Speeches

LETA LA NASYON 2018 PAR PREZIDAN DANNY FAURE

06 March 2018 | State House

LETA LA NASYON 2018 PAR PREZIDAN DANNY FAURE

6 Mars 2018

 

Msye Speaker,

Lider Lopozisyon,

Lider Zafer Gouvernman,

Ser Manm Onorab Lasanble Nasyonal,

 

Mon ti a kontan dabor felisit ou Msye Speaker pour ou eleksyon a latet Lasanble Nasyonal. I mon swe senser ki nou kapab kontinyen travay ansanm pou byennet Sesel e byennet pep Seselwa.

Felisitasyon Onorab Ahmed Afif pour ou eleksyon koman Depite Speaker e Onorab Phillip Arissol koman reprezantan elekte pour distrik Anse Boileau.

Msye Speaker,

Ser frer ek ser pep Seselwa,

I en gran lonner, e en plezir, pou mwan adres Nasyon Seselwa e Lasanble Nasyonal ozordi.

Le premye Zanvye sa lannen, dan mon pe marse lo lans Cote D’or, mon ti rankontre de dimoun ki ti pe netway lans. En papa e son garson selman 9 an. Dan mon konversasyon avek zot, mon ti touse ler sa pti garson ti dir mwan ki I kontan pou la avek son papa pou aprann travay.

Sa I en ilistrasyon lenportans bann valer ki paran I kapab enkilke dan zot zanfan a en tre zenn az.  Sa i ede form kalite fabrik nou sosyete.  Lafanmiy i fondasyon nou sosyete.  Leta nou nasyon I depan lo leta nou fanmiy, leta nou kominote e leta nou lekonomi.

Msye Speaker, koman en pep, nou’n travay ansanm e ansanm nou pe akonplir bokou.  Krwasans ekonomik in pozitiv pandan sa dernyen diz an e lannen pase lekonomi in grosi par 4.2 poursan. Lanvironnman makro-ekonomik i stab e nou pozisyon fiskal i stab.  Ozordi, Labank Mondyal i klasifye nou koman en “High Income Country”.  Dan Lafrik nou sel pei ki annan sa klasifikasyon, e nou premye pei dan Losean Endyen pou atenn sa klasifikasyon.

Apart mezir nou progre an term GDP par tet dabitan, ou saler mwayenn lapopilasyon, nou osi mezir nou progre atraver la reisit nou pep. Atraver disponibilite travay e kalite lavi ki sa travay i ofer. Atraver potansyel nou bann sitwayen pou realiz zot rev pou transform en bon nide dan en reisit komersyal. Atraver la konesans ki si nou pare pou travay dir, pou atenn en bi dan nou lavi, nou kapab fer li.  Atraver swen ki nou annan pour nou bann zanfan. Atraver lakantite lannen ki nou viv, ki a prezan 75 an an mwayenn.

De lot kote nou osi vwar fleo sosyal ki pe ogmante dan en fason alarman, e legzistans lapovrete parmi serten kous nou popilasyon ki poz en defi reel pour progre e devlopman enklisiv.

Msye Speaker, apre ki nou’n komans nou reform ekonomik 10 an pase, bokou plis dimoun in partisip aktivman dan lanplwa. Sa partisipasyon in anmenn plizyer benefis, me in osi kree enpe defi. Enn sa bann defi se lefe ki prezan letan nou sitwayen I vinn aze, zot napa sa menm striktir lafanmiy otour zot ki ti egziste lontan. Zot zanfan I dan lanplwa. Nou bezwen touzour prezerv dignite nou bann sitwayen, menm an retret.  E alor nou annan en sistenm Carer.

Ozordi nou annan 3,414 Carer, e zot donn swen 3,500 sitwayen. Sa sitiyasyon, kot an mwayenn en Carer I okip en dimoun, I vinn enn ki tre ser pou administre. Dan Bidze 2018, saler total pou tou Carer i 185 milyon roupi.

Msye Speaker, I annan 4 laspe ki nou bezwen konsantre lo la:

 1. Landrwa pou okip bann dimoun aze pandan lazournen, parey en “Day Centre” pou bann adilt
 2. Plis landrwa kot bann dimoun aze ki endepandan i kapab vinn reste ansanm, parey en “Home for the Elderly”
 3. Landrwa kot bann dimoun aze ki bezwen plis latansyon, i kapab vinn reste ansanm, parey en “Nursing Home”
 4. Profesyonaliz sistenm Carer

Konsept en “Day Centre” pour adilt I permet bann dimoun aze annan en landrwa pou pas zot lazournen ansanm an group.  Pou osi annan dimoun pou pran swen avek zot.  Later pou ganny mete a dispozisyon sekter prive pou ki zot konstrir e zer sa bann letablisman, e leta pou pey pou sa servis.

“Homes for the Elderly” i bann landrwa kot dimoun endepandan i kapab reste ansanm.  Leta i annan 9 Homes for the Elderly dan plizyer distrik, me i pa ase.

Msye Speaker, i tre ankourazan ki Diocese Anglican in pran sa linisyativ pour batir en “Home for the Elderly” Le Niole.

Gouvernman pe met later a dispozisyon sekter prive pou ki zot konstrir e zer sa bann letablisman.

Landrwa kot bann dimoun aze ki bezwen plis latansyon pou enpe parey sa ki ozordi nou annan kot Lopital North East Point, e sa ki nou apel “Nursing Homes” an angle. Ankor, Gouvernman pe met later a dispozisyon sekter prive pou ki zot konstrir e zer sa bann letablisman.

Mon ti a kontan anonse ki biznes ki etablir sa 3 fasilite ki mon mansyonnen pou nou sitwayen aze avan lannen 2021, pa pou bezwen pey Business Tax pour premye 10 an zot legzistans.

Gouvernman pe profesyonaliz sa swen ki Carers pe donnen ozordi. Pou asire ki nou sitwayen aze i ganny byen okipe – e pou donn zot sa abilite pou okip plis ki en sitwayen a la fwa.  Gouvernman in deza komans donn lantrennman sa bann Carer.

Bi sa 4 mezir se pou donn nou bann sitwayen aze plis sans pou enterakte ek lezot dimoun zot laz, e viv an kominote. An vi ki nou annan popilasyon ki pe vyeyir, i enportan ki nou sistenm Carer i reste soutenab. Pou pran nou en pe letan pou fer sa tranzisyon, me i neseser pou nou planifye e prepar nou pou nou fer li ansanm.

Msye Speaker, nou bezwen pran swen ek lafanmiy, ki form striktir de baz nou sosyete.

Mon ti a kontan anonse ki Gouvernman pou ogmant lakantite konze maternite pou sorti 14 semenn pou vinn 16 semenn.  E konze paternite pou ogmante sorti 5 zour pou vinn 10 zour.  Sa 2 mezir pou pran lefe apartir le 15 Me sa lannen, Lazournen Enternasyonal pou Lafanmiy.

Dan domenn Ptit Anfans, nou bann polisi lo son lasante, son swen, son ledikasyon, son lanvironnman, I kler.  Nou reste avangar dan sa domenn.  Nou travay in ganny rekonnet par Biro Enternasyonal pour Ledikasyon, osi byen ki UNESCO.

Sa I merit motiv nou pou redouble nou zefor pou kontinyen amelyor nou sistenm ledikasyon an antye.

Mon avoue ki nou annan defi.

Rezilta legzanmen 2017 i montre en trazektwar dezapwentan.

Me, nou annan en responsabilite kolektif pou nou ranvers sa sitiyasyon. Valer tel ki devouman, apresyasyon, respe, serye, disiplinn, langazman; I komans dan lakour e I ganny ranforsi dan lekol.  Si nou kontinyen aplik sa bann valer ansanm e nou reste konsistan, nou pou kapab ranvers sa sitiyasyon ki nou ladan ansanm.

Enn bann desizyon enportan ki pou ganny enplimante apartir sa lannen se lo “automatic promotion”. I enportan ki zanfan I aprann, aprann, e aprann, pou atenn bann target avan ki I progres lo lot nivo.

En lot desizyon se kreasyon en lekol teknik e vokasyonel lo Ile Soleil, ki pou pran zanfan depi S3.  I annan sa nesesite pou pli byen prepar nou bann zenn depi en laz pli bonner pou zot ganny konesans e konpetans pou zot kapab pli byen entegre dan sekter ekonomik.

Mon envit sekter prive pou zwenn ansanm pou konstrir e zer sa lekol.  Gouvernman pou pey pour ledikasyon tou nou zanfan ki al dan sa lekol.  Mon swe se pour vwar sa lekol ouver an Zanvye 2020.

Avek lotonomi ki lekol inn gannyen, nouvo lalwa Ledikasyon ki fek amande, e regilasyon ki pou byento vinn an fors lo kontra ant paran ek lekol, sa pou kontribye pou annan plis stabilite dan nou lekol, e en lanvironnman pli konvenab pour laprantisaz.  I mon swe ki nou kontinyen donn sipor tou nou bann ansenyan e staff la ki nou pe komans en nouvo sapit.

Msye Speaker,

Lafors travayer i pilye nou sosyete. Par zot kouraz, determinasyon e perseverans, zot in anmenn Sesel kot I ete ozordi. Mon ti a kontan remersye pep Seselwa pour zot travay dir.

Dan konteks aktyel, nou lafors travayer I annan defi. Defi sosyal, defi kou lavi. I enportan ki nou konpran kwa ki nou’n reisi ansanm e kwa ki nou kapab reisi ansanm.  Lo plan ekonomik, ozordi nou’n reisir konsolid nou lekonomi gras a kolaborasyon e korperasyon tou sekter.  Nou lafors travayer pandan sa bann dernyen lannen in vwar en logmantasyon dan saler.  Gouvernman ti entrodwir saler minimonm pour la premyer fwa an 2007– ki’n permet ki travayer I ganny peye dapre en lareg e en standar minimonm.  Nou’n kontinyen ogmant saler minimonm kan sitiyasyon ekonomik ti permet.

Avek nou zefor kolektiv, nou’n tir Income Tax lo saler mazorite travayer.  Nou’n entrodwir en trezyenm mwan saler.  Nou’n al ankor pli lwen. Dan lalwa ozordi, parey zot konnen, napa taks lo konpansasyon, overtime, commuted overtime, service charge, gratite, trezyenm mwan saler e peyman alafen kontra.

Baze lo performans reveni sa premye 2 mwan sa lannen, e akselerasyon ki Komisyon Reveni in fer dan preparasyon, nou’n deside ki dernyen faz Progressive Income Tax, pou aprezan ganny enplimante 1 mwan pli boner apartir le premye Zen sa lannen.

Msye Speaker, mon profit sa lokazyon pou lans en lapel avek tou travayer, pou fer sir ki zot e zot anplwayer i fer zot kontribisyon anver zot pansyon.  Menm si I pa bokou, kontribye regilyerman.

Msye Speaker, anmezir ki nou pei i progrese, ki lekonomi I avanse, ki I annan plis devlopman, I annan plis demann pou mendev.  Dapre statistik pli resan pibliye par Biro Statistik lo lanplwa, ti annan an mwayenn 48,195 dimoun dan lanplwa formel.  Sa sif i enkli 17,757 etranze ki lo Permi Travay.

Ozordi striktir lekonomi in devlope e poursantaz travayer ki travay dan Gouvernman i 21%. Bann ki travay dan lakonnpanyen paraitatik i 16%. Lamazorite travayer ozordi, 63%, I travay dan sekter prive.

Msye Speaker, lakantite dimoun ki’n anrezistre pou rod  en lanplwa i 1,778.  Sa i vedir ki si sakenn de zot ti ranplas en etranze ozordi, ti pou reste 15,979 etranze lo Permi Travay dan lanplwa.

Nivo devlopman e groser nou lekonomi i montre ki I annan plis plas travay ki I annan Seselwa ki pe rod travay. Pour sa rezon, pei i bezwen travayer etranze.

Sa ki enportan se ki nou kontinyen kree en lanvironnman favorab pou nou mendev Seselwa kontinyen progrese dan zot landrwa travay.  Sa I depann bokou lo lantrennman, formasyon, devouman, e en meyer zestyon resours imen dan landrwa travay.

Pour dimoun ki dan lanplwa deza, moman I apropriye pou relans pei lo en progranm formasyon e lantrennman kontinyel kot sekter prive pou annan en rol primordyal.

Nou’n deside amann lalwa “Business Tax” pou donn benefis bann lakonpannyen ki enplimant bann progranm formasyon pour zot travayer. Ozordi, zis sekter touris, lapes ek lagrikiltir ki ganny bann lavantaz fiskal dan “Business Tax” ler zot finans formasyon pour zot staff. Nou’n deside donn sa benefis osi tou biznes dan tou sekter. Kot tou biznes ki pey formasyon – set a dir lantrennman pour son bann travayer – a kapab dedwir sa depans a 150 poursan. Sa mezir pou pran lefe apartir le premye Avril sa lannen.

Nou pou osi amann lalwa “Income and Non Monetary Benefits Tax”, pou retir taks ki ganny aplike lo benefis ki anplwayer i donn travayer pour training. Sa pou osi pran lefe apartir le premye Avril sa lannen.

Msye Speaker, in annan bokou diskisyon lo Air Seychelles dan Lasanble Nasyonal. Air Seychelles pe pas atraver en transformasyon e restriktirasyon an vi lanvironnman tre konpetitif dan sekter aviasyon. Air Seychelles in vwar li neseser pou adopte en nouvo model ki depan lo mwens travayer.  Nou pou fer tou pou fasilit lanplwa travayer ki ganny afekte.

Msye Speaker, in annan plizyer deba e diskisyon lo size Stevedore. Nou’n deside pou entrodwir en nouvo regilasyon avek bi donn proteksyon nou bann stevedores pour sa travay enportan ki zot fer pou nou lekonomi.  Sa pou vin an operasyon apartir le premye Me sa lannen.

En lot kategori travay ki bezwen proteksyon anba lalwa, se travayer domestik.  La osi nou pou entrodwir en nouvo regilasyon ki pou vin an operasyon apartir le premye Me sa lannen.

Msye Speaker, nouvo proze de lwa lo lanplwa pou devan Lasanble Nasyonal avan lafen Zen. Sa proze de lwa in swiv plizyer konsiltasyon e I mon swe ki Lasanble Nasyonal I a donn son laprouvasyon. I en lalwa  modern avek bi ogmant prodiktivite e amelyor lanvironnman lanplwa - prensipalman par distribye drwa e responsabilite pli egalman ant anplwaye e anplwayer.

Msye Speaker, prezan mon ti a kontan koz lo kou lavi, en size ki pe preokip nou tou. Mon ti a kontan met bann fe devan nou pep.

Koman en pei ki enport la mazorite keksoz ki nou konsommen, logmantasyon dan pri marsandiz lo marse enternasyonal I otomatikman fer en logmantasyon dan pri marsandiz isi Sesel. Pri Dolar I osi enpakte lo kou marsandiz ler I ariv Sesel.

Lakantite karbiran ki nou'n servi lannen pase in ogmante.  An 2017 nou’n depans 72 milyon Dolar lo lenportasyon sa karbiran.  Si pri karbiran lo marse enternasyonal i reste o, nou pou bezwen bokou plis ki 72 milyon Dolar.

Lannen pase, statistik Labank Santral i montre ki nivo loan dan labank in ogmante par 910 milyon roupi pou ariv 6.03 bilyon roupi. Dan sa 910 milyon roupi logmantasyon dan loan:

 • 144 milyon roupi ti pou bann lantrepriz touristik
 • 135 milyon roupi ti pou bann mortgage loans; e
 • 253 milyon roupi in al dan konsomasyon endividyel

An 2017, 73,927 vwayaz a letranze ti ganny fer par rezidan.  Ladan I annan 53,190 vwayaz kin ganny fer par Seselwa.

Lannen pase, lakantite viziter ki ti vinn Sesel ti ogmante par 15.4% e lakantite deviz ki sa sekter ti anmennen ti ekivalan 6.5 bilyon roupi.  Sa i reprezant en logmantasyon 16.8% konpare avek 2016.

Malgre sa logmantasyon dan lakantite deviz ki tourizm in anmennen, pri Dolar in kontinyen ogmante.  Letan demann pou deviz i ogmante, pri osi i tant pou ogmante, e nou’n vwar nou roupi depresye.  Dan sa dernyen 12 mwan, pri Dolar in ogmante par 2%.  Sa in arive prensipalman akoz nivo lenportasyon in osi kontinyen ogmante pandan sa peryod.

Msye Speaker, dan sa bann dernyen lannen i annan bokou ki Gouvernman in fer pou redwir kou bann nesesite debaz tel ki manze, lasante, e lakaz avek bi redwir kou lavi. Parey zot okouran, VAT in ganny tire lo tou komodite de baz, e dernyerman, lo plizyer lezot prodwi.

Labank Santral pou enplimant en sistenm ki fer li pli fasil e pli vit pou tranzaksyon lo kart banker lokal avan lafen sa lannen.  Sa nouvo sistenm pou redwir kou ki marsan i bezwen peye ozordi letan konsomater i servi kart pou pey pou marsandiz. Sa mezir a ed redwir kou marsandiz ki an retour a benefisye nou sitwayen.

Lo kote elektrisite, nou’n deside ki sa legzersis “re-balancing” dan tarif ant sekter rezidansyel e sekter komersyal ki ti pou pran plas depi Novanm 2017, pou aprezan ganny fer apartir le premye Septanm 2018.

Dan nou zefor pou kontinyen redwir kou lavi, Gouvernman in deside ki aparti le premye Zilyet sa lannen nou pou tir Trades Tax lo lenz pou vinn 0%.

Msye Speaker, sa lannen IOT in apwent son premye Sef Egzekitif Seselwa.   Gouvernman in ganny en konversasyon avek sa lakonpannyen e zot in agree pou redwir pri ton dan bwat lo marse lokal par 5 roupi apartir le premye Avril sa lannen.

En lot keksoz ki Gouvernman in fini komanse, se pou ankouraz nou bann enportater pou fer vini keksoz sorti dan bann nouvo marse.  Par egzanp, swivan vizit ki mon ti fer Kenya, lazans responsab in vizite e in konfirmen ki nou kapab enport manze sorti laba.  Ozordi, Kenya i en nouvo sours lenportasyon.

Gouvernman in osi komans sa menm demars Letyopi.  Nou swe se ki an itilizan bann prodikter pli pre avek nou, kou transportasyon ava mwens, e sa I a ede redwir pri.

Msye Speaker, kou lavi I enpakte plis nou sitwayen ki ganny pli ba saler. Nou’n deside ki apartir le premye Zanvye 2019, saler minimonm pou ogmante pou vinn 5,250 roupi par mwan.

Nou pou osi ogmant pansyon retret pou nou bann sitwayen aze pou sorti 5050 roupi pou vinn 5250 roupi par mwan apartir Zanvye 2019.

Msye Speaker, dan lannen 2000 Gouvernman ti pran en desizyon pou envestir dan tanker, e premye tanker ti konstrir an 2002.  A sa lepok, nou ti annan kontrent deviz etranzer e nou ti pran loan pou repey tanker. I pa’n fasil, nou’n persevere, e ozordi, nou’n arive repey tou nou bann loan. Ozordi, SEYPEC i en lakonpannyen ki pe fer tre byen.

Gouvernman in deside ki moman in arive pou Seselwa zouir lo sikse ki nou lakonpannyen pe fer. Se pour sela ki apartir Novanm sa lannen, 20% par dan lakonpannyen SEYPEC pou ganny privatize. Selman Seselwa ki pou annan drwa aste par ladan.

Msye Speaker, sa lannen nou pou prezant avek Lasanble Nasyonal en proze de lwa ki pou etablir sa ki nou apel en “Sovereign Wealth Fund”. Sa i en fon pour pei, pour lavenir pei.

Msye Speaker, lendistri tourizm I en sekter prometan pour biznes, pour lanplwa, e pour kreasyon plis valer azoute. Sa lendistri I reste pilye nou lekonomi.  Lakantite viziter ti ogmante lannen pase, pou ariv 349,861 e sa in met anviron 6.5 bilyon roupi, an deviz, dan nou lekonomi. Ozordi, o mwen 85% letablisman lotel e akomodasyon I 100% dan lanmen Seselwa.  Sa 491 letablisman I reprezant 2,448 lasanm dan en total 6,017 lasanm.

Sa I reprezant en gran loportinite pou nou kontinyen konsolid sa ki nou pe fer byen dan lendistri tourizm. I osi enportan pou ogmant benefis ki lezot sekter ekonomik tel ki lagrikiltir, lapes, kiltir, lartizana, e lezot I gannyen atraver tourizm. Nou pe revwar bann polisi avek bi siport en lapros pli koordinen delapar sekter prive pou anmenn sa diversifikasyon.

Avek bi promouvwar nou tradisyon ek nou kiltir Kreol, Gouvernman pe met later lo Mahe e lo Praslin a dispozisyon sekter prive pour konstrir e zer restoran ki promouvwar zis lakwizin Kreol.

Mon ankouraz tou bann partener pou zwenn ansanm avek bann dirizan dan kominote pou ofer en progranm oubyen proze kiltirel ki kontribye pou prezerv nou leritaz kiltirel osi byen ki atir plis touris.

Msye Speaker, konpetisyon I bon, I ankouraz inovasyon, e I benefisye konsomater. E koman Gouvernman, nou annan en responsabilite anver sekter prive pou asire ki konpetisyon I zis.

Gouvernman in reviz son polisi lo lentegrasyon vertikal dan sekter tourizm. Sa polisi ava asire ki konpetisyon ant diferan akter dan sa sekter ava enn ki pli zis, e ki tou biznes I annan en loportinite pou partisipe e benefisye dan sa lendistri. Sa polisi in ganny devlope an partenarya avek sekter prive e pou vinn an fors an Me sa lannen.

Msye Speaker, ansanm, nou pe ekrir en nouvo sapit ki tre prometan pour nou pei.  Lendistri tourizm ozordi dan lemonn pe sers legzanp dan soutenabilite. La Digue, I devret vinn sa model soutenabilite. Konsiltasyon lo sa size in deza komanse dan en zefor pou entegre sa konsept pour La Digue dan nou Vizyon Nasyonal 2032.

Lo Praslin, nou pe amelyor lenfrastriktir pou fasilit diversifikasyon e ogmant rol ki Praslinois i zwe dan devlopman sa zil. Sa I enkli nouvo proze semen pour La Plenn Olandaise ki pou konnekte Baie Ste Anne e Grand Anse Praslin.

Si i annan plis aktivite pou touris fer, nou ekspekte ki zot pou pas plis letan lo sa zil. E sa an retour pou kree loportinite pour lezot servis dan lezot sekter.

Logmantasyon dan lakantite touris lo Praslin e La Digue pe met presyon lo lenfrastriktir sa 2 zil. I enportan pou nou trouv resours finansyel pou amelyor lenfrastriktir tel ki semen, osi byen ki zestyon desarz, e netwayaz an zeneral.  Se pour sa rezon ki Gouvernman in deside ki apartir le premye Zanvye 2019, nou pou entrodwir en “landing fee” pou tou touris ki vizit sa 2 zil.  To sa “landing fee” pou ganny finalize swivan diskisyon avek bann partener dan sekter prive, e reveni ki ganny kolekte pou al dan Praslin Development Fund e La Digue Development Fund pour devlopman nou 2 zil.

Msye Speaker, mon pa kapab koz lo tourizm san mansyonn nou lanvironnman. Prezervasyon lanvironnman i reste touzour enportan, pour tourizm e osi pour nou prop kalite lavi. Reveni ki nou gannyen atraver sekter tourizm i donn nou sa mwayen pou protez nou bann lafore e resif, e osi pou envestir dan resers. Par egzanp, Kato Nwar ti ganny deklare e rekonnet koman en lespes andemik an 2015 gras a resers kin ganny fer isi Sesel.

Se sa lapresyasyon koman en pep lo lenportans nou lanvironnman ki pou asire ki labita sa bann lespes dan nou bann lafore inik tel ki Fond Ferdinand e Vallee de Mai i ganny proteze. Parey monn dir lannen pase, sakenn de nou, nou gardyen sa paradi.

Msye Speaker, apartir 2019 Seychelles National Parks Authority, sa lotorite ki vey tou park nasyonal pou vinn en Lazans otononm.  Sa i vedir ki i pou nepli depann lo bidze Gouvernman me plito i pou servi larzan ki i kolekte atraver son bann sarz.  Sa pou permet li finans travay kontinyel ki ganny fer pou mentenir bann santye an bonn eta, amelyor son bann lenfrastriktir, osi byen ki finans son proze pou atir plis viziter.

Gouvernman inn ekoute. Swivan rekomandasyon kin sorti kot Komite Zil Lasanble Nasyonal, nou’n deside ki zil Marie-Louise pou ganny dedye koman en lobzervatwar zwazo. En lagreman pou formaliz sa, pou ganny sinye ant IDC e Island Conservation Society pandan sa mwan.

Msye Speaker, nou bann zil elwannyen ki Komite Lasanble Bann Zil in ganny sans vizite, I reprezant prosen letap pour devlopman touristik.  I osi enportan ki nou Seselwa I ganny loportinite pou apresye labote eksepsyonnel ki nou bann zil I annan.  Se pour sa rezon ki pandan sa prosen 2 lannen, IDC pou double lakantite lasanm lo bann zil e pou fer li abordab pou Seselwa vizite.

Msye Speaker, Lekonomi Ble I reprezant nouvo frontyer pou Sesel.  Sesel I premye pei dan Lafrik ki pe devlop en plan zestyon lespas maren ki pou pli byen protez nou losean, kree loportinite pour lenvestisman, e gard plis larzan dan nou lekonomi. Parey zot konnen, nou premye pei dan lemonn kin servi en mekanizm inovativ kot proteksyon losean in ganny servi pou redwir nou det. Nou’n protez en siperfisi nou losean ki ekivalan siperfisi Rwayonm Ini.

Lekonomi Ble i reprezant nouvo lenvestisman, nouvo karyer profesyonel, nouvo lanplwa e nouvo loportinite.

Msye Speaker, lapes I en lot sekter kle nou lekonomi. Nou anvi agrandir sa lendistri lapes dan en fason soutenab e fer Sesel vinn sa sant stratezik dan Losean Endyen pour lapes, transbordman pwason, e preparasyon pwason, setadir “processing”. Nou bezwen retenir plis pwason ki nou lapes e anmenn plis valer azoute dan nou lendistri lapes.

Noun vwar dan sa dernyen 2 lannen en logmantasyon bato semi-endistryel sorti 11 pou ariv 30, e lakantite bato artizanal ki anrezistre in osi ogmante pou ariv 497 an 2017. Gouvernman I reste touzour angaze pou asire ki bann lenfrastriktir e servis I an plas pour sa sekter devlope. Me I annan en nesisite irzan pou annan plis koordinasyon dan sa sekter e plis korperasyon ant tou bann akter.

Minister Lagrikiltir ek Lapes ansanm avek SFA e Departman Lekonomi Ble pou anbark lo en konsiltasyon nasyonal pou konpletman revwar bann polisi lo lapes, pour asire ki I reflekte realite ki sa sekter pe fer fas avek ozordi e ki I osi adres size leksplwatasyon nou resours maren dan en fason soutenab.

Gouvernman in deside ki SFA pou vinn en lazans otononm apartir Zanvye 2019. Sa pou permet li asire ki bann lenfrastriktir e servis ki sa lendistri i depan lo la, I anplas e i ganny byen zere.

Lo kote lenfrastriktir, dezyenm faz konstriksyon Por Lapes Providence pou konplete lafen Zilyet 2018 e I pou anmenn en logmantasyon 216 met pou fasilit akostaz pour bato lapes osi byen ki en logmantasyon dan kapasite prodiksyon “ice” pour peser par 10 tonn par zour.

Bann lenfrastriktir semen e litilite piblik pour Ile du Port pou anmenn bokou loportinite pour bann lendistri ki deservi por. Mon okouran ki nou annan retar, me nou pou fer nou mye ki sa bann lenfrastriktir i konplete avan lafen lannen.

Lo Praslin konsiltasyon in komanse ant bann partener konsernen pou enplimant bann proze lo Grand Anse e Baie Ste Anne pou devlop fasilite lapes.

Lo La Digue, SFA pe konstrir en bazar pwason e stor lekipman ki pou konplete an Me sa Lannen.

Msye Speaker, I annan en nouvo lelan, en nouvo souf, dan sekter lagrikiltir e nou ankouraz tou bann partener pou kontinyen travay ansanm.

Depi komansman lannen 2017 plizyer proze lenfrastriktir in ganny enplimante – tel ki drenaz e semen. Nou’n osi amelyor fasilite dan bazar.

Gouvernman I reste touzour angaze pou siport e fasilit devlopman sekter lagrikiltir,  ki osi o sant devlopman en lekonomi soutenab e enklisiv. Sa sekter i osi annan en gran lenportans pou anmenn plis sekirite alimanter pour nou pei.

An 2018, Gouvernman pou entansifye son bann proze lenfrastriktir e kontinyen donn sipor e lasistans fermye.

Msye Speaker,

Nou sekter finansyel pe pas atraver sekous. I annan en nesesite irzan pou met tou nou bann polisi, lalwa, e regilasyon a zour avek bann norm enternasyonal. Nou sekter servis finansyel I reste enn ek bokou potansyel pou anmenn larises pou nou pei.  Dan prosesis devlopman Vizyon 2032, en stratezi pour sa sekter pe ganny devlope ansanm avek reprezantan sa lendistri.  Bi sa stratezi se pour:

 • Kree nouvo prodwi e servis pou ogmant valer azoute isi
 • Kree plis lanplwa; e
 • Reste azour avek standar enternasyonal

Gouvernman i reste touzour angaze pou travay avek tou bann partener dan sa sekter dan en fason koordinen.

Msye Speaker, akse avek finans i en kontrent pou nou bann biznes. Le premye Mars sa lannen Gouvernman ti donn direktiv Nouvobanq e Labank Komersyal Sesel pou ogmant lakantite loan ki zot donn bann ti biznes.

Nou bezwen kontinyen servi mwayen a nou dispozisyon pou ed bann pti biznes devlope.

I annan bann kontrakter Seselwa osi byen ki bann propriyeter garaz ki pou plizyer lannen pe fer fas avek kontrent later.  An se moman i annan konblaz ki pe ganny fer lo Providence par en lakonpannyen Seselwa. Sa konblaz, pe kree en siperfisi plis ki 7,000 met kare ki pou ganny met a dispozisyon o mwen en dizenn biznes ki aranz loto e bato.  Sa later pou ganny zere par Industrial Estates Authority.

Pour bann pti Kontrakter, i annan en siperfisi 15,000 met kare ki pou ganny mete anba zestyon Industrial Estates Authority pou zot litilizasyon. Sa morso later pou asiste Kontrakter Klass II.

Nou pe met later a dispozisyon sekter prive dan distrik Grand Anse Mahe, Anse Royale e Baie Ste Anne Praslin pou aktivite lwazir, e entertainment, tel ki discotheque.  Nou envit sekter prive pou konstrir e zer sa bann landrwa.

Msye Speaker, later ki’n ganny demarke pou Victoria Waterfront kot Playground ti ete lontan i osi vize ver devlopman nou Seselwa.  Plan pour sa Waterfront, i baze lo konsiltasyon ki Gouvernman ti fer an 2014 e 2015.

Sa devlopman pou enkorpor aktivite ekonomik tel ki kafe, restoran, kiosk, e laboutik.  I pou osi enkli konstriksyon 120 apartman dan son premye faz ki pou an vant selman avek nou sitwayen.  Sa i vedir, en landrwa ki pou ed nou pti e mwayen biznes fleri, kree plis landrwa reste pou nou sitwayen, e osi ede donn lavi nou kapital Kreol.

I annan bokou ankor pou nou fer pou amelyor lanvironnman biznes dan Sesel.

Le 25 Zen sa lannen, mon pou diriz premye Some Biznes Lokal kot tou bann akter prensipal pou la pou nou pran bann desizyon ansanm ki pou amelyor lanvironnman fer biznes dan Sesel. I a osi en platform kot Gouvernman i ava ekout kwa ki bann sekter i annan pou dir, avek bi pli byen planifye nou devlopman ekonomik ek sosyal.

Msye Speaker, nou lekonomi in agrandir konstaman dan sa bann dernyen lannen. Nou’n kapab redwir nou nivo det e mentenir stabilite makro-ekonomik.  Me pou atenn vre diversifikasyon dan nou lekonomi e pou akseler nou to krwasans, i neseser ki Gouvernman i antreprann bann proze mazer dan lenfrastriktir.  Le 14 Fevriye lannen pase mon ti koz lo lenportans lenfrastriktir pou nou devlopman.  E ozordi mon ti a kontan partaz avek nou pep, kot nou ete.

Mon ti koz lo agrandisman por, sa proze i annan bi ogmant longer Por pou fer li enn ki 600 met longer, retir bann seksyon ki pa an bonn kondisyon, e ogmant siperfisi ki Por i annan.  Sa proze, pou kout 34.7 milyon Ero, e finanse par Labank Lenvestisman Eropeen e Lazans Frans de Devlopman.  Linyon Eropeen in osi fer en don 5 milyon Ero anver sa proze.  Nou’n sinny lagreman finansman yer le 5 Mars.

En lot proze mazer se pour en dezyenm kab soumaren pour Internet. Sa dezyenm kab I stratezik pou Sesel.  An ka en aksidan avek premye kab, I donn en larout alternativ. Demars pe progrese, e Gouvernman in ganny lagreman lakonpannyen Airtel e Cable and Wireless, ki zot pou envestir ansanm avek Gouvernman dan sa dezyenm kab.

Avek krwasans nou popilasyon e lakantite touris ki pe vinn Sesel, lakantite delo ki nou konsonmen I kontinyelman ogmante.  Lannen pase, PUC in prodwir 14.6 bilyon lit delo.  Pandan bann mwan lasesres plis ki en tyer nou konsanmasyon delo i delo desalinasyon. Alor, letan in arive pou nou konsantre bokou plis lo nou sekirite delo.  Proze pou ogmant kapasite dan danm La Gogue in komanse.  Gouvernman in ekoute e nou’n deside pou konstrir en lot danm dan distrik Grand Anse Mahe.  Dapre letid, sa danm in estimen pou kout 80 milyon Dolar.

Lannen pase mon ti partaz avek zot en propozisyon pou nou konstrir 2 tunnel.  Me mon ti dir ki nou bezwen fer en letid pou vwar si i fezab oubyen non. Ozordi mon ti a kontan anonse ki sa letid in ganny konplete e I posib pou annan en tunnel ant Cascade e Grand Anse Mahe, e enn ant Beau Vallon e English River.

Pou komanse nou pou konstrir en premye tunnel ant Cascade e Grand Anse Mahe. Sa proze pou kree en kondwit pou loto, delo, elektrisite, desarz e telekominikasyon - ki pou ed lekonomi vinn pli efikas an zeneral e redwir kou operasyonnel pou bann biznes. An plis ki sa I pou fourni materyo konstriksyon pou sekter konstriksyon, enkli konstriksyon danm. Dapre estimasyon, sa proze pou kout anviron 54 milyon Ero.

Msye Speaker, mon ti a kontan anonse ki dan domenn lenerzi nou bezwen bann solisyon pli prop, pli soutenab e pli abordab.  Malgre lavansman dan teknolozi renouvlab dan sa bann dernyen lannen, i pa ankor ariv sa nivo kot nou kapab servi li pou prodwir tou nou elektrisite dan en fason viyab.

Pour sa rezon mon ti a kontan anonse ki Gouvernman in deside ki bann nouvo zenerater ki pou ganny servi dan prodiksyon elektrisite pou mars avek Liquefied Natural Gas – ki nou apel LNG.  Sa bann zenerater I pli efikas, I kout pli bon marse a lon term, e pou redwir kou prodiskyon elektrisite. I pou osi pli bon pour lanvironnman, e alinny ek nou vizyon koman en pei soutenab. Bokou rezerv LNG in ganny trouve resaman lo teritwar bann pei pros avek nou tel ki Latanzani, Madagascar, e Mozambique, ki pou fer bann pri LNG pli konpetitif pou Sesel.

Sa proze pou prodwir elektrisite an servan LNG I enn ki viyab.  Son kou I estimen a 216 milyon Dolar.  Ozordi, mon envit sekter prive, enkli tou Seselwa pou zwenn nou pou realiz sa proze.  Nou pou envit nou sitwayen e sekter prive pou aste par dan sa nouvo lakonpannyen.  Sa lakonpannyen pou ganny kree diran sa lannen.

Letid teknik in permet Gouvernman konnen kote ki i fezab pou annan konblaz.  An rezilta, i annan 5 landrwa spesifik ki Gouvernman in deside konble:

 • Premyerman, landrwa otour L’ile Hodoul, pou kree en siperfisi 5 ektar later an plis. Sa pou ede avek devlopman Victoria Bypass, e osi pou enkorpor devlopman Victoria Waterfront.
 • Nou pou agrandir Ile Aurore par 19 ektar pour en devlopman touristik e rezidansyel.
 • 40 ektar pou ganny konble dan visinite Providence pou kree plis later pour aktivite endistriyel pour pti e mwayen biznes
 • Landrwa devan stasyon prodiksyon elektrisite PUC Roche Caiman, ant Swimming Pool avek ansyen baz Coast Guard.  Sa I a kree 8 ektar prensipalman pou prodiksyon elektrisite dan le fitir e osi liye avek lagrandisman nou Por.
 • 10 ektar pou ganny konble Grand Anse Praslin prensipalman pou en marina, aktivite touristik, lezot aktivite ekonomik, e lozman.  Sa pou ganny fer devan lo kote La Pointe, kot krwaze semen pou mont Vallee de Mai.

Sa 5 proze konblaz, ki osi enkli en rezerv 600,000 met kib “coral fill”, pou kout 67 milyon Ero.

Msye Speaker tou sa bann proze I enportan pou nou devlopman ekonomik e sosyal. Sa bann lenfrastriktir pou kree sa lot platform ki nou pou kapab servi pou deblok sours nou krwasans ekonomik pour sa prosen 25 an. Sa lenfrastriktir i neseser pou ed nou diversifikasyon ekonomik e pou kontinyen ogmant kalite lavi pou bann zenerasyon le fitir.

Nou lobzektif o tan posib se servi nouvo finansman, an deor Bidze Nasyonal, pou finans sa bann proze mazer ki pei i bezwen. Finansman pou ganny fer atraver led bilateral, partenarya prive ek piblik, lenvestisman sekter prive, e lenvestisman endividyel. Mon ankouraz tou labank pou kree en fasilite spesyal pou ed nou sitwayen pou aste par ou byen envestir dan sa bann proze.

Msye Speaker, I enportan pou pei annan en lankadreman pou siport bann partenarya ant prive e piblik, e sa i bezwen ganny fer atraver en lalwa. En nouvo proze de lwa ki apel “Public Private Partnerships Act” pou ganny prezante avek Lasanble Nasyonal an Zen sa lannen pour zot konsiderasyon.

Msye Speaker, lannen pase mon ti dir ki nou konba kont laprovrete i bezwen enn ki pli koordinen.  Sa latas in komanse e progre pe ganny fer.

Gouvernman in etablir en Rapid Response Team ki asiste dimoun ki dan sitiyasyon kritik. Nou bezwen amelyor sa mekanizm pou permet li azir pli vit. Fanmiy ki nou asiste i fanmiy ki pe rankontre bokou difikilte e sa difikilte i pa zis finansyel.  Nou bi se pou adres bann lezot fakter zot lavi ki pe met zot dan sa sitiyasyon, dan en fason pli koordinen pou ki sa bann fanmiy a devlop sa kapasite pou zot annan en pli gran kontrol lo zot desten.

Survey dan distrik Mont Fleuri, Roche Caiman, Les Mammelles, e Plaisance in konplete e serten aksyon konkret in fini ganny fer. Survey dan distrik Cascade ziska Takamaka pou fini pandan sa mwan. Baze lo sa bann survey, en sistenm lenformasyon lo lapovrete lo nivo nasyonal pe ganny etablir, ki pou ed Gouvernman atraver Ladministrasyon Distrik donn sipor dan en fason pli organize. Avek en tel sistenm lenformasyon, Lazans pou Proteksyon Sosyal pou osi pli byen kapab target bann sitwayen ki pli vilnerab. Nou bi se retir sa kous nou popilasyon ki’n tonm dan laprovrete. Mon konvenki ki si nou kontinyen travay pli dir ansanm nou kapab fer li.

Sitiyasyon lozman dan pei i reste kritik. Nou pe donn bokou latansyon sa sekter.

Lannen pase, Gouvernman inn konstrir 144 lakaz:

 • 42 Grand Anse Mahe
 • 36 Mont Buxton
 • 30 Perseverance
 • 12 Baie Ste Anne Praslin
 • 24 Bel Ombre

An se moman, I annan en lot 319 ki anba konstriksyon. Sa pe ganny finanse atraver 4 sours: bidze nasyonal, taks CSR ki lakonpannyen paraitatik i kolekte, loan ki Gouvernman inn pran avek Fon Pansyon, e Labank Komersyal.

Msye Speaker, sa I vedir ki anba sa progranm 24 lakaz, dan 24 distrik dan 24 mwan, progre I kom swivan:

 • 2 proze inn konplete – Mont Buxton e Grand Anse Mahe;
 • 7 proze i anba konstriksyon – Takamaka, St. Louis, Baie Ste Anne, Anse Boileau, Baie Lazare, Beau Vallon, e Au Cap;
 • 6 proze in fini tender e konstriksyon i sipoze komanse tre byento - sa i Bel Air, English River, Mont Fleuri, Pointe Larue, Grand Anse Praslin e Plaisance;
 • 2 proze i dan staz tender - Anse Aux Pins e Port Glaud;
 • 7 proze pou al lo tender sa mwan - Cascade, Bel Ombre, Anse Etoile, Anse Royale, Glacis, La Digue, e Roche Caiman;
 • Les Mamelles pou ganny tender an Avril;

 

Vi ki Roche Caiman pou annan 24 unit dan plas 10, i vedir ki sa proze pou kree 24 lakaz dan 25 distrik dan 24 mwan.

Msye Speaker, sa I vedir ki ant Zanvye 2018 e lafen Fevriye 2019, nou pou annan en total 605 lakaz ki pou’n ganny konstrir pour nou bann fanmiy.

I pou osi annan plis ki 250 unit konstrir e finanse par sekter prive ki dan prosedir tender an se moman lo Perseverance. Lekspresyon lentere ti ganny lanse an Desanm pou 5 morso later e travay i anvizaze konplete lafen 2019.  Gouvernman pou met ankor 3 lezot morso later lo Mahe e enn lo Praslin a dispozisyon sekter prive pou konstrir lakaz e vann a nou bann fanmiy.

Msye Speaker, i annan plan pou konstrir 36 unit Condominium anba scheme Self-Financing dan distrik Grand Anse Mahe. Gouvernman i annan lentansyon komans travay lo sa proze avan lannen fini. Menm scheme pou ganny itilize pou devlop later Cascade kot masin koltar ti ete. Proze pou komanse aparti 2019 lo sa sit.

Msye Speaker, ozordi mon anvi felisit bann fanmiy - e i annan bokou zot - ki pran en lapros ekstrememan responsab e pe planifye zot a lon term. Kot HFC par egzanp, i annan 5,146 fanmiy lo Home Savings Scheme, e antre zot, zot in met dekote 129 milyon roupi.  Zot en bon legzanp.  Mon osi remersye zot pour zot pasyans.

Msye Speaker nou annan en progranm anbisye pou kontinyen konstrir lakaz pour nou sitwayen. Gouvernman i envizaze konstrir an mwayenn 600 lakaz par lannen aparti 2019, finanse atraver Bidze Gouvernman, partisipasyon sekter prive, e lasistans pei zanmi.

Parey zot okouran, lannen pase Gouvernman ti travay lo en nouvo polisi alokasyon later baze lo en sistenm pwen.  Sa polisi fek ganny revize e pou annan en dernyen konsiltasyon avek bann reprezantan Lasanble Nasyonal sa mwan.

Sa lannen Gouvernman pou fer alokasyon 351 morso later dan land bank ki pou baze lo sa nouvo polisi.  Nou ekspekte ki nou komans fer alokasyon apartir Zen.

An 2019, koman parti nou progranm, plis later land bank pou ganny devlope.

Msye Speaker, parey mon ti anonse lannen pase, I ti bi Gouvernman pou annan eleksyon pou bann Konsey Distrik pandan lannen 2018.  Me swivan diskisyon ki nou’n annan avek Lopozisyon, prenan kont resours finansyel ki striktir Konsey Ladministrasyon Distrik I bezwen pour fonksyonnen, nou’n tonm dakor ki I pou dan lentere pei ki nou annan, pou komanse, en striktir Konsey Rezyonal ki plito administratif. Baze lo ki manyer sa striktir I marse dan lapratik, nou pou apre prepar en proze de lwa.

Msye Speaker, leta nou nasyon i osi baze lo leta nou lasante. Pou nou ganny en pli gran sans amelyor nou kalite lavi, leta nou lasante I enportan. Depans Gouvernman lo servis lasante i kontinyelman ogmante e i pres pou ariv 10,000 roupi par an par tet dabitan. I annan bokou aki dan sa sekter:

 • To mortalite pti baba i 10.9 dan 1000
 • An 2017, lakantite manman ki ti mor letan zot ti pe donn nesans ti enn
 • 99% nou madanm ansent i al o mwen 4 vizit “ante-natal” pandan zot lansentman
 • Lannen pase, 97% loperasyon ortopedik pour nou sitwayen ti ganny fer lokalman
 • Nou to vaksinasyon dan la popilasyon i plis ki 95% e pou baba mwens ki 2 an, sa sif i 97.5%

Malgre sa, nou realite ozordi se ki nou vwar bann maladi ki liye a nou stil lavi.  Nou bezwen konsyan sa ki nou manze e bwar.  Nou bezwen pli aktiv, e fer letan pou fer plis legzersis.  Nou bezwen pran responsabilite nou prop lasante.  Solisyon I dan nou lanmen.  Prevansyon, prevansyon, e prevansyon.

Avek en popilasyon ki pe aze e bokou maladi ki liye a stil lavi, ler nou vwar trazektwar depans bidzeter dan lasante, i kler pou nou tou ki si nou pa fer narnyen, i annan en risk ki sistenm finansman pou nou sistenm lasante pa pou soutenab a lonterm. Mon demande ki nou komans en dyalog nasyonal osi byen ki en deba dan Lasanble Nasyonal lo bann finansman alternativ ki egziste tout an gardan nou lobligasyon anba nou Konstitisyon e en prensip fondamantal ki mon krwar ladan, ki nou bezwen prezerv dignite nou sitwayen.

Msye Speaker, anmenmtan devlopman rapid i’n osi anmenn bokou defi.  Labi drog, lalkol, e vyolans domestik I problenm sosyete.  Nou tou nou bezwen koste ansanm e donn en koud-men. Gouvernman, sosyete sivil, group relizye, e tou sitwayen: nou bezwen koste ansanm e anmenn en konba kont sa bann fleo sosyal.

Ozordi mon ankouraz plis klib, e plis aktivite sportif, artistik e kiltirel parmi nou popilasyon. Mon osi ankouraze ki sa bann akitivite i ganny desantralize ankor plis. I neseser pou nou annan plis sa bann aktivite dan distrik. Avek en lapros pozitiv, sak sitwayen, nou tou nou kapab fer en diferans dan nou kominote. Nou bezwen enspir nou lazenes pou fer la diferans.

Labi drog, si I pa ganny kontrole, pou detri tou sa bon travay ki nou’n fer ansanm pou byennet Sesel.

Lalwa ki’n etablir Lazans pour Prevansyon Labi Drog e Reabilitasyon in ganny aprouve par Lasanble Nasyonal. Sa Lazans in komans fer son travay. Dan kominote, progranm in ganny ranforsir.  Sa lannen, en progranm prevansyon pou komanse dan nou sistenm Ledikasyon pou eliminn demann pour drog parmi nou bann zanfan ki pe monte.

Gouvernman i pli angaze dan konba kont sa fleo. Pandan sa lannen nou pou osi travay lo en mekanism koordinen e striktire an linny avek bann provizyon lalwa Misuse of Drugs Act, 2016, pou fer sir ki bann dimoun ki depan lo drog - sa ki nou apel bann “drug addicts” - i ganny idantifye pou partisip dan en progranm reabilitasyon. Dimoun ki depan lo drog ava ganny trete, edike e reabilite pou zot kapab re-entegre zot dan lasosyete e retourn ver en lavi sen pou zot prop byennet e byennet zot fanmiy.

Mon okouran ki nou annan kontrent fasilite e resours neseser pour tretman e reabilitasyon bann adikt. Nou pou komans konstriksyon en nouvo sant reabilitasyon Cap Ternay ver lafen sa lannen.

Myse Speaker, swivan sitiyasyon konsernan drog dan prizon, Gouvernman ti kontakte Biro Krim e Drog dan Nasyon-z-Ini, UNODC, pour led pou enplimant en progranm pou eliminn sa pratik.  UNODC in anvoy zot eksper e en plan lenplimantasyon pe ganny prepare. Sa progranm pou vinn an fors apartir Desanm 2018.

Sa progranm i konsern sekirite la popilasyon, sekirite staff Prizon, sekirite sa bann prizonyen e osi laspe tretman e reabilitasyon pou ki letan bann kondannen i sorti prizon, zot pli kapab re-entegre dan la sosyete.

Nou annan ozordi en bon pe legzanp nou bann sitwayen, lorganizasyon, e group relizyez, ki pe vinn devan e donn zot letan pou ede.  Mon remersye zot.  Zot pe fer bokou, menm si trankilman, san gran piblisite.

Msye Speaker, labi lalkol i en problenm grav ozordi. Lannen pase mon ti propoz en deba fran lo sa size, kot Lasanble Nasyonal i fer rekomandasyon konkret. Mon ti a kontan enform Lasanble ki Gouvernman pe finaliz en polisi konpreansif ki pou ganny enplimante apartir Zilyet sa lannen.

Msye Speaker, en letid lo vyolans domestik dan Sesel in resaman ganny pibliye ki port nou latansyon lo grander sa problenm.  Bann statistik resan lo vyolans domestik i alarman e efreyan.  Sa I pa devret en trazektwar normal pour lavenir Sesel.  Vyolans domestik I afekte fondasyon nou sosyete: lafanmiy.  I afekte prodiktivite dan travay.  I afekte ledikasyon nou zanfan.  I kontribye dan met presyon lo demann pour lakaz.  Ozordi, mon enplor sa ki pe fer li pou silvouple arete.

Msye Speaker, Gouvernman pou propoz en nouvo lalwa lo vyolans domestik pour laprouvasyon Lasanble Nasyonal avan lafen Zilyet sa lannen.

Msye Speaker, sekirite nou pep i en priyorite.  Mentenir lord ek lape i manda nou lafors lapolis. Lekspektasyon nou pep se ki nou annan en lafors lapolis profesyonnel, angaze, e efikas; en lafors lapolis ki ganny resours e mendev kalifye.

Sa I en defi pour nou, e Komisyonner Lapolis in komans enplimant en nouvo plan e stratezi pou sirmont sa defi.  Ozordi nou’n ranforsi korperasyon an term sekirite avek tou bann partener dan la rezyon.  Komisyoner lapolis in etablir en protokol kominikasyon direk avek lezot Komisyoner Lapolis dan la rezyon.  Lapolis pe ogmant son kapasite entern pou pli byen anmenn sa konba kont bann trafiker drog.

Mon personelman rankontre tou bann Sef Deta e Sef Gouvernman dan la rezyon kot monn rod zot sipor pou annan plis kontrol lo zot por e laeropor pou anpes drog antre Sesel. Nou ki dormi e lev lo prensipalman nou zil Mahe, Praslin, e La Digue, nou vwar ki manyer nou bann sitwayen sirtou nou bann zenes, inn vin viktim sa fleo drog. Trafiker drog pe servi nou lanmer, sa vast losean ki nou annan. Drog pe ganny zete lo nou lanmer, pou ganny kolekte, distribye, e pli tar vann. Si sa I kontinyen, nou lafors prodiktiv, sirtou nou bann zenes, pou san en lavenir e viv pou pa vwar en demen. Drog pe touy nou lazenes. Koman Gouvernman, nou bezwen annan en stratezi maritim ki koeran. Nou bezwen kontinyen ranforsir nou lapolis e pli enportan ankor – nou bezwen reorganiz nou Kos Gard.

Nou’n ranforsir korperasyon ant Lapolis ek tou lazans ki pe lit kont bann trafiker drog dan la rezyon.  Isi Sesel, Lapolis pe ranforsir son kapasite entern pou fer bann lanket ki pli efikas e an linny avek lalwa ki ekziste, I pou annan plis mendev kalifye pou entreprann lasezi bann byen malaki. En lot desizyon ki nou’n pran se pour kree en skwad spesyalize ki son rol se pour entervenir dan bann loperasyon spesyal. Zot pou angaze pou konbat bann eleman krim organize.

Plan se ki en serten kantite personnel ki dan SPDF ozordi pou ganny segonde apartir le premye Zilyet sa lannen pou zwenn sa skwad spesyalize.  E an Zanvye 2019 zot a ganny transfer e entegre dan lafors Lapolis.  Nou’n osi idantifye en sit dan visinite Airport Enternasyonal pour konstriksyon zot baz.

Nou bezwen 6 mwan pour planifye sa tranzisyon e prepar bidze pou peyman tou zot benefis an linny avek lalwa.

An term lenfrastriktir, en nouvo Stasyon Lapolis e en laboratwar forennzik pou ganny konstrir lo Ile Du Port ki pou an loperasyon lannen 2020. Nou pou osi komans konstriksyon en nouvo Stasyon Lapolis Baie Ste Anne Praslin sa lannen.

Msye Speaker, sa lannen nou pou komemor 25 an laniverser nou Trwazyenm Repiblik.  Tou le trwa brans Gouvernman, setadir Lezislativ, Legzekitiv, e Zidisyer, nou pe travay pou kontinyen ranforsir la transparans, rann kont, e bon gouvernans. Dan nou parkour, nou rankontre lobstak, me nou kontinyen persevere. Nou bezwen kontinyen akoz sa I dan lentere Sesel e byennet tou Seselwa.

Pandan sa lannen I dezir Gouvernman pou egzamin nou Konstitisyon prenan kont bann propozisyon ki ti ganny soumet par “Constitutional Review Committee”, osi byen rapor e rekomandasyon resan sorti kot Komisyon Elektoral, e bann sanzman e devlopman aktyel ki nou pei pe pas atraver.

Proze de lwa lo lamannman Konstitisyon pou ganny soumet avek Lasanble Nasyonal avan Septanm sa lannen.

Msye Speaker, leta nou nasyon I osi leta nou demokrasi.  Nou demokrasi pe kontinyen evolye e nou tou koman sitwayen nou annan en rol pou fer agrandir nou demokrasi.  Pandan lannen pase, nou’n vwar bokou plis zefor lo konsolidasyon nou bann lenstitisyon.  Sesel I bezwen bann lenstitisyon solid ki pou promouvwar e protez la liberte e drwa imen nou sitwayen.  Nou bi se devlop plis kapasite imen e profesyonel pou travay dan sa bann lenstitisyon.

Pandan sa lannen Gouvernman pou etablir en “small claims tribunal”.  Sa i a ede donn bann dimoun en mwayen alternativ pou rezourd serten zot bann pti kes oubyen “claims” san angaz zot dan en prosedir konplike e koute.

Gouvernman I reste angaze pou lit kont koripsyon.  Komisyon Anti-Koripsyon I sa lotorite endepandan kinn ganny mandate par lalwa pou fer lanket e detekte koripsyon.

Nou pou revwar lalwa anti-koripsyon e donn plis resours sa Lotorite. Sa pou asire ki i fonksyonn dan en fason pli efektiv e efikas dan lanket, deteksyon, e anpes koripsyon.

Proze de lwa pou ganny prezante avek Lasanble Nasyonal pour son laprouvasyon avan Septanm sa lannen.

Msye Speaker, swivan mon diskisyon avek Lider Lopozisyon e Lider Zafer Gouvernman, Gouvernman pou soumet nouvo lalwa ki pou etablir en tribinal lo laverite e rekonsiliasyon, enn fwa ki mon resevwar rapor ki sorti kot Lasanble Nasyonal. Nou ekspekte ki sa tribinal i vinn an loperasyon apartir Zen sa lannen.

Msye Speaker, nou’n osi vwar en lagrandisman dan lespas pou la liberte sivil e laliberte lekspresyon.

Medya ki reprezant katriyenm pilye nou demokrasi pe osi zwe en rol enportan ozordi. Nou osi annan plizyer rezo sosyal. Sa i bon, me sa ki enportan, se ki nou servi rezo sosyal dan en fason responsab e nou gard respe pour lezot.

Nou pe viv dan en pei lib, en pei demokratik. Protestasyon I en drwa anba nou konstitisyon, me I bezwen ganny fer avek responsabilite, dan lape, e dan lord.  Sa I enportan pour en klima stabilite ki pei I bezwen pou li kontinyen progrese.

Nou pe travay lo en regilasyon anba lalwa “Public Assembly Act, 2015” ki pou etablir sa ki nou apel en “Speaker’s Corner” dan Victoria. Sa i landrwa kot nou sitwayen i kapab manifeste zot laliberte lekspresyon.

Msye Speaker, Sesel i en Repiblik.  Nou en pei sovren.

Nou Zonn Ekonomik Eksklisiv I 1.37 milyon kilomet kare.  Sa I plis ki 8500 fwa pli gran ki Mahe ou byen plis ki de fwa pli gran ki siperfisi terestyel Madagascar.  Pou plizyer lannen nou pe ogmant nou prop kapasite pou sirvey e protez nou teritwar. Dan bann moman kot nou ti pe fer fas avek latak piratri, plizyer pei zanmi ti koste ansanm pou ed Sesel.

Ozordi, nou ankor reste touzour vilnerab.  Trafik drog lo nou lanmer I en problenm mazer.  Eksplwatasyon nou resours pe ganny fer dan en fason ilegal. Nou lespas maritim i vreman gran. Nou bezwen ranforsi kontrol lo nou teritwar.

Assomption I sa zil ideal pou annan en fasilite pour nou Kos Gard ki baze lo nou bezwen e ki dan lentere Sesel. I pran 3 zour pou en bato Kos Gard sorti Mahe pou ariv Assomption. I pran anviron 3 erd tan pour en avyon dornyer SPDF sorti Mahe pou ariv Assomption. En fasilite Kos Gard lo en bout zil Assomption pou protez Aldabra, Astove, Cosmoledo, pou donn sa sekirite ki pei I bezwen dan sa kwen nou teritwar. Lot morso zil Assomption pou ganny rezerve pour en devlopman touristik.

Sa ki enportan se ki sa fasilite pour Kos Gard ki pou ganny konstrir, pou bezwen pran an kont laspe nou lanvironnman, proteksyon nou lanvironnman, e konservasyon nou lanvironnman. Avan ki sa fasilite pou nou Kos Gard I ganny konstrir, I absoliman neseser ki en letid lo lenpakt lanvironnman I ganny fer.

Prenan kont nou lanmitye avek Lenn, e bon korperasyon militer avek SPDF pou plis ki 35 an, Gouvernman Sesel ti apros Gouvernman Lenn pour lasistans dan konstriksyon en fasilite.

Konstriksyon sa fasilite pou ganny finanse par Gouvernman Lenn.  I pou ganny zere konzwentman par SPDF e Lafors Naval Lenn pour 20 an.

Assomption I reste pou Sesel e pou Seselwa. Later lo Assomption pa’n ganny ni vann ni pass-bay avek Gouvernman Lenn.

Msye Speaker, akonpannyen par Minis pour Lapes, Sef Lafors Defans, e Atorni Zeneral, mon ti vizit Assomption pour la premyer fwa le 4 Desanm 2017. Mon kapab dir ozordi, koman Sef Deta e koman Komandan an Sef Lafors Defans, i kler pour mwan ki i dan lentere Sesel pou nou annan en fasilite SPDF lo zil Assomption.

Msye Speaker, Gouvernman Sesel e Gouvernman Lenn ti sinny en nouvo lagreman le 27 Zanvye sa lannen e an linny avek nou konstitisyon, pou ki sa lagreman I kapab antre an loperasyon, I bezwen ganny ratifye par Lasanble Nasyonal.

Msye Speaker, swivan en demann formel ki Ombudsman in fer avek mwan Vendredi le 2 Mars apremidi lo size sa lagreman ki’n ganny sinnyen ant Gouvernman Sesel e Gouvernman Lenn, dan lespri latransparans, mon soumet avek li, tou bann dokiman neseser, Lendi le 5 Mars.

Pandan mwan Avril sa lannen, mon pou soumet lagreman avek Speaker Lasanble Nasyonal.

Ozordi mon rekomand avek zot, Onorab Manm Lasanble Nasyonal, pou donn zot sipor sa proze e ratifye sa lagreman ki dan lentere Sesel.

Msye Speaker, se desizyon nou sitwayen ki’n anmenn nou dan sa koabitasyon ki nou trouv nou lekor ladan ozordi. Nou dan en moman ekstraordiner dan nou listwar. En loportinite rar me en loportinite ki dan nou lanmen ozordi, pou nou travay ansanm pou benefis pep Seselwa.

Koman dirizan responsab, nou’n swazir pou travay pour la reisit Sesel e lepep Seselwa. Nou’n deside travay ansanm. Nou pe travay ansanm, pour Sesel e byennet Nasyon Seselwa.

Frer ek ser pep Seselwa, le 29 Zen sa lannen nou pou selebre 42 an nou lendependans. Le 18 Zen sa lannen nou pou selebre 25enm lanniverser nou trwazyenm Repiblik. Ankor dan 2 an, le 27 Out 2020, lo sa later beni ki nou apel Sesel, nou pou selebre 250enm lanniverser depi larive bann premye zabitan.

Se linite ki pou anmenn nou pli devan. Nou en sel pei, en sel pep, en sel gran fanmiy, e nou partaz menm lidantite. E nou lavenir e lavenir bann zenerasyon ki pou vinn apre nou i depan fondamantalman lo en keksoz. E sa i sorti dan parol nou Linm Nasyonal:

Koste Seselwa.

Koste Seselwa. Se en lafors pwisan ver nou linite. I pa zis en lapel pou nou vinn ansanm, i pli profon ki sa. Se nou linite Nasyonal. Nou linite dan nou diversite e nou linite dan nou lidantite nasyonal.

Mon remersi “Dieu tout-puissant” pou vey lo nou Nasyon e nou pei Sesel.

Nou bezwen toultan met nou patri, nou Sesel, ki pli gran ki nou tou, avan tou.

Koste Seselwa.

Mersi.

 

 

» View all