Speeches

Ladres Prezidan Danny Faure a lokazyon 2 an dan lofis la Prezidans

16 October 2018 |

Ser e Frer, Pep Seselwa, Bonswar.

Le 16 Oktob 2016, mon ti pret serman.

Mon ti senserman deklare e konfirmen ki mon pou touzour lwayal e gard vre fidelite anver Konstitisyon Sesel, e ki mon pou prezerv, protez e defann Konstitisyon Sesel.

Mon ti fer promes ki dan lwayote e avek bokou swen, mon pou desarz mon bann devwar ek fonksyon dan lofis Prezidan Sesel, ki mon pou lwayal anver Repiblik Sesel, ki mon pou mentenir Konstitisyon ek bann lalwa Sesel, e ki mon pou dedye mon bann abilite pour servis ek byenet pep Sesel, san lafreyer ouswa faver, lafeksyon ouswa malveyans.

Mon ti pret serman dan en moman kot Sesel ti divize.  En moman kot politik ti’n diviz lafanmiy, diviz zanmi e diviz landrwa travay.

Fas a en tel sitiasyon, mwan koman katrienm Prezidan La Repiblik Sesel, mon ti pran en desizyon.

Mon desizyon sete pour refize pran en semen konfrontasyon, en semen politik partisan, en semen divizyon.  Mon desizyon sete pour swazir en semen dialog kot mon’n koz direkteman ek lopozisyon, koz avek tou akter e partener dan lasosyete, en semen travay ansanm, en semen linite nasyonal e en semen vre rekonsilyasyon.  En semen kot mon plas Sesel par lao tou.

Le 16 Oktob 2016, letan mon ti adres zot pour la premyer fwa koman Prezidan La Repiblik, mon ti prezant zot avek bann prensip e valer ki mon kwar ladan.  Mon ti osi partaz avek zot mon vizyon pour nou pep.  Mon vizyon sete pour kree en Sesel kot nou tou nou annan en plas.  Kot tou dimoun, irespektiv nou lopinyon politik e nou krwayans relizye; irespektiv si nou sorti dan sekter prive, piblik oubyen dan sosyete sivil; mon Vizyon i ki nou tou nou travay ansanm avek ladrwatir, responsabilite, konpasyon, lape, respe enn anver lot, pour nou kapab kontinyen kree e partaz larises nou pei.

Pour nou kapab arive akonplir sa Vizyon, mon ti demann sak sitwayen pour zwenn ansanm avek mwan pour nou sirmont nou diferans.  Pandan sa 2 an, mon’n reste senser a mon bann deklarasyon le 16 Oktob 2016.  Mon’n swiv en lapros konsiltasyon dan tou sa ki konsern byenet Sesel e Seselwa.  Mon pa’n ezite pour revwar bann desizyon kan in annan nesesite.  Nou’n travay dir pour anmenn tou Seselwa ansanm; pour annan en vizyon komen pour Sesel.

Ozordi, mon santi mwan reasire par lafason ki nou sitwayen in reponn sa lapel pour nou travay ansanm pour nou pei.  Ozordi mon konstat en sitiasyon pli stab dan nou pei, en sitiayson kot fanmir ki ti divize akoz politik in fer lape, kot i annan plis linite e larmoni dan landrwa travay, dan kominote.  Mon vwar en pep ki malgre son diferans pe koste ansanm avek en sel bi: nou pei Sesel.

Pour mwan, sa i rezilta sa lespri travay ansanm e konviksyon ki semen vre rekonsilyasyon, semen linite nasyonal, semen dyalog i pli bon semen pour nou pti pei Sesel.  Sak Seselwa in zwe en rol pour asir sa stabilite, sa trankilite e larmoni ki pei pe rezouir.  Sa leta stabilite in fer ki nou’n kontiyen resevwar viziter dan nou pei, nou lekonomi in kontinyen agrandi, nou’n kontiyen fer progre e nou’n fer bokou sikse lokalman ensi ki lo nivo enternasyonal.

Lavi i lavi, parfwa i annan tantasyon pour retourn dan semen konfrontasyon; me nou bezwen annan sa matirite pour met sa ki pli gran ki nou tou, Sesel avan tou.  Mon leksperyans se ki politik konfrontasyon, politik partisan i kapab anmenn serten gen politik a kour term me i pa solisyon lon term pour nou Nasyon.

Ser e Frer

Pandan sa dezan, bokou in ganny fer pour ouver lespas pour ogmant partisipasyon dan gouvernans e direksyon nou pei.  Mon’n kontinyen ogmant partisipasyon sekter priver lo bann Bord.  Nou konmela vwar a la tet plizyer Bord dimoun sorti dan sekter prive oubyen dan sosyete sivil.  Sa in fer ki sekter prive e sosyete sivil pe annan en pli bon lapresiasyon bann defi ki Gouvernman i fer fas avek.  Sa nouvo konpozisyon Bord in osi donn loportinite pour partaz lekspertiz ki ranforsi fonksyonnman bann lorganizasyon Gouvernman.

Letan mon ti koz lo devlopman an 2016, mon ti koz lo bann prensip ki pour asir en bon devlopman tel koman loportinite egal, lazistis sosyal e redistribisyon ekitab larises pei.  Depi sa, bokou polisi in ganny revwar pour kapab swiv bann prensip bonn gouvernans, la transparans e rann kont anmezir ki nou kontinyen akseler nou devlopman.

Nou dan en nouvo faz kot lekzekisyon travay i bezwen ganny fer selon bann nouvo lankadreman.  Nou bezwen kontinyen.

Ser e frer Seselwa, nou demokrasi ki tre vibran pe kontinyen evolye.  Pandan sa 2 an, ansanm, nou’n travay pour met an plas bann striktir ki pour asir legzistans bann lenstitisyon ki for, akoz mon kwar ki lenstitisyon ki for i anmenn bonn gouvernans e i defann e protez drwa tou sitwayen e progre pei.  Nou’n kontinyen travay pour met an plas polisi e prosedir pour fer sir ki la transparans e rann kont i egziste dan fonksyonman gouvernman.  Mon’n egzers en lidership non enterferans dan bann lenstitisyon pour donn tou lenstitisyon lepas pour fer zot travay endepandaman dapre lalwa ki gouvern zot.  En tel Pratik i fer li posib pour lenstitisyon santi zot konfortab pour pran desizyon ki zot merit pran e pour rann kont zot prop aksyon.  Sa nouvo fason fer in nesesit en transformasyon dan nou fason panse.

I enportan ki tou Seselwa i apresye ki direksyon nou pei pe pran e ki i konnen ki i kapab partisip dan lavi e devlopman son pei san lafreyer.  Pour fer sa arive nou annan lalwa Akse a Lenformasyon; nou’n osi kree lespas pour medya zwe en rol pli aktiv dan ledikasyon e donn lenformasyon piblik.  Nou’n osi ranforsi nou kominikasyon avek sitwayen kot manm piblik in kapab partisip aktivman dan prosesis desizyon lo bann size ki afekte zot lavi.

Nou pe temway en moman dan nou pei kot sitwayen pe viv an tout liberte.  Avek responsabilite, respe e latolerans pour lopinyon lezot, nou kapab kontinyen fer bann kontribisyon pozitiv pour amelyor lavi dan nou pei e vin en pep egzanpler.

Ser e frer Seselwa, nou tou nou konn sa lekspresyon ki dir: “Nul n’est prophete en son pays”. Souvann fwa i arive ki nou sitan pe konsantre lo problenm, ki nou mank vwar e apresye nou lakonplisman.  Sesel in akonpli bokou e bokou in ganny rekonet lo lasenn enternasyonal.  An Septanm 2018, rapor Nasyon Zini lo Lendex Devlopman Imen in plas Sesel 62 ienm parmi 189 pei, nou premye dan Lafrik.  Lendex Devlopman Imen i mezir lakonplisman en pei lo trwa dimansyon: lasante, ledikasyon e standar lavi.

Alafen son misyon Sesel le 2 Oktob sa lannen, Fon Moneter Enternasyonal (IMF) in raport rezilta tre pozitiv pour Sesel. IMF in dir ki nou performans makroekonomik in kontinyen dan en fason for, nou lekonomi; malgre en lanvironnman ekonomik mondyal ki difisil; i reste lo bon semen e previzyon pour lannen 2019 i reste pozitiv.

En lot rekonesans lakonplisman Sesel in fek arive le 12 Oktob, letan Labank Mondyal ti plas Sesel dan 43ienm plas parmi 157 pei lo Lendex Kapital Imen, ankor, premye dan Lafrik e premye dan la rezyon.  Lendex Kapital Imen I pran kont bann lendikater devlopman dan sistenm lasante e ledikasyon en pei osi byen ki sans pour en dimoun ki’n ariv laz 15an sirviv ziska laz 60an.  Baze lo la, lendex i dir nou ki sans en zanfan dan sa pei i annan pour li grandi e realiz tou son potansyel.  Labank Mondyal in enform nou ki se nou pei ki’n fer plis progre signifikan pandan sa dernyen 5 an dan devlopman kapital imen.

Ser e frer Seselwa, sa bann lakonplisman pann ariv par azar.  Lakonplisman nou pei Sesel se gras a zefor, travay dir e partisipasyon sak Seselwa - depi sa zenn ki’n pran son letid e son lavenir o serye; sa travayer konsansye e devoue, sa paran ki’n elve son zanfan lo bon semen, sa dimoun aze ki’n kontinyen donn bann bon konsey e gard nou pei dan son lapriyer.  Sakenn de nou in zwe en rol pour kree en lanvironman lape, stabilite, konpasyon e trankilite kot progre i kapab pran plas.  Ansanm annou reziste kont tou zefor pour deranz nou trankilite, nou linite nasyonal e nou lape.  Ansanm annou koste, touzour ansanm pour anmenn nou Sesel pli devan.

Frer ek Ser Seselwa, pei i dan bon lanmen, pei i lo bon semen.  Annou kontinyen travay ansanm avek lanmour, lape, dan linite avek konviksyon ki nou pei i pli enportan ki nou diferans.

Tanto mon tya kontan renouvle mon langazman pour travay pour tou Seselwa e pour travay pli dir pour nou Sesel ki reste touzour pli gran ki nou tou.

Mersi e Bonswar.

 

» View all