladi ozordi i konparab avek bann pei avanse dan lemonn.  Nou sistenm lasante i annan en bon nivo performans lo tretman maladi.  Me nou defi ozordi, se prevansyon.

Dan lepase mon ti liste nou bann aki, tel ki nivo vaksinasyon, kantite lannen ki dimoun i viv, e plizyer lezot.  Tou sa i tre byen, me avek sa bon swen lasante, i annan responsabilite.

Fason ki sakenn de nou, nou anmenn nou lavi ozordi i en gran fakter nou kondisyon lasante demen.

Konplikasyon liye avek dyabet e maladi kardyovaskiler i pli gran lakoz lanmor dan nou pei ozordi.  Trwazyenm lo sa lalis se kanser.

Dyabet e maladi kardyovaskiler i etrwatman liye avek nou stil lavi.  Sa i vedir keksoz ki nou manze, ki nou bwar, lakantite legzersis ki nou fer e plizyer lezot.  I enportan alor ki nou mazin byen lo kalite e lakantite keksoz ki nou konsonmen. I enportan ki nou fer letan pou fer legzersis.

Sa lannen, Gouvernman pou entrodwir nouvo pratik pour prevansyon.  Serten maladi, enkli serten kanser, i eriditer.  Pour sa bann maladi eriditer, Gouvernman pou etablir en sistenm pou demann fanmiy sa dimoun kin ganny detekte avek sa maladi pou vinn fer tes.  Deteksyon boner i kapab fer la diferans ant lavi ek lanmor.

‘Overseas Diagnosis and Treatment Board’ inn ganny etablir anba lalwa ‘Overseas Treatment Act’, e se sa Board ki determin lekel ki bezwen en swen lasante a letranze. Zis lannen pase, 211 pasyan ti ganny tretman a letranze, a en kou 37.6 milyon roupi. Ladan, ti annan 47 zanfan.

Mon annan plezir anonse ki tre prosennman, nou pou lans en proze pou devlop en lopital spesyalize Providence.  Gouvernman pou aste sa propriyete ki aktyelman pour Nouvobanq. Nou pou envit bann group lopital enternasyonal ki enterese pou envesti pou konplet sa proze.  Lenfrastriktir ki asosye avek sa proze pou reste dan lanmen Gouvernman, e son laspe operasyonel pou ganny asire par en group spesyalize dan sa sekter.

Nou pou fer sa proze avek sipor Gouvernman Endyen pou nou kapab entrodwi bann servis spesyalize ki ozordi i nesesit anvoy dimoun a letranze pou trete.  Par egzanp, sa lopital pou ofer tretman radyoterapi ki ganny servi pou tret serten ka kanser.  Nou tou nou konsyan ki ka kanser pe ogmante dan nou popilasyon e sa demars pou ed nou adres sa dan en fason sistematik.

Sa proze i enn ki anmenn en nouvo dimansyon dan swen lasante ki disponib pour nou popilasyon.  I annan osi bi pou kree loportinite ekonomik atraver tourizm medikal.

Mon remersye tou bann profesyonel e staff dan sekter lasante pour zot travay dir, devouman e langazman.

Leta nou nasyon i osi depan bokou lo leta nou lanvironnman. Ansanm, nou bezwen kontinyen pran swen avek nou lanvironnman.

Nou bezwen kontinyen protez nou bann lespes rar e andemik, nou bann ekosistenm frazil e osi kontinyen zouir bann resours natirel dan en fason soutenab.

Dan sa lobzektif, Sesel pou kontinyen agrandir e osi azout bann nouvo landrwa proteze, an linny avek prezervasyon nou lanvironnman maren, pou adapte kont sanzman klimatik e devlopman nou lekonomi ble. Defi limero enn pour lemonn ozordi se sanzman klimatik. Isi Sesel i annan en gran lantouziazm parmi tou bann partener pou nou redwi nou lenpakt lo lanvironnman e amelyor nou konservasyon.

Lannen pase nou ti deklar 15% nou Zonn Ekonomik Eksklisiv konman bann landrwa proteze, e Gouverman inn donn son langazman pou ogmant sa ziska 26% mwan prosen. Ver Desanm 2020 nou pou ariv nou target 30%.

Frer ek ser Seselwa, sa menm lanvironnman I osi enportan ki nou gard li touzour prop pour byennet nou lasante, nou bann viziter ki vizit nou e fitir zenerasyon. En lanvironnman prop i konmans avek sakenn de nou kot nou reste dan nou kominote, me osi dan landrwa piblik.

Dan sa zefor, lannen pase gouvernman in aprouv en nouvo polisi pour zestyon salte. Sa lannen, avek led Linyon Eropeen e Labank Mondyal, nou pou finaliz en plan daksyon a lon term lo zestyon salte.

Sa lannen Minister pour Lanvironnman e lazans pour lanbelisman e zestyon salte, pou konmans enplimant plizyer nouvo lapros e mezir. Par egzanp, ankouraz plis aktivite resiklaz pour bann boutey an ver e osi enplimant en proze ‘konverti salte a lenerzi’, an partenarya avek sekter prive.

Frer ek ser Seselwa, krwasans ekonomik in kontinyen pandan sa dernyen lannen e nou reste lo en larout pozitiv.  Avek sa krwasans i vinn en demann pour mendev, en fe ki mon ti fer resorti lannen pase.  Dapre statistik pli resan pibliye an Desanm 2018 par Biro Statistik, ti annan an mwayenn 50,353 dimoun dan lanplwa formel.  Sa sif i enkli etranze ki lo en permi travay.

Ver milye Fevriye, ti annan 22, 997 travayer etranze avek en permi travay.  La mazorite sa bann permi i dan sekter konstriksyon, avek 6888 permi.  Lotel e sekter tourizm i annan 3276 permi. Sekter komers i annan 977 permi.

Dan sekter byen etabli parey tourizm, nou vwar ki sa prosedir pou anploy etranze i mars byen e prosedir i ganny swiv.  Anplwayer i etablir en kontra avek anplwaye anba sipervizyon departman lanplwa e departman imigrasyon.

Anplwayer e anplwaye i konn zot responsabilite.  Ler sa relasyon i mars byen tou le de kote i benefisye e i ed nou lekonomi.

 

Par kont, letan dimoun i sey kas kontour, keksoz pa mars byen e malerezman, noun vwar serten lenstans resaman kot sa in arive.

Letan napa kontra, dimoun i pran lavantaz lo zot prosen, sa i pa byen.  Noun vwar lenstans kot serten anplwayer pa pe pey zot travayer. Sa i en leksplwatasyon.

Mon lans en lapel avek la popilasyon.  Si zot vwar bann lenstans kot zot soupsyonnen anplwayer pe pran lavantaz lo son anplwaye, silvouple alert lotorite.  Les nou konnen pou nou kapab pran mezir neseser.  Lenportans se ki sa labi i ganny arete toudswit, e aksyon i ganny pran kont sa ki koupab.

Sif sorti dan Biro Statistik i osi montre nou ki nivo mank lanplwa i 3.5% - en sif ki vreman ba.  Par kont, nivo mank lanplwa parmi bann zenn aze, mwens ki 25 an i 14.5%. Sa i o. I annan plizyer scheme ki Gouvernman in met an plas pou nou ede met zenn dan lanplwa.

Par egzanp, Gouvernman i annan en scheme, My First Job, ki ede met zenn dan lanplwa letan zot fek fini zot letid pos segonder.  Sa scheme pe mars vreman byen. Dan sa dernyen dezan, 1,481 zenn ti anrezistre lo sa scheme.  Ozordi, selon statistik Minister Lanplwa, selman 8 ladan ki ankor pe rod en plas travay.  Mon pran sa loportinite pou remersye bann lantrepriz e anplwayer ki pe servi sa scheme.  I annan 175 anplwayer kin pran sa bann zenn dan sa dernyen dezan.

En lot progranm se ‘Reskilling’ ki ede donn dimoun lantrennman neseser pou ki zot kapab ganny lanplwa.  Apartir le premye Avril sa lannen, i pou mandatwar pour tou anplwayer ki anploy travayer etranze lo GOP, pou pran bann zenn lo progranm ‘Reskilling’. Sa se avek bi ed Sesel dan nou zefor pou adres sitiyasyon mank lanplwa parmi lazenes.

Dan nou zefor pou nou adres mankman dan konpetans teknik, Gouvernman pe travay etrwatman avek Labank Mondyal pou nou annan en nouvo lekol teknik e vokasyonel lo Ile Soleil. Sa pou ganny devlope an partenarya avek sekter prive, e I pou ede prepar nou bann zenn pou zot pli byen entegre e kontribye dan devlopman nou pei.

An 2018, statistik sorti kot bann lazans lanplwa prive i montre ki sekter prive ti anrezistre plis ki 1,225 pos avek zot. Selon statistik Minister Lanplwa, an 2017 e 2018, lazans prive in met plis ki 2,089 dimoun dan lanplwa. Mon ankouraz dimoun ki pe rod lanplwa pou anrezistre avek Minister ou avek en lazans prive – pou zot ganny lasistans neseser pou ganny lanplwa.

Msye Speaker, lakantite loportinite dan lekonomi an se moman, e lakantite lanplwa ki sekter prive pe kree – i anmenn mwan lo size ledikasyon.  Selon statistik, 72% dimoun, zenn konman vye, ki pe ganny problenm ganny lanplwa, zot inn selman konplet letid segonder.  Sa sif i demontre lenportans ledikasyon.

Lavites devlopman nou lekonomi i egzize ki nou bann zenn ki sorti dan lekol i pli byen ekipe pour lemonn travay. Ekipe an term konesans, ekipe an term konpetans, e ekipe an term latitid. I annan en gran lekspektasyon ki sistenm ledikasyon i reponn a sa demann toudswit, me sa i reste en defi.

Malgre bann defi koman lenfrastriktir e mank ansenyan, i annan en gran zefor dan bann lekol e bann sant profesyonel pou reste touzour angaze. Mon remersye bann ansenyan e tou staff. Zot bezwen nou sipor kontinyel – zot bezwen sipor lafanmiy e zot bezwen sipor lakominote.

Gouvernman pou kontinyen donn tou son sipor anver lenplimantasyon Stratezi Mwayen-Term pour Ledikasyon 2018 a 2022, e Stratezi Devlopman Resours Imen 2018 a 2022, tou le de avek bi adres defi nou resours imen e bezwen nou lekonomi.

I kler ozordi ki bann problenm dan lakour i annan en lenpakt enorm lo lanvironnman laprantisaz e performans nou bann zanfan. Sa i poz en defi reel pour nou sistenm ledikasyon. I enportan ki nou konpran ki ledikasyon i en responsabilite partaze. Ledikasyon i komans dan lakour. Paran i reste premye edikater zanfan.

Nou bezwen fer sir ki nou zanfan ek nou zenn pa zis aprann dan lekol, me zot aprann dan zot lakour e dan zot kominote osi. En lapresyasyon ek respe pour valer imen, respe pour lotorite, respe pour zot prosen – osi byen ki respe pour zot menm. Annou renouvle nou zefor pou fer sir ki nou zanfan i osi aprann nou kiltir e tradisyon Kreol ki sitan ris e ki en sours inifikater, e si nou pa fer atansyon, i pou sap nou.

Minister Lafanmiy i annan progranm pandan vakans an se moman kot Sosyete Sivil e lezot partener minister i fer aktivite dan bann lekol. Apartir vakans Avril sa lannen, sa progranm pou ganny ranforsir par bann lazans gouvernmantal tel ki Konsey Nasyonal pour Spor, Konsey Nasyonal pour Lazenes, e Konsey Nasyonal pour Lar.

Sa bann Konsey ansanm avek lezot partener pou ogmant lakantite zanfan ki kapab ganny akse avek sa bann servis.  Bi se pou donn zanfan en landrwa pozitiv pandan vakans – kot zot pe ganny loportinite pou devlop zot lekor e met zot lenerzi dan aktivite pozitiv.

Progranm vakans a osi familyariz plis zanfan avek aktivite sivik.  Par egzanp, dan sekter lanvironnman, nou vwar bokou lorganizasyon non gouvernmantal ozordi pe ede avek linisyativ lanvironnman dan domenn tel ki konservasyon e ledikasyon lo defi global ki pe menas lemonn.  Nou vwar ki bokou sa bann lorganizasyon i ganny etablir e ganny zere par zenn, e ki sa bann lorganizasyon i annan bokou lenpakt.  Sesel in fer bokou dan domenn lanvironnman, e mon fyer ler mon war nou zenn pe anmenn sa sekter an avan.

Spor, Lar, Kiltir e Aktivite Sivik i bann lafors pozitiv dan nou lavi. Sa nouvo fason entegre nou bann progranm lo lapar sa 3 konsey nasyonal ki monn mansyonnen, ava kree sa loportinite adisyonel pou ogmant partisipasyon. Mon ankouraz nou zanfan e nou zenn pou servi sa bann aktivite pou gard zot lekor angaze dan en fason pozitiv.

Sa lannen i annan Zwe de Zil.  An se moman, atlet i an plenn preparasyon e bokou pe servi sa dernyen 4 a 5 mwan pou entansifye zot preparasyon.  Mon swet nou lekip bonn sans.  Fer Sesel fyer an Zilyet sa lannen.

Msye Speaker, serten landrwa i annan en gran valer leritaz pour nou sosyete.  Enn sa bann landrwa se la promenad Beau Vallon kot nou annan Regatta tou le lannen.  Pour plizyer deseni, sa later ti dan lanmen prive.  Propriyeter in permet nou, ziska prezan, pou servi sa later pou fer plizyer aktivite.

Ozordi, mon tia kontan anonse ki Gouvernman in aste sa landrwa, pou ki nou bann zanfan, pti zanfan e aryer pti zanfan i osi kapab zouwir akse avek sa propriyete. Nou pou konstrir serten fasilite pou ki sa landrwa i pli konvenab pou nou bann fanmiy servi.

Frer ek ser pep Seselwa, se nou ki fer nou lekonomi. Nou ki travay dan sekter lapes, tourizm, lagrikiltir, telekominikasyon, lekonomi ble, servis finansyel, konstriksyon, komers, pti biznes e plizyer lezot ankor.

Leta nou lekonomi i stab. Nou pe pran swen avek zestyon nou lekonomi. Perspektiv krwasans ekonomik i reste pozitiv pour 2019, kot lekonomi i ekspekte kontinyen agrandir apre en lagrandisman 3.6% kin ganny estimen an 2018.

Nou dedikasyon e nou travay dir pe permet nou avanse. Aktivite tourizm in reste stab e sekter prodiksyon in agrandir.  Par egzanp, statistik ofisyel i montre ki prodiksyon ton dan bwat in ogmante pou depas son pli o nivo prodiksyon, dan sa dernyen diz an.

Lannen pase nou ti akeyir 361,844 viziter, en logmantasyon 3% konpare avek 2017. Lakantite deviz ki sekter tourizm in anmenen par kont, li i ti ogmante par 16%.  Statistik Labank Santral pe osi montre ki en pli gro porsyon sa reveni pe reste Sesel.

Nouvo kad klasifikasyon pour lotel pou antre an fors sa lannen, e prezans nou kiltir dan sa bann letablisman pou form parti kriter ki pou enflians ran en letablisman an term lar, lanmizik, la kwizin Kreol, e lezot. Sa a osi ede ogmant benefis ki sekter tourizm i anmenn dan lekonomi e ede avek prezervasyon nou kiltir.

Nou reveni deviz etranzer sorti dan lekonomi an antye ti ogmant par 12% lannen pase, ki reprezant 727 milyon dolar kin antre dan pei. Me nou konsomasyon I osi pe grandir. Preski menm la kantite deviz ki pe rantre dan pei, in osi kit pei par nou depans.

Deviz kin sorti dan pei ti 701 milyon dolar an 2018 ki reprezant en logmantasyon 24% konpare avek 2017.  Statistik Labank Santral i osi montre ki loan endividyel in ogmant par 13% dan sa menm peryod. Sa i montre ki demann i o dan lekonomi.

Menm si ozordi lekonomi pe fer byen, letan nou regard otour nou, i annan bokou lensertitid dan lekonomi mondyal.  Bann gran pwisans dan lemonn pe fer diskisyon e i annan gran diferans lo polisi komers antre zot.  Pri karbiran pe kontinyen montre bokou volatilite.  Lerop, kot la mazorite nou touris i sorti, pe osi pas dan lensertitid.  An vi tou sa, nou bezwen reste touzour vizilan.

Biznes aeryen enternasyonal i enn ki anmenn bokou risk e i pa en biznes ki fasil. Sirtou pour en pti lakonpannyen parey Air Seychelles, kot resours i limite.

An se moman, Air Seychelles pe pas atraver en legzersis transformasyon ki ti komanse lannen pase. Sa i enkli en lesanz 2 avyon pour 2 nouvo avyon ki pli efikas. Enn pou ariv an Zilyet sa lannen, e lot bonner lannen prosen. Sa i pou permet Air Seychelles konsantre son zefor lo larout rezyonal.

Sa plan transformasyon i bezwen sipor Gouvernman. San sa sipor, Air Seychelles ti pou vinn en lakonpanyen ki ti pou fer zis vol domestik e donn servis “ground handling” bann lakonpanyen enternasyonal ler zot apoz Sesel.  Sa opsyon i enn ki ti pou pli profitab e pli senp, me i en opsyon ki ti pou fer Sesel vilnerab ekonomikman.  Nou ti pou bezwen fye 100 poursan lo bann lakonpanyen an deor pou anmenn touris.

Lo en pwen stratezik, Gouvernman pa pare pou met pei dan en tel sitiyasyon.

Ozordi i annan bokou konpani aeryen ki vinn isi, me parey zot konnen, nou napa okenn garanti ki sa pou toultan leka. Avek nou lekonomi ki telman depandan lo tourizm, i alor tre enportan ki nou mentenir Air Seychelles touzour avek sa kapabilite pou fer vol enternasyonal.  Air Seychelles i reste pour nou e lendistri tourizm, sa polisi lasirans ki neseser pou sof gard sa pilye nou lekonomi.

Me lasirans i vinn avek en pri – i koute.

Dan en lanvironnman telman konpetitif kot menm bann gro lakonpannyen aeryen pe ganny difikilte pou reste ouver, i enportan ki nou kontinyen siport Air Seychelles pandan sa moman transformasyon.

Alor, noun deside pou sibvansyonn Air Seychelles 6 milyon dolar par an pour sa prosen 5 an, apartir sa lannen. Etihad, ki partener Air Seychelles, in fini met tou son kontribisyon.

Msye Speaker, gouvernman pe envestir dan lenfrastriktir pou permet sekter prive pozisyonn li lo bann lenvestisman lon term, e bann loportinite dan le fitir ki pou annan dan lekonomi. Mon rapel zot ki lenvestisman dan lenfrastriktir i en lenvestisman dan lefikasite biznes, e sa i en lenvestisman dan rediksyon kou lavi a lon term.

An se moman, i annan bann proze mazer ki dan staz avanse zot lenplimantasyon.

Enn sa bann proze se agrandisman danm La Gogue ki pou kout 185 milyon roupi.  Mon ti vizit danm La Gogue e vwar sa proze pou mwan menm.  Nou pe ogmant oter sa danm pou li kapab tenir plis delo.  Apre ki travay i konplete, kapasite sa danm pou ogmante pou vinn 1.6 milyon tonn delo, ki vedir 1.6 bilyon lit.  Sa i reprezant en logmantasyon 600,000 tonn delo – ki vedir 600 milyon lit.

Pou annan en faz dan sa proze kot i pou neseser pou fer travay dan fon sa danm. Pour sa posib, tou delo pou bezwen ganny tire dan danm.  Sa faz pou pran 2 mwan pou konplete, e dapre plan travay PUC, i pou konmans dan mwan Zilyet sa lannen.

Pandan sa 2 mwan ki travay pe deroule, nou servis delo pa pou alaoter ki nou abitye.  Sa pou kree lenkonvenyans.  An partikilye, zabitan dan Nor Mahe pou ganny afekte. Ozordi, mon demann zot konprenezon e korperasyon pandan sa peryod.

I annan serten mezir ki mon ankouraz bann fanmiy pou pran, tel ki lenstalasyon tenk delo. PUC i deza annan en “scheme” pou ed dimoun finans zot tenk.

Dezyenm proze mazer i annan pou fer avek kapasite PUC pou transpor kouran lo en rezo 33,000 Volt, e osi donn li en larout alternativ pour distribisyon kouran.  Parey nou’n remarke, sa rezo pe ganny enstale anba later, souvann fwa anba semen. Sa proze tre enportan pou minimiz risk koupir kouran.

Transmisyon ot voltaz i osi ogmant efikasite – ki vedir PUC pou bril mwens karbiran pou prodwir elektrisite dan le fitir.  Sa i bon pour nou lanvironnman e i osi redwir lakantite deviz etranzer ki nou depanse lo lenportasyon karbiran.

An vi devlopman sosyoekonomik dan was, les ek sid Mahe, sa proze a permet PUC fournir nouvo demann pour elektrisite dan mwayenn e lon term.

Benefis i kler, me pandan ki sa proze ki pe kout 450 milyon roupi pe ganny enplimante, mon konnen i pe kree lenkonvenyans. Mon remersye tou dimoun pour zot korperasyon pandan ki sa travay pe deroule.

Lo La Digue, proze desarz kin fini konmanse, pou kout plis ki 200 milyon roupi.  Sa proze i enportan pour soutenabilite La Digue.  PUC pou osi enstal en kab elektrik ant Praslin ek La Digue pou amelyor servis elektrisite lo La Digue.  Sa i a en kou 140 milyon roupi.

Sa 4 proze ki monn mansyonnen pe kout 975 milyon roupi. Gouvernman pe fer son mye an sa ki konsern lenvestisman. Me i osi kler ki striktir tarif ki nou annan ozordi, i annan son limitasyon. Komisyon Lenerzi pou fer en letid e soumet rekomandasyon lo en nouvo striktir tarif pour PUC.

Msye Speaker, en lot proze mazer ki mon anvi adrese se proze Por Victoria.  Lekivalans plis ki 65,000 “container 20-pye” i ganny mannye lo Por Victoria par an.

Ozordi, nou annan konzesyon dan Por akoz son limitasyon.  Ler mon ti vizit Por resaman, monn vwar pou mwan menm travay ki Lotorite Por i bezwen fer. Sa se avek bi ogmant longer Por pou fer li enn ki 600 met longer, retir bann seksyon ki pa an bonn kondisyon, e ogmant siperfisi teren ki Por i annan.

Travay konstriksyon pou konmanse an Fevriye 2020, e pandan ki sa travay pe ganny fer, pou annan konstrent dan loperasyon lo Por.  Serten lazistaz pou bezwen ganny fer par tou dimoun ki servi Por – enportater, lazans, osi byen ki tou travayer lo Por.

Pou annan konblaz ki pou bezwen ganny fer, Por aktyel pou bezwen ganny kase, serten batiman pou ganny demolir, lespas pou bezwen ganny partaze avek travayer konstriksyon, landrwa mouyaz pou bato pou diminyen, e bokou lezot konstrent.  Pou annan anviron 500 travayer konstriksyon lo sa proze.

Gouvernman pe pran otan mezir pou redwir lenkonvenyans.  Noun agree ki SEYPEC i fer en mouyaz tanporer lo Zil Romainville pou ki bato karbiran pa blok Por.

Apre ki Por in ganny agrandi, bato pou kapab ganny desarze bokou pli vitman ki ozordi, e Por pou kapab mannye plis bato a la fwa.  Tou sa pou fer li vinn pli fasil pou lenportasyon ki pou ede redwir kou lavi.  I a menm ankouraz eksportasyon.

Ankor enn fwa, mon remersye tou dimoun davans pour zot korperasyon pandan ki sa travay pe deroule.

Por cargo lo Praslin pou osi ganny amelyore.  Travay, ki estimen pou kout plis ki 120 milyon roupi, pe ganny fer an faz lo en peryod 5 an.  Sa travay inn fini komanse e travay lo por li menm pou fini ver lafen sa lannen. Travay lo lespas ek batiman otour sa Por pou fasilit komers lo Praslin e osi ede redwi kou lavi pour Praslinois. Sa pou enkli fasilite warehouse e plis lespas pour ‘container’.

Lo La Digue, travay pou ganny fer lo por La Passe.  Sa proze, ki pou kout 25 milyon roupi an tou, pou konmanse sa lannen.  Travay pou konmans par fer lespas otour sa por vinn pli fon, e konstriksyon en miray pou ogmant lakantite lespas ki annan pou bato koste.  Sa de travay pou fer li posib pou separ aktivite kargo ek aktivite pasaze, pou ki aktivite lo Por La Passe i vinn pli an sekirite.

Msye Speaker, nou progre e nou prosperite i osi depan lo mentenir lord ek lape. Manda Lapolis se pou mentenir lord ek lape dan pei, prezerv sekirite entern, e pou fer fas avek kriminalite.

An linny avek sa manda, travay dan Lapolis inn ogmant bokou. Nou’n vwar en rediksyon 8% dan krim dan pei lannen pase konpare avek 2017. Nou’n osi vwar amelyorasyon dan lakantite ka kinn ganny rezourd par CID pandan sa menm peryod. Sa I ankourazan.

Komisyonner Lapolis pe enplimant en nouvo plan ki apel ‘Back to Basics’. Bi sa plan se pou asire ki nou annan en lafors lapolis profesyonnel, angaze, e efikas; en lafors lapolis ki annan mendev kalifye. Lapolis pe kontinyen ranforsir son kapasite entern e zot pe kontinnyen anvoy zofisye Lapolis pou fer lantrennman a letranze.

Mwan prosen Servis Lentelizans Sesel pou ganny etablir la ki nou annan en nouvo lalwa. Sa pou ed Lapolis dan son konba kont trafik drog, krim organize, e la sezi bann byen malaki.

Mon lans en lapel avek tou bann lazans e tou sitwayen pou travay etrwatman avek Lapolis pou adres bann ka nwizans ki pe afekte nou kominote toulezour. Se selman atraver en partenarya pli solid e an travayan ansanm ki nou pou kapab atenn nou lobzektif. Nou bezwen travay ansanm pou mentenir lord dan nou pei pou ki tou nou sitwayen i santi zot an pe e an sekirite.

Mon remersye tou zofisye Lapolis pour zot travay dir. Reste touzour profesyonel, devoue, e angaze pou protez nou sitwayen.

Msye Speaker, nou annan en gran Zonn Ekonomik Eksklisiv ki 1.37 milyon kilomet kare. Sa I reprezant plis ki 8,500 fwa siperfisi Mahe. Sesel pe kontinyen resevwar bokou sipor teknik ek finansyel pou ed nou pli byen enplimant nou stratezi sekirite maritim.

An sa ki konsern ladefans, Kos Gard pou annan en prezans permanan lo serten nou bann zil elwayen sa lannen. Sa i avek bi ranforsi proteksyon nou Zonn Ekonomik Eksklisiv, kot ozordi i annan lapes ilegal, trafik drog, e vol lo nou resours maritim.

Mon oule remersye tou manm Lafors Ladefans Sesel pour zot disiplinn, profesyonalizm e devouman.

Frer ek ser Seselwa, pou nou pli kapab deservi nou sitwayen, Gouvernman ozordi i swiv prensip latransparans, bonn gouvernans e rann kont.  Gouvernman pe met pli gran zefors lo rezilta, en pratik pli byen konni konman “Results Based Management”.  Sa pratik pou akseler tou bann mezir ki nou anvi met an plas.

Gouvernman in fer bokou progre lo prose bidzeter anba sa travay “Results-Based-Management”.  An rezilta, ozordi piblik pe ganny plis valer pour larzan ki Gouvernman i depanse. Nou pe osi fer progre lo nou abilite pour mezir e evalye performans dan en fason pli striktire.  Me sa i pa sifi.

Noun pran mezir pou ranforsi planifikasyon, en prose ki enkli preparasyon nou Stratezi Nasyonal.  Nou pou ranforsi zestyon resours imen pou amelyor lefikasite e performans Gouvernman.  Lenstiti Guy Morel pou annan en rol kapital dan formasyon e lantrennman bann travayer servis piblik. Nou pe diriz ver sa ki nou apel “Digital Government” ki a permet nou sitwayen ganny akse avek servis pli vit e pli efektiv. Nou pe travay an partenarya avek Labank Mondyal pou ki nou annan akse avek ekspertiz enternasyonal ki pou ed nou anmenn meyer rezilta pour Sesel. Mon remersye tou travayer servis piblik pour zot travay dir e devouman.

Annou kontinny sa parkour lo bonn gouvernans, latransparans e rann kont.  Sa parkour malgre i annan parfwa lobstak kot lentere personel i vinn an zwe, i en parkour ki enportan nou kontinyen ansanm pou benefis Sesel.

Frer ek ser Seselwa, se nou lepep Seselwa ki fer leta nou nasyon.  Nou pei in antre dan en nouvo letap.

 

Dan sa letap, i tre enportan annan en balans ant kantite larises ki nou posede e larises ki nou kapab distribye, ant konsomasyon endividyel e konsiderasyon lezot ki dan bezwen, ant en o nivo lekspektasyon e kapasite realis pou zwenn sa bann lekspektasyon.

Pou nou al an avan dan sa letap, nou bezwen travay pou annan en vizyon kler konman en nasyon. Sa vizyon i en rezilta travay konsiltasyon avek tou bann partener dan nou sosyete. Nou vizyon i al ver en lavenir soutenab e enklisiv. Se sa “Vizyon 2033”.

Ozordi mon dir mersi, tou nou bann sitwayen kin partisip aktivman dan sa legzersis enportan.

Dan sa nouvo letap, nou pe fer bokou pou konstrir bann lenstitisyon. Pou fer sir ki bann lenstitisyon I protez laliberte, dignite, e drwa imen tou nou sitwayen. En letap kot nou konpar nou avek bann pei pli avanse. En letap kot nou tou, nou bezwen os nou standar e servis pou mont pli o, pou fer pli byen, me pou reste touzour imen, e gard nou konpasyon, gard nou lakey, gard nou limilite, e gard nou disiplinn.

Sa letap ki noun arive, nou vwar en louvertir. Lapres lib, lekspresyon lib, lespas pou – dan lord e lape – manifeste sa ki nou kontan, e sa ki nou pa kontan.  Nou pe osi temwayn vre lafors nou konstitisyon kot I annan sa ki nou dir bann vre ‘checks and balances’ lo sa 3 brans ki form Gouvernman – setadir lezislativ, zidisyer e lekzekitiv. Me pou nou kontinyen avanse, I enportan ki nou sitwayen i kontinyen ganny ledikasyon e lenformasyon pou apresye pli byen bann fonksyon e manda nou konstitisyon, e bann lalwa ki etablir rol bann lenstitisyon.

Medya I annan en rol pou li zwe, pou li balanse, pou li donn lenformasyon, e pou li edike.

Dan sa letap ki noun antre ladan nou osi temwayn en lot fenomen – e sa se rezo medya sosyal. En platform kree par teknolozi modern ki permet lekspresyon lib e lesanz pwennvi, ant pei ek pei, ant frontyer ek frontyer, ant zanmi ek zanmi, ant fanmiy ek fanmiy. Me la, I annan osi negativite e danze. Nou bezwen fer atansyon e i bezwen annan sirveyans bann paran lo aktivite bann zanfan.

Sa osi I vedir ki sitwayen pa kapab o non lademokrasi, servi son laliberte pou met nenport kwa lo rezo sosyal.

En post negativ i kapab bles santiman lezot dimoun, i kapab anmenn diskord dan lanfanmiy, i kapab afekte limaz Sesel, i kapab osi afekte nou larmoni e nou trankilite – ki enn nou bann pli gran aki koman en nasyon.

Nou pa devret met keksoz ki al kont lespri preanbil nou konstitisyon, kont parol nou linm nasyonal, kont nou bann bon valer ki nou krwar ladan, ki al kont nou lidantite ki nou’n forze ansanm.

Frer ek ser Seselwa, nou pe kontinyen nou parkour ansanm.

Ansanm nou pe progrese.  Lo lendeks persepsyon koripsyon dan lemonn nou premye dan lafrik e 28enm dan lemonn.  Lo lendeks kapital imen, nou premye dan lafrik e nou 43enm dan lemonn.  Lo lendeks lasante losean, nou premye dan lafrik e nou 33enm dan lemonn.

Nou progre, frer ek ser Seselwa, pan ariv par azar. Nou progre se gras a nou travay dir ansanm. Ansanm, nou bezwen kontinyen valoriz en kiltir travay dir. Ozordi, mon dir mersi lepep Seselwa pour zot kontribisyon pozitiv anver leta nou nasyon e mon renouvle mon langazman pour kontinyen travay pour Sesel e pour tou Seselwa.

Sesel i reste touzour pli gran ki nou tou e mon demann Bondye pou kontinyen beni nou pei.

Mersi.

» View all