Speeches

State of the Nation Address 2013 - Kreol

19 February 2013 | State House

Diskour Leta Lanasyon
par
Prezidan James Alix Michel

Le 19 fevriye 2013

Msye Speaker,
Vis Prezidan,
Sef Ziz,
Prezidan Lakour Dapel,
Minis Dezinnyen,
Minis,
Onorab Lider Biznes Gouvernman,
Onorab Lider Lopozisyon,
Manm Onorab Lasanble Nasyonal,
Ekselans,
Envite distenge,
Ser frer ek ser Seselwa,

Bokou lanmen i neseser pou kontinnyen prepar lavenir nou nasyon. Konstriksyon lavenir nou pei i egziz bokou.  Sakenn antre nou, dan son prop fason, i’n donn lanmen pou prepar lavenir. Nou’n fer li pour nou fanmiy, pour nou kominote, pour nou patri. Nou’n fer li dan en elan determinasyon, linite nasyonal ek solidarite. Akoz nou lavenir i depann lo nou aksyon endividyel e kolektif. I depann lo nou travay dir. E Nouvo Sesel i depann lo nou.

Bilan 2012 i montre nou ki nou’n fer progre malgre serten kontrent ek difikilte. Nou’n vwar ki nou travay dir i pey fre. I fer nou lafyerte, i fer nou loner. Sa i donn mwan konfyans pour sa lannen ki nou’n fek komanse.  Mon loptimizm i ganny ranforsi par rapor resansman 2010. Statistik ladan i elokan. Zot montre, par egzanmp, ki to lalfabetizasyon i 92.7%; 97% lakour i annan akse ek elektrisite e 93% lakour i annan akse ek delo trete; 70% dimoun ti propriyeter zot prop lakaz; 90% lakour ti annan telefonn mobil; 94.6% lakour ti annan televizyon ... I annan plizyer lot lenformasyon enportant dan sa rapor e mon swete ki medya i sansibiliz dimoun lo la.

Mon loptimizm pour lavenir Sesel i osi repoz lo nou bann valer fondamantal. Nou en pep ki annan konpasyon. E se sa ki fer nou lafors. Sa sans konpasyon, solidarite, ek zenerosite i’n ganny manifeste dan tou son lafors, dan tou son grander, resaman ler nou ti ganny afekte par en gran tanpet tropikal. Nou ti vwar vvazen pe ed wvazen. Dimoun pe ofer zot sipor san ki zot ganny demande. Dimoun ki pe partaz sa ki zot annan avek bann ki’n ganny afekte. Devouman ek profesyonalizm bann servis esansyel… Dimoun ti sorti lwen, dan lezot distrik, pou ed zot prosen. “Ozordi maler i’n frap Pointe Larue.  Demen, se mon distrik ki kapab ganny afekte”, en volonter ti eksplike. En lot ti dir: “Mon fer li pour Sesel”. Tousala ti tousan e emouvan.
Mon sezi sa lokazyon pou eksprim mon gratitid tou sa bann dimoun ki’n donn zot led, zot zefor, zot konpasyon ek solidarite pandan sa moman detres. Se sa bann kalite imen ki nou bezwen kontinyelman kiltive e ranforsi. Nou lavenir i repoz lo la. Lavenir Nouvo Sesel i depann lo tou sa ki meyer dan nou leker ek lespri ek leker zanfan Seselwa.

Anmenmtan, nou bezwen etabli e respekte nou priyorite. Nou pa kapab annan tou ketsoz alafwa. Nou bezwen travay pou ganny sa ki esansyel dan nou lavi. E nou bezwen travay dir akoz travay dir i pey fre.

I parey pour Gouvernman. Gouvernman i bezwen travay dir. I bezwen reste konekte avek lepep. I bezwen etabli son priyorite. E nou’n etabli nou priyorite; e sa se (1) en lekonomi solid; (2) travay pour tou; (3) lozman desan pour Seselwa; (4) ledikasyon; (5) lasante; (6) lepanwisman lazenes;  (7) devlopman dirab; (8) lord, lape ek sekirite; (9) leta-de-drwa (10) reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal.

Bilan ek Perspektiv

En Lekonomi Solid

Msye Speaker,
Frer ek ser Seselwa,

Tou proze devlopman – i komans par en lekonomi solid.

An 2012, fas-a resesyon global, Sesel ti kontinnyen montre rezilyans.

Malgre sa resesyon profon an Erop – sours prensipal nou marse touristik ek leksportasyon – nou ti anrezistre en rikord dan nonm touris. Sa sete gras-a nou stratezi pro-aktif, nou polisi diversifikasyon nou marse tourizm e letablisman nouvo partenarya... Pour premye fwa nou’n resevwar plis ki 200,000 touris an 2012. Lendistri tourizm i anploy 25 poursan mendev total e i kontribye anviron 26 poursan anver nou Prodwri Nasyonal Brit. Anmezir ki nou kontinnyen atir plis touris, i enportan ki tou akter dan sa lendistri i redouble zefor pou amelyor servis, kree nouvo servis ki reponn a gou ek legzizans nouvo marse, kree plis lanplwa e ogmant prosperite nou pei. Se selman avek travay dir ki nou pou arive fer li. Lendistri i devret vin ankor pli pro-aktif, aret viv dan lepase, dan nostalzi, e fer fas-a lavenir avek realizm ek optimizm.

Dan lekonomi domestik, sekter endistriyel ek lapes ti kontinnyen elarzi.

Leksperyans dezas natirel i’n montre nou lirzans ek lenportans annan en lasirans dedye pou fermye e osi bann peser artisanal. Ver milye sa lannen, nou pou lans nou plan lasirans pour lagrikiltir avek lapes artizanal.

Sekter agrikol i reste tre enportan. I pe rankontre serten difikilte, me nou pe fer tou sa ki posib pou relans sa sekter. Nou pe travay avek Fon Enternasyonal pour Developman Lagrikiltir (IFAD) ki pou ed nou pou enplimant nou progranm lenvestisman nasyonal pour sekter lagrikiltir.

Nou ”lor ble” pou resevwar en latansyon partikilye sa lannen. Nou pou renegosye nou lagreman lapes avek Linnyon Eropeen. Nou pozisyon i kler e nou pou defann li a tou pri. Nou le en meyer ”deal” pour Sesel!

Lentere renouvle par envestiser lokal e etranze dan lapes endistriyel e semi-endistriyel i tre ankourazan e nou pou kontinnyen siport li.

Msye Speaker,

Perspektiv makro-ekonomik i prezant rezilta plis ki ankourazan. An 2012 nou ti depas bann target ki nou ti’n fikse, swa lo plan fiskal avek en sirplis estimen a6.4% Prodwri Domestik Brit (PDB), swa lo plan moneter, nou rezerv deviz etranzer, osi byen ki nou reform striktirel. Nou defi prensipal i reste enflasyon. Me mon ankouraze pou note ki, gras-a lentervansyon Labank Santral an Out lannen pase, nou ti reisi redwir to lenflasyon sorti 8.9% an Zwen 2012 pou ariv 5.8 % ver lafen Desanm. Nou rezerv deviz etranzer ozordi i 308 milyon dolar Ameriken, sa ki reprezant apepre 2.8 mwan lenportasyon.

Mon tre satisfe pou note ki tou resaman lazans Fitch Ratings i’n sirklas nou pozisyon sorti “stab” pou vin “pozitiv”. Sa set an rezilta – parey sa lazans i afirmen – en lanvironnman gouvernans ek lenvestisman favorab, en bon zesyon det piblik e eksteryer, disiplin fiskal e en sitiasyon finansyel pli viab pour nou bann lantrepriz piblik.

En lot defi se to lesanz deviz etranzer. Mon tre ankouraze note ki nou roupi pe apresye par rapor avek bann deviz etranzer mazer. Avek bann devlopman pozitiv ki nou pe vwar dan nou lekonomi – i konpri to lentere labank ki’n komans redwir – tou kondisyon i an plas pou permet lapresyasyon gradyel roupi ver 12 roupi pour en dolar Ameriken. Mon konsidere ki sa i parite ki devret permet nou kontrol lenflasyon lo en kote e asir nou konpetitivite ekstern lo lot kote. Nou kapab fer li, me nou bezwen korperasyon aktif bann labank komersyal pou realiz sa lobzektif. I domaz ki zot pa pe fer ase.

Nou legzerzis reform striktirel i kontinnyen port son fri. Nou’n akonpli bokou sikse dan restriktirasyon Air Seychelles. Gras-a nou desizyon pou form en partenarya stratezik avek Etihad, nou’n reisi transform Air Seychelles. Ozordi, i anploy 590 dimoun, e 98% parmi zot i Seselwa. An 2012, Air Seychelles i’n fer en profi avan taks 1 milyon dolar Ameriken. 

Msye Speaker,

Malgre ki nou’n reisi redwrir to lenflasyon pandan sa bann dernnyen mwan, rediksyon kou lavi i reste enn nou preokipasyon mazer. Fodre nou pran an konsiderasyon ki nou lekonomi i enn ki ouver. I anmenn plis dinamizm, konfyans ek krwasans. Me i osi anmenn serten defi. Gouvernman pou kontinnyen pran mezir kot i neseser pou protez bann group pli vilnerab kont ogmantasyon kou lavi. Dan limedya, mon’n demann Seychelles Trading Company pou revwar dan en fason konpreansif son bann pratik ek metodolozi prokirman avek bi fer desann pri bann prodwri ek komodite.

Nou pe osi anvisaz lezot mezir, par egzanmp, legzanmpsyon VAT lo serten lezot prowdri ki pa lo lalis aktyel. Dan konteks reform taks nou pou revwar nou sistenm Income Tax avek bi anmenn en sistenm pli ekitab. Ozordi Sesel nou annan en sistenm kot tou dimoun i pey en to fiks 15 poursan. Me bokou pei dan lemonn i’n adopte en sistenm taks progresiv kot sa ki ganny mwens saler i pey en poursantaz pli ba e byensir sa ki ganny plis i pey en poursantaz pli o taks. Mon’n alor demann Minister Finans pou antre an diskisyon avek nou bann partener ki pe travay avek nou dan nou reform ekonomik avek bi entrodwi en tel sistenm Sesel osito ki posib, preferableman apartir Zanvye 2014. 

Lentrodiksyon VAT an Zanvye sa lannen ti form parti nou plan pou annan en sistenm taks ki pli modern, efikas e konpreansif. Mon rekonnet ki Seychelles Revenue Commission ti’n devre envesti plis zefor pou prepar bann konsomater pli byen avek sa nouvo sistenm taks. Me i malere e regretab ki, avek son lentrodiksyon,  serten marsan ek biznes i’n swazi pou kapitaliz lo la pou fer pri monte. Zot i’n fer sa malgre ki Gouvernman ti ofer zot  “tax credits” lo zot stok lafen lannen, e elarzi lalis bann prodwri ki ganny egzanmpte ek VAT, dan bi minimiz logmantasyon pri.

Nou langazman an faver stabilite makro-ekonomik i devre reste o-sant nou stratezi devlopman. Nou bezwen kontinnyen fer zefor enportan pou redwir nou stok det. Dan sa konteks, mon’n demann Minister Finans pou target en sirplis fiskal pa mwens ki 5% nou PDB ziska ki nou ariv en proporsyon 50% det par rapor avek PDB an lannen 2018. Ler nou akonpli sa, i pou liber konsiderableman lespas fiskal dan bidze Gouvernman ki pou ganny pase avek lepep.

Otan ki nou bezwen asir nou stabilite ekonomik, ler nou perform pli byen nou bezwen pas benefis avek nou pep. Dan sa konteks, an rezilta sa bon performans fiskal an 2012, kot nou sirplis bidzeter ti plis ki nou ti’n progranmen, mon pou pas sa benefis avek pep Seselwa. Parey i’n anonse dan bidze, revizyon saler minimonm o nivo nasyonal e ogmantasyon saler dans servis piblik pou pran lefe an Zilyet.

Msye Speaker,

Repiblik Sesel i’n fer progre sinnyifikatif dan gouvernans sekter piblik.  Me mon rekonnet ki i reste ankor pou fer pou elimin bann defayans ki egziste. Mon pou kontinnyen promouvwar bonn gouvernans ek transparans dan zesyon resours ek byen piblik.

Nou bezwen osi fer plis pou ankouraz kreasyon e devlopman biznes.  Pour biznes prospere, i bezwen annan akse avek kredi – sirtou pti biznes ek bann lantrepriz mwayen. Mon pa kapab dir ki mon satisfe avek nivo lasistans finansyel ki sa kategori lantrepriz pe resevwar avek sekter finansyer. Sak lannen Gouvernman i'n persevere pou rod fason pou asiste biznes. Sa lannen nou pe double lakantite larzan dan fon Small Business Finance Agency (SBFA) pou ariv R40 milyon, e nou'n osi double nivo loan ki SBFA i donnen pou ariv R300,000. Me bann labank komersyal zot annan tandans reste santre lo bann loportinite pou fer larzan vitman lo gro proze. I malere pou dir ki sa i ankor leka menm avek sertan labank piblik. Mon pe alor demann Minis Finans pou revwar sa “scheme” loan pour bann ti biznes ek biznes mwayen ki ti entrodwi dezan paseatraver labank komersyal piblik, ki malerezman pa pe mars parey kominote biznes i ekspekte.

Nou antreprener i anvi travay dir, me pou zot travay dir, nou bezwen larg zot lanmen.  Annou elimin birokrasi initil ki fristre zot e rann zot travay difisil. Annou fasilit zot akse avek kredi. Annou ansanm rod fason pou ed zot pou devlope, olye touy linisyativ e dekouraz inovasyon.

Travay pour tou

Ser frer ek frer Seselwa,

Petet parfwa zot fatige tann mwan koz lo lenportans travay – lo lenportans travay dir! Me lepep ti elekte mwan lo platform travay dir pour nou pei. E mon pou kontinnyen fer li. Mon pou osi kontinnyen motiv tou sitwayen pou travay dir e ensiste ki nou asim nou responsabilite. Sel garanti nou progre dan lavi se travay dir. Sel fason pou nou asir nou byennet se travay dir. Prosperite i vin atraver travay dir. Tou ketsoz dan lavi i vin atraver travay dir. Tou sa ki travay dir i ganny loportinite pou devlope, pou amelyor son sitiasyon, pou prospere. Napa lot fason, me kot fodre, lasistans i ava ganny donnen selon serten kriter ki’n etabli. Mon repete: nou bezwen depann lo nou prop zefor. Travay dir i pey fre!

Tou travay i nob. Nou annan nou talan spesifik, nou kalifikasyon ek leksperyans, nou dispozisyon pou fer en metye ou egzsers en vokasyon. Annou fer li byen. Se sa ki enportan. Nou pran lafyerte dan travay ki nou fer. Nou fer li avek gou, avek devouman, avek profesyonalizm. Nou fer li avek konesans ki nou pe partisip dan ledifikasyon Nouvo Sesel. Nou fer li avek nou zefor endividyel e kolektif. San depann lo Leta ler nou konnen ki nou ankor for e ki nou annan kouraz. Nou fer li an partazan en vizyon. En vizyon ek en krwayans ki sa ki nou fer i konte. Ki nou travay i annan en bi, en lobzektif.

Sa i fer mwan rapel en zistwar ki ti pase en pe plis ki 50-an Lanmerik, kot NASA. Okour son vizit laba, Prezidan Kennedy ti rankontre en zonm avek en balye dan son lanmen. “Msye, ki travay ou fer isi?” Prezidan Kennedy ti demann li. Sa zonm ti reponn, “Mon pe ede pou met en zonm lo lalin, Msye Prezidan”.

Sa zonm ti annan en vizyon lenportans son travay. I ti partaz en vizyon ek lafyerte pour son pei. I pa ti zis en travayer. I ti fer parti NASA Space Team 1962!

I pa fer diferans ki travay ou fer. Sa ki enportan se ki ou fer li byen. Se ki ou pe ganny ou lavi onetman. A traver ou prop lasiyer, ou prop zefor. Ou pe partisip dan en lantrepriz nob e formidab: konstriksyon en meyer lavenir; ledifikasyon Nouvo Sesel.

Se pour sa rezon ki  mon ti deside mentenir tenm “Annou travay dir pour nou Sesel” pour lannen 2013. Pou kontinnyen enspir nou ver plis sikse. Motiv nou ver pli gran lakonplisman pour nou patri. Kontinnyen pran nou responsabilite. Kontinnyen fer zetwal Sesel briye dan Losean Endyen e dan lemonn. Kit lakot pou dekouver nouvo losean. Redouble nou zefor pou konbat delenkans, fleo sosyal ek kriminalite.  Afront defi avek kouraz. Montre nou rezilyans. Koste dan en elan patriotik e solider. Bref, otan rezon pour nou travay dir pour nou Sesel.

Sepandan, mon rekonnet – e mon deplor – serten pratik negatif ki kontinnyen retard nou progre. En birokrasi lour i antrenn en mank profesyonalizm, en mank disiplin, en mank prodiktivite, en move servis. I fristre tou dimoun e i kree medyokrite. Ki mannyer en dimoun ki pe rod en servis i santi li ler i al dan en letablisman e i rankontre en fonksyonner avek en figir long? An plis ki sa, menm fonksyonner i anvoy li dan en biro a lot, e sa pov sitwayen ki anvi leve e debrouye i retourn kot li san en solisyon satisfezan. Eski dan sa laz teknolozi modern  i zistifyab pour en dimoun esper trwa mwan pour ganny en larepons?

I’n ler osi pou nou pran plis “ownership”. Pe enport kot nou travay, pe enport nou pozisyon, nou pos, nou bezwen realize ki nou fer parti Gouvernman, ki nou fer parti sa lantrepriz. Nou ek Gouvernman nou pa form de lantite separe. Byen Leta se nou byen. Ler nou gaspiy resours Leta, ler nou pe gaspiy nou letan dan biro, nou pe gaspiy nou prop resours, nou prop letan.  Annou devlop sa konsyans “ownership”. Nou pa zis en travayer, me nou fer parti en lekip. Nou form par Gouvernman. Nou form par sa lantrepriz prive. Travay dir i pey fre!

Depi Lendepandans, nou’n envesti bokou dan formasyon resours imen. An rezilta nou annan bokou kad byen forme, me nou reste defisiter dan plizyer domenn. Nou bezwen annan en plan nasyonal “manpower” an fonksyon nou evolisyon rapid ki anmenn en kantite nouvo devlopman. Sa plan i ava determin nou bezwen formasyon dan domenn divers. I ava permet nou planifye pli byen pour lavenir e ouver nouvo lorizon pour lanplwa e travay dir.
Lozman desan pour Seselwa

Frer ek Ser Seselwa,

Gouvernman i’n fer bokou – bokou – pou met a-dispozisyon bann fanmiy Seselwa en lozman desan. Me nou pa kapab satisfer tou demann anmenmtan. Nou resours i limite. Fodre dimoun i konpran sa. Fodre bann fanmiy ki pe esper en lakaz oubyen en bout later – e mon konnen ki serten pe esper depi plizyer lannen – i ed zot lekor. Fodre ki zot pran zot responsabilite o-serye e fer zot kontribisyon tou lemwa anver zot proze lakaz. Serten pa kapab zis mazin lanmizman, al bal touleswar, e ekspekte ki zot zis ganny en lakaz. Non, fodre zot mazin lavenir, fodre zot travay dir, fodre zot fer zot kontribisyon ki ava ganny dedwir lo zot lónn ler zot ganny zot lakaz.

Dorenavan, bann dimoun ki pe kontribye anver ”home saving scheme” pou ganny priyorite pour lakaz.

Bann ki deza annan zot lakaz zot bezwen respekte zot lobligasyon ek responsabilite. Pey zot lónn regilyerman afen ki zot ser ek frer ki pe espere, zot osi, zot kapab benefisye ek en lakaz.

Malgre serten kontrent ek difikilte, nou ti kontinnyen avek nou bann proze mazer. An 2012, nou ti fer alokasyon 327 younit Ile Persévérance. Menm lannen, nou ti konplet ankor 166 younit; alokasyon pou ganny fer dan sa bann semenn ki pe vini, de ki proze lenfrastriktir pou konekte sa bann younit i’n terminen. Sa lannen, nou pou konplet konstriksyon ankor 274 younit lo Ile Persévérance.

An deor proze Ile Persévérance, nou ti osi antreprann serten proze redevlopman ki ti vwar alokasyon 16 younit. Nou pou poursviw sa zefor redevlopman sa lannen dan plizyer distrik, an plis ki alokasyon 25 younit pli tar sa lannen.

En proze mazer ki nou pou komanse sa lannen, gras-a en don zenere ki nou’n resevwar avek Gouvernman Abu Dhabi, se konstriksyon 180 younit dan trwa distrik.

Ser frer ek ser Seselwa,

Sa move tan ki’n frap nou resaman i’n montre nou ki mannyer nou vilnerab avek dezas natirel. Nou’n vwar kombyen lakaz, konbyen propriyete, i’n ganny andomaze. Serten – sinon bokou – ant zot pa ti’n ganny asire.  Ozordi sa bann fanmiy i trouv zot dan en sitiasyon difisil.Gouvernman pou ede, byensir, otan ki i kapab. Me leksperyans i’n montre nou nesesite pou annan lasirans pour nou lakaz. Dan sa konteks, nou pe etidye fezabilite met an plas en mekanizm pour lasirans lakaz.
Anseki konsern alokasyon later, nou pa’n kapab fer otan ki nou ti’n voudre akoz mank resours. Malgre sa, an 2012, nou ti reisi ofer apepre 80 kare later dan diferan distrik.

Nou krwar fermeman dan en partenarya avek sekter prive ki ava ed nou atenn nou bann objektif konsernan lozman ek devlopman later. Nou kwrar fermeman dan prensip “empowerment” nou bann zenn antreprener. Se pour sa rezon, ki – atraver “2020 Development” – nou pe ofer sekter prive pou partisip aktivman dan devlopman Ile Soleil.

Touzour dan loptik partenarya avek sekter prive, Gouvernman i an negosiasyon avek serten partener pour konstriksyon kondominyonm Ile Persévérance pour bann zenn “graduates” ek zenn profesyonnel.
Loportinite i an abondans. Annou sezi zot!

Msye Speaker,

Staz devlopman kot nou’n arive ozordi i fer li ankor pli enperatif ki later isi Sesel i ganny byen zere, byen itilize. Nou bezwen elimin spekilasyon. Nou bezwen osi asire ki i reste dan leritaz ek patrimwann Seselwa. Dan sa bi, nou pou entrodwi serten mezir ki pou asir en zesyon pli rigoure later Leta, fason ki i ganny vann e lwe, fason ki etranze i kapab posed later Sesel, san dekouraz lenvestisman.

Bokou Seselwa i’n benefisye avek lavant oubyen lokasyon later Leta, swa atraver “landbank” ou atraver kreasyon bann plot endistriyel ou komersyal. Malerezman, plizyer sa bann kare later pa’n ganny devlope, menm apre bokou lannen. Enn bann rezon prensipal pour sa se spekilasyon – fer en gro profi lo revann later ki zot i’n aste bon marse avek Gouvernman. Sitiasyon i ganny agrave par lakizisyon sa bann tel later par etranze atraver bann “corporate bodies” ou atraver bann “nominee” Seselwa ki reprezant sa bann etranze.

Gouvernman pe reviz lalwa State Land and River Reserves Act pou asire  ki – avek enn-de pti leksepsyon miner, par egzanmp dan ka lesanz later avek Leta – okenn endividi ki napa sitwayennte Seselwa pa pou annan drwa aste later Leta “freehold”. Menm prensip i aplik pour propriyete prive.  Etranze pou nepli ganny drwa aste later “freehold” me i pou ganny drwa annan en bay lonterm 70-zan, non renouvlab.

Sepandan, dan bi kontinnyen atir lenvestisman direk etranze (FDI), nou pou mentenir nou polisi konsernan devlopman ek lenvestisman dan vila dan bann “resort” touristik.

Anba sa nouvo lalwa, Gouvernman pou ofer en lamnesti bann etranze ki’n akerir later oubyen propriyete imobilye atraver bann “nominee companies”, atraver Seselwa ki’n servi koman kouvertir, atraver transfer “shares” … pou regilariz zot sitiasyon dan en peryod en an apartir lemoman ki lalwa i pran lefe. Si zot pa fer li, Gouvernman pou ganny drwa reposed sa later. Nou bi se elimin evazyon prosedir sanksyon lo later e akizisyon iregilye later par etranze.

Ledikasyon

Msye Speaker,
Ser frer ek ser Seselwa,
Gouverman pou kontinnyen envestir a tou nivo dan ledikasyon pou asire ki i annan progre soutenab, meyer rezilta, meyer performans etidyan, en ledikasyon o-nivo e enn ki reponn a lekspektasyon e bezwen nou pep dan sa nouvo syek.

Nou pe viz lwen. Nou lanbisyon, parey mon’n deza dir, se ki alavenir, nou annan omwen en “graduate” iniverziter dan sak fanmiy. Nou lanbisyon se ki nou annan bann zenn profesyonnel a tou nivo ki kapab diriz e tir benefis progre teknolozik, ekonomik e sosyal. Me sa pa pou ariv tousel. Nou bezwen travay dir pou fer li arive. Se pour sa rezon ki nou bezwen kontinyelman revwar nou sistenm ledikasyon afen ki i reponn a nou latant, e ki i konform avek serten nouvo bezwen e devlopman lasosyete.

Nou bezwen kontinnyelman revwar li pou fer sir ki nou zanfan ek nou zenn i pa zis aprann bann size akademik e teknik, me osi valer ek fonnman lasosyete. En lapresiasyon ek en respe pour valer imen. Respe pour zot-menm, me osi respe pour zot prosen, pour zot granmoun, pour lotorite, pour lenstitisyon Leta. Tousala i vin atraver ledikasyon sivik. Nou’n fer progre dan sa domenn, me i annan nesesite pour nou ranforsi sa.

Nou sistenm ledikasyon i devret osi valoriz nou kiltir – en pon vivan ant trwa kontinan – nou zeografi, nou listwar, nou trilengwizm ki, malerezman, nou annan tandans neglize. I devret prepar nou zanfan ek nou zenn pou apresye diversite nou kiltir e vin bann bon sitwayen Sesel e bann bon sitwayen lemonn. I devret prepar zot pou asim zot responsabilite, servi byen bann resours ki ganny met a zot dispozisyon, prepar zot pour lavenir.

Nou annan plizyer mezir ki nou pe pran pour sa lannen avek bi ranforsi nivo ledikasyon e obtenir meyer performans. Sa i enkli permet etidyan S4, ki pare, pou fer legzanmen “IGCSE English as a Second Language” e “DELF Scolaire Niveau B1”; e lenplimantasyon nouvo Curriculum nasyonal.

Nou pe donn en latansyon partikilye bann etidyan ki annan bezwen spesyal. Anlinny avek sa, Minister pe re-entrodwri “Special Needs Education Unit” ki pou koordonn tou aktivite e donn gidans, sipor ek formasyon an relation avek “bezwen spesyal” etidyan. Mon reitere ki personn – okenn nou zanfan, okenn nou zenn – pa merit ganny kit deryer.

Lannen pase, mon ti ouver ofisyelman Sant Formasyon Maritim (MTC). Sesel i en pei avek en leritaz maritim tre for, me i regretab ki napa ase nou dimoun ki pe navige. Nou bezwen zenn kalifye dan navigasyon pour Coastguard – sirtou ki byento nou pe al ganny plis bato. Nou bezwen zenn maren lo bann bato plezans sirtou ki demann pour mendev lo lanmer pe ogmante swivan diminisyon menas piratri. Mon konsider MTC koman berso lavenir Sesel lo lanmer! I berso nou fitir maren!

Lekol primer Ile Persévérance i’n fini akeyir son premye ekolye depi sa lannen akademik. Sa lekol i’n kout Gouverman 38 milyon roupi. Nou annan plan pou konstri en lekol segonder e, plitar, en dezyenm lekol primer lo sa zil.

Me, nou kapab annan meyer fasilite, meyer lekipman, meyer lentansyon … si nivo lansennyman, si nivo formasyon ek konesans ansennyan i pa a la oter, si napa en stratezi koeran, tou nou zefor pou tonm dan delo. En ledikasyon de-kalite i depann lo kalite ansennyan dan laklas. Se selman avek en kad ansennyan byen formen ki nou pou arive transform nou lekol.

Lasante

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou lasante set enn bann ketsoz pli presye ki nou annan dan nou lavi. Nou annan en devwar ek en responsabilite endividyel pou pran swen ek nou lasante. Minister osi i annan en devwar pou met an plas bann progranm konpreansif lo prevansyon maladi e lo ledikasyon lasante piblik.

Serten parmi nou i pratik en stil lavi ki danzere e destriktif pour zot lasante. Zot provok zot prop maladi. E ler zot tonm malad, zot ekspekte al ganny trete a-letranze! Lo fre travayer Seselwa!

Erezman, laplipar de-nou i pran byen swen avek nou lasante. Sepandan, maler i kapab arive san prevnir. Maladi i kapab deklare san ki nou ekspekte. E la, nou sistenm lasante i la pou donn swen.

Nou bann sant medikal, nou lopital, i vitrin nou sistenm lasante. Nou’n fer bokou lenvestisman – a tou nivo – dan sa bann sant, dan lopital ek dan nou sistenm lasante an zeneral. Nou’n fer progre, me i annan ankor bokou konplent.

Menm Biro Prezidan i resevwar en kantite konplent sorti kot dimoun ki pa satisfe avek fason ki zot i’n ganny trete lopital. Nou bezwen pran konplent ek kritik piblik o-serye. Nou bezwen servi sa bann konplent ek kritik pou rektifye defayans dan sistenm, menm si souvan, sa i kapab pran en pe letan.

Mon oule reitere ki dan nou sistenm lasante – a tou nivo – nou bezwen annan plis kominikasyon, plis profesyonalizm, plis konpasyon, plis kominikasyon, plis konprenezon.  Napa plas pour lendiferans, ensibordinasyon, neglizans …

Me annou pa zis kritike e montre ledwa. Annou pran ownership nou sistenm lasante.  Annou zwenn ansanm nou tou pou fer li marse.

Lekspektasyon i o, e souvan i pa konform a-larealite. Nou sistenm i pa parfe, me i fonksyonnen menm avek son lenperfeksyon. Annou pa bliye ki laplipar travayer Minister Lasante pe fer en bon travay, souvan anba bokou presyon. Zot merit nou lankourazman e nou salye zot devouman. Swen medikal isi Sesel i gratwi, pa parey dan plizyer pei – menm dan bann pei pli devlope. Malgre nou resours limite, nou sov lavi, nou redonn lespwar.

Lepanwisman Lazenes

Msye Speaker,
Ser frer ek ser Seselwa,

Lazenes Seselwa i a-limaz nou pei: vibran, dinamik, rezilyan e optimis…

En lazenes ki krwar dan valer travay dir, dan bann valer ek prensip fondamantal ki ini nou koman en pep, i fer grander ek prosperite nou pei. En lazenes ki pran “ownership” progranm ek fasilite ki nou’n met anplas i ede ranforsi nou vizyon pour Nouvo Sesel.

Mon krwar dan lazenes, e zanmen mon’n ezite pou donn li loportinite pou prouv son kapasite, pou epanwir. Mon’n fer li tou resaman dan kad restriktirasyon Gouvernman. Mon konfyan ki sa bann zenn dirizan pou konfirm konfyans ki nou’n plas dan zot.

Lazenes nou pei i deplizanpli konnekte avek sa vilaz global ki nou pe viv ladan.  Sa i anmenn defi, me osi loportinite.  Fodre nou rod tou fason pour nou maksimiz sa bann loportinite.  I enportan ki nou ranforsi bann rezo pour konnekte nou bann zenn dan larezyon, e pli lwen.  Lavenir Sesel i pa pou zis baze lo loportinite ki nou kapab kree lo nou prop teritwar. I pou osi baze lo loportinite dan lekonomi rezyonal e mondyal.  Dan sa konteks, mon’n demann Minister Zafer Etranzer pou elabor en konsep entegrasyon rezyonal lazenes dan kad COI. Lazenes Seselwa i en mayon entegral dan nou stratezi devlopman ekonomik, e osi nou stratezi diplomasi ekonomik aktif.

Nou demann nou zenn ki zot reste bann sitwayen model. Ki zot annan respe pour bann ki pli aze ki zot, parey nou kiltir i aprann nou. Ki zot annan respe pour lotorite, pour lalwa, pour lenstitisyon Leta. Nou demande osi ki zot repann bann valer patriotik, ki zot senm lanmour, solidarite, fraternite ek konpasyon dan zot kominote. Nou osi demann zot pou evit bann move frekantasyon, ki zot pa tonm dan delenkans, dan latrap labi sibstans ek fleo sosyal. Me plis ki sa, nou demann zot pou met Sesel avan tou. Ki zot vin bann vre zanfan Nouvo Sesel!

Devlopman Dirab

Msye Speaker,

En prensip fondamantal nou stratezi devlopman e, odela, nou polisi Zafer Etranzer se devlopman dirab. Se nou “militantizm” san konpleks an faver proteksyon lanvironnman ki’n fer nou – en pti Leta-zil – en lider mondyal dan sa domenn.

Ler nou koze, lemonn i ekout nou. Akoz nou pratik sa ki nou dir. Akoz, nou Sesel, nou konsyan lenpak ki sanzman klima i annan lo nou. Akoz nou lit pour zesyon dirab nou “lekonomi ble”, e kont lenzistis lafason ki reveni leksplwatasyon nou lekonomi ble i ganny partaze.

Nou lekonomi ble se lentegralite nou eko-sistenm oseanik, avek tou bann resours ki i posede e ki kapab anmenn benefis ekitab e soutenab pour nou tou. Se bann rezerv maren proteze, pratik lapes soutenab, zesyon nou losean pou adres lenpak sanzman klimatik.  Lekonomi ble i eleman prensipal ki soutenir nou koman en pep. Mon krwar ki i telman enportan ki nou pe miltipli nou zefor pou sansibiliz  lezot pei pou partaz nou vizyon, pou zwenn avek nou pou pran aksyon konserte. Nou annan plan konvok en konferans rezyonal lo sa size.

En lot laspe devlopman dirab ki annan en lenportans kapital pour nou se lenerzi renouvlab.  Mon vizyon ki mon’n deza partaze avek lepep se ogmant nou lendepandans enerzetik, redwir lenpak pri karbiran lo nou lekonomi, e redwir son lenpak lo nou lanvironnman.

Dan de-trwa mwan nou pou al komisyonn nou 8 tirbin. Set en pa an avan, en nouvo komansman.  En lot pa pozitiv se nou lalwa lo lenerzi ki annan pour bi atir lenvestisman dan sa sekter, partikilyerman dan lenerzi soler.

Prosen letap mazer dan diversifikasyon nou sours enerzetik e dan konsolidasyon nou langazman anver lenerzi renouvlab e devlopman dirab se lenerzi soler. I an abondans isi, e nou bezwen servi li plis. Nou bezwen osi pran bann mezir neseser pour transformasyon dese an lenerzi. Nou lobzektif a-lonterm se zener plis ki 25% elektrisite a partir lenerzi soler, biomas ek dese. Sa lakor ki nou’n fek sinnyen avek Clinton Climate Initiative i ava kontribye sinnyifikativman anver sa lobjektif.
Antretan, logmantasyon bann pti lantrepriz dan domenn lenerzi renouvlab i en sinny tre ankourazan. Gouvernman pou kontinnyen met an plas tou mwayen posib pou ensit sekter prive partisip dan sa domenn enportan nou lekonomi.
Let imen ek son lanvironnman natirel i endivizib e enseparab. Enn i konplemant lot. Tan ki nou gard nou pep o-sant nou stratezi devlopman, tan ki nou zer nou lanvironnman byen e prezerv li pour zenerazyon fitir, nou kapab afront tou defi avek serenite.

Lord, Lape ek Sekirite

Ser frer ek ser Seselwa,

Lord, lape ek sekirite i fonnman tou sosyete modern. En pei pa kapab progrese si lord, lape ek sekirite pa rennyen. En sitwayen ki pa santi li an pe, an sekirite, i viv dan en kondisyon permanan lenkyetid. I pa kapab zouir son lavi. I pa kapab prodiktif.

Mon’n touzour akord pli gran lenportans sa trwa eleman kle. Mon’n ekout pep Seselwa, zot krentif, zot apreansyon. E mon’n pran mezir apropriye pou adres problenm ensekirite. Nou’n met plis resours a-disposizyon servis lord ek lape. Nou’n donn zot plis formasyon. Nou’n amelyor zot kondisyon servis. Nou’n double nou vizilans. Prezans Lapolis i bokou pli vizib ozordi. I annan en gran amelyorasyon dan zot performans e dan rezilta zot travay. Zidisyer, osi, i’n ekout lapel piblik pour pas santans pli sever.

Ozordi, nou vwar rezilta nou zefor. Mon pa kapab dir ki tou ketsoz i parfe. Me mon kapab afirmen ki nou’n anrezistre en diminisyon konsiderab dan kriminalite ek delenkans. Statistik i montre en rediksyon global 15% dan kriminalite an 2012, par rapor a en tandans ogmantsyon 40% ant 2006 e 2011.

NDEA osi i’n akonpli son misyon avek bokou sikse. Lannen pase, i’n sezi drog pour en lavaler plis ki 100 milyon roupi, e met deryer baro plizyer trafiker ki pe pouri nou sosyete.

Nou stratezi pe marse! Nou kominote i santi zot pli an sekirite. Me nou pa pou aret la. Nou pou kontinnyen entansifye nou lalit kont kriminalite ek delenkans dan tou son form.

Anmenmtan, nou pou ofer posibilite reabilitasyon bann zenn ki’n tonm dan move semen ek bann prizonnyen ki pa poz en risk mazer pour sosyete. Sistenm “prizon ouver” Coëtivy pe fonksyonn byen. Bann deteni laba pe ganny loportinite pou aprann en metye ki ava servi zot ler zot retourn dan lasosyete. Travay pou byento komanse lo en lot fasilite detansyon Coëtivy pour bann zenn ki demann dezentoksifikasyon ek reabilitasyon.  Travay pou osi komanse lo en sant enkarserasyon Praslin pour bann miner ki’n ganny kondannen pour bann aktivite kriminel. Sa sant pou annan fasilite ek resours ki ava ed sa bann miner pou repran anmen zot lavi.

Me pou bann trafiker drog, bann kriminel andirsi ek bann ki moleste zanfan e abiz zot linosans, nou pa pou annan okenn konpasyon, okenn pitye. Zot ava pirz zot santans Marie-Louise. Alafen Mars sa lannen pou annan 124 kriminel ek trafiker drog lo sa zil. Laba zot ava aprann valer travay dir dan en lanvironnman kot zot pa pou nwir nou kominote e anpwazonn nou zanfan ek nou zenn.

Nou pa pou zanmen bes nou vizilans. Mon ti dir lannen pase ki nou bezwen repran nou kominote dan lanmen bandi ek delenkan. Nou pe fer li!

Gras-a nou vizilans, gras-a nou lalit asarne, gras-a zefor konserte kominote enternasyonal, nou’n reisi met piratri lo nou lanmer anba kontrol.  Menas pa’n disparet antyerman. I poz mwens risk me nou bezwen reste vizilan.

En pli gran menas ki pez lo nou aktyelman se trafik drog. Parey piratri, trafik drog i depas tou frontyer. I afekte tou pei larezyon. Tou nou zefor pou siprim trafik drog lo nou teritwar pou tonm dan delo si aksyon determinen pa ganny pran kont banditizm organize, kont trafiker, ki pe kontinnyen fer zot biznes sal dan bann pei vwazen. Nou bezwen en zefor konserte, nou bezwen koordonn nou aksyon pou konbat sa fleo ki menas sekirite, souvrennte, byennet ek prosperite tou pei larezyon. I en danze grav ki menas lasante ek lavenir nou zenn. Nou pou kontinnyen konbat li avek determinasyon, an mobilizan tou resours neseser e avek led ek lekspertiz nou bann partener etranze.

Leta-de-drwa

Msye Speaker,
Ser frer ek ser Seselwa,

Sa lannen nou pe konmemor 20-an legzistans Trwazyenm Repiblik. Sa i en letap memorab dan nou listwar. Trwazyenm Repiblik i apiye lo serten senbol ek lenstitisyon fondamantal ki disteng nou koman en pep. Enn parmi sa se Konstitisyon Trwazyenm Repiblik Sesel. I kontenir en sapit ki enspir nou e ki pou kontinnyen enspir bann zenerasyon fitir. Sa se Sart Seselwa lo Drwa Imen ek Liberte Fondamantal. I garanti drwa ek liberte fondamantal tou sitwayen Sesel. Sa sart i en pilye nou sosyete, en pilye nou Leta modern. I fonnman trwa brans Leta: Legzekitif, Lezislatif ek Zidizyer. I alabaz leta-de-drwa.

Ozordi, a-lob selebrasyon sa gran levennman istorik, nou proklanm nou latasman profon, avek ferver e san ekivok sa Sart Seselwa. Nou rekonnet e respekte drwa ek liberte ki i donn nou, me anmenmtan nou rekonnet e aksepte nou lobligasyon anver nou prosen, anver lasosyete. Se Sart ki pou kontinnyen gid nou dan levolisyon nou lenstitisyon etatik, dan ranforsman nou demokrasi, dan bonn gouvernans e lo semen progre ek prosperite. Sa Sart i reste alabaz Nouvo Sesel – en sosyete demokratik, lib, toleran, solider … En pei ini, en pep fyer e travayer. En pei ouver lo li menm e ouver lo lemonn.

Reyonnman Sesel lo Lasenn Enternasyonal

Msye Speaker,

Nou polisi zafer etranzer pou toultan o-servis lentere nasyonal, tout an tenan kont bann gran mouvans lo lasenn enternasyonal. Diplomasi Seselwa i imazinatif, pragmatik e anbisye. I o-sant nou aktivite lo plan bilateral e miltilateral pou ranforsi e diversifye nou lyen lamitye ek partenarya, e rod bann solisyon adapte a nou spesifisite ensiler.

En laspe fondamantal nou politik zafer etranzer se kreasyon loportinite pour biznes, lenvestisman, krwasans ekonomik, lanplwa, formasyon, lekspertiz teknik.

Ler nou ti pran prezidans Commission de l’Océan Indien, nou ti met laksan lo dimansyon ekonomik, sekirite e stabilite nou rezyon. Nou’n donn lenpilsyon pour plizyer proze, notaman tourizm, konektivite maritim e eryen, lalit kont piratri e en solisyon pour Madagaskar sorti dan kriz.

An 2013 nou pou pourswiv sa prosesis e menm ranforsi li, avek en langazman pli for lo devlopman ek valorizasyon bann atou konsiderab larezyon Losean Endyen. Se sa sans mon linisyativ ek mon vizit bann pei sa rezyon. Se sa sans kandidatir Sesel pour en syez non-permanan Konsey Sekirite Nasyon Zini an 2017.

Nou oule definir en nouvo lavenir pour nou rezyon, baze an grann parti lo lekonomi ble.

Pour nou fer li, fodre nou oze met nou lekor devan.

Fodre zanmen nou ezite pour nou defann nou lentere lo lasenn rezyonnal e lasenn global.  Akoz nou pti, nou pli ganny afekte par levennman ki kapab antyerman andeor nou kontrol.

Nou travay pour sa syez lo Konsey Sekirite i baze lo sa prensip, ki nou pa kapab esper lefe negativ globalizasyon frap nou.  Nou pa kapab esper problenm ariv kot nou laport.

Okontrer, nou annan sa determinasyon pour nou defann nou lentere lo pli o nivo.

Msye Speaker,

Nou en zenn nasyon ki son lidantite, son koezyon koman en pep ini dan son diversite miltietnik, i’n ganny forze dan en pe plis ki 240-an listwar. Nou annan en patrimwann ki inik, en leritaz ki nou devret promouvwar e proteze a tou pri.
En laspe fondamantal sa patrimwann se nou sitwayennte Seselwa, ki nou’n erite avek nou paran, nou granparan, e ki nou transmet a nou zanfan e nou pti zanfan koman en drwa sakre. Nou bezwen protez sa a tou pri.

I annan en persepsyon ki nou pe donn sitwayennte bonavini. Efektivman, sa i zis en persepsyon, sirman an rezilta nonm laplikasyon ki nou kapab lir dan Nasyon. Anefe, nou annan regleman tre strik ki gouvern sitwayennte. E nou pe met anplas bann regleman ankor pli strikt e pli rigoure. Maryaz avek en Seselwa pa pou sifi. Peryod rezidans Sesel pa pou sifi. Pour en etranze ganny sitwayennte, i bezwen merit Sesel! I pou bezwen konn, konpran e apresye Sesel, son Konstitisyon, son pep, son listwar, son kiltir, son laspirasyon e son leritaz! I pou bezwen lwayal e senser anver Sesel. Nouvo lalwa ek polisi i ava presiz bann kriter, ikonpri son kontribisyon anver devlopman son patri adoptiv. Me i pou osi presiz kondisyon revokasyon sitwayennte kot lentere nasyonal i ganny menase.

Anmenmtan, i pou fer provizyon pour en sistenm rezidans permanan. Sa i ava donn en kategori etranze ki normalman napa drwa sitwayennte me ki’n fer en kontribisyon konsiderab anver devlopman nou pei, ki’n envesti Sesel, ki anvi reste isi selon bann kriter byen defini e ki annan zot prop mwayen finansye, ganny rezidans permanan. Zot pa pou zouir menm drwa koman Seselwa – par egzanmp, ganny sekirite sosyal ek pansyon, vote – me zot ava annan drwa reste isi, travay, ouswa fer lenvestisman e biznes isi dan bann kategori ki pa inikman rezerve pour Seselwa.

Annou pa bliye ki – a diferan moman dan nou listwar – nou tou, nou granpye – ti etranze dan sa pei! Etranze i’n kontribye bokou anver devlopman nou pei dan bann domenn byen vas e varye. Zot pe kontinnyen fer li ozordi.  Kot nou'n arive, nou pa kapab mars nou tousel! Annou tret zot avek lamitye ek fraternite. Anmenmtan zot bezwen, zot osi, respekte Seselwa.

Konklizyon

Msye Speaker,
Ser frer ek ser Seselwa,

Sa tour-dorizon i’n permet mwan, dan en fason fran e onet, partaz avek zot leta nou nasyon. Nou konsyan limansite travay ki nou’n komanse ansanm. Nou osi konsyan ki i annan ankor en travay konsiderab devan nou. Me nou pa per defi. Nou pe aspir  ver nouvo  lorizon.  Nou Nouvo Sesel i egziz bokou zefor. I egziz travay dir delapar tou son zanfan. I egziz en nouvo fason fer ketsoz. Nou pa kapab kontinnyen viv dan nostalzi lepase. Nouvo lord mondyal pe dikte diferaman.  Nou pa kapab kontinnyen rod rezon akoz nou pa kapab realiz nou bann rev anbisye ki byen pour Sesel. Annou bouze, latet byen o, dan loptimizm, konfyan dan nou kapasite, konfyan dan lavenir. Nou kapab realiz nou vizyon pour Nouvo Sesel a-kondisyon ki nou reste ini koman en pep. Nou lapartenans politik i pa enportan, ni nou diverzans lopinyon. Sa ki enportan se lavenir nou pei, lavenir Nouvo Sesel. Mon envit tou Seselwa pou zwenn avek mwan dan sa gran lantrepriz. Annou travay ansanm e met nou diferans dekote. Se nou linite ek solidarite konman en pep ki pou asir nou reisit.   Dokter Martin Luther King ti  ilistre sa byen ler i ti fer rapel ki nou bezwen travay ansanm konman frer ek ser ouswa nou tonbe konman bann inyoran. Annou swazir pou travay ansanm  e debout for dan nou diversite.  Annou  fer en promes avek nou zanfan ki zot pou erit en meyer Sesel, gras a nou linite, a nou solidarite e nou travay dir.

Mersi.

Ki Bondye i kontinnyenrepann son benediksyon lo nasyon Seselwa.

» View all