Speeches

Diskour Prezidan Danny Faure avek Lasanble Nasyonal

25 July 2017 | State House

Diskour Prezidan Danny Faure avek Lasanble Nasyonal

25 Zilyet, 2017

 

Msye Speaker,

Onorab Leader Lopozisyon,

Onorab Leader Zafer Gouvernman,

Onorab,

Ser frer ek ser pep Seselwa,

Bonzour!

1. Msye Speaker, i fer mwan en gran plezir pou adres Lasanble Nasyonal ozordi.  Mon ti a kontan konmans mon ladres par dir, Msye Speaker, ki nou koabitasyon pe mars byen e i an bonn sante.  Lenportans se annan sa volonte pou nou travay ansanm pou Sesel e pou tou Seselwa.  Nou, konman dirizan ki respekte la volonte lepep Seselwa, nou pe donn sa “Leadership” ki neseser pou nou anmenn Sesel pli devan.  Alor ozordi, mon salye rol ki Lasanble Nasyonal pe zwe pou aprofondir la demokrasi dan Sesel.

2. Msye Speaker, ozordi mon pou koz lo plizyer size enportan pou nou pei.  Ma konmans par eksplik serten prensip ki diriz progranm gouvernman an sa ki konsern bon gouvernans, rann kont, e latransparans.

3. Enn bann polisi ki monn entrodwir, se pour anmenn nou sitwayen sorti swa dan sekter prive oubyen dan sosyete sivil pou diriz e osi byen vinn manm lo Board bann lazans, lantrepriz piblik e lotorite regilatwar.  Sa i an linny avek polisi pou kree en gouvernman ki pli enklisif, e pou donn loportinite nou bann sitwayen pou zwe en rol enportan dan devlopman nou pei.

4. Msye Speaker, rol bann minister se pour donn sa direksyon an term polisi e devlopman lenfrastriktir.  Zot la pou mezir e evalye performans bann lorganizasyon ki tonm anba zot responsabilite.  Bann lazans, lantrepriz piblik e lotorite regilatwar zot ganny zot direksyon sorti kot Board kin ganny apwente.  Bann sef egzekitif i ganny zot manda avek zot Board.  Setadir ki sef egzekitif i ganny son manda sorti kot Board.  An linny avek prensip bon gouvernans, nou pa la pou “micro-manage” bann lotorite, lazans e lantrepriz piblik.  Nou pa la pou enterfer dan loperasyon e aktivite sa bann lazans, lantrepriz piblik, e lotorite.  Gouvernman atraver bann Minis, nou donn direktiv an term polisi, an ekri, avek Chairman Board.  Sa direktiv i ganny diskite dan Board pou son lenplimantasyon.

5. An sa ki konsernn bann gran lenvestisman, tou bann lantrepriz piblik e lotorite, zot bezwen ganny laprouvasyon Minister Finans, ki annan sa responsabilite pour evalye lenpakt e risk sa lenvestisman lo lekonomi pei osi byen ki lo bidze nasyonal.  Tou sa i form parti nouvo lareg ki bezwen ganny swiv.

6. Ozordi mon demann tou lotorite regilatwar, lazans e bann lantrepriz piblik pou desarz zot fonksyon dapre lalwa ki gouvern zot, dapre zot manda, a dapre polisi.  Ki zot amelyor zot sistenm kominikasyon entern, kot travayer i ganny met o kouran direksyon ki zot pe ale.  Ki zot tret travayer dan en fason ki zis.

7. An linny avek plis latransparans, nou’n deside ki tou tender pou osi ganny anonse lo radyo aparti Out sa lannen.  Sa ki enportan se ki nou sitwayen i konnen kwa ki pe ganny tender e si i anvi pran par dan tender, i annan loportinite pou fer li.

8. I fer senk an sa lannen depi ki IDC ti ganny demande par gouvernman pou antre dan aktivite konstriksyon lo baz komersyal.  Gouvernman i kwar ki le moman in arive pour IDC sorti dan sa sekter e konsantre plis lo son manda pou devlopman bann zil.  I annan ziska lafen lannen prosenn pou fer sa.

9. Msye Speaker, nou annan en latas devan nou pou fer ki bann lenstitisyon, lotorite, e lazans, zot lalwa i ganny amande pour reflekte nouvo prensip bon gouvernans.  Nou lalwa “procurement” par egzanp, i etablir sistenm d’apel dan ka kot partisipan dan tender pa satisfe avek prosedir oubyen rezilta tender.  I plan gouvernman pou amann lalwa kot i neseser pour ki sa sistenm d’apel i egziste dan tou lezot lalwa.  Sa i avek bi pou promouvwar rann kont e bon gouvernans.

10. Lotorite Lapwentwan Konstitisyonel in rekomann plizyer endividi pou lapwentman an linny avek konstitisyon e bann lalwa.  Sa lotorite in pibliy bann vacancies dan zournal.  I enteresan pou vwar ki plizyer nou sitwayen in vinn devan pou montre zot lentere.  Dan bann dokiman ki sa lotorite in soumet kot mwan, mon vwar ki i annan en lareg tre kler ki zot swiv.  Zot fer “interview” avek bann aplikan, enn fwa ki sa i ganny fer, zot soumet zot rekonmandasyon kot mwan.  An linny avek Konstitisyon e lalwa, mon fer konsiltasyon, e dan sa lespri travay ansanm, mon osi konsilte Leader Lopozisyon avan mon pran en desizyon final.

11. Swivan rekonmandasyon Lotorite Lapwentman Konstitisyonnel, monn konsilte Leader Lopozisyon e monn apwent Chairman, Vis-Chairman e en nouvo manm lo Board SBC.  Lezot manm in ganny nonminen par lezot lorganizasyon dapre lalwa.  Nouvo Board SBC in “interview” plizyer aplikan, e Chairman Board in soumet rekonmandasyon pou nouvo Sef Ekzekitiv e nouvo Depite Sef Ekzekitiv.  Monn resevwar bann dokiman Zedi le 20 Zilyet.  An linny avek nouvo lalwa, mon pou aprezan konsilte Speaker Lasanble Nasyonal e Sef Ziz Lakour Siprenm.

12. Gouvernman pe osi finaliz en lot proze de lwa ki pou annan manda lo lapwentman tou bann zofisye dan servis piblik.  Tou “vacancy” pou ganny pibliye e pou annan lannons lo radyo.  Apwentman a ganny fer par nouvo Komisyon lo Servis Piblik.  Nou annan Seselwa kapab e konpetan, e nou bezwen met konfyans dan Seselwa.

13. Avek latransparans, bon gouvernans e rann kont, lendepandans bann lenstitisyon e lotorite pou kontinyen ganny ogmante.  I annan en nesesite ki tou nou bann sitwayen i ganny enformen e edike lo rol bann divers lentstitisyon e lotorite ki egziste ozordi.  Avek lenformasyon e konesans, nou sitwayen i dan en meyer pozisyon pou zouir sa ki leta i met a zot dispozisyon.  Avek lenformasyon e konesans, napa plas pou konfizyon.

14. Nou sitwayen osi i annan en rol pou zwe dan promouvwar prensip latransparans, rann kont, e bon gouvernans.  Okenn nou sitwayen ki annan okenn plent oubyen okenn laprev lo okenn aksyon dezonnet, koronpi, mal a propo, labi pouvwar, e kot lalwa pe ganny kase, oubyen drwa imen son prosen pe ganny vyole oubyen abize, I devret san lafreyer apros bann lenstitisyon e lotorite konsernen, pour ki lazistis i ganny aplike.

15. Msye Speaker, swivan en ruling Lakour Dapel le 7 Desanm 2012, monn deside etablir en tribinal administratif ki pou annan pour bi rezourd tou bann ka konpansasyon later an linny avek Konstitisyon, pli presizaman parti 3, anba Schedule 7.

16. Monn osi deside pou kree de tribinal spesyal ki pour adres konpansasyon liye avek labi lepase dan militer, e par militer, kin afekte serten nou sitwayen.  Sa osi i labi dan Lapolis e par Lapolis.  I mon dezir senser ki nou ferm sa sapit.

17. Nou annan Ombudsman, Komisyon Anti Koripsyon, Lapolis e Komisyon lo Drwa Imen.  An sa ki konsern Lapolis, nou pa la pou “micro-manage” Lapolis.  I pa rol Minis pou fer marse Lapolis.  Konstitisyon i kler lo rol Komisyoner Lapolis.

18. Responsabilite Komisyoner Lapolis se pou fer marse Lapolis, pou os nivo profesyonalizm e standar dan Lapolis pour ki lepep Seselwa i annan konfyans dan Lapolis.

19. Lekspektasyon nou popilasyon se ki Lapolis i fer son travay dapre lalwa.  Ki konsern nou sitwayen i ganny pran seryezman.  Mon rekonnet ki Lapolis i annan en gran defi.

20. Gouvernman in resaman demann led teknik avek gouvernman Langleter pou fer en lodit konplet lo sistenm lenvestigasyon dan lapolis avek bi pran bann mezir neseser pou met li lo sa standar ki i merite.  Nou’n osi deside ki lannen prosenn nou pou fer lenvestisman dan en laboratwar “forensics”.  Gouvernman Lenn pou siport nou dan sa proze.

21. Msye Speaker, bon gouvernans, latransparans e rann kont i osi aplik pou biznes, sosyete sivil, e parti politik.  I enportan konman en sosyete ki sa bann prensip i ganny promouvwar e reflekte dan bann lorganizasyon ekonomik, sosyal, sivik e politik.  Si nou tou nou apir devlopman nou bann lorganizasyon lo sa bann prensip, nou ava kontribye dan logmantasyon latransparans, rann kont e bon gouvernans.

22. Gouvernans Komisyon Elektoral pou amelyore ler Lasanble i aprouv en nouvo lalwa ki fer separasyon ant Chairman Komisyon, e Sef Egzekitif Komisyon.

23. Msye Speaker, mon kwar ki moman in arive pour pei kree en fon spesyal pour eleksyon Prezidansyel e Lasanble Nasyonal.  Sa fon, i a resevwar larzan tou le lannen atraver bidze nasyonal.  Bann kandida ki pou pran par dan eleksyon, zot depans kanpanny a sorti dan sa fon.  Responsabilite sa fon a tonm anba Konmisyon Elektoral.  Sa ava kontribye ver la transparans e rann kont kot larzan i konsernen dan kanpanny eleksyon.  E i osi an linny avek sa dezir pou fer laplenn pli nivo.  E si sa lide i ganny aksepte par Komisyon Elektoral, i pou nesesit en proze de lwa pour laprouvasyon Lasanble Nasyonal.

24. Fitir Sesel pa devret ganny dikte par pouvwar larzan.  Se lepep ki merit dikte direksyon politik nou pei.

25. Msye Speaker, enn mon bann pli gran pre-okipasyon ozordi, se ki manyer nou pou soutenir nou popilasyon ki pe viv pli lontan.  An 2016, pou la premyer fwa dan nou listwar, bann madanm Seselwa ti pe viv an mwayenn, ziska laz 80 zan.  Zonm pe viv an mwayenn ziska preski 70 zan.

26. An vi sa bann statistik, nou pa kapab mazinn soutenabilite san ki nou konsider nou responsabilite. Nou ki ankor pe travay.  E ki pou responsabilite sa zenn zenerasyon ki pe monte, ki pou annan sa responsabilite dan le fitir pou okip nou e pran swen avek nou.

27. Sa i anmenn mwan pou koz lo pansyon.  Parey zot konnen, pansyon retret ki tou nou sitwayen i gannyen a laz 63 zan i sorti dan bidze nasyonal.  E sa sonm ozordi i 5,050 roupi par mwan.

28. E okenn sitwayen ki’n kontribye an linny avek Fon Pansyon, zot kapab zouir zot pansyon a laz 60 tan, an linny avek zot kontribisyon.

29. Lefe ki nou annan en popilasyon ki pe viv pli lontan, gouvernman i kwar ki moman n’arive pour nou prepar nou popilasyon pou en logmantasyon dan laz retret.  Nou panse ki 5 an notis i apropriye.  Se pour se la ki gouvernman pou prezant en lamannman dan lalwa avan lafen sa lannen, kot laz retret pou sorti 63 zan e pour vinn 65 an.  E si Lasanble Nasyonal i donn son laprouvasyon, i pou vinn efektiv apartir le premye zanvye lannen 2023.

30. En lot lamannman i pou dan lalwa Fon Pansyon kot laz pansyon pou sorti 60 an e pou vinn 63 zan.  Li osi i pou efektiv apartir le premye Zanvye 2023.

31. Sa i tre enportan si nou anvi adres kestyon soutenabilite.

32. Sa i bann desizyon ki nou bezwen pran konman en pei, touzour dan lentere Sesel.

33.Sanzman dan lalwa i selman en parti sa solisyon.  Me en popilasyon ki viv pli lontan i depann lo bann servis tel ki lasante, progranm Home Carer, lozman, transportasyon, fasilite rekreasyon, en si de swit.  Kestyon ki nou demann nou lekor, se ki mannyer nou pou soutenir tou sa bann servis e tou sa bann progranm.

34. Solisyon i ek nou.  Nou, lafors travayer Seselwa.  Se nou ki kontrol desten nou pei.  Desten Sesel i dan nou lanmen.  Nou en pti pei dan milye en losean.  Nou mwens ki 95,000 sitwayen.  Ozordi, nou pe viv an armoni antre ser ek frer.  Nou bezwen met nou ansanm.  Nou bezwen ogmant nou prodiktivite nasyonal, ranforsir nou disiplinn dan tou laspe nou lavi, e pran nou responsabilite o serye dan nou fanmiy.  Sa i lakle pou sa zanfan ki pe monte, pou nou ki pe travay, e pou nou bann aze ki bezwen viv zot retret dan dignite.

35. Msye Speaker, lo zepol sa zenerasyon ki pe monte, i annan en latas e en responsabilite enorm.  Se zot sa prosen lafors travayer ki bezwen pran swen avek Sesel e nasyon Seselwa.

36. Nou prop lavenir i depann lo sa zefor ki nou mete lo ki nou anvi ki zot vini.  Nou sa lafors travayer ozordi, nou bezwen bouz nou lenerzi e nou latansyon lo sa zenerasyon.  E double nou zefor pou pran swen avek sa zenerasyon pli aze, kin bers nou e pran swen avek Sesel.

37. Msye Speaker, kwa ki devret sanze?

38. Sistenm ledikasyon aparti Zanvye 2018 pou oryante pour ki lekol konman sa lenstitisyon, i ganny plis kontrol lo ledikasyon nou bann zanfan.  Headteacher e son lekip i pran kontrol konplet lo ladministrasyon lekol, enkli desizyon lo disiplinn.  Letan ki nou zwe minister, lekol, paran, ansenyan e etidyan in fini.  Mon prop zanfan i dan lekol segonder Beau Vallon.  I konnen ki son paran i ekspekte de li.  I konn byen kwa ki lekol i ekspekte de li.  I konn konsekans si lareg i kase.  Konman paran mon pa enterfer.  Konman Prezidan, mon pa enterfer.  Les lekol fer son travay.

39. Avek lotonomi ki lekol i gannyen, gouvernman pou osi ogmant bann resours e zouti neseser pou fer zot travay.  Letan kot nou ti “micro-manage” lekol in fini.  Administrater lekol i ganny son loryantasyon sorti kot Konsey Lekol.

40. Tou Lenstitisyon Pos Segonder pou osi zer zot prop bidze e annan kontrol direk lo zot ladministrasyon.

41. Paran, nou bezwen realize ki letan nou met en zanfan lo later, se nou ki zot premye edikater.  E ler nou zanfan i al lekol, annou kontinyen siport nou zanfan.  Annou partisip dan zot devlopman e annou apir bann ansenyan e ladministrasyon lekol.

42. Annou fer atansyon bann remark, komanter, e video clip ki nou met lo diferan platform lo rezo sosyal ozordi.  San ki nou realize, nou pe ede senm legren negativite ki anpwazonn lespri nou bann zanfan e zenes a en tre zenn az.  Nou tou nou annan en responsabilite kolektif pou promouvwar bann bon valer moral e spirityel dan nou zanfan e nou zenes.

43. Zanfan, zenes Seselwa, silvouple, servi loportinite ki zot annan pou aprann, aprann, e aprann.  Lavenir Sesel e lavenir nou pep i depan lo sa ki zot pe fer ozordi e sa ki zot pou ete demen.

44. En lot keksoz nou bezwen sanze se nou stil lavi.  Nou stil lavi ozordi pe afekte nou lasante, pe enpakte lo bidze lasante, e pe afekte nou prodiktivite nasyonal.  Solisyon i ek nou.  Annou pran kontrol lo nou stil lavi.  Nou lasante i nou responsabilite.  Annou fer letan pou fer legzersis.  Annou revwar sa ki nou konsonmen.  Konsonm lakol an moderasyon.  Sanz latitid i pran letan, e parfwa i difisil.  Selman ler nou ganny sa alert, e nou konpran lirzans pou annan sa sanzman, nou bezwen azir.

45. Ler nou leve demen bomaten, annou fer sa desizyon pou ed nou prop lekor e nou pei.  Annou adopte en bon stil lavi.  Enn ki pa pou met presyon lo nou prop lasante.  Enn ki pou ed nou prodiktivite nasyonal.  Mon ankouraz e felisit tou bann sitwayen kin fini pran sa desizyon pou adopte en bon stil lavi.

46. Ozordi nou lekonomi i enn avek en lafors travayer formel ki annan 45,684 dimoun dapre statistik pli resan.  Nivo “unemployment” pandan sa menm peryod ti 4.7%.  E dan sa 45,684 dimoun preski en tyer i travayer etranze.  1,328 dan sekter piblik, e 13,213 dan sekter prive.

47. Sa i demontre ki nou lekonomi i pa enn ki pou kapab fonksyonn fasilman san travayer etranze.

48. Me, Msye Speaker, sa ki mon konvenki, se ki i enportan ki Gouvernman i met plis zefor pou ed nou Seselwa bouz pli o dan travay kot zot ete ozordi.  Mekanizm pou atenn sa i varye dapre lakonpannyen e dapre sekter.  Me atraver Lanplwa e Imigrasyon, ki ozordi i en sel Minister pou fasilit sa legzersis, mon konvenki ki nou kapab fasilit plis “knowledge-transfer” sorti kot travayer etranze pou vinn kot travayer Seselwa.  En fason ki avek letan, nou bann Seselwa pou vinn pli sinnyor e ganny donnen plis responsabilite dan bann divers lantrepriz ki pe fonksyonnen Sesel.

49. Msye Speaker, lannen prosenn i pou fer en deseni, setadir diz an, depi ki Sesel ti anbark lo en reform fondamantal nou lekonomi.  Pandan tou sa lannen, nou krwasans ekonomik in preski 4% par an, an mwayenn e nou’n annan stabilite makro-ekonomik.  Nou rezerv deviz dan Labank Santral in ogmante.  Nou det in redwir.  Nou bidze in balanse.  Nou’n vin premye pei dan Losean Endyen pou atenn stati “High Income Country” avek Labank Mondyal.

50. Me, Msye Speaker, nou osi rekonnet ki devlopman pan ariv kot tou kous nou popilasyon e sekter ekonomik.  Serten sekter parey Lagrikiltir i ilistre sa ki mon pe dir.  Parmi bann distrik osi, devlopman lenfrastriktir in varye.

51. I annan en gran varyasyon dan kalite lavi dan diferan kous nou popilasyon.  Dan mon bann parkour, dan sak distrik ki monn vizite ziska prezan, monn vwar vre devlopman ki fer mwan fyer, me monn osi vwar lapovrete reel kin sagrinn mwan.

52. Krwasans dezormen i bezwen vin pli enklisif.  Devlopman osi i bezwen vin pli enklisif.  Napa kous nou popilasyon ki merit ganny kit deryer.  E dignite sak nou sitwayen i bezwen ganny prezerve a tou pri.

53. Msye Speaker, lannen prosenn pou fer egzakteman senk an depi ki Lasanble Nasyonal ti aprouv lalwa ki donn lankadreman pou saler dan sekter piblik.  Moman in arive pou en legzersis ganny fer lo bann merit e defayans, e vwar ki mannyer nou kapab amelyor sa striktir.

54. Bann pti e mwayen biznes pe fonksyonn dan en lanvironnman tre konpetitiv.  I enportan ki nouvo polisi i reflekte sa dinamik e nou bezwen met lankadreman pou soutenir sa bann biznes.  Se pou sa rezon ki monn kree en sel minister ki pou responsab pou pti e mwayen biznes, bann lantrepriz, linovasyon biznes osi byen ki lendistri.

55. Msye Speaker, lentere lo loan labank in en size kin pre-okip nou tou.  Desizyon Labank Santral pou revwar lafason ki i enplimant polisi moneter pou annan en lenpakt pli pozitiv e direk lo to lentere ki pa ti egziste oparavan.  Son laplikasyon in antre anfors aparti le 19 Zilyet sa lannen.

56. Tou le trwa mwan, Labank Santral i fikse en target lo lakantite likidite ki sipoze annan dan lekonomi e sa i an retour determinn si to lentere lo marse finansyer pou desann ouswa monte.  Sa target, ki aplikab pou sa trwazyenm kar lannen 2017 i ekspekte ganny transmet dan en bes dan to lentere lo loan.  Pou lendividi, sa i vedir ki repeyman lo zot loan pou redwir. Pou biznes, i pou vedir akse avek finans pli abordab, ki a fasilit lenvestisman lo zot par.

57. Sa polisi moneter pli "relax"  i anmenn avek li en risk dan logmantasyon konsomasyon lo nivo endividi.  En fason pou redwir sa risk dan konsomasyon i nou lapros lo nivo endividyel e biznes, ki enn ki devret pridan - vize ver lenvestisman.  Apre tou, tou bann endividi ansanm i form en nasyon.  Tou bann biznes ansanm i form en lekonomi.  Savedir, nou tou nou annan en responsabilite, e nou responsabilite i kolektif.

58. Sa ki enportan pou bann labank, se pour oryant bann loan ver bann sekter prodiktif.  Lenvestisman i annan en rol enportan dan krwasans enklisif, ki a osi kontribye ver devlopman lezot sekter ki bezwen sa loksizenn.

59. Mon ankouraz endividi, kot sa i posib, pou envestir dan bann nouvo lenstriman ki pou pare an Out.  Sa i akoz dan en pti lekonomi parey Sesel ki depan bokou lo lenportasyon, en gran logmantasyon dan konsomasyon i ganny transmet dan plis lenportasyon, ki vedir plis presyon lo demann deviz etranzer.  Plis demann pou deviz etranzer i liye avek en logmantasyon dan nivo pri komodite e servis lo marse, e an rezilta pri lavi i monte.

60. Pou fer sir ki logmantasyon dan pri pa lo en nivo alarman, Labank Santral pou bezwen aziste son polisi moneter an liny avek son lobzektif prensipal pou fer sir ki sanzman dan pri i reste lo en nivo akseptab.

61. Bi sa sanzman dan polisi moneter se pou nou ogmant lenvestisman dan lekonomi  e an menmtan mentenir en sityasyon makro-ekonomik ki stab.  Mon lans en lapel avek sekter prive pou fer ki bann benefis ki asosye avek sa sanzman dan polisi moneter i ariv kot zot konsomater e ede redwir nou pri lavi.

62. Gouvernman pou kontinyen konsolid son partenarya avek tou sekter e operater ekonomik.  Pou sekter prive planifye zot biznes e zot plan stratezik, zot bezwen sertitid dan direksyon ekonomik pei.  Parey nou’n anonse gouvernman pou konmans travay lo en Vizyon 2032 e nou Stratezi Devlopman Nasyonal 2018-2022.  Sa pou ganny fer avek konsiltasyon tou bann partener.  Enn fwa ki sa Vizyon e sa Plan Stratezik i ganny adopte an Zen 2018, nou pou annan en semen pli kler e en vizyon kot Sesel i oule ale a lon-term, e ki mannyer nou pou realiz sa vizyon ansanm.

63. Msye Speaker, an Me sa lannen, mon ti mansyonnen ki mon pou donn plis detay lo KIS, savedir “Keep It Simple”.  Par senplifikasyon bann prosedir, i pou fer lavi pli fasil pou tou dimoun ki fer biznes e ki depan lo servis gouvernman.  Par egzanp, i pou permet nou ogmant koleksyon taks san ki nou bezwen ogmant nivo taks.  Nou bi se pou senplifye prosedir koleksyon, e fer sistenm pli zis dan tou sekter.

64. Nou’n ganny retar pou fini elabor en sistenm konpreansif;  pou permet en konversasyon avek sekter prive lo lenpakt sa bann sanzman; e pou fer sanzman dan striktir legal ki neseser pou son lenplimantasyon aparti 2018.

65. Detay final lo sa konsept KIS pou ganny prezante par Minis Finans ler i prezant Bidze 2018 ver lafen Oktob.

66. Msye Speaker, mon oule anonse ki pou napa okenn logmantasyon dan taks, ni dan bann “charges and fees” pou lannen prosenn.  Sa desizyon i enportan akoz i ed sekter prive pou annan plis sertitid e konfidans dan lekonomi Sesel.  E pour ki zot kapab planifye pli byen zot loperasyon, ki an retour ava kontribye dan lekonomi.

67. Tou sekter i annan son lenportans dan lekonomi Sesel.  Me ozordi, mon oule koz lo sa de sekter ki liye direkteman a nou sekirite alimanter.  Sa i lagrikiltir e lapes.  Responsabilite pou asire ki sekter lagrikiltir e lapes i annan lenfrastriktir neseser pou anmenn sa sekter dan en lot nivo i responsabilite gouvernman.  Se pour sela ki gouvernman in deside ki aparti Zanvye 2018 pou annan en fon spesyal lo devlopman lenfrastriktir dan sa de sekter avek en sonm SR 50m.  En tim enplimantasyon proze pou ganny anploye e pou dedye zis a lenplimantasyon bann proze finanse par sa fon spesyal.

68. Gouvernman in realize ki i neseser ki nivo sipor ki bann operater dan sa de sekter i gannyen avek bann lazans i bezwen ogmante.  I osi enportan, ki bann lazans e lotorite dan sa de sekter i ganny bann resours e mendev neseser – pou apir devlopman dan sa de sekter.

69. Msye Speaker, kot i annan la povrete reel, gouvernman i donn son langazman pou adres sa sityasyon dan en fason konpreansif.  Nou pou travay etrwatman avek bann “leaders” dan kominote.  Nou travay atraver Task Force lo Corgate Estate i baze lo en partenarya solid e i ilistre sa nivo langazman.  In montre nou ki nou bezwen aziste nou bann polisi, amelyor nou progranm e servis, e osi byen sanz nou lapros dan lasistans.  En nouvo lapros pli ko-ordinen i neseser.  Enn ki santre lo bann sitwayen avek bi elev kalite lavi nou bann fanmiy.  Sa ki kler, Msye Speaker, se ki lazans pou proteksyon sosyal pou bezwen ogmant son kapasite pou ki lasistans i pa zis enn ki finansyel, me i enn ki annan swivi e lakonpayman sipor pou sa fanmiy.  Minister Lafanmiy i annan en rol enportan pou li zwe an mezir ki nou sanz nou lapros e nou polisi.  Nou pa kapab kit personn deryer.  Dignite sak nou sitwayen i bezwen ganny prezerve a tou pri.

70. Endepandaman avek sa travay ki gouvernman pe fer pou asire ki lasistans sosyal i enn pli ko-ordinen, nou santi ki i annan en nesesite pou revwar nivo lasistans finansyel ki nou dimoun ki merite i resevwar.  Sa pou pran lefe apartir le 1er septanm sa lannen.

71. Msye Speaker, nou pa pou kapab koz lo sitiyasyon sosyal e prezervasyon dignite tou nou sitwayen, san ki mon adres sitiyasyon lakaz.  Nou sitiyasyon lakaz in ariv en leta kritik.  An plis ki sa bann mezir ki monn deza anonse an fevriye sa lannen, e ki pe ganny enplimante, mon oule enform nou lasanble ki lo Perseverance nou’n deside met later a dispozisyon sekter prive pou vin konstrir ankor o mwen 250 younit.  Sa mezir i vedir ki Gouvernman i a dan en pozisyon pou konsantre lo planifikasyon e konstriksyon ankor 250 younit dan distrik e dan rezyon.

72. Swivan mon diskisyon avek gouvernman UAE, i annan en langazman pou siport konstriksyon 400 younit distribye lo Mahe, Praslin ek La Digue.

73. Tou sa zefor pe ganny fer avek bi ogmant lakantite lakaz ki a dispozisyon pou nou bann sitwayen ki en bon pe lannen pe fer sakrifis e lontan pe espere.

74. Sa problenm lakaz i la baz bokou nou bann problenm sosyal.  Mwan, mon konpran sitiyasyon nou pep, e mon anvi asir zot ki bokou zefor pe ganny mete pou adres sa sitiyasyon.

75. Mon rekonnet ki dan alokasyon later, gouvernman i bezwen met keksoz drwat.  Lasanble in fer deba lo later lagrikiltir, e monn demann nouvo minis pou enn fwa pour tou, met en lord dan later lagrikiltir osi.  An sa ki konsern later ki tonm anba Lotorite Endistriyel, se zot sa Lotorite ki dezormen annan manda pou fer alokasyon later dan Zone Endistriyel.  Nou pou prezant lamannman dan lalwa pour reflekte sa nouvo polisi.  Lalwa osi pou fer provizyon pou enkli en mekanizm d’apel.  Avan ki okenn later gouvernman kot en lakonpanyen oubyen en lendividi i annan en “lease”, e kot zot anvi vann oubyen transfer sa lease, zot bezwen pas atraver en Komisyon ki pou annan manda pou fer rekonmandasyon avan ki gouvernman i donn son laprouvasyon final.  Sa i an linny avek rezolisyon ki Lasanble Nasyonal ti adopte le 28 Zen sa lannen.  Mon pou apwent manm sa komisyon le premye Out sa lannen.

76. Msye Speaker, drog i en problenm sosyete.  I afekte lasante nou pep. I kree problenm domestik dan lafanmiy.  I anmenn douler, soufrans dan lafanmiy. I afekte sekirite nasyonal nou pei.  E i liye avek krim organize dan la rezyon.

77. Nou en pti popilasyon, e nou, sa lafors travayer ozordi, pilye nou sosyete, nou bezwen reziste kont sa fleo ki annan potansyel detrir lafors travayer Seselwa.

78. Solisyon i avek nou tou.  Alor nou bezwen adopte en lapros pli ko-ordinen dan nou lalit kont drog.  Nouvo tim kot NDEA pe fer zot travay.  Zot merit tou nou sipor.  Nou pa devret enterfer dan zot travay.  Gouvernman in finaliz nouvo proze de lwa ki pou kree en lazans spesyal ki pou anmenn tou bann partener e reprezantan minister e lazans kle ansanm.   Son manda se pou met zot ansanm pou adres size prevansyan e reabilitisyon bann viktim, e ledikasyon e lenformasyon ki nou pep i bezwen annan lo drog.

79. Msye Speaker nou lavi politik tre resan i montre nou ki en Manm Lasanble i ale, e Manm Lasanble i vini, Lider Lopozisyon i ale, Lider Lopozisyon i vini, Lider Zafer Gouvernman i ale, Lider Zafer Gouvernman i vini.  Speaker i ale, Speaker i vini.  Prezidan i ale, Prezidan i vini.  Sa ki enportan, se ki nou tou nou desarz nou responsabilite dapre serman ki nou ti pran e nou respekte Konstitisyon La Repiblik Sesel.  Nou fer nou travay dan en fason onnet e senser.  Nou met lentere Sesel e nasyon Seselwa avan tou lezot konsiderasyon.  Nou travay dir, e tre dir, pour Sesel.  Nou reste serviter lepep Seselwa.

80. Ser konpatriyot, nou pe ekrir en nouvo sapit.  Enn ki tre prometan pour nou pei.  Dan en Sesel kot nou travay ansanm pour sirmont tou nou bann defi.  Dan en Sesel kot nou annan respe pou diferan lopinyon.  Dan en Sesel ki ini nou tou, malgre nou diferans.  Dan en Sesel kot nou tou nou santi nou viv lib e fyer.  Dan en Sesel ki enspir sa ki bon dan sakenn de nou.

Dan sa Sesel ki pou reste touzour pli gran ki nou tou.

Mersi, Msye Speaker.

» View all