Speeches

Leta La Nasyon - 14 Fevriye 2017, par Prezidan Danny Faure

14 February 2017 | State House

Msye Speaker,
Lider lopozisyon,
Lider Zafer Gouvernman,
Ser Manm Onorab Lasanble Nasyonal

Mon ti donn Lasanble Nasyonal mon parol le 18 Oktob ki nou pou travay ansanm.  Pour benefis pep Seselwa e Sesel, wi, nou pe travay ansanm.  Ozordi, en lot latmosfer pe rennye dan pei.  Ansanm, nou pe reisir anmenn en nouvo lespri travay.  Enn kot I annan dyalog, kot I annan konversasyon, enn kot i annan konsiltasyon.  E pli enportan, enn ki baze lo respe mityel.  Kot I annan respe mityel e kot I annan konfyans, pei pou bouz an avan.

Kot Sesel I reisir, Nasyon Seselwa I reisir.

Sesel I pli gran ki nou tou, e lentere pep Seselwa I pas touzour premye.

Ozordi mon remersye zot, Onorab Lasanble Nasyonal, pou sa travay ki nou'n konmans fer ansanm dan lentere pep Seselwa.

Mon remersye Pep Seselwa pou konpran travay ki nou pe fer ansanm pou Sesel e byennet nou Nasyon.

Vis Prezidan,
Prezidan Lakour Dapel,
Sef Ziz,
Minis Dezinyen,
Minis,
Envite Distenge,
Konpatriyot,
Frer Ek Ser Pep Seselwa

Avan nou kapab konpran ki leta nou nasyon, I enportan pou nou konpran leta nou fanmiy, nou kominote, nou sosyete, e nou demokrasi.

Annou konmans avek nou fanmiy.  Ozordi, nou fanmiy pe rankontre plizyer problenm sosyal ki direkteman liye avek problenm lakaz e osi bann malez sosyal.

Lafanmiy I form sa fondasyon nou sosyete e fodre nou retourn ver lafanmiy pou adres sa defi ki nou annan.  Nou bezwen retourn lo bann valer moral e spirityel byen boner pour ki nou bann zanfan I annan en fondasyon bokou pli solid.

Bann paran pli zenn I bezwen sipor nou tou pou enkilke sa bann bon valer dan nou zanfan.

Nou merit vwar travay bann lorganizasyon relizye konman enportan, e enn ki konplemant rol e gidans paran.  Bann lenstitisyon edikasyonnel osi I bezwen ouver pou kree lespas pour laprantisaz spirityalite e moralite.  Sa I nesesit en kolaborasyon baze lo konfyans.

Nou fondasyon ozordi pe ganny ronze par drog.  Drog in vin en problenm sosyete.  E konman reprezantan lepep, zot vwar dega ki sa I anmennen dan nou kominote.  Nou sitwayen osi I vwar sa problenm, I konsernen par sa problenm, e zot pe rod solisyon.

Solisyon se en sanzman radikal dan lapros.  Enn ki rekonnet ki nou bezwen anmenn de lalit – enn pou redwir lakantite drog ki antre dan pei; e enn pou redwir demann pou konsomasyon drog dan pei.

An linny avek sa, nou pou adopte en nouvo stratezi ki reflekte:
a. Akseptasyon ki adiksyon I en problenm lasante piblik
b. plis kolaborasyon
c. plis kordinasyon
d. ogmantasyon dan kapasite reabilitasyon e tretman
e. en pli gran rol pou progranm prevansyon
f. en logmantasyon dan resours an ver prevansyon e anver reabilitasyon; e finalman
g. Ranforsi nou partenarya dan la rezyon pour en meyer kordinasyon dan lalit kont drog e pli spesifikman kontrol bann frontyer.

Nouvo sekreter deta, Dr. Patrick Herminie, pou donn plis detay lo sa demen, le 15 Fevriye.

An sa ki konsern NDEA, sa lazans pou ganny reformen e transformen apartir le premye Mars, pou reflekte sa nouvo stratezi.

Msye Speaker, se bann kondisyon sosyal e materyel ki pa ganny adrese a tan e dan en fason sistematik, ki anmenn en poursantaz kous nou popilasyon pou viv dan en leta ki nou apel lapovrete.  Sa se en fe.  I en realite.  Nou annan progranm e zouti ozordi a nou dispozisyon pou nou ranvers sa bann kondisyon sosyal e materyel.  Progranm ki reflekte en sistenm proteksyon sosyal baze lo 4 pilye – lasante primer iniversel, ledikasyon iniversel, en lazans pour proteksyon sosyal, e sistenm sekirite sosyal iniversel.

Depi ler ki sa zanfan in ne lopital nou annan lenformasyon lo sa zanfan e son paran.  Letan sa zanfan I al lekol, nou annan lenformasyon lo sa zanfan e paran atraver lekol.  Nou annan en sistenm lasante primer ki pros avek popilasyon.  A traver sistenm Home Care nou annan akse avek bann dimoun ki aze.  Atraver Lazans Proteksyon Sosyal nou annan lenformasyon lo kategori sitwayen ki pe ganny lasistans.

I vedir nou annan en sistenm ki kouver tou kategori dimoun.  Sa ki nou bezwen fer se kordonn nou bann aksyon pou fer sir ki nou annan polisi e stratezi an plas ki koeran, e se pour sela ki nou annan en Sekreter Deta, Mr. Dick Esparon, ki annan sa rol spesifik pou fer sa kordinasyon, e met an plas en plan e en progranm ki target bann fanmiy avek bi elimin lapovrete e fer sir ki okenn nou sitwayen pa ganny kit deryer.  Gouvernman pou met a dispozisyon resours neseser pou akonpliy sa misyon.

Msye Speaker, logmantasyon dan konsonmasyon lalkol I en lot problenm reel ozordi ki li osi pe afekte nou bann fanmiy.  Kalite lalkol ki pe ganny konsonmen pe afekte lasante nou sitwayen.  Nou zanfan pe ganny akse avek lalkol tro fasilman.

Mon kwar ki Lasanble Nasyonal I merit fer en deba fran lo sa size, e fer serten rekomandasyon konkret.  Moman in arive pou nou depolitiz sa problenm.

Sa zenerasyon ki pe monte I bezwen grandir dan en lanvironnman kot lalkol pa ann abondans, e kot drog pa en tantasyon.  Sa bann problenm pa pou ganny rezourd di zour o lannmen, me si vreman nou anvi en Sesel kot nou lafors travayer I enn ki an bonn sante e prodiktif, nou bezwen ansanm, dan en fason kolektif, anmenn sa konba kont sa de fleo sosyal ki pe ronz striktir de baz nou sosyete ozordi.

I en konba ki zist.  I en konba ki difisil.  I en konba ki vo lapenn.  Me, pli enportan ankor, i en konba ki neseser pou nou fer ansanm, pour Sesel.

Msye Speaker, ozordi, malgre tou, en gran nonm fanmiy in sirmont bann defi sosyal e zot in gard zot zanfan entakt.  Zot merit vinn en lenspirasyon pou nou bann zenn paran, e zenn fanmiy ki pe monte ozordi.

Msye Speaker, mon ti a kontan enform Lasanble Nasyonal ki apre ki monn ekout zot e diskisyon ki monn annan avek sosyete sivil e SIFCO, monn deside ki apartir le 15 mars pou annan en nouvo minister apele Minister pou Zafer Lafanmiy.

Msye Speaker, en lot difikilte pou nou bann fanmiy ozordi, se problenm lakaz.  Sa I en vre problenm.  Malgre ki nou'n fer bokou, I reste en problenm mazer.  La plipar let ki mon resevwar sorti kot nou bann sitwayen, I lo zot soufrans e sakrifis pou ganny en landrwa ki zot kapab apel se zot.  Mon menm resevwar let sorti kot zanfan ki dekri sitiyasyon deplorab ki zot fanmir I reste e viv ladan.

Lapros ki nou bezwen pran I bezwen enn ki reflekte grander sa latas ki nou annan.  I annan serten prensip ki nou bezwen swiv.

Premyerman, sak fanmiy I merit ganny asiste dapre son vre bezwen, e sak fanmiy I merit kontribye dapre son mwayen.  Sa I bezwen reste en lareg ki nou pa devret zanmen kase.  Resours I limite, e pour sa rezon, Gouvernman I bezwen fer sir ki dimoun I kontribye dan en fason apropriye pour ki plis fanmiy I kapab ganny asiste.

Dezyenmman, lapros pou enn ki servi diferan polisi ou mekanizm pou adres diferan kous nou sosyete.
a. I annan fanmiy ki pa pou kapab peye pou mentenir son landrwa lo li menm.
b. I annan fanmiy ki kapab peye pou mentenir en landrwa, me pa pou kapab aste ou konstrir en landrwa lo li menm.
c. I annan fanmiy ki kapab peye pou konstriksyon, e mentenir en landrwa lo li menm, me pa pou kapab aste en morso later lo li menm.
d. I annan fanmiy ki kapab aste en morso later, konstrir en lakaz, e mentenir sa landrwa.
e. I annan koup ki napa zanfan ozordi, me zot osi zot bezwen zot landrwa.

Pour sak sa bann group dimoun, Gouvernman pe devlop mekanizm pou ed zot.  Se atraver en lapros ki adres sak sa bann kous ki nou kapab kree en vre diferans pour rezourd problenm lakaz.

Trwazyenmman, finansman pou sa sekter pou sorti dan diferan sours.
a. Parey tou le lannen, nou annan finansman ki pou sorti direkteman dan bidze Gouvernman – ki pou konsantre lo konstriksyon lakaz.
b. Parey in deza ganny anonse nou annan en lagreman avek Fon Pansyon kot nou pou pret SR 150 milyon ki pou al ver sekter lakaz.
c. Nou pou travay plis avek bann labank pou fer finansman lakaz en pe pli aksesib pou bann fanmiy.  Nou'n ariv lo en lagreman avek bann labank ki omwen SR 200 milyon pou ganny mete dan en fon spesyal sa lannen.
d. Nou oule ki bann lantrepriz piblik I osi zwe en rol pou akseler nou progranm konstriksyon lakaz.  Se pour sela ki aparti le 1er Zanvye 2018, kontribisyon CSR sa bann lantrepriz pou al anver sa sekter.  Sa pou reste an plas pour sa prosen 5 an.
e. Nou pou osi travay lo en Partenarya Sekter Piblik Prive pou ogmant stok lakaz dan pei.

Katriyenmman, mekanizm pou kler, e kriter pou kalifye pou sak mekanizm pou osi kler.  Sa I a permet dimoun pou planifye zot lekor dan en fason apropriye.  Le 10 mars, Minis pour Labitat, Msye. Charles Bastienne, pou donn plis detay.

Msye Speaker, avek resours finansyel ki nou'n mobilize nou pou adres sa trwa housing estate swivan, prenan kont leta ki zot ladan I fer zot vinn priyorite pou Gouvernman.  Sa i:
i. Foret Noire - Port Glaud;
ii. Lower Les Mamelles; e
iii. Corgate Estate – Mont Fleuri.

Nou pou osi konstrir 24 unit, dan 24 distrik dan sa prosen 24 mwan.  Pou Roche Caiman, kot later I limite, nou pou konstrir 10 nouvo unit e progranm lo Perseverance pou kontinyen.

Lo nouvo zil Aurore nou pou konstrir lakaz.  Nou pou mont pli o ki lo Perseverance, en fason ki nou kapab optimiz later e ogmant lakantite fanmiy ki benefisye.  An tou nou anvizaze annan plis ki 1,500 lakaz lo sa zil, me dabor nou bezwen enstal lenfrastriktir pou kapab siport sa bann lakaz – an term delo, elektrisite, desarz, e lezot.

Nou pli gran kontrent ozordi se resours finansyel, e se pour sa rezon ki nou bezwen sa bann mezir ki mon fek anonse.

Finalman, I annan en pratik ki aparti ozordi pe arete – e sa se pou demann nou bann sitwayen ki pe rod en bout later pou zot al idantifye sa later zot menm.

Msye Speaker, aplikan pou bezwen prezant zot bann lenformasyon, e dapre kriter, I pou posib idantifye ki mekanizm ki pli apropriye pou zot.  E si sa fanmiy I enterese dan sa mekanizm, I pou ganny anrezistre.

Lefe ki nou pe adres sa sekter atraver diferan mekanizm pou sak kous lasosyete, I pou posib pou adres li dan en fason pli vit e pli soutenab ki avan.

Se sa lespwar ki nou pe donn tou nou bann sitwayen ki pandan plizyer lannen pe pey zot kontribisyon, kin fer en laplikasyon, e ki pe esper zot rev vinn vre.  Mon konnen ki zot inn annan bokou pasyans tou sa letan.  Mon konpran zot.

Msye Speaker, sistenm ledikasyon ki nou annan ozordi I bezwen reflekte sa nouvo lekonomi.  I bezwen reflekte bann nouvo konpetans e skills ki sekter prive e sekter piblik I bezwen.  I osi bezwen reflekte nouvo skills ki permet nou bann sitwayen fer fas avek nouvo legzisans lavi de no zour.  Sa I en demann ki lasanm komers e lendistri e sekter tourizm in met devan mwan.

Minister Ledikasyon pe pran bann mezir neseser pou re-oryant nou sistenm ledikasyon e sa pou nesesit en konsiltasyon pli larz avek paran e anseynan. Nou ekspekte ki bann mezir konkret I a ganny adopte an Out sa lannen.

Msye Speaker, Minister Ledikasyon I annan bann defi reel.  Apre plis ki 25 an, laplipar son bann lenfrastriktir in vye.  Lefe ki pei in devlop telman vit, nouvo loportinite in ganny kree dan lezot sekter ekonomik e bokou ansenyan in osi bouze.  Problenm sosyal sorti kot lakour e sosyete in debord dan lekol.  E dan laklas ansenyan pe fer fas avek problenm disiplinn.  Par konsekans nou'n vwar en bes dan nivo rezilta nasyonal.  Se sa defi reel minister ledikasyon ozordi.

Nou rekonnet ki noun fer en fot kot formasyon nou bann ansenyan I konsernen avek fermtir NIE en pe lannen pase.  Sa in kontribye pou annan mankman ansenyan Seselwa dan lekol primer ozordi.  Formasyon pour anseynan I reste en defi e en priyorite.

Mon annan en mesaz spesyal pou bann etidyan.  Sezi sa loportinite pou aprann.  Aprann, aprann, e aprann.  Zefors ki ou mete dan ou letid ozordi pou annan en gran lenpakt lo ou demen e ou kontribisyon anver nou sosyete.

Msye Speaker, an 2012, Gouvernman ti entrodwir laptop scheme pou bann etidyan post segonder.  An 2015, nou ti entrodwir sa scheme pou bann etidyan depi S4.  Apartir dezyenm trimes, nou pou fer sa scheme aplikab pou etidyan depi S1.

En etidyan ki benefisye atraver sa skim dan segonder, pou kapab benefisye avek en lot laptop ankor dan 5 an.

Pou ed bann ansenyan e etidyan osi ganny aske avek lenformatik, nou pou entrodwir WiFi dan bann lekol konmansman trwazyenm term.

Malgre en bes dan rezilta dan sa bann dernyen lannen, mon konnen ki nou bann ansenyan I donn bokou.  Zot lanvironnman I pa enn fasil, e mon anvi remersye zot pou sa gro zefors zot pe mete dan zot vokasyon konman anseynan.

I annan en laspe kot mon kwar ki sakenn de nou I kapab ede.  Sa se disiplinn.  Mon lans en lapel ozordi pou tou bann partner; lekol, paran, kominote, pou zwenn ansanm pou nou re-anmenn disiplinn dan lekol.

Msye Speaker, ozordi nou annan kriter ki etablir ki mannyer etidyan I kalifye pou en labours pou letid liniversiter.  Avek nouvo polisi lo latransparans, Gouvernman pou propoz en proze de lwa ki pou donn sa polisi son lankadreman legal.

Apartir sa lannen, nou pou osi met an plas en sistenm ki asire ki sa 5 meyer etidyan dan sak bann lenstitisyon pos segonder I ganny ofer en loportinite pou fer zot letid avanse.  Sa pou konmans aplik pou bann etidyan kin fini zot pos segonder an Desanm 2016.

Sa I kapab atraver en lenstitisyon edikasyonnel a letranze, ou en plasman dan en lakonpanyen – lokal ou a letranze – kot sa etidyan a ganny sa "exposure" parey nou dir, e leksperyans enportan, pou ed li ler I zwenn lemonn travay.

En lekonomi I bezwen travayer dan tou sekter, e I bezwen bon travayer dan tou sa bann sekter.  Sa linisyativ, ki pou ganny finanse par gouvernman, I en zefors pou demontre ki nou valoriz tou metye ki swa akademik, teknik, vokasyonnel ou lezot ankor.  En fason ki sa etidyan Lekol Lagrikiltir ou Lekol Lar I osi ganny ekspoze a bann fason pou vinn pli prodiktif e konpetitiv.  Tou travay I enportan.  Tou travay i annan valer.

Msye Speaker, lavenir Sesel I osi depan lo kalite sipor ki nou bann pti e mwayen lantrepriz I gannyen.  Noun deza fer bokou dan sa domenn e nou anvi fer plis ankor.  Se pour sela ki Minister Finans pour reorganiz SBFA pour ki I kontinyen zwe son rol selon son manda.

Tou bann nouvo pti biznes ki atenn kriter pou benefisye avek en konmansman SR 25,000 e nou'n ganny lagreman pou bann labank komersyal, finans balans zot aktivite.  Minis Finans, Dr. Peter Larose, pou donn detay lo sa le 17 Fevriye.

Msye Speaker, swivan konsiltasyon ki nou'n fer lo lalwa lanplwa, Gouvernman pou propoz en nouvo lalwa konpreansif ki a permet en lanvironnman travay ki pou dan lentere travayer osi byen ki anplwayer.  Dan sa nouvo klima ekonomik bann polisi ek pratik I bezwen enn ki ranforsi nou rol koman fasilitater e regilater.

Msye Speaker, ozordi, nou sitwayen pe viv pli lontan.  74 an an mwayenn.  Dan ankor 3 ou 4 an nou pou annan plis ki 10% nou popilasyon ki pou par lao 63 an.  I pou premye fwa ki nou poursantaz dimoun aze I sot 10% nou popilasyon.  Sa I en sanzman demografik ki merit en refleksyon nasyonal e en preparasyon an term polisi e stratezi lo soutenabilite.

Msye Speaker, en nouvo polisi se ki anplwayer pa pou bezwen demann permisyon si I anvi gard en travayer kin ganny 63 an.  Zot pou kapab gard sa travayer ziska laz 65 an.

Laz retret I reste 63 an e si ou pe kontinyen dan lanplwa, ou pou ganny ou saler osi byen ki ou sekirite sosyal.

Sa desizyon pou nesesit en sanzman dan lalwa pou reflekte sa nouvo polisi.

Msye Speaker, Minister pour Labita pou idantifye e met a dispozisyon, kat morso later dan diferan rezyon enkli enn lo Praslin kot sekter prive pou ganny envite pou fer lakaz pou bann dimoun aze.  Nou pe ankouraz sekter prive pou zwe en rol dan sa sekter.

Msye Speaker, pou bann sitwayen aze ki anvi pran en loan avek labank komersyal pou reparasyon zot lakaz – e ki ozordi zot war zot dan difikilte – Gouvernman atraver Minister Finans, pou garanti sa loan, parey I le ka avek HFC, a en sonm maksimonm SR 75,000.  Sa pou vinn an fors apartir le 15 Avril.

Annou donn nou bann sitwayen aze lafeksyon e swen partou kot zot ete. Annou tret zot avek dignite, konpasyon, ek lanmour.    Annou mazinen ki si pa ti zot nou pa ti pou la ozordi.

Msye Speaker, pou en popilasyon mwens ki 95,000, mon war li alarman ki an 2015 ti annan plis ki 340,000 konsiltasyon.  Si nou kontinyen avek sa patern e sa larout, pei pa pou kapab soutenir nou sistenm lasante.  Moman in arive pou nou fer en sanzman fondamantal dan nou stil lavi.  Nou bezwen vinn pli konsyan kwa ki nou konsonmen.  Nou bezwen plis lenformasyon e plis ledikasyon.  Nou bezwen ankouraz plis legzersis fizik.  E nou bezwen fer plis prevansyon.

Se pour sela ki gouvernman pe fer li mandatwar ki apartir sa lannen tou etidyan ki antre dan S1 pou pas atraver en National Screening Program.  E avan I fini son dernyen lanen ledikasyon obligatwar, ki S5, I ava fer en lot screening.  Tou sala I a ed minister avek son progranm prevansyon.

Minister pou kontinyen oryant servis o nivo distrik an ver prevansyon, e kontinyen amelyor kondisyon dan lekel sa bann servis pe ganny donnen.

Msye Speaker, antretan ki Minister Lasante I travay ver en sistenm lenformatik konpreansif pour lasante, sa Minister pou entrodwir en mekanizm avan lafen 2017 ki permet en pasyan ki annan en maladi kronik kapab ganny son medikaman dan nenport klinik ou sant rezyonal.  Par egzanp, en pasyan dyabet ki travay Victoria, olye al dan son sant rezyonal Anse Boileau I kapab ganny son pilil dyabet Lopital Victoria oubyen Sant Lasante English River si sa I pli konvenab pour li.  Nou bi se fer keksoz pli fasil e pli konvenyan pou nou bann sitwayen.

Msye Speaker, ozordi nou annan en progranm kot nou anvoy nou bann Seselwa trete a letranze.  An linny avek nou polisi lo transparans, nou pou propoz en proze de lwa ki pou donn sa polisi son lankadreman legal.

Msye Speaker, mon oule remersye nou bann dokter, ners, e tou lezot travayer lasante pou zot travay dir e devouman anver nou sistenm lasante.

Msye Speaker, pou en sosyete parey Sesel kontinyen devlop son sekter sosyal, prenan kont bann defi ki monn mansyonnen, I enportan ki nou reflesir tre byen lo soutenabilite nou bann progranm.  E se pour sela ki nou bezwen kontinyen devlop nou lekonomi, fer li bokou pli solid ki I ete, pli diversifye, pli efikas, e pli performan avek bi soutenir sa devlopman sosyal.

Msye Speaker, Gouvernman pou konmans en prosesis konsiltasyon nasyonal lo Nouvo Plan Devlopman Nasyonal pandan mwan Avril sa lannen.  Sa pou ganny dirize par Departman Planifikasyon Ekonomik.  Mon envit tou bann sekter pou partisip aktivman.  I pou en loportinite pou ansanm vwar kot nou'n arive, e ki manyer nou kapab optimiz bann sekter tradisyonel tel ki lagrikiltir e lapes, e vwar bann lezot sekter ki pou zwe en rol kle dan nou fitir.

Msye Speaker, lannen prosenn pou fer egzakteman dizan depi ki Sesel ti konmans enplimant son progranm makro ekonomik.  Sa ki kler se ki ansanm nou'n reisir met en lankadreman makro-ekonomik solid kin permet nou ariv kot nou ete ozordi.  Nou annan en bon baz pou lans nou dan sa prosen deseni an term devlopman ekonomik e finansyel.

Msye Speaker, Bidze nasyonal I ankor anba diskisyon.  I annan en mezir ki gouvernman tin anonse ki konsern lenplimantasyon konpreansiv Progressive Income Tax aparti le premye Zilyet sa lannen.  Mon ti a kontan enform nou Lasanble Nasyonal ki an vi plis preparasyon I bezwen ganny fer avan lentrodiksyon sa nouvo taks, Gouvernman in deside enplimant Progressive Income Tax apartir le premye Zanvye 2018.

Msye Speaker, parey ti deza anonse Gouvernman pe kontiny son zefor pou fer desann pri lavi.  Dan son zefors pou fer desann pri lavi gouvernman pe reviz lalis komodite lo lekel pou napa VAT.  Mon ti a kontan enform Lasanble Nasyonal ki lalis revize, ki enkli nouvo prodwi pou ganny pibliye apartir le premye Mars sa lannen.

Labank santral pou osi etablir en sistenm ki fer li pli fasil e pli vit pou bann tranzaksyon lo kart banker lokal ganny pase.  Avek itilizasyon sa teknolozi isi Sesel, prosedir peyman dan laboutik pou vinn pli vit, e pli enportan, I pou vinn pli bon marse, ki an rezilta ava ede kree en bes dan pri lavi.

Lo kote moneter e nou lenfrastriktir finansyel, labank santral in anmas plis ki de tyer nou bann vye biye e konyn ki ti an sirkilasyon.  Dernyen zour pour sirkilasyon sa bann vye biye e konyn i le 30 Zen 2017.

Msye Speaker, nou bezwen osi fer sir ki nou lenfrastriktir I ganny adrese.  Lenfrastriktir I enportan pour krwasans en lekonomi.

I annan serten proze ki nou bezwen konmanse pou ki pei I kapab kontinyen lo sa semen devlopman.  Sa se bann gro proze ki pran de trwa lannen pou enplimante.  Sa bann proze I konm swivan:

a. Agrandisman Por.  Parey in ganny mansyonnen avan, Por I bezwen ganny agrandir avek bi fasilit komers.

b. Konblaz.  Sa I avek bi kree plis later pou permet aktivite ekonomik dan le fitir.

c. Dezyenm Kab Soumaren.  Lakantite lenformasyon, oubyen sa ki nou apel "data" ki nou pe konsonmen ozordi I tre tre o.  Depi 2012, letan nou premye kab soumaren ti antre an servis, nou konsomasyon in mont plis ki 420%.  Avek sa logmantasyon dan konsomasyon I neseser ki nou enstal en dezyenm kab pou donn en larout alternativ an ka en aksidan.  Sa se en desizyon stratezik.  Sa dezyenm kab pou osi anmenn potansyel komersyal.

d. Finalman, en lot proze ki kapab vreman akseler nou krwasans se en konsept "Tunnel".  En "Tunnel" ki kapab konnekte, nou de lakot.  Enn ki konnekte Cascade avek Grand Anse Mahe, e enn ki konnekte Beau Vallon avek English River.  Gouvernman pou fer en letid lo son fezabilite e son kou an 2017.  Legzistans tunnel pou annan plizyer benefis;
i. I pou fer ki later lagrikiltir dan Was Mahe pou efektivman ganny anmenen pli pros avek landrwa kot lamazorite komers I ganny deroule.  Sa pou ede redwir kou bann prodwi e fer zot vinn pli konpetitiv.
ii. I redwir lakantite letan e karbiran ki i pran pou dimoun deplase.  Sa I fasilit mouvman e fer li pli atiran pou dimoun travay dan diferan distrik.
iii. I redwir bann kou pou transport elektrisite sorti Roche Caiman a tou bann lakaz dan was.  Dan le fitir I menm kapab kreer loportinite pou transportasyon delo, vi ki bokou nou bann larivyer I sitiye dan Was pei.
iv. Avek antisipasyon krwasans popilasyon lo Perseverans ek Aurore, e akitivite dan rezyon nor, I pou neseser pou en sistenm transportasyon tre efikas ant sa de pwen, e en "tunnel" pou ede dan sa domenn.

e. Nou bezwen anvizaz sa nouvo konsept konman en mwayen pou akseler nou bann devlopman dan bann lezot sekter.  Si i fezab, I pou en bon keksoz pou Sesel.

Msye Speaker, Minister Finans e Labank Santral pe travay lo bann posibilite pour kree loportinite pou sitwayen e bann lakonpannyen lokal envestir dan sa bann lenfrastriktir.  Sa I a demokratiz par, ou "shares" dan sa bann lakonpannyen, e tou dimoun a kapab benefisye atraver sa bann proze.

Ler nou donn nou Seselwa sa loportinite pou envestir dan lenfrastrikir nou pei, demen, nou krwasans ekonomik nasyonal I ava anmenn benefis dan en fason pli direk pou bokou plis dimoun.

Msye Speaker, la ki mon lo size bann par ki Seselwa I kapab annan dan lakonpannyen, mon oule anonse ki Gouvernman in deside ofer 49% par dan L'Union Estate a bann rezidan La Digue.  Prosedir aste par pou ganny fer sa lannen.

Lo Mahe, gouvernman pou kree en lakonpanyen, 51% gouvernman e 49% prive, avek bi devlop en vilaz baze lo konsept soutenabilite e lenerzi renouvlab Cape Ternay.  Prosedir aste par pou ganny fer sa lannen.

Lo Praslin, nou pou reviv Praslin Development Fund.  Apartir le 1er Mars sa lannen, nou pou "ban" leksportasyon nwa Coco de Mer konman en matyer premyer.  Gouvernman I anvi kree bann lendistri e valer azoute asosye avek Coco de Mer, e taks lo sa lendistri pou al direkteman dan Praslin Development Fund.  Lenstiti Nasyonal pour Lasyans, Teknolozi ek Inovasyon pour zwe rol primordyal dan promosyon sa nouvo lendistri.

Msye Speaker, en lot polisi ki nou ti a kontan anonse se ki nou pe ouver transportasyon aeryen ant Mahe, Praslin e bann zil pros pou okenn envestiser Seselwa.

Msye Speaker, avek nouvo lanvironnman ekonomik dan pei, polisi gouvernman se pour permet akter Seselwa partisip dan aktivite ekonomik lo bann zil elwayen – dan bann domenn tel ki lagrikiltir ek lapes.  Sa pou aplik osi pou transportasyon maritim e aeryen.  Me, zestyon bann zil I reste responsabilite IDC.

Msye Speaker, an 2015, Gouvernman ti entrodwir en moratorium lo bann gro lotel, ki vedir lotel ki annan 25 lasanm an montan, pou en peryod dez an.  Gouvernman in deside prolonz sa moratorium ziska lafen lannen 2020.

Minister Tourizm pou pibliy lalis tou proze ki ti ganny aprouve avan ki sa moratorium ti antre an fors.  Sa pou ganny fer le 1er Mars.

Msye Speaker, sa moratorium pa enkli bann pti letablisman ki annan 15 lasanm ou mwens.  Sa kategori, pti lotel, I rezerve pou Seselwa e I reste ouver.

Tourizm I reste pilye prensipal an term son kontribisyon dan lekonomi.  I osi pli gran anplwayer.  Konman gouvernman, nou reste touzour vizilan lo fason soutenab e rezonnab pou ede ki benefis tourizm I ganny byen distribye.  Enn bann linisyativ pou ed sa, se en nouvo sistenm klasifikasyon ki pou ganny enplimante apartir Zanvye 2018.  Prezans nou kiltir dan sa bann letablisman pou form parti bann kriter ki pou enfliyans ran en letablisman – an term lar, lapentir, lanmizik, lakwizin, eksetera.  Tou sa avek bi ankouraz valer azoute isi Sesel, devlop lezot sekter lekonomi, e kontinyen amelyor kalite servis dan sa sekter.

Msye Speaker, labote nou lanvironnman se sa nou larises.  Se sa nou lavenir.  E se sa rezon prensipal ki de santenn de milye touris I kontinyen vinn vizit sa mervey ki nou apel pou nou.  E san ki nou realize sakenn de nou, nou gardyen sa paradi, ki apel Sesel, isi ba lo later.

La ki mon lo size lanvironnman, I enportan pou mwan enform Lasanble Nasyonal ki monn zwenn avek reprezantan pour distrik Grand Anse Mahe Onorab Waven William, akonpannyen par Onorab Nicolas Prea e Onorab Bernard Georges pour problenm polisyon delo ki ti arive La-Misere.

Dan enn sa bann ka, Gouvernman ti annan tor ladan e mon formelman demann en leskiz a bann fanmiy ki ti ganny afekte.  Lot ka, ki konsern karbiran ki ti koul dan lanvironnman, sete lafot en kontrakter.  Mon senpatiz avek bann fanmiy kin ganny afekte e gouvernman pou fasilit sa prose pou ki nou annan en konklizyon dan sa zafer.

Msye Speaker, akse avek lans par mann piblik I reste touzour en defi.  Parey zot konnen lans i tonm dan domenn piblik anba lalwa, savedir I propriyete ki kapab ganny zwir par tou nou sitwayen. Me selman I annan plizyer sitiyasyon kot I annan propriyete prive ant bann lans ek semen piblik, alors akse par manm piblik avek lans I ganny severman restrikte, sirtou kan bann developman lo sa bann propriyete prive I fer ki landrwa kot piblik ti abitye servi i ganny afekte.

Lalwa I donn drwa pou piblik al lo lans me I pa kler lo ki fason piblik I pou bezwen egzers son dwa si en propriyeter prive ou gouvernman I restrikte son drwa par blok ouswar restrikte son akse avek lans piblik.

Se pou sa rezon ki monn demann biro Atorni-Zeneral avek minister konsernen pou travay lo en proze de lwa  ki a fer li mandatwar ki i annan en akse piblik sorti lo grann rout pou al lo tou lans dan Sesel.  Sa I pou aplik  pou bann propriyete prive ouswa gouvernman. Aktyel ou  fitir.

Dan bann landrwa kot bann propriyeter in fini konstrir lo lans e sa bann striktir pe restrikte akse nou piblik pou zouwir sa lans, monn donn lenstriksyon Minister Labitat pou asire ki tou bann propiyeter I retir tou sa bann striktir avan lafen Zen sa lannen.

An sa ki konsern bann zil prive, nou deza annan lalwa lo akse avek bann zil prive dan bann kondisyon spesifik ki sa lalwa I prevwar, ki  nou bezwen sansibiliz  bann propriyeter lo la.

Nou bezwen selman osi sansib lo size nwizans e mazinen ki sa bann lans I ganny frekante par lezot ko-sitwayen e nou drwa pour pas en moman lwazir lo sa bann lans I bezwen ganny egzerse san ki nou afekte lezot dimoun.

Msye Speaker, Pei pe kontinyen progrese.  Ansanm konman en Nasyson, nou pou travay pli dir pour sirmont nou bann defi.  Lakle I ki sakenn de nou, nou annan sa respe e nou respekte lalwa siprenm nou pei e lalwa ki egziste.  Konman sitwayen, kot nou santi nou drwa I ganny vyole, nou rod rekour a sistenm legal e lazistis.  Lapolis I bezwen kontinyen vin pli profesyonnel e azir dan en dele pli kourt ler sitwayen I rod lasistans.  Nou sistenm prevansyon, deteksyon e prosekisyon, tou sa la nou bezwen akseler zot efikasite e revwar nivo sipor ki zot resevwar.  Dan sa konteks mon pe revwar manda FIU.  En nouvo proze de lwa lo kreasyon en Lazans Lentelizans Nasyonal lo sekirite pou osi ganny prezante avek Lasanble Nasyonal an Me sa lannen.

Msye Speaker, nou reform lo prizon pou kontinyen.  I annan serten move pratik ki pe arive dan Prizon Montagne Posee ki fodre arete, e lotorite Prizon pou pran bann mezir apropriye pou adres sa.

Swivan rapor sorti kot Lotorite Prizon e Minister Zafer Entern, e tou dernyenman rapor sorti kot Speaker Lasanble Nasyonal, Msye Patrick Pillay, Gouvernman in pran desizyon pou ferm Prizon ki lo zil Marie-Louise.  Sa pou ganny fer avan lafen Septanm sa lannen.

Msye Speaker, lannen prosenn, le 18 zen, lazournen nou konstitisyon, Sesel pou selebre 25 an laniverser nou Trwazyenm Repiblik.  Le 18 Zen pou reste Lazournen Nou Konstitisyon.  E le 30 zilyet lannen prosenn, Lasanble Nasyonal pou selebre 25 an son legzistans.

Apartir lannen prosenn, pa pou annan Sanpyona Atletik le 18 zen.  Minister Ledikasyon a swazir en dat apropriye pou sa sanpyona, ki a form parti zot kalandriye skoler.

Msye Speaker, nou ankor en zenn nasyon, e nou demokrasi pe kontinyen evolye, selon laspirasyon e dezir nou pep.  Ozordi nou pe temwanny ansanm, sa koabitasyon ki egziste.

Lasanble Nasyonal I lavwa lepep Seselwa.  Lasanble Nasyonal pe zwe son rol an linny ek son manda konstitisyonnel.  I pe fer bann deba lo bann gran size ki konsern pep Seselwa e son lavenir.  Lasanble Nasyonal pe osi egzamin bann aksyon ki gouvernman I pran.  Ki se swa lo son depans larzan piblik, e lenpakt son polisi, stratezi, e progranm lo nou popilasyon.

Okenn kritik konstriktiv ki pou amelyor sistenm gouvernman, nou ladministrasyon a pran bann mezir pou enplimante kot I posib, dan lentere lepep.  Okenn propozisyon ki Lasanble Nasyonal I met devan ki pou amelyor sitiyasyon lavi lepep Seselwa, nou ladministrasyon pou azir lo la.  E an retour, bann propozisyon proze de lwa ki Gouvernman I met devan Lasanble Nasyonal, I rol Lasanble Nasyonal pou fer sir ki nou annan en bon lalwa pou benefis pep Seselwa.  E I mon swe ki Lasanble Nasyonal I azir lo la.

Msye Speaker, mon ti a kontan eksprim sipor pou bann komite ki Lasanble Nasyonal in etablir e travay ki bann komite pe fer; an partikilye I annan nouvo komite lo Viktimizasyon, e lot lo Laverite e Rekonsiliyasyon Nasyonal.  Mon ankor konvenki ozordi ki sel semen ver linite Nasyonal se atraver en dezir senser pour anmenn Rekonsilyasyon Nasyonal.

Msye Speaker, Gouvernman pou soumet plizyer proze de lwa pou aprouvasyon Lasanble Nasyonal sa lannen, e parmi I annan bann lamannman dan nou Konstitisyon.

Msye Speaker, nouvo proze de lwa lo akse a lenformasyon ki pou ganny soumet avek Lasanble Nasyonal tre byento pour anmenn en nouvo fason dan lekel gouvernman I met lenformasyon a dispozisyon piblik.  E I pou osi siport travay e responsabilite ki medya dan Sesel in lite pou gannyen.

Lamannman lo lalwa SBC pou ganny prezante avek Lasanble Nasyonal an Mars sa lannen.  Sa pour ranforsi lendepandans SBC.

Msye Speaker, demokrasi I osi konsern donn popilasyon en lavwa.  Donn zot en lespas.  Donn zot en striktir pour ki zot administre zot kominote.  E lannen prosenn nou pou annan eleksyon pou Konsey Distrik.

Msye Speaker, Sesel I bezwen bouz lo en lot letap kot devlopman kominoter I enn ki enklisif.  Kot bann bezwen zabitan, sekter prive, e sosyete sivil dan distrik I ganny enkorpore.  Zot tou zot travay ansanm.  I vre ki sa dernyen de deseni plizyer lazans gouvernman in zwenn lo nivo distrik dan bann miting konsiltatif.  Moman narive pou vwar nou kominote dan en lot perspektiv.  Sa I ed gouvernman pou osi planifye pli byen pou asire ki nou annan en devlopman ekonomik lo nivo rezyonal ki balanse, distribye ase egalman, e kot napa distrik ki ganny kit deryer.

En survey fer par lazenes I montre ki serten bann aktivite ki zenes I bezwen pou zot devlopman I ankor santralize dan serten rezyon.  E zot santi ki lezot servis e progranm pa pe tous zot.  I enportan dan devlopman nou distrik ki nou port latansyon a nouvo bezwen e dezir Lazenes Seselwa.

Msye Speaker, apartir le 1er Zilyet sa lannen, nou pour entrodwir en "scheme" pou bann Lankadrer lo nivo nasyonal avek bi siport bann diferan klib ki ganny formen lo nivo distrik.  Sa scheme pou ede donn en allowanns bann Lankadrer ki zwenn kriter.  I pou vreman ede pou siport sa lankadreman ki nou lazenes I bezwen.  Sa scheme pour ganny zere par Minister Lazenes, Spor e Kiltir.

Msye Speaker, monn ekout pep Seselwa.  Monn ekout zot, bann onorab Lasanble Nasyonal.  Atraver mon parkour dan distrik mon konsilte e mon dyaloge. Mon rankontre manm piblik tou le mardi apre-midi.  Mon resevwar plizyer let sorti kot nou bann sitwayen.  E ozordi monn met devan zot leta nou nasyon.

Bann propozisyon ki nou met devan zot ozordi, bann desizyon ki nou'n pran, e travay ki nou pou fer ansanm pandan sa lannen I baze lo bann prensip ki mon ti partaz avek zot le 18 Oktob.  Sa I lazistis; legalite dan loportinite; lazistis sosyal e redistribisyon larises.  Nou pou kontinyyen lo semen bon gouvernans, latransparans e rann kont e nou pou kontinyen travay pou lentere Sesel e byennet tou Seselwa.

Msye Speaker, pou terminen mon ti a kontan remersye pep Seselwa pour zot devouman e travay dir.  Mon remersi zot pou zot kontribisyon pou anmenn Sesel kot I ete ozordi.  I mon swe senser ki nou kontinyen sa larout pour dibyen Sesel.

Msye Speaker, mon remersi zot pou zot latansyon e mon swet zot tou, tou de bon pandan sa lannen.

Mersi!

» View all