Speeches

Ladres Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Danny Faure alokazyon 25enm Lanniverser 3enm Repiblik - 18 Zen 2018

18 June 2018 | State House

Ladres Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Danny Faure alokazyon 25enm Lanniverser 3enm Repiblik

Lazournen Konstitisyon- 18 Zen 2018

"Nou .....aprezan adopte e pran sa Konstitisyon pour nou menm konman lalwa fondamantal e siprenm nou Repiblik Souveren e Demokratik.”

Sa sitasyon i sorti dan preanbil Konstitisyon ki lepep Seselwa ti adopte le 18 Zen 1993.

Frer ek Ser Seselwa,

Ozordi a lokazyon vensenkyenm lanniverser nou twazyenm Repiblik mon envit zot pour nou fer en refleksyon lo nou Konstitisyon ansanm.

Nou en pti nasyon dan en lemonn souvan difisil, akote en mazorite nasyon bokou pli gran, avek bokou plis mwayen ki nou.

...Me nou kapab annan en gran lanbisyon : nou kapab vin en nasyon pli ere omonn, ki viv dan larmoni, dan lape, dan lanmour.

Nou kapab vin sa gran nasyon si nou viv e travay ansanm, avek nou Konstitisyon konman nou gid.

Konstitisyon Sesel i en bon Konstitisyon ki promouvwar lademokrasi e ki vreman vize lo byenet ek boner nou pep. Konstitisyon i lalwa fondamantal e siprenm nou pei.

Tou lalwa i bezwen anakor avek li; I fer provizyon pour tou bann lenstitisyon ki esansyel pour fonksyonnman nou pei; pour nou sistenm gouvernman avek son Legzekitif, son Lezislatif ek son Zidisyer, bann fonksyon ki zot annan, e fason ki zot konplemant kanmarad e pour ki i annan en kontrol ek lekilib ant zot.

I fer provizyon pour sistenm eleksyon.

Pour lord ek lape, pour sekirite pei. Pour Lafors Lapolis ek Lafors Defans.

Pour serten bord ek lotorite tel ki Lotorite Lapwentman Konstitisyonnel.

Pour Omboudsmenn.

Pour sitwayennte Sesel.

I definir teritwar Sesel.

E son trwazyenm sapit i kontenir Sart Drwa Imen ek Laliberte Fondamantal Seselwa.

Sa Sart i liste e eksplik bann drwa ek laliberte fondamantal ki Konstitisyon nou pei i garanti pour Seselwa.

Nou Konsitisyon i donn bann drwa tou sitwayen e i annan drwa adisyonel tel ki drwa ki aplik pour zanfan ek miner, manman ki pe travay, dimoun aze ek bann avek dezabilite...

Ensi, nou Konstitisyon i garanti Seselwa sa bann drwa ek laliberte e i devwar Gouvernman e osi tou sitwayen pour fer sir ki zot ganny proteze, promouvwar e met an aplikasyon.

Pour asire ki sa i leka, i neseser ki dan nou sosyete i annan trwa keksoz fondamantal: respe, responsabilite ek partisipasyon.

I enportan ki nou respekte nou Konstitisyon.

E ki nou respekte bann lenstitisyon k’in kree dapre li ensi ki son bann provizyon, son gidans lo fason ki nou pei i devret fonksyonnen. Mon ava osi dir ki i enportan ki respe i partou e a tou nivo dan lasosyete.

 

Ki zanfan i respekte paran ek lezot adilt; ki adilt i respekte sa ki pli zenn.

Ki pasyan i respekte ners ek dokter e vis versa.

E demenm kot i konsern ansennyan ek etidyan; drayver bis ek pasaze; anplwayer ek anplwaye ensidswit.

Dan tou relasyon ant dimoun.

Ki nou respekte nou prosen.

Ki nou respekte son propriyete.

Ki nou respekte drwa lezot, enkli son dinyite, son lavi prive, son trankilite, son krwayans.

Ki nou respe li parey nou osi nou oule ganny respekte.

Osi ki nou respekte propriyete piblik, ki pour nou tou ankomen.

 

Se konmsa ki nou pou devlop e mentenir en kiltir respe dan nou sosyete.

Se ensi ki pou annan lord ek lape.

E ki nou pou pe respekte bann provizyon nou Konstitisyon.

E ki nou gran fanmir Seselwa pou viv an armoni e dan lape.

En kiltir respe i al ansanm avek en kiltir responsabilite.

Responsabilite osi i fondamantal.

I enportan ki konman endividi e konman en sosyete nou annan en sans responsabilite.

Ki nou konnen ki nou kapab fer, e ki nou pa devret fer.

Ki nou respekte lalwa e nou annan en sans moralite; ki nou konnen sa ki byen e sa ki mal e ki nou aplik sa dan nou lavi ek nou relasyon avek lezot.

 

I enportan ki nou akonpli devwar ek responsabilite ki nou annan dan nou fanmir e dan lasosyete.

 

I responsabilite paran pour pran swen avek zot zanfan e fer zot grandi byen. I responsabilite drayver pour servi semen byen, pour pa met zot lavi ek lavi lezot an danze. I responsabilite etidyan pour aplik zot dan zot letid.

 

I devwar e responsabilte tou dimoun ki pa enkapab pour travay e travay konsyansyezman.

Napa travay ek responsabilite ki pa enportan.

En kerer ki asiste en dimoun aze, en fermye oswa en peser ki prodwi sa ki nou manze, en boutikye ki vann nou nou konmisyon; dimoun ki pe travay avek sa kin tonm dan problenm drog, en travayer lazenes, en stividor, en avoka ki kontribye pour amenn lazistis - sakenn i annan en rol e en devwar dan lasosyete.

 

Se lakonplisman devwar par sakenn de nou ki fer pei marse.

Ler nou pran nou responsabilite nou kontribye pour dibyen lasosyete.

 

Nou kapab remarke ki i annan osi dimoun ki angaz zot dan travay volonter pour fer nou sosyete oswa nou lanvironnman natirel pli byen.

Zot konsernen e santi zot responsab pour ede.

I annan ki menm ekspoz zot lavi pour lezot.

Tou dimoun i annan en responsabilite kelkonk.

E si nou annan respe pour nou lekor, si nou gard nou dinyite e nou pran nou responsabilite.

I enportan pour remarke ki dan sa menm Sapit 3 Konstitisyon ki spesifye nou drwa ek nou laliberte fondamantal, i osi annan en parti ki koz lo nou responsabilite lo sa ki Konstitisyon i apel nou devwar fondamantal.

Nou Konstisyon i dir ki i devwar tou sitwayen Seselwa pour:

•   soutenir e defann nou Konstitisyon ek lalwa

•   pour fer avanse lentere nasyonal e kiltiv linite nasyonal

•   pour travay konsyansyezman dan en profesyon, en lokipasyon oswa en metye nou swa

•   pour kontribye anver byenet lakominote

•   pour protez, prezerv e amelyor lanvironnman

•   e pour travay ver lakonplisman bann laspirasyon ki dan preanbil Konstitisyon.

 

Nou Konstitisyon pa dir nou reste dan nou kwen, reste trankil, reste nanryen fer.

I plito demann nou pour nou konsernen, pour angaz nou, pour partisipe....

Pour partisipe, pour travay avek lezot pour fer sa bann provizyon kin ekri, ki nou’n adopte an 1993, ganny realize pour ki lavi dan nou sosyete, dan nou gran fanmir, i deroul byen e ki sakenn de nou, nou grandi e nou progrese, ansanm avek nou ser ek frer Seselwa.

Annou pa zis kritike, pa zis konplent.

Annou devlop en kiltir, en labitid, rod solisyon ansanm.

 

Lademokrasi limenm i depan lo partisipasyon.

Nou annan sa loportinite ki nou Konstitisyon i donn nou.

Annou pratik li, avek respe, avek responsabilite.

 

Nou Konstitisyon i annan 25 an.

I’n servi nou byen e i pour kontinnye servi nou byen.

I en dokiman e en gid vivan.  nou anmenn modifikasyon avek serten pwen ler i annan bezwen akoz sirkonstans i sanze oswa akoz nou kapab amelyor li dan lentere nou lasosyete.

 

Mon tre kontan ki Biro Atorni Zeneral ek Lenstiti Kreol pe pibliy en versyon Konstitisyon an Kreol.

Mon espere ki sa i a permet dimoun   aprann plis lo nou Konstitisyon e partisip pli byen dan nou demokrasi.

Mon ankouraz tou dimoun, enkli zanfan e zenn, pour omwen lir e reflesir lo preanbil Konsitisyon.

Mon asire ki a enspir zot pour apresye nou Sesel e grandi konman bann bon sitwayen.

 

Nou Konstitisyon i sa gid ki donn nou sa baz fondamantal, ki si nou respekte li, nou pran nou responsabilite e nou partisipe ansanm, i donn nou sa stabilite ek sa kad, pour nou avanse.

E son preanbil i gid nou lo kote nou pou ale, lo kalite lasosyete nou oule pour nou menm ek nou zanfan.

En lasosyete ki pour dimoun dan bokou pei, i zis en rev lwenten.

Me avek lagras Bondye, sa i vreman posib pou nou realize.

Wi, parey nou limn nasyonal i rapel nou: “Sesel...

kot nou viv dan larmoni, lazwa, lanmour ek lape...Koste seselwa"

 

Pour regard Video Ladres Prezidan Larepiblik klik lo sa link: http://www.statehouse.gov.sc/video.php?video_id=81

» View all