Speeches

Kongre Parti Lepep Le 27 Zanvye 2012 Diskour Louvertir Par Prezidan James A Michel

30 January 2012 | State House

Sekreter Zeneral,
Manm Komite Santral
Delege,
Ser militan Parti Lepep,
Envite,

Ne dan lalit, berse par lasier nou travay, ouver lo progre, pare pour sanzman pozitiv, touzour konekte avek lepep, en leker pour tou Seselwa … se sa Parti Lepep. Animen par en lespri fraternite, konpasyon ek solidarite, nou latas se ranforsi linite nasyonal, lape, larmoni ek byenet dan nou pei. Se sa bann valer ki nou reprezante. Se sa tradisyon ki nou reprezante. Tradisyon ek valer ki’n nou erit fyerman avek SPUP ek SPPF, ki nou pe fer viv e flerir touzour. Se sa tradisyon ek valer ki enspir nou konba pour en meyer lavenir pour nou zanfan. En meyer fitir pour Sesel. Pour en NOUVO SESEL!

Nou’n reini isi pour nou reafirm nou latasman avek sa bann valer. Nou’n reini isi pou remersye lepep Seselwa pour konfyans ki zot i’n plase an nou. Nou dir zot mersi. Parti Lepep pou touzour la pou akonpanny zot dan zot lazwa koman zot lapenn. I pou la pou travay pour lazistis sosyal, pour byennet, pour prosperite, pou kree touzour plis loportinite. Parti Lepep pou touzour reste konekte avek lepep. I pou touzour travay dir. I pou travay dir pour nou Sesel. Set en langazman ki nou’n donnen, e nou pou touzour onor li. Touzour.

Ozordi nou’n osi reini pour rann en omaz vibran nou per-fondater SPUP-SPPF: Prezidan France Albert Rene. Per-fondater nou Parti i’n toultan milit pour lazistis sosyal. I’n kwar dan lazenes. I’n milit pour dinnyite nou vye paran. I’n devoue tou son kouraz pour progre ek byennet nou nasyon. Prezidan René, nou remersye ou - o-fon nou leker - pour tou sa ki ou’n fer pour pep Seselwa. Nou osi remersye tou sa bann veteran, bann militan Parti, ki ti la depi komansman lalit e ki’n akonpanny nou dan nou latas konstriksyon nou pei. Nou remersye zot profondeman, e nou salye memwar bann ki nepli avek nou ozordi.

Ser delege, sa Kongre ozordi i en nouvo letap dan modernizasyon ek konsolidasyon nou Parti. Parti Lepep i en parti ki dinamik, ki a-lekout laspirasyon lepep, ki proaktif, ki zis dan son lapros, ki disiplinen, e ki pe kontinnyelman rod fason pou reste konekte avek lepep. I en Parti ki annan prensip ki nou pa pou zanmen abandonnen. Me i osi en Parti ki rekonnet lenportans sanzman, lenportans adaptasyon avek levolisyon sitiasyon lo lasenn nasyonal koman enternasyonal. Nou’n montre a plizyer repriz ki nou pa per sanzman. Nou’n fer sanzman kot ti neseser e nou pou kontinnyen fer sanzman, sirtou pou reponn a bann nouvo defi. E zot, bann delege, bann militan, ki’n rasanble isi, zot annan en rol fondamantal ladan

Nou, Parti Lepep, nou bezwen konsantre nou zefor lo lentere nou pei, lo lentere nou dimoun. Avek bann defi  ki rezilta kriz enternasyonal ki pe afekte nou, serten parmi nou pe viv bann moman detres, bann moman difisil. Mon partaz zot langwas, zot douler. Me, Gouvernman Lepep pou kontinnyen soutenir zot. Nou pa pou les zot a laderiv. Nou pou kontinnyen mentenir nou langazman pou soutenir zot otan ki nou kapab.

Ser delege, Sesel i vin avan tou. Tou leres i imateryel e enpertinan. Annou mentenir fermeman sa direksyon ki nou’n trase ansanm pour sa Nouvo Sesel.Se nou, Parti Lepep, ki pe gid e akonpanny Seselwa ver en meyer lavenir. Alors annou aret fatig nou avek nanm. Zot napa en vizyon ni en stratezi, alors zot bezwen kree distraksyon, zot bezwen nwir.Zot napa okenn sipor lezitim, alors zot bezwen kree disturbance pou atir latansyon.Sa bann mouvans politik i san sinnyifikasyon.  Zot i’n ganny rezete masivman par lepep Seselwa. Zot napa kredibilite. Zot i’n fini dezentegre. Annou innyor zot!

Ser delege, Lepep i’n renouvle zot konfyans an nou a de repriz lannen pase. Se konfyans lepep an nou ki donn nou manda pou dirize, pou pran dezisyon avek kouraz, pou anmenn pei devan. Se sa ki fer nou lafors.

Nou bezwen rasanble tou bann lafors pozitiv dan nou pei pou kontribye anver konstriksyon Nouvo Sesel. Personn pa devret ganny ekslir dan sa prosesis. Nou, Parti Lepep, nou respekte diverzans lopinyon politik. Sa i sen dan en sosyete demokratik e ouver. Nou akeyir tou nou frer ek ser - san leksepsyon - ki pare pour zwenn avek nou, ki pare pou lite avek nou, pour konstriksyon Nouvo Sesel. Nou demokrasi i bezwen reste vivan, kot bann diferan lopinyon i ganny eksprimen dan en fason obzektif e konstriktif. Se pour sa rezon ki mon akeyir lemerzans nouvo mouvman politik ki responsab e konstriktif, e ki pare pour travay pour Sesel ek pour Seselwa. E mon pare pou travay avek zot dan en demokrasi vibran.

Ser delege, Parti Lepep i en lafors mazer dan lavi kotidyen Sesel. Nou bezwen kanaliz sa lafors, sa lenerzi vital, ver ankor plis lakonplisman, plis trionf pour nou Sesel.Nou’n reini dan sa kongre, ki koensid avek komansman en nouvo lannen, prensipalman pour nou konstitye nouvo leadership nou Parti. Setadir, eleksyon nouvo Komite Santral.

Mon osi konstate ki bokou zenn i’n ganny rekomande pour eleksyon lo Komite Santral. Sa i en lendikasyon kler dezir nou Parti pour razenisman. La, regard tou sa bann zenn otour nou! Zot bann zenn, zot ranpli nou avek lafyerte. Zot i’n ganny byen formen. Zot i’n ganny byen enkilke avek valer ek tradisyon nou Parti. Zot annan lantouziazm ek devouman. Zot annan konviksyon. Zot i’n pare pour tou misyon ki nou kapab konfye zot. Se zot larelev Parti Lepep. Annou ankadre zot byen, annou akonpanny zot, gid zot --- se zot lavenir Parti Lepep.

Me nou bezwen en melanz leksperyans ek kontinyite lo Komite Santral. Nou bezwen bann dimoun eksperyanse pou ankadre bann zenn ki pe monte, pou enstrir zot. Zot vwar sa koman en loportinite, koman en devwar e nonpa koman en menas pour zot pozisyon.

Mon annan en mesaz pour sa bann zenn, me i osi aplikab pour nou tou rasanble isi e osi pour tou manm ek siporter Parti Lepep. Annou, avan tou, gard nou sans limilite. Zot bezwen donn legzanmp par zot konportman, par zot latitid. Zot bezwen montre senserite ek konpasyon dan tou sa ki zot fer. Travay dir pour lepep. Zanmen mazin zot gen ou lavansman personnel. Se lentere nou frer, nou ser, nou pei ki konte avan tou. Reste konekte avek lepep. Se sa ki pou asir nou sipor. Se sa nou rezon-det koman en lafors-viv lanasyon. Pa zanmen bliye: zour nou dekonekte avek lepep nou fini koman en parti politik. Nou detri nou lekor. Me sa pa pou zanmen arive akoz nou konsyan nou responsabilite, nou lobligasyon ek nou misyon. Nou pou reste konekte avek lepep. Nou pou reste o-servis lepep. Touzour!

Ser delege, ser militan, ser frer ek ser Seselwa,

Zot konn mon pasyon, mon vizyon pour Sesel. En pasyon pour lavenir nou lazenes. Pour lavenir Sesel. En pasyon pour lazistis, pour dinnyite nou pep. En pasyon pour travay dir. En vizyon progre ek prosperite pour Nouvo Sesel, atraver travay dir.En vizyon kot nou sezi tou loportinite ki devan nou. Kot dimoun i debrouye. Kot dimoun pa ganny met dekote.

Zot partaz mon pasyon ek mon vizyon. Se pour sa rezon ki zot i’n propoz mwan koman Prezidan Parti Lepep. I en loner pour mwan aksepte zot nominasyon. Me mon osi aksepte li avek limilite. Mon donn zot mon langazman ki, tan ki zot bezwen mwan, mon pou kontinnyen donn “leadership” ki nou pei ek nou pep i bezwen. Mon pou reste a zot dispozisyon tan ki mon kouraz i permet mwan. Mon pou kontinnyen donn tou lafors, tou mon zefor, pour Sesel. Pour nou Sesel!

Ser delege, nou annan en misyon devan nou. Nou annan en vizyon. Sel parti ki kapab gid lepep ver lakonplisman sa vizyon se Parti Lepep. Sel parti ki reprezant lentere TOU Seselwa. Ansanm, nou pou kontinnyen travay dir pour nou Sesel. Ansanm nou pou kontinnyen batir e transform nou pei. Deza nou annan en bizou. Nou pou poli li ankor plis. Annou travay dir pour nou Sesel. Nou pou fer li pour NOUVO SESEL.

Viv Parti Lepep! Viv lepep Seselwa! Viv Sesel!» View all