Speeches

Diskour Par Prezidan James A Michel A Lokazyon Lansman Senpozyonm Lo Renesans Sosyal

25 April 2012 | Social Affairs

Ser frer ek ser Seselwa,

Le 20 Zilyet lannen pase, mon ti lans kanpanny Renesans Sosyal.
Atraver dyalog ki’n ganny fer dan bann distrik, landrwa travay ek lenstitisyon edikasyonnel, dimoun i’n koze. Bokou lopinyon ek sizesyon in ganny eksprimen. In annan ki’n eksprim fristrasyon ek dezapwentman.

I’n annan osi bokou ki’n eksprim loptimizm ek lespwar. Ki’n fer nou rapel ki i ankor annan bokou bon keksoz dan nou sosyete. I ankor annan bon paran, bon fanmiy, bon vwazen. Me ki nou bezwen pran mezir pour retabli e ranforsi sa ki pozitiv e adres sa ki mal. Mazorite piblik Seselwa i’n dir klerman e fortman ki i’n ler pour pran aksyon kont bann fleo ki pe afekte lasosyete.

Kanpanny Renesans Sosyal i en mouvman nasyonal, ki devret reste dinamik. E se la ki sa nouvo Minister Devlopman Kominoter, Zafer Sosyal ek Sport i trouv tou son rezon-det. Se li ki annan responsabilite primordyal pou diriz sa mouvman Renesans Sosyal.

Nou annan tou sipor lepep. E lepep i annan tou mon sipor. Nou oule en sosyete ki pli agreab pour sakenn de nou viv ladan. En sosyete sen pour nou zanfan ek zenn grandi e epanouir zot. Kot sa ki travay i kapab zoui frir son travay. Kot nou dimoun aze i kapab viv dan trankilite e dinnyite. En Sesel kot i gou viv. En Sesel kot delekans, krim ek konportantman anti-sosyal pa ganny tolere me sanksyonnen rapidman.

Dan sa konteks mon ankouraze ki Zidisyer pe re-organiz li e pe pran mezir pou delivre lazistis pli vit, e elimin tou backlog.
Nou pa kapab kontinnyen lo sa semen lesefer, san kontrol, kot pour serten dimoun mank responsabilite, mank respe ek krim pe vin en fason viv. I nepli ler pour nou aksepte vin otaz dan nou prop lakaz. Sak paran i oule vwar son zanfan grandi byen, fer byen dan son letid e devlop son potansyel e antre dan en metye ouswa en profesyon apropriye ziska liniversite si posib, e annan en travay.

Nou zanfan pa kapab kontinyen grandi anba menas drog. Dan Nouvo Sesel, sak Seselwa pou bezwen pran son responsabilite, dan en bon kiltir travay ek bon konportman.

Mon annan lespwar pour nou pei. Defi i la pour sirmonte. Se koumsa ki nou grandi e realiz nou potansyel. E se dan bann moman pli kritik ki en nasyon i annan loportinite redefini son desten.
Mon regar i fikse lo lavenir nou pep. Mon ankouraze. Ler i’n arive pour nou ansanm sirmont bann defi pour konstri sa Nouvo Sesel. Se sa nou moman ozordi. Se sa loportinite ki devan sak Seselwa. Ansanm nou kapab fer li, e ede konstri sa Sesel prosper, sa Sesel kot i gou viv e sa Sesel ki nou kontan.

Larout ki devan nou i ranpli ek defi. Sa fodre nou tou nou konpran. Dan sa lemonn globalize ki nou pe viv ladan, dan sosyete ozordi, i responsabilite sak endividi pour fer sa traze ver sa Sesel nouvo. Nou napa letan, resours ou kapasite pour kontinyelman trenn bann ki kale, ki pares ou ki le fer sikse lo ledo lezot. Swa devan nou tou i kler --- leve, debourye, travay e pran nou responsabilite. Kot ou tonbe, nou pou la pour ed ou. Kot ou dekouraze, nou pou la pou donn ou sipor. Me se ou ki bezwen fer sa zefor. Se ou ki responsab pour ou lavenir.
Ser partisipan,
Nou annan en travay serye devan nou. Zot, koman bann administrater ek teknisyen, mon pe konfye zot sa responsabilite pour tradwir sa bann rekommandasyon ki lepep i’n fer dan bann mezir konkret ki nou pou enplimante. Nou bezwen trouv fason pour fer antre bann sizesyon valab dan nou louvraz. I annan bokou bon keksoz ki’n sorti dan bann dyalog. Ler in arive pour nou travay.
Mon pe kont lo zot pour montre zot langazman. Plan Renesans Sosyal pou form labaz nou travay pour sa prosen 5 an. Annou fer sa plan vin en legzanp inovasyon. Annou donn nou korperasyon pou fer li en sikse.

I annan plizyer plan ki’n ganny I annan plizyer plan daksyon ki diferan minister oswa lazans in formile a diferan moman. Plan Renesans Sosyal i donn nou sa loportinite pour enklir bann eleman apropriye dan sa bann plan pour ki nou annan en plan daksyon entegre e koordone kot tou partner i a kapab kolabore e travay dan en fason armonize. Lobzektif pour nou atenn ava kler ; e kler pour tou dimoun. I a osi permet nou aloue resours dan en fason pli sible; avek bannn limit letan realis pour aksyon ek rezilta.Sak partner - ki swa en minister gouvernman, en lazans, en lorganizasyon nongouvernmantal, legliz ek group relizye, dizon en lasosyasyon...- i kapab annan son rol pour zwe.Sak partner i annan son partikilarite ek son pwen for ki fer ki i pli byen kapab adres serten pwen partikilye, oswa travay avek serten group partikilye. Medya osi - radyo, televizyon, zournal - i kapab en gran rol pozitif.Plan Renesans Sosyal i devre en plan enklizif; i devre enkli tou dimoun e pa les okenn dimoun deor??? Sak Seselwa, depi zanfan, zenn, adilt, trwayenm az, i annan en par - en lentere - ki i reisi, e sak Seselwa i annan en rol pour asire, en kontribisyon pour fer. Tou Seselwa pour benefisye atraver en tranformasyon sosyal, moral e spirityel dan nou sosyete.Parey mon ti dir  le 20 Zilyet lannen pase, nou tou nou dan menm bato. Kot fodre aranze, nou pou bezwen fer li. Kot nou pe fer sa ki byen, kot keksoz pe marse, nou devret redouble nou zefor.

Plan Renesans Sosyal i bezwen vivan. Tou minister, tou lazans e tou bann lorganizasyon sosyete sivil e sekter prive i annan en rol pour zwe dan son lenplimantasyon. Lasanble Nasyonal, li osi, i bezwen etidye e debat lo sa bann kestyon. Se zot reprezantan lepep e se bann konsern lepep ki zot merit anmenn devan.

Lekspektasyon nou popilasyon i vreman o. Zot oule ganny servis pli efikas. E avek rezon. Tou partner i bezwen travay an kolaborasyon pour sa arive. Dan bokou lenstans, i zis en kestyon aziste nou fason travay ouswa redefini kwa ki nou priyorite. Nou pou bezwen reevalye nou bann polisi e pran bann desizyon kouraze. Kot i annan nesesite pour sanzman radikal, nou pou bezwen fer li.

Bann medya i kapab zwe en pli gran rol pour edik piblik e fer piblisite pour promosyon bann bon pratik ki nou popilasyon i kapab adopte e adapte zot menm konman endividi pour rann zot lavi e lavi zot fanmiy meyer.
Nou tou nou anvi sa ki meyer pour nou fanmiy ek nou pei. Nou’n montre rezilyans ek kouraz pour redres nou lekonomi. I pou pran sa menm kalite e plis pour anmenn sa transformasyon sosyal dan Sesel.

Nou zanfan pe depann lo nou. Nou pei pe esper nou. Annou sezi sa moman. Nouvo Sesel --- se sa nou desten.
Ser frer ek ser Seselwa,
Parey Preanbil nou Konstitisyon i rapel nou, nou abit enn bann pli zoli pei omonn.

Wi, nou’n ganny beni. Nou viv dan en zoli landrwa ki, anplis, ziska prezan, i’n ganny eparnnyen bokou katastrof natirel ki nou wvar i annan ayer.
Nou osi annan en sosyete ki, ziska prezan, i en model larmoni ek stabilite.
Nou granmoun, e noumenm, nou’n travay dir pour batir nou Sesel. Nou kiltir in tenir nou dan move tan koman dan botan e i’n permet nou avanse, nou tou ansanm.

Travay konstriksyon en soyete zanmen i fini. Nou bezwen navig byen - avek kouraz, lentelizans ek en lespri linite ek solidarite - pou tenir nou larout fas avek divan ek kouran lemonn kontanporen avek tou son loportinite ensi ki tou son danze.
Nou bezwen travay pour ranforsi nou lekonomi e asir en nivo lavi konfortab pour tou nou dimoun. Nou osi bezwen travay pour ranforsi valer sosyal, moral, spirityel nou sosyete pour ki nou tou nou annan en tre bon kalite lavi.
Mon napa okenn dout ki, ansanm, nou kapab fer li.

Nou kapab anpes degradasyon nou sosyete e, okontrer, pran mezir neseser e apropriye, pour relev li e batir en nouvo Sesel sosyalman, moralman e sprityelman for; en nouvo Sesel avek endividi edike, responsab e fyer, avek fanmir ki elve son zanfan e edik zot pour prepar li pour semen lavi, avek vwazen ki annan byenveyans pour kanmarad e kree bon vwazinaz, avek dimoun ki vin ansanm pour form en komininote solider kot sakenn i annan son plas ek son kontribisyon pou fer, kot sakenn i ganny respekte e i respekte lezot.

Ler in arive pour nou pran aksyon pou travay pour sa transformasyon sosyal. Nou tou ansanm. Nou lo menm bato; nou partaz menm pei. Me sakenn de nou pa en zil, li tousel. Nou bezwen kanmarad. Nou byenet i depann lo kanmarad.
Respe, Responsabilite ek Solidarite. Nou Plan Renesans Sosyal i repoz lo sa bann valer fondamantal e se sa bann valer ki i pou promouvwar. E se sa bann valer ki pour antrenn lezot valer ki pour moter sa transformasyon ki nou pou fer ansanm.
Sesel i bezwen nou. Nou bezwen ini koman en pep. Nou annan en sel patri e nou pa zanmen devre permet nou diferans politik diviz nou.

Wi, nou’n pare. Annou travay ansanm pour amenn sa renesans sosyal.
E ki Bondye i beni nou travay.
Mersi.


» View all