Speeches

Diskour Prezidan James Alix Michel A-Lokazyon Son Inogirasyon Koman Prezidan Larepiblik Sesel Le 24 Mai 2011

25 May 2011 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,


Members of the International Observer Missions (African Union, SADC, Commonwealth, Organisation Internationale de la Francophonie, Commission de l’Ocean Indien, Electoral institute of Southern Africa - EISA),
Dear friends and representatives of countries accredited to Seychelles and international partner organisations,
Ekselans,
Envite distenge,

Nou’n ariv lo some sa montanny ki nou ti konmans grenpe ansanm set an pase. Nou semen ti ranpli avek defi.
Serten, ti abandonnen. Bokou i’n zwenn nou dan semen. Bokou i’n ed nou amenn sa ki ti pli feb. Bokou i’n enspir lezot pou kontinnyen. Lamazorite in tenir for malgre tou defi.
E konman en pep, dan linite, nou’n koste e fransir bann moman pli difisil nou traze.
Me nou’n osi selebre bann moman for kin fer lafyerte nasyon Seselwa.


Ozordi, nou debout fyer lo some e nou pe regard en Nouvo Sesel. Set en moman determinan dan nou listwar ki pou definir nou lavenir.
Nou travay pa ti  anven.  Dan sa gran randevou avek desten le 21 Me, lepep Seselwa in ganny sa manda pour konstri sa Nouvo Sesel.
Wi, dan en gran legzersis lademokrasi, lepep Seselwa i’n konfye mwan akor enn fwa sa latas pou diriz zot dan konstriksyon sa Nouvo Sesel.
Zot i’n fer li akoz zot partaz mon konviksyon ki, ansanm, nou pe kree, e nou pou kontinnyen kree, en meyer lavenir pour nou pei. En meyer lavenir pour sa Nouvo Sesel. Ofon mon leker, mon remersye zot. Mon remersye zot tou pour sa gran temwannyaz konfyans ki zot i’n fer mwan.  
Mersi, frer  ek ser  Seselwa. Zot in ziz mwan par mon aksyon.  Dan sa Nouvo Sesel, mon renouvle mon langazman pou  mwan kontinnyen konekte avek mon pep.


Members of the International Observer Missions,
I wish, on behalf of the people of Seychelles, to express my gratitude to you for having observed the electoral process and the presidential election itself. You have noted that they were free, fair and credible. Your assessment is testimony to the resilience of our democracy. It is a tribute to our political maturity and to our spirit of tolerance  and harmony. It is, once again, a great achievement for our small nation - and we are justifiably proud of it.
Democracy is a dynamic process. In the New Seychelles we shall continue to put in place and strengthen our legal and institutional frameworks to ensure the progress of our democracy.  It is my aim to improve on our achievements and to reinforce the rule of law, good governance and transparency. Seychelles is determined to provide a shining example of the development that is possible when good governance is prioritised.


Mesdames et messieurs les membres des missions d’Observation internationales,
Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre implication dans le processus electoral and dans l’élection présidentielle elle-meme. Merci a  vous pour votre engagement  a nos cotées et merci aux organisations que vous représentez pour leur soutien aux institutions démocratiques dans notre pays.


Mon oule osi remersye tou sa k’in partisip dan sa eleksyon: Komisyoner ek son staff enkli bann zofisye eleksyon; tou bann servis esanyel; bann lorganizasyon relizye ek sivil; e lepep Seselwa an antye. Zot partisipasyon i’n asire ki eleksyon i’n deroul dan bann kondisyon ideal. Mersi.


Anfen, mon oule eksprim mon remersiman senser Prezidan Rene ek mon bann koleg ek kolaborater fidel k’in soutenir mwan pandan tou sa parkour. Mersi. Mon adres mon remersiman egalman a Prezidan Mancham pour son soutyen. Mon oule osi remersi tou mon famiiy k’in anotur mwan avek zot lanmour ek zot lafeksyon. Zot in touzour soutenir mwan. Mwan dwa zot en det gratitid ki mon pa pou kapab zanmen repeye.


Ser frer ek ser Seselwa,
Nou’n anmenn  en laviktwar pour en Nouvo Sesel. Sa laviktwar se pa laviktwar personnel James Michel. Sa se laviktwar Sesel. Laviktwar tou Seselwa. Laviktwar pour lavenir - en lavenir ki nou pe kree ansanm.


Zot konn mon langazman pour lepep. Ozordi, mon oule renouvle sa langazman pour lepep Seselwa. Mon pou reste touzour konekte avek zot. Pour mwan, mon travay i vin avan tou. Se laspirasyon, lespwar, lepep ki pou kontinnyen gid mwan dan mon travay. E, lenportans reste konekte avek lepep i reste primordyal.
Mon pou kontinnyen servi tou Seselwa, san distenksyon. Mon pou kontinnyen devwe tou mon kouraz o-servis lepep. Mon oule dir zot sa ki mon’n repete plizyer fwa: mon Prezidan TOU Seselwa. Mon kwar senserman dan sa misyon, e ansanm, dan linite nasyonal, dan stabilite, dan en lespri solidarite, nou pou fer li.


Napa plas dan sa Nouvo Sesel pour divizyon, pour tirayman, pour rankin, pour laenn, pour zenofobi... Plis ki zanmen nou pei i bezwen tou son zanfan. Nou bezwen zonm ek fanm bonn-volonte pour sirmont tou lobstak devan nou. Nou bezwen met nou diferans politik e ideolozik dekote pour nou fer progrese nou pep. Ler n’arive pou nou aret melanz politik dan tou sa ki nou fer. Ler n’arive pour nou konsider nou frer ek ser ki pa partaz menm lopinyon ki nou non pa koman nou lennmi, me koman en Seselwa ki pe osi kontribye anver lavenir nou pei, menm si nou reste adverser politik.  Adverser kot i konsern serten keksoz, me osi en koleg avek ki nou kapab travay; en frer ou ser Seselwa ki partaz bokou ansanm e ki kapab korpore pour fer dibyen pour nou pei... Nou bezwen, nou tou, dan en zefor solidarite nasyonal e dan en lespri linite nasyonal, koste zepol ansanm e travay dan en sel bi: en meyer lavenir pour sa Nouvo Sesel.


Mwan avek Vis-Prezidan Danny Faure nou senserman kwar ladan. Nou kwar dan sa prensip avek konvikysyon e avek en pasyon. Mon’n devoue mon lavi antye anver lakonplisman sa prensip. E mon pou kontinnyen fer li. Pour mwan, sa set en koz nob, en koz nasyonal. Mon sipliy tou Seselwa pour ralye otour sa koz. Met Sesel avan tou. Travay dan diversite nou diferans. Travay dir pour en meyer lavenir pour Sesel. Mon fer en lapel ek Lopozisyon pou zwenn avek nou dan sa latas. Mon repete: napa plas dan nou pti pei beni pour divizyon. Annou travay ansanm pour en meyer lavenir pour nou pei. Sesel i bezwen tou son zanfan. Sa Nouvo Sesel i merit sa ki meyer. I merit nou kouraz, nou determinasyon, nou lasiyer. Annou fer li ansanm pour Sesel. Annou zwenn ansanm pour Sesel. Annou anmenn ankor plis laviktwar pour Sesel.


Ser frer ek ser Seselwa,
Pandan sa dernyen set-an nou’n akonpli bokou ansanm. Nou latas pa aret la. I reste nou ankor bokou pou fer. Pandan sa dernnyen manda ki zot ti donn mwan, nou ti annan en priyorite absoli. Sa sete redresman nou lekonomi. Nou’n pas atraver bokou difikilte. Nou pa ti tousel. Tou pei o-monn i’n bezwen fer fas avek avek tirbilans ekonomik. Me nou’n arive fer li. Nou zefor i’n port son fri, e ozordi nou lekonomi i solid. Nou’n reisi rezoud bann problem pli irzan, e nou pe kontinyelman rod solisyon pou rezoud sa ki reste.
Me  nou aki dan domenn ekonomik i dan risk si nou pa fer atansyon e pran aksyon ferm kont serten tandans negativ dan nou sosyete. Dan sa nouvo manda ki zot i’n konfye mwan, nou tou ansanm, nou pou bezwen trouv bann solisyon dirab a sa bann problenm serye ki pe menas fabrik nou sosyete: konsomasyon ek trafik drog, kriminalite, delenkans, konportman anti-sosyal e lezot... Nou bezwen osi donn plis sipor nou servis Lord, Sekirite ek Lape pour zot fer zot travay avek plis efikasite, disiplin ek profesyonalizm.  Fodre ki nou zanfan i kapab viv e mars libreman dan nou zoli pei san ki nou, bann  paran, i trakase ki zot tonm viktim drog ek lalkol.  Pli gran  sours  bann konportman anti sosyal i liye avek labi ek trafik drog. E sa set enn nou pli gran defi. Dan sa Nouvo Sesel, fer sa lalit vin nou lalit.  Fer li pour lanmour  nou zanfan.


Dan sa prosen senk-an, nou pou kontinnyen konsolid nou lekonomi, travay dir ansanm, kree nouvo loportinite, ogmant prodiktivite e ankouraz inovasyon pour kree plis prosperite ek byennet pour nou pep. Me, apar lekononi,  nou pou konsantre nou zefor lo en domenn partikilye. Sa se sekter sosyal, en domenn ki anglob plizyer laspe.
Mon realize ki i annan ankor en travay konsiderab pour nou fer pour amelyor nou sistenm lasante, asir kontinyite ek soutenabilite nou progranm lakaz, kree plis lanplwa e ogmant prodiktivite, e asire ki pri lavi i reste abordab.


Me sa i demann en zefor delapar tou sitwayen. I demann disiplin ek travay dir. I demann responsabilite endividyel e kolektif. Sa Nouvo Sesel ki nou pe kree ansanm i demann travay dir delapar tou sitwayen. I demann ki nou tou nou asim nou responsabilite pour nou-menm, nou fanmiy, nou kominote ek nou pei. I demann ki nou prepar nou lavenir. Mon dir zot: leve e debrouye! Annou sezi tou loportinite ki nou pei i ofer. E loportinite i annan. Nou, koman en Gouvernman responsab, nou bezwen reste konekte avek lepep. Nou travay i bezwen fonde lo laspirasyon lepep. Gouvernman pou kontinnyen kree e fasilit  ankor plis loportinite, met an plas kondisyon ek mezir ki pou favoriz kreasyon plis lanplwa e ankouraz prodiktivite. Sel fason ki nou kapab reisir koman en pep set a-traver travay dir, a-traver responsabilite ki nou asimen pour nou prop lavi. Se sa ki apel rezilyans Seselwa! Se sa ki apel Nouvo Sesel!
Dan sa Nouvo Sesel napa plas pour medyokrite ek lesefer. I annan bokou keksoz pou aranze. I annan bokou defayans, pa zis dan sekter piblik, me osi dan sekter prive. Lekspektasyon nou sitwayen i o. E i annan rezon o, akoz tan ki mon Prezidan Sesel, mon pour touzour demande ki nou viz pli o posib.


E nou bezwen donn nou sitwayen posibilite pou pran plis responsabilite. Se pour sa rezon ki mon pe revwar sistenm ladministrasyon distrik dan tou son laspe. Moman in arive pour donn pouvwar zabitan distrik zot menm pou fer plis desizyon lo kwa ki zot kwar i pli meyer pour devlopman zot kominote. Pouvwar pour lakominote i vedir plis partisipasyon dan prosesis desizyon zot distrik. Pep Seselwa pe demann en meyer servis - e sa avek rezon. Nou pa kapab dezapwent zot. Kot i mal, annou redouble nou zefor pou aranze. Kot i neseser, nou pou bezwen fer en bon netwayaz. Annou donn ankor plis lespwar nou sitwayen. Annou reste konekte. Nou pou bezwen delivre servis ki lepep i ekspekte dan en fason zis, efikas, ekitab e transparan. Annou, ansanm, kree en sosyete ankor pli dinamik, pli inovater, pli byenveyan e pli prosper.


Vwala, an gro, ser frer ek ser Seselwa, mon priyorite pour sa nouvo manda ki zot i’n konfye mwan. Me, sa se pa selman mon priyorite me osi priyorite tou Seselwa. Nou tou nou bezwen zwenn ansanm pou akonpli zot. Mon konnen ki nou kapab fer li. Mon konnen ki mon kapab kont lo tou Seselwa dan sa latas.


Ser frer ek ser Seselwa,
Sesel, nou pei, i pa en gran pei, ni en pei ris. Me i en pei omonn kot i pli byen, i pli gou, viv. I en zoli kwen later Bondye. E son vre larises se son pep, nou-menm nou Seselwa; ek nou fason viv, nou relasyon antre nou, bann valer ki nou annan...
Nou bezwen prezerv e anbeli larises natirel e kiltirel ki nou annan konman en pei e en pep. Nou bezwen promouvwar bann valer pozitiv e elve nou zanfan pour viv en bon lavi e evit bann pyez ki amenn zot dan bann move lenflians. Tout anrestan ouver avek lemonn, nou bezwen evit bann lenflians negativ e ranforsi nou valer e nou bon fason viv.
Dan en nouvo manda konman Prezidan, mon oule ki nou pep i pa zanmen obliy son valer sosyal, moral e spirityel. Mon vwar sa koman en renesans ki devre tous tou dimoun - zanfan, zenn, adilt, nou dimoun pli aze. Sa renesans moral, sosyal e spirityel i devre enplik tou dimoun. I pa kapab en konsern Gouvernman tou sel. Pour tro bokou letan, serten in kree sa persepsyon ki gouvernman ki responsab tou ketsoz. Me gouvernman i serviter lepep. Alors se nou lepep ki responsab pour travay e fer en diferans dan nou lavi. Lasosyete sivil, bann NGOs ek bann group dan lakominote, Legliz ek bann group relizye ensi ki sekter prive, bann bizness, i bezwen konsernen e enplike.


An 2020 nou pour konmemor 250-an depi ki dimoun in konmans viv lo nou later Sesel. Ler nou selebre sa lanniverser an 2020 nou oule selebre li konman en pep ki’n fer progre dan tou kote; en pep ki’n fer progre ekonomik e materyel, me ki’n osi fer bokou progre sosyal e spirityel; en pep ini, prosper e ere ki en vre legzanp pour lemonn. Se sa leritaz ki mon anvi kit avek lepep Seselwa.


Frer ek ser Seselwa,
Annou travay pour realiz sa vizyon. Annou travay ansanm pour sa Nouvo Sesel. Mon remersye zot ankor enn fwa pour konfyans ki zot i’n plas dan mwan. Mon pou reste konekte avek mon pep.  Ozordi mon lans en lapel avek tou dimoun ki travay dan servis piblik, dan sa Nouvo Sesel: nou pou bezwen reste konekte avek sa pep ki’n met nou la. Napa lot fason.
Ansanm, e avek lagras Bondye, nou kapab fer li! Ki Bondye i kontinnyen beni nou pei cheri!


Mersi

» View all