Speeches

Diskour Prezidan Danny Faure devan Lasanble Nasyonal, 18 Oktob 2016

18 October 2016 | State House

Onorab Speaker,

Onorab Lider Lopozisyon,

Onorab Lider Zafer Gouvernman,

Onorab Deputy Speaker,

Ser Onorab,

Ser frer ek ser pep Seselwa,

Msye Speaker, premyerman mon ti a kontan felisit ou pour ou eleksyon konman Speaker a la tet nou Lasanble Nasyonal.

Mon ti a osi kontan felisit:

 • Onorab Ramkalawan pour son eleksyon konman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal
 • Onorab Decomarmond lo son lapwentman konman Leader Zafer Gouvernman e
 • Onorab Prea lo son eleksyon konman Deputy Speaker.

E felisitasyon zot tou bann Onorab, konman reprezantan nasyon Seselwa.

Mon tre kontan ki mon la dan sa lenstitisyon kot mon ti konmans mon karyer politik 23 an pase.  Mon vwar bann onorab sa lepok ki la ozordi; Onorab Ramkalawan, Onorab Decomarmond, Onorab William, e Onorab Simon Gill.  E ou Onorab Speaker, ou ti Minis pour Ledikasyon e Kiltir sa lepok.

De deseni in pase, e sakenn de nou nou annan menm konviksyon pour sa ki nou kwar ladan.  Mwan, mon kwar dan en sosyete pli zis, pli ini, pli fraternel, pli prosper, e pli imen.

Pour atenn sa kalite sosyete, bann prensip tel ki lazistis, legalite dan loportinite, lazistis sosyal, e redistribisyon larises I bezwen diriz nou travay.  E pour mwan sa bann prensip pou anim mon travay konman Prezidan.

Ozordi, monn swazir pou adres zot an linny avek Lartik 92(1) nou konstitisyon.  Monn swazir pour vinn koz avek zot lo re-organizasyon dan ladministrasyon Gouvernman, e anons serten mezir.

Nou progranm devlopman pou kontinyen met nou pep o sant devlopman.

Nou pou akseler lenplimantasyon nou progranm avek plis viger e lenerzi.  Sa i nesesit en sanzman dan striktir ladministrasyon nou gouvernman, e osi en sanzman dan serten polisi, prosedir, e fason travay.

Sa staz ki nou pe antre ladan I enn ki pli konpleks, e kot solisyon I nesesit korperasyon plizyer akter.  An konsekans, pou asire ki nou gard nou zefors dan lakonplisman nou bann bi, mon pou met laksan lo trwa keksoz.

 • Bonn gouvernans;
 • Latransparans; e
 • Accountability, ou rann kont.

Bann striktir ki egziste, zot lalwa pou ganny amande pour reflekte plis bonn gouvernans, latransparans, e accountability.

Aprezan, mon ava eksplik an detay nouvo striktir ladministrasyon:

Biro Prezidan pou tenir portfey:

 • Konsey Bann Minis ek Biro Kabinet
 • Departman Ladefans
 • Departman Zafer Legal
 • Departman Ladministrasyon Piblik

Biro Vis Prezidan pou tenir portfey:

 • Departman Lenformasyon
 • Departman Lekonomi Ble
 • Departman Lenvestisman ek Lendistri
 • Departman ICT
 • Departman Zestyon Risk ek Dezas ziska ler i vin en Lazans otonom.
 • Biro Vis Prezidan pou osi annan responsabilite pou tou bann zafer Relizye e Sosyete Sivil, e osi Zil Pros e Zil Elwanye.

Pou annan douz Minister konm swivan:

Minister Lasante ek Zafer Sosyal. Dan sa Minister pou annan de Departman:

 • Departman Lasante ki son misyon se pou promouvwar, protez, e restor lasante e kalite lavi ek dignite tou Seselwa. Nou pou kree kondisyon osi ki tou konsernen i fer nou lasante nou responsabilite.
 • Departman Zafer Sosyal, ki son misyon se pou kolabor avek bann partener  pou donn pouvwar bann kominote pou zot ganny enkli pou determin zot bezwen; promouvwar en kiltir endepandan, responsabilite, respe, tolerans pou zot byenet ekonomik e koezyon sosyal.

MinIster Ledikasyon ek Devlopman Resours Imen pou annan de Departman:

 • Departman Ledikasyon ki son misyon se pou konstri en system ledikasyon, ek lantrennman de kalite, ki reflekte valer nasyonal e iniversel e ki promouvwar  devlopman entegral en imen e donn li sa pouvwar pou partisip plennman dan devlopman sosyal e ekonomik pei.
 • Departman Resours Imen ki son misyon se pour formil polisi developman resours imen e devlop en plan nasyonal ki an linny avek evolisyon devlopman pei.

Minister Lazenes, Spor ek Kiltir pou annan de Departman:

 • Departman Lazenes ek Spor ki son misyon se pour donn pouvwar nou lazenes pou partisip aktivman dan realizasyon zot laspirasyon ek dan devlopman nasyonal; pour devlop en kiltir spor, lwazir e rekreasyon ki pou amelyor lasante e byennet nou pep.
 • Departman Kiltir ki son misyon se pour sovgard e promouvwar leritaz kiltirel kreol Seselwa pou fer sir ki i penetre tou plan ek polisi nasyonal e pouse pou devlop son potansyel pou kontribye e azout valer pou bann pilye ekonomik pei.

Minister Touris, Laviasyon Sivil, Por ek Marin pou annan de Departman:

 • Departman Touris ki premye pilye lekonomi Sesel. Misyon sa Departman se pour tenir zimaz Sesel konman en destinasyon kreol inik par fer sir ki sekirite pei ensi byen ki proteksyon lanvironman, kiltirel, e standar de kalite i reste o sant Sesel konman en destinasyon konpetitiv.
 • Laviasyon Sivil, Por ek Marin ki son misyon se pour formil polisi ek progranm nasyonal pour develop e regle sekter aviasyon ek maritim  dan pei.

Minister Lagrikiltir ek Lapes i pou ensel e son misyon se pour agrandi fournitir labaz prodiksyon manze lokal pou amelyor kontribisyon domestik enver sekirite alimanter; optimiz itilizasyon resours natirel avek loportinite pou kree lanplwa dan sekter agrikol ek lapes.

Minister Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima I pou annan de Departman:

 • Departman Lanvironnman ki son misyon se pour promouvwar, kordin gesyon e konservasyon en ekolozi balanse nou lanvironman natirel tout-an gardan an kont lekzizans konstitisyonel an linny avek developman sosyo–ekonomik soutenab nasyonal.
 • Departman Lenerzi ek Sanzman Klima ki son misyon se pour devlop, enplimant, e kordin polisi an relasyon avek Lenerzi e sanzman Klima pou gradyelman redwir depans Sesel lo lenerzi konvansyonel, par promouvwar lenerzi renouvlab e pli efikas.

Minister Labitat, Lenfrastriktir ek Transpor-Lo-Later pou annan trwa Departman:

 • Departman Labitat ki gardyen tou later Leta e son misyon se pour fasilit developman ekonomik nasyonal a traver bon litilizasyon later pour developman lakaz, batiman komersyal ek lezot bezwen sosyal.
 • Departman Lenfrastriktir ki son misyon se pour antreprann letid konstriksyon lenfrastriktir, zer sa bann proze an linny ek polisi gouvernman, e zer bann proze konstriksyoyn lakaz.
 • Departman Transpor Lo Later ki son misyon se pour garanti en nivo transpor lo later sifizan an linny avek developman sosyo-ekonomik pei, tenan kont bezwen pou gard nou lanvironman an bonn sante.

Minister Zafer Entern.  I annan trwa Departman:

 • Departman Imigrasyon ek Leta Sivil ki son misyon se pou fourni paspor, anforsi en sistenm Imigrasyon ek kontrol paspor dan pei, etablir drwa e demann pou sitwayennte Seselwa, rikord nesans, maryaz ek lanmor.
 • Departman Prizon ki son misyon se pour protez piblik kont bann ki konmet lofans kriminel e met an plas meyer fasilite koreksyonel baze lo dignite imen e devlop progranm aproprieye pou re-abilit bann prizonyen.
 • Departman Lapolis ki son misyon se pour anforsi lalwa, lord ek lape avek bonn volonte, san lafreyer ou faver.

Minister Gouvernman Lokal i pou ensel e son misyon se pour donn pouvwar kominote lokal pour zouir en bon kalite lavi, donn pouvwar e sipor apropriye bann lotorite ek kominote lokal pou permet zot byen zer bann zafer kominote. Zot pou osi bezwen neseserman angaz tou bann partener dan zafer kominoter.

Minister Zafer Etranzer i pou ensel e son misyon se pour promouvwar e sovgard lentere nasyonal Repiblik Sesel a traver en diplomasi pro-aktiv e respekte bann prensip fondamantal Nasyon Zini.

Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik pou annan de Departman:

 • Departman Finans ek Konmers ki son misyon se pour zer lekonomi pei atraver bann polisi e plan fiskal solid pou anmenn stablite ekonomik e en devlopman soutenab.
 • Departman Planifikasyon Ekonomik ki son misyon se pour develop polisi ekonomik pour devlopman nasyonal ki akseler kwasans ekonomik.

Minister Lanplwa, Devlopman Lantreprenarya ek Inovasyon Biznes pou annan de Departman:

 • Departman Lanplwa ki son misyon se pour promouvwar Lanplwa Prodiktif pou tou travayer dan en lanvironman sen, sauf e an bonne sante e pou fer sir ki drwa dan travay i ganny anforsi an kolaborasyon avek bann partener sosyal.
 • Departman Lantreprenarya ek Inovasyon Biznes ki son misyon i pour fasilit aktivman lasistans pou bann biznes lokal e idantifye loportinite pou lepanouisman ek devlopman pou kapab amelyor kapasite bann bizness pou vin pli konpetitif.

Msye Speaker, Mon pe reorganiz ladministrasyon atraver sa bann minister avek bi ki nou delivre pli byen pour nou pep, ki servis I vinn pli efikas, e ki nou os nivo performans atraver tou minister, departman e lazans.  Ki nou lapros I pli byen kordinen, e ki nou servi pli byen nou bann resours finansyel e imen.

Msye Speaker mon pou aprezan anons serten mezir lo size bonn gouvernans.

Mon pou revwar la fason ki bann bord Lantrepriz Komersyal Piblik osi byen ki bord bann Lazans Piblik i ganny apwente avek bi pou anmenn plis transparans e osi donn loportinite plis profesyonel kapab pou servi lo bann bord. Sa pou antre anfors aparti Zanvye 2017.

Pou annan en limit lo lakantite bord ki en travayer sekter piblik i kapab servi lo la, e target se pa plis ki de bord a la fwa.  Bann miting Bord pou bezwen fer an deor ler travay, oubyen dan Sanmdi, pou evite afekte servis Gouvernman.

Sepandan, pou annan leksepsyon dan ka ki bord miting i bezwen fer pandan ler travay, par ekzanp Lotorite Planning, akoz natir sa lotorite I nesesit staff lezot minister a manm piblik pou prezan.

Minis i responsab pou donn gidans e direktiv lo polisi bann Lantrepriz Komersyal ek bann Lazans Piblik ki tonm anba son portfey.

Par kont, Sef Ekzekitiv Lantrepriz Komersyal ek Lazans Piblik, zot raport direkteman avek Chairperson Bord pou loperasyon tou le zour e zot responsab a sa Bord ki ansarz zot.

Lamannman lo bann diferan lalwa pou ganny prezante avek Lasanble pou permet nou met an plas en prosedir kot tou Chairperson Bord e Sef Ekzekitiv Lantrepriz Komersyal i prezant kont annyel e finansyel zot lorganizasyon devan Komite Finans e Kont Piblik Lasanble Nasyonal.

Dezormen Minis pa pou kapab ganny apwente swa konman en Chairperson Bord oubyen en manm lo Bord Lantrepriz Piblik oubyen Lazans Piblik.

Dezormen en Sekreter Prensipal pa pou kapab ganny apwente koman Chairperson Bord en Lazans Piblik ou en Lantrepriz Komersyal ki tonm anba portfey son Minister.  Par kont zot kapab ganny apwente konman en manm bord.

Sepandan en Sekreter Prensipal pou kapab vin Chairperson Bord lezot lazans ki tonm an deor portfey zot minister.

Manm Lo Konmite Ekzekitif Parti Politik

Tou dimoun, enkli travayer sekter piblik i annan drwa partisip dan lavi politik pei a kondisyon ki i fer li an deor travay e i pa servi son landwa travay pou fer Kanpanny politik.

Mon pou fer li en polisi e kod kondwit, aparti Zanvye 2017, ki okenn Sef Ekzekitif dan sekter piblik pa pou annan drwa asiz lo okenn konmite egzekitif en parti politik.

Zesyon Resours Imen

Msye Speaker, dan sa nouvo letap, nou pou travay lo bann nouvo polisi avek bi prezant avek Lasanble Nasyonal en proze de lwa lannen prosenn lo kreasyon en Komisyon Servis Piblik endepandan.

Enn bann resours enportan se nou bann travayer ki zot welfer i bezwen byen ganny okipe. Tou lorganizasyon piblik I bezwen met an plas en sistenm pou fasilit kominikasyon ant travayer ek management e vis-versa. Management i osi bezwen zwenn bann travayer dan en rankont formel omwen de fwa par an pou ekout zot pwenn-vi, konsern, ou laspirasyon lo fonksyonnman zot landwa travay.

Disiplin

Servis piblik I ganny gouvernen par bann lareg kin ganny etablir atraver lalwa, regilasyon, lord, e prosedir.  Sa I paret dan laform lekspektasyon ki nou apel kod kondwit e etik.  Sa kod I aplik pour tou travayer servis piblik.  Sa bann lekspektasyon kondwit I osi definir drwa ek lobligasyon sak endividi e I vinn sa standar kont ki kondwit tou travayer e bann siperyer I merit respekte.  Vyolasyon kod kondwit e etik I en problenm disiplinn e aksyon disipliner I kapab ganny pran.  Mon pa pou toler viktimizasyon dan okenn form.

Lanplwa dan servis piblik I nesesit en police clearance.  Sa I baze pirman lo rikord kriminalite, e non pa lo okenn lezot konsiderasyon.

Zero tolerans lo koripsyon

La ki nou annan en Komisyon Anti-Koripsyon ki endepandan, okenn ka koripsyon I merit ganny raporte kot lenvestigasyon neseser a ganny fer e bann sanksyon apropriye a ganny pran.  Koripsyon pa pou ganny tolere dan servis piblik.

Msye Speaker I annan nesesite pour revwar serten bann lotorite e pour donn zot plis resours avek bi ki zot protez nou popilasyon.  Lotorite Lasante Piblik son manda pour sirveyans e kontrol maladi lo nivo nasyonal pou ganny ranforsi.

Msye Speaker, ozordi nou napa malaria Sesel.  Nou napa zika.  Sa I en keksoz ki nou pa kapab pran lezerman.  Nou pou met plis resours anver sa seksyon dan Minister Lasante pou fer sir ki okenn maladi ki ariv Sesel I ganny konbat dan en fason byen striktire, dan en limit letan apropriye, e avek resours neseser.

Dezyenmman, se laspe proteksyon lasante zannimo e plant – ki dan Minister Lagrikitir ek Lapes.  Resaman, nou’n annan de pes an partikilye kin afekte nou kalite lavi.  Sa I senniy plim e sa bann ti bigay.  Tou le de in annan en lefe negativ lo preski tou nou bann sitwayen.  Nou pou fer sir ki Divizyon “Biosecurity” dan Minister Lagrikiltir ek Lapes i ganny plis resours e I ganny ranforsi pou kapab fer fas a sa bann pes ki vinn Sesel.

Trwazyenm landwa I konsern la fason ki nou protez nou lekor kont dezas e redwir bann risk ki nou ekspoze avek.

Departman risk ek dezas pou aprezan vinn en lazans.  Nou pou ogmant son kapasite imen e finansyel pour desarz son responsabilite an linny ek son manda.  En nouvo proze de lwa pou ganny prezante avek Lasanble Nasyonal avan desanm sa lannen.

Katriyenm e dernyen laspe Msye Speaker, se nou sekirite maritim.  I pa en keksoz ki nou kapab pran a la lezer.  I neseser ki nou touzour pe sirvey nou losean.  Pou fer sir ki napa bato ilegal ki pe lapes dan nou delo.  E pou fer sir ki nou lanmer pa vinn en frontyer fasil pou angaz dan bann aktivite illegal.

Coast Guard, Marine Police, e NDEA pou entansifye zot travay dan sa domenn.

Nou pe anmenn en nouvo lalwa pou fer provizyon ki Seychelles Maritime Safety Administration I vinn en lotorite endepandan ki pou annan responsabilite pou regle aktivite maritim.  Sa I a permet li ganny bann mendev e resours neseser pour kapab azir dan en fason byen striktire, dan en limit letan apropriye, e avek resours neseser.

Msye Speaker, premye latas ki bann Minis I annan pou fer se ki a zot tour, zot bezwen met bann striktir an plas pour ki I reflekte bonn gouvernans, latransparans e accountability, e kot nou mezir performans e nivo servis dan en fason obzektif.

Msye Speaker, I enportan ki okenn sanzman dan polisi e progranm I pran kont kimanyer sa pou afekte lavi nou sitwayen. I enportan ki nenport progranm dan lavenir I ganny fer ansanm ek dimoun.  Sa I a permet ki nou sitwayen I form parti sa prosesis konsiltasyon e donn nou loportinite pou partaz avek li sa pouvwar.

Sa se lafason ki nou bezwen travay avek dimoun e travay pour dimoun.

Nou tou ki travay avek dimoun e pour dimoun, nou bezwen annan sa konpasyon. Dimoun I pa zis en non ou en sif lo en file.  Dimoun I annan santiman.  I annan lekspektasyon.  E nou servis e travay ki nou fer I annan en lenpak lo zot lavi tou le zour.

Pour mwan I pa enportan ki ou lopinyon politik, oubyen ou krwayans relizyez.  Sa ki enportan se ki si ou ganny demande pou fer dis keksoz, fer dis e non pa de, e ni set.  Si en file I lo ou latab, e ou annan tou lotorite pou pran en desizyon lo la, fer li dan mwens ki 48 erdtan.

Si sa file I merit konsiltasyon avek en lot zofisye dan en lot minister oubyen lazans, pa bezwen fer sa dimoun vir an ron.  O kontrer, zwenn ansanm ek tou bann dimoun dan lotorite, pran sa desizyon korek e silvouple fer bouze sa file e enform sa manm piblik dan en dele ki rezonnab.

Msye Speaker, nou osi bezwen manage lekspektasyon nou popilasyon.  Pour nou fer sa, I enportan ki nou popilasyon i ganny lenformasyon ki korek e a ler.  Sa I nesesit en amelyorasyon dan lafason ki nou kominik avek nou popilasyon. An linny avek sa, Gouvernman pou prezant en proze de lwa konpreansif lo akse a lenformasyon dan sa prosen sis mwan.

En sekter ki pe pre-okip nou se lozman.  An se moman, pri later e pri konstriksyon I tel ki la mazorite dimoun napa sa abilite pour aste en bout later e konstrir en lakaz lo la pour zot fanmiy.  An rezilta, zot bezwen lasistans Gouvernman.  Msye Speaker, ozordi I annan 4,911 dimoun ki pe partisip dan Home Savings Scheme.  Sa I donn en lendikasyon grander demann pou lakaz.  Gouvernman tousel pa pou zanmen kapab satisfer demann dan sa domenn.

Nou bezwen en nouvo partenarya, en nouvo langazman, en nouvo zefors kolektif pour nou adres demann pour lakaz.

Nou bezwen revwar imedyatman provizyon e alokasyon later, provizyon finansman lakaz, e etablir en nouvo partenarya avek sekter prive avek bi ogmant stok lakaz lo Mahe, Praslin e La Digue.

Nou prensip i ki lasistans lakaz I baze lo ou bezwen.  I pou annan bann ka eksepsyonnel kot gouvernman pou bezwen fer lakaz pour sa dimoun ki pe viv dan en kondisyon deplorab e ki napa okenn mwayen.

Lo nivo distrik, nou pou kontinyen desantraliz plis bann servis e progranm.  Nou bezwen en nouvo lankadreman kot pou annan konsiltasyon, lannen prosenn, ant bann diferan lazans lo bann fonksyon ki Konsey Distrik pou desarze.  Dan sa prosesis pou annan konsiltasyon avek Lasanble Nasyonal dirize par nouvo Minister Gouvernman Lokal.  Eleksyon pou konsey distrik pou fer dan lannen 2018.

Msye Speaker, nou le ki lo nivo lekol, bann klinik, e bann sant lasante rezyonal, son bann management e staff I ganny plis responsabilite e kontrol lo zestyon avek bi os performans e kalite servis.

Nou bann dimoun aze, zot osi bezwen ganny nou latansyon.  E tou bann lazans konsernen I bezwen donn nou bann dimoun aze en bon servis, avek konpasyon, avek bi mentenir zot dignite ki zot merite dan zot retret!!

Msye Speaker, nou pour kontinyen avek direksyon ekonomik lo en baz soutenabilite e stabilite makro-ekonomik, ki nou’n konmanse depi 2008.  Parey monn dir oparavan nou pou etablir nouvo polisi e prosedir avek sa trwa zengredyen – bonn gouvernans, latransparans e accountability – pour fasilit aktivite ekonomik e kree lespas pou sekter prive agrandir.

Rol gouvernman se en fasilitater.  Fasilitater, dan en lakadreman kot bann lenstitisyon ki annan en rol regilater I desarz zot fonksyon dapre lalwa e zot aplik lazistis, e kot polisi Gouvernman i ganny administre san okenn lanpayaz.

Msye Speaker, nou annan en problenm lapovrete dan pei.  Lapovrete I annan plizyer fasad.  Sa ki enportan, se ki nou annan en nouvo partenarya pour nou sirmont sa defi reel.

Nou bezwen en zefor kolektif e en nouvo langazman pour retir nou bann dimoun kin tonm dan lapovrete.  Nou bezwen aziste nou bann polisi e met nouvo zouti a la porte nou bann lazans ki egziste pour target tou bann ka.

Serten mezir ki gouvernman in pran i swivan:

 • Pour bann sitwayen kin ariv laz retret, nou’n ogmant pansyon retret.
 • Pour bann travayer ki saler I pli ba, nou’n ogmant saler minimonm nasyonal e eliminn Personal Income Tax lo zot lapey.

Dan sa bann semenn ki pe vini, nou pour prezant en proze de lwa lo Progressive Income Tax.

Gouvernman pou osi prezant en lalwa lo lanplwa apre konsiltasyon ki pe ganny fer.  Sa i enkli provizyon pour en trezyenm mwan saler pour bann travayer Seselwa.

Msye Speaker, en problenm ki pe ronz nou sosyete, se drog.  Me malerezman, bokou lenerzi I perdi dan senm kalomni e fabrikasyon mansonz lo plizyer personalite enkli mwan menm – san okenn regar pour konsekans ki sa I annan lo nou lalit kont drog.

Pour mwan, mon konsyans I kler Msye Speaker.  Parey ou, nou’n travay pour plizyer lannen dan minister ledikasyon.  Pour enkilke bann bon valer dan lavi nou bann zanfan e zennes.  Mon devosyon anver sa bann valer I reste touzour entakt.

Sa fleo drog I enn tre konpleks.  Nou annan progranm rehabilitasyon ozordi.  I annan plizyer striktir ki pe konbat sa fleo.  Nou pou kontinyen fer sir ki I annan en progranm ki enkli tou bann partener, akoz nou rekonnet ki nou bezwen en zefor kolektif e kordinen pou konbat kont sa fleo.

Ozordi Msye Speaker, mon anvi anons serten mezir ki pou afekte abilite sa bann trafiker drog pour konsonm, anmas, e distribye zot larises.

Nou pou fer li mandatwar pour ki larzan ki ganny servi pou aste byen, ou sa ki nou apel “assets” an angle, pou bezwen pas atraver labank.

Sa I vedir ki dezormen kondisyon pou anrezitre e transfer tou veikil pou bezwen montre laprev tranzaksyon banker sorti dan kont sa ki pe aste sa veikil pou al dan kont sa ki pe vann sa veikil.

 • Pareyman pour tranzaksyon later.
 • Pareyman pour tranzaksyon par dan lakonpanyen.

Sa I bann premye direktiv administrativ ki monn donn bann departman konsernen.

Msye Speaker, mon rekonnet ki pou en gran, gran mazorite de nou, bann tranzaksyon tel ki aste veikil, aste later, ou aste par dan en lakonpanyen I bann ki nou fer rar dan nou lavi, i ganny fer atraver labank, e zot larzan I prop. Mon salye sa bann fanmiy ki’n ganny sa loner ek sa loportinite pou fer sa.  Sa bann mezir ki mon fek anonse, I viz ver sa bann endividi ki itiliz sa sistenm pour blansir zot byen malaki.

Sa bann mezir spesifik pa pour eliminn drog demen.  Ni semenn prosenn.  I reprezant bann zouti adisyonnel ki nou pou bezwen servi pour konbat sa fleo.

Msye Speaker, I pran en kominote pour elev en zanfan.  Pareyman, I pran en kominote pour mentenir en lankadreman dan lekel en lendividi pa santi sa bezwen pou abiz okenn sibstans.

Msye Speaker, ziska prezan nou annan en sistenm kot bann zofisye sinyor I deklar zot byen an linny avek Public Officer Ethics Act.  Dan en pti pei parey Sesel, si nou kontinyen blanm tou politisyen konm kwa ki zot in vol larzan piblik e kot napa sistenm ki anpes dimoun blanm zot san levidans, nou pou annan en pei kot personn pa pou le vinn politisyen.  Monn vinn politisyen pa akoz larzan. Mwan, monn antre dan politik avek en bi, pou deservi nou pep e fer zot dibyen.

Alor, mon welcome sa prensip e propozisyon sorti kot lot kote latab pour bann politisyen kin ganny elekte fer en deklarasyon piblik lo zot byen. Monn demann Biro Attorni Zeneral pou drafte nouvo lezislasyon pour ki aparti Zanvye 2017, tou bann politisyen kin ganny elekte, enkli bann Minis, I deklar zot byen piblikman.

Msye Speaker pou mwan desarz mon fonksyon konman Sef Egzekitif, I enportan ki mon annan en lekip.  An linny avek Lartik 63(1) nou konstitisyon, bomaten monn prezant ou Onorab Speaker, lalis bann dimoun ki mon swete i form partir mon lekip.

I enportan pour nou konnen ki apwentman Vis-Prezidan, Minis Deziynen, Minis, e Lanbasader I bezwen ganny fer avek laprouvasyon Lasanble Nasyonal.  Mon konsyan ki laprouvasyon I bezwen ganny fer par o mwen 17 vot.

Mon demann avek sakenn bann Onorab pou egzaminn tre byen sa lalis ler Msye Speaker I met lo Order Paper, e mon swete ki mon ganny sipor neseser pour sa nouvo lekip ki a permet mwan re-shuffle Konsey Minis e delivre travay Gouvernman dan lentere Sesel e pep Seselwa.

Msye Speaker, parey mon ti dir zour mon inogirasyon le 16 oktob, e mon ti a kontan repete la ozordi, mon langazman pou mwan travay avek Lasanble Nasyonal pour byennet nou pep e lentere Lepep Seselwa.

Msye Speaker, I mon swe senser, ki dan lespri travay ansanm avek Lasanble Nasyonal, ki nou kapab agree dan sa bann prosen zour lo modalite nou bann rankont kot nou diskit bann size dan lentere nasyonal ki pou benefisye tou nou pep.

Msye Speaker, zour mon linogirasyon konman Prezidan, monn koz lo linite nasyonal e rekonsilyasyon.  Ankor enn fwa, devan nou Lasanble Nasyonal, mon oule renouvle mon langazman, pour ki ansanm nou travay ver sa lobzektif ki pou inifye nou pep plis ankor.  Nou Lasanble Nasyonal, anba ou Leadership, I annan en gran rol pou zwe dan promouvwar linite, la tolerans, e respe mityel. Sa pou ede ranforsi respe, la tolerans, e linite dan nou popilasyon.

Pour terminen, Msye Speaker, mon remersi ou, e Lasanble Nasyonal ozordi pou ekout mwan.  E mon swet tou bann onorab sikse dan zot travay.

» View all