Speeches

Diskour Lanons bann Minis e Premye rankont Konsey Minis

29 October 2016 | State House

Vis-Prezidan, Minis Dezinyen, Minis, Ser ek Frer Pep Seselwa.

Nou bann prensip fondamantal I reste lazistis, legalite dan loportinite, lazistis sosyal, e redistribisyon larises.

Nou bezwen akseler lenplimantasyon nou progranm.  Nou bezwen aplik bon gouvernans,  latransparans, e accountability.

Pour ed mwan egzekit nou progranm, ki dan lentere Sesel e pep Seselwa, mon annan en Konsey Minis.  I konpri bann zonm ek fanm ki annan leksperyans, e baze lo realite ki bann sekter I ete ozordi, e an linny avek priyorite ki nou annan, monn deside fer bann alokasyon swivan dan bann portfey Minis;


Minis pour Lasante ek Zafer Sosyal – Msye Jean-Paul Adam

Minis pour Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen – Msye Joel Morgan

Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir – Manmzel Idith Alexander

Minis pour Touris, Laviasyon Sivil, Por ek Marin – Msye Alain Ste.Ange

Minis pour Lagrikiltir ek Lapes – Msye Michael Benstrong

Minis pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima – Msye Didier Dogley

Minis pour Labitat, Lenfrastriktir ek Transpor-Lo-Later – Msye Charles Bastienne

Minis pour Zafer Entern – Madanm Mitcy Larue

Minis pour Gouvernman Lokal – Madanm Macsuzy Mondon

Minis pour Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik – Dr. Peter Larose

Minis pour Lanplwa, Devlopman Lantreprenarya ek Inovasyon Biznes – Msye Wallace Cosgrow


Bann departman ki pou tonm anba Vis Prezidan I konm swivan

Departman Lenformasyon

Departman Lekonomi Ble

Departman Lenvestisman ek Lendistri

Departman ICTDepartman Zestyon Risk ek Dezas ziska ler i vin en Lazans otononm.

Biro Vis Prezidan pou osi annan responsabilite pour tou bann zafer Relizye e Sosyete Sivil, e osi Zil Pros e Zil Elwanyen.

 

Bann departman ki pou tonm anba Prezidan I konm swivan;

Departman Ladministrasyon Piblik

Departman Zafer Legal

Departman Ladefans

Departman Zafer Etranzer


Konsey Bann Minis ek Biro Kabinet Minis Dezinyen, Madanm Macsuzy Mondon, pou annan responsibilite pou tenir bann portfey sak fwa ki bann Minis pa dan pei. Zot ava realize ki pour la premyer fwa, nou annan en Madanm ki annan responsabilite pour portfey Zafer Entern.  Sa se Madanm Mitcy Larue.  Lezot apwentman bann zofisye sinnyor pou ganny anonse aparti demen swar.


Vis Prezidan, Minis Dezinyen, Minis.  Sakenn de nou, nou form en sel lekip.  E sa lekip ki mon dirize se enn ki pou deservi Sesel.  Nou tou nou serviter lepep.   Sakenn de nou, nou’n ganny konfye bann responsabilite enportan.  Announ mazinn touzour, ki avek responsabilite I vinn limilite.  I vinn lonekte.  I vinn lafransizm.  I vinn sakrifis.   E osi i vinn travay dir e pli dir ankor.


La tas ki nou annan devan nou se pou met an plas bann striktir neseser, bann striktir ki relevan, e bann striktir ki reponn a bann demann pou plis bon gouvernans, latransparans e accountability.   Bann nouvo striktir I bezwen ganny met an plas dan sa prosen sis semenn.


Tou bann lalwa ki pou siport bann striktir I bezwen ganny revwar e prezant devan Lasanble Nasyonal avan Mars lannen prosenn. Tou bann polisi e progranm bann minister ek departman i bezwen reflekte bann prensip lazistis, legalite dan loportinite, lazistis sosyal, e redistribisyon larises dan nou demars pour nou kree en sosyete pli zis, pli ini, pli fraternel, pli prosper, e pli imen.

En sosyete kot tou Seselwa I annan son plas, e I annan respe pour son frer ek ser.

Ozordi mon ti a kontan annons serten lareg spesifik, ki nou bezwen adopte dan nou travay avek nou sitwayen.

Dezormen, konmansman par mwan menm, nou pou annan en zour tou le semenn ki nou met dekote pour nou sorti dan nou biro. Pour nou zwenn nou sitwayen. Pour nou ekout nou sitwayen.   Pour nou vwar ki mannyer nou progranm pe enpakte lo lavi nou sitwayen. E pour nou vwar ki mannyer nou kapab kontinyen amelyor zot lavi.  Dezyenmman, konmansman par mwan menm, nou pou pran en bomaten oubyen en apremidi enn fwa par semenn pou nou vwar manm piblik.

Bann minis pou bezwen organiz zot pour ki zot zwenn lapres tou le trwa mwan – pou reponn kestyon tou lapres lo bann size anba zot portfey e I pou osi en lokazyon pour zot eksplik progre ki pe ganny fer. Konman bann minis, sakenn de zot, zot bezwen pran responsabilite pou polisi ki tonm anba zot portfey.

Lenplimantasyon sa bann polisi I ganny fer atraver bann Lazans e Lotorite.

Par egzanp, Minis Lasante I ansarz polisi ki gouvern lasante.   Lazans swen lasante, Health Care Agency, se li ki donn sa servis.   E lotorite lasante piblik, Public Health Authority, se li ki regle servis lasante lo en baz nasyonal.

I pa rol Minis pou administre en klinik.  I pa ni rol en Minis pou micro-manage okenn lorganizasyon.

Me, I rol Minis pou rann kont avek Prezidan si progranm baze lo bann prensip pe ganny enplimante e ki mannyer bann progranm pe enpakte lo nou popilasyon, pa zis demen, me a lon term.

I osi rol Minis pou asire ki nou annan polisi e stratezi ki solid e koeran e ki reponn bann nouvo bezwen nou popilasyon. Apre I osi rol Minis pou rann kont avek Lasanble Nasyonal lo progranm ki I pe ganny enplimante, lo defayans ki annan, e lo progre ki pe ganny fer.

Apre I rol sak endividi pour nou prop lasante.

Dan Konsey Minis, ler nou pran en desizyon pour aziste okenn polisi i en desizyon kolektif.  E sa desizyon I bezwen ganny kominike atraver striktir minister pour ki la popilasyon I ganny met o kouran.    Sa lekip ki mon dirize, nou tou sanz eksepsyon, dan tou sa ki nou fer, nou bezwen toultan met lepep o sant nou devlopman.   I pou en Konsey Minis ki konsilte.   I pou en Konsey Minis ki kominike.   I pou en Konsey Minis ki dyaloge. Me, an plis ki tou, i pou en Konsey Minis ki deservi tou Seselwa e Sesel.

A tou moman, nou ki form partir Konsey Minis, nou pou bezwen demontre limilite, lafransizm, e lonekte.  Annou mazinen touzour ki nou la konman serviter lepep Seselwa.  E konman serviter nou la pou sers touzour dibyen.

Dan mon enteraksyon resaman avek SIFCO (konsey reprezantan diferan larelizyon), CEPS (reprezantan sosyete sivil), e SCCI (reprezantan sekter prive); nou’n tonm dakor ki nou bezwen:

En zefors kolektif e en kolaborasyon pli efikas

En progranm pli enklisif ki pa kit personn deryer

En laplenn pli nivo dan tou sekter

e En partenarya pli striktire dan nou lalit kont bann malez sosyal.

Konman minis zot bezwen fer lespas pour ki sa trwa lorganizasyon kle, SIFCO, CEPS e SCCI i  travay ansanm avek zot minister, departman ek Lazans pour benefis nou sitwayen e Sesel.   Monn osi konstate ki i annan nesesite pour plis konsiltasyon avan nou adopte okenn polisi mazer e lalwa ki pou enpakte lo nou sitwayen.

Dezormen, i pou nouvo polisi Lofis Konsey Minis pour sirkil bann polisi mazer avek sa trwa lorganizasyon dan sa lespri konsiltasyon pour ki nou kapab ganny zot pwenn vi e sizesyon.  Dan mon diskisyon avek lopozisyon nou’n tonm dakor lo en seri size ki pou demann amannman dan nou Konstitisyon e nou annan en kalandriye ki d’isi Mars 2017 bann lalwa a ganny prezante devan Lasanble Nasyonal.

Nou’n konmans en nouvo sapit.  Enn ki demann bokou sakrifis lo nou par. Enn ki demann bokou travay. Enn ki demann dialog.  E enn ki demann en partenarya senser. Le 18 Oktob, mon ti adres Lasanble Nasyonal pour la premyer fwa e mon ti renouvle mon langazman pou travay avek Lasanble Nasyonal. Nou Lasanble Nasyonal ozordi I landrwa kot vre politik I ganny deroule.  Kot deba I ganny fer. Kot reprezantan nasyon Seselwa I kestyonn Minis lo travay Gouvernman, I egzaminnen, I balanse, I mezire, e I donn son laprouvasyon lo bann proze de lwa, e bann mosyon, e tou sa la pe ganny deroule dan latransparans.

Nou kapab agree pour dezagree, dan en lespri respe mityel e tolerans.  Sa i bon pour nou demokrasi. Lopozisyon I annan mazorite dan Lasanble Nasyonal. I fer ki nou dan en sityasyon coabitasyon kot nou annan balans pouvwar.  Sa set en nouvo sityasyon ki par la volonte lepep Seselwa, zot in oule ki nou konnen.  Pa selman ki nou konnen, me ki nou aprann travay e viv ansanm.

Linite nasyonal e rekonsilyasyon I reste lobzektif primordal nou gouvernman.

Nou pou kontinyen travay avek lopozisyon pour ki ansanm nou kree bann kondisyon pou annan lape dirab, stabilite, rekonsilyasyon e linite dan nou pei.   En pei ki an pe avek son lekor.

Ler nou koze, ler nou dyaloge, nou pe osi kree kondisyon pou tir mefyans.  Atraver sa, nou kontribye pour ki dan landrwa travay, ki se swa sekter piblik ou sekter prive, I annan en bon latmosfer, I annan mwens tansyon, e nou os prodiktivite.

Dan landrwa lekol, sa I kree en lanvironman kot I annan tolerans e respe.

Dan nou kominote osi, sa I kree plis tolerans, plis respe, plis larmoni.

E dan lakour sa I ede diminyen tansyon e kree kondisyon pou nou fer plis letan pour enn a lot, plis letan pour nou zanfan, e plis letan pour nou fanmiy.  Konman sef D’Eta, e Prezidan Larepiblik, mon renouvle mon langazman senser pou kontinyen sa semen dyalog pour nou sers Linite Nasyonal e vre rekonsilyasyon nou pep.  Mon pou kontinyen travay avek Lasanble Nasyonal e kontinyen mon dyalog avek Lopozisyon.   Parfwa, nou pou ganny tante pour nou retourn dan politik lepase.  Parfwa, nou pou ganny tante pour nou aret koze.

Sesel nepli bezwen sa.  Sesel I pli gran ki nou.  E lentere e byennet pep Seselwa i pli enportan ki nou prop lentere personnel.

Semen dyalog, semen konprenezon, semen kot nou rod konsansis, semen kot nou tou nou sorti venker, se sa semen ki pour benefisye pep Seselwa.


Mersi.

» View all