Speeches

'En Prezidan Pour Tou Seselwa' -Diskour Prezidan Faure delivre lo SBC le 26 Me 2017

26 May 2017 | Politics

EN PREZIDAN POUR TOU SESELWA

Konpatriot,
Ser Frer ek Ser Seselwa,
Bonswar.

Le 16 Oktob 2016, mon ti pret serman pou defann Konstitisyon La Repiblik Sesel e mon ti pran langazman pou travay pou Sesel e pou tou Seselwa.

Depi le 16 Oktob, mon pe travay avek tou kous nou popilasyon. Monn etablir en dyalog direk ek Lopozisyon. Atraver Leaders Forum, mon zwenn Speaker, Leader Lopozisyon, e Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal.

Monn kree en striktir konsiltasyon regilyer avek Sosyete Sivil, ban reprezantan Relizye, e Lasanm Komers. Tou le Mardi apremidi, mon gard rendevou avek nou sitwayen lo en baz lapwentman, e dan Vandredi kan i posib, mon visit en distrik. Tou le 3 mwan, mon zwenn media dan en Konferans de Press ki ouver e an direk.

Dan gouvernman, mon pe enplemant bann polisi e program ki pli enklisiv, ki anmenn tou dimoun ansanm. Sa lapros i en defi dan limenm, me mon reste konvenki ki lapros travay ansanm pou Sesel i meyer lapros pou benefis nou pep e nou pei.

Dan lafason ki nou fer nou travay e dan lafason ki nou donn servis, mon pe ensiste ki nou retir politik e politik partisan. Ki nou tret tou nou sitwayen avek dignite, respe, e konpasyon.

Sanmdi le 3 Zen, Parti Lepep pou fer son Kongre pou elekte en Prezidan e en nouvo Komite Santral. Mon remersye mon Parti pou nomin mwan pou pos Prezidan Parti. Mon remersye zot senserman pou zot sipor e lwayote.

Letan inn sanze, e nou pe viv dan en diferan moman. Noun antre dan enlot letap. Nou bezwen fer evolye nou demokrasi e donn en lasirans sa zenerasyon ki pe monte en lot senbol la Prezidans dan sa nouvo lepok ki nou pe viv.

Koman Prezidan La Repiblik, monn deside ki moman inn arive pou fer en depar avek tradisyon e pratik kinn ganny swiv pandan sa dernyen 24 an. Monn deside pou mwan pa debout dan prosen eleksyon pou pos Prezidan Parti.

Sa i vedir ki koman Prezidan Pei mon pa pou a latet en parti politik. Monn pran sa desizyon dan lentere Sesel. Mon antyerman responsab pou desizyon ki monn pran. Mon pou reste touzour lwayal avek bann prensip ki mon krwar ladan.

Kan mon ti pran mon serman koman Prezidan Larepiblik, mon ti promet mon lwayote anver La Repiblik Sesel, e ki mon pou respekte Konstitisyon e bann Lalwa Sesel; pour dedye mon abilite o servis e byenet lepep Seselwa.

Koman Sef Deta, Sef Gouvernman e Komandan an Sef Lafors Defans, mon pou kontinyen mon travay pou Sesel e pou tou Seselwa san eksepsyon. Tanto mon renouvle mon langazman pou travay koman serviter lepep Seselwa. Sesel i pli gran ki nou tou. Wi, i pou reste touzour pli gran ki nou tou.

Mersi

E bonswar.

» View all