Speeches

Diskour Prezidan Michel a lokaszyon depar bann zenn atlet pour zwe CJSOI

26 July 2010 | Sport

DISKOUR PREZIDAN JAMES A MICHEL
A LOKAZYON DEPAR BANN ZENN ATLET
POUR ZWE CJSOI
23 zilyet 2010

Dan de-trwa zour, zot bann zenn, lavenir nou nasyon, pe al reprezant Sesel dan 7eme Zwe CJSOI, La Reunion. Mon fyer pou partaz sa moman avek zot ozordi.

Zot partisipasyon dan sa zwe i demontre zot langazman personnel anver spor. I osi ankor enn fwa demontre langazman gouvernman e pep Seselwa pou asir byennet e bonn sante nou zenn, en zenerasyon ki nou a kapab kont lo la dan kreasyon en meyer lavenir.

Nou partisipasyon dan Zwe CJSOI, I osi  konkretiz nou dezir pour fer rezyon Losean Endyen en rezyon pli solider.  I permet lazenes  losean Endyen nou rezyon pli byen konn kanmarad, estim kanmarad, e devlop fraternite ek solidarite. An dot mo, Pep losean Endyen I koste ! Mon oule osi sezi sa lokazyon pour  eksprim mon lapresyasyon pour sa travay ki Komisyon Lazenes ek Spor l’Osean Endyen  ki anba prezidans Minis Vincent Meriton pe fer.

Nivo zwe CJSOI, parey nou ti kapab temwanyen letan sa levennman ti ganny organize Sesel an 2008, in bokou evolye.  In vin en sours lenspirasyon pou nou bann sportif adolesan dan lenstitisyon skoler.  Pour bokou zelev ek etidyan, zwe CJSOI i reprezant sa premye pa dan lemonn spor konpetitif enternasyonal.

I en lokazyon kot nou fitir sanpyon i ganny sans konpar zot abilite avek zot koleg dan menm kategori laz.  An menm tan, sa latmosfer konpetisyon i en leksperyans anrisisan, ki ede pou devlop karakter ek bann valer pozitiv ki pou donn definisyon zot personalite.

Lanfaz ki Gouvernman ek mouvman sportif sirtou a-traver NSC ek lenstitisyon skoler,i mete lo devlopman spor pour lazenes, i ganny motive par en realizasyon ki reisit dan spor o nivo pa ariv par azar, me a-traver en bon lankadreman depi byen boner.  Nou pou kontinnyen met an plas sa kad neseser ki a donn sa sipor ek lankourazman pour lekol ek etidyan kontinyen devlop zot kapasite sportiv e viz ver plis lekselans.

E la mon oule partaz mon panse avek zot, bann zen, loportinite ek  fasilite i kapab annan an abondans, me se zot ki bezwen annan sa dezir, sa pasyon ek sa konviksyon pour zot kapab reisi.  Tou i konmans dan nou men.m

Domenn sosyo-kiltirel i osi ganny ekspoze e apresye dan Zwe CJSOI.. Sa melanz kapasite sportif ek talan kiltirel ki lazenes i ganny ofer, i en pwen for CJSOI. I fer ki sa lorganizasyon pe reponn bokou latant e lekspektasyon nou lazenes. I devret kontinyen dan sa direksyon. 

Isi Sesel, kot devlopman imen i ganny met o sant devlopman, Gouvernman in touzour e pou kontinyen kre plis loportinite pour nou lazenes, lafyerte ek lavenir nou nasyon.

Kapital ek resours ki nou’n envestir dan sa sekter nou popilasyon pe anmenn rezilta pozitif dan plizyer domenn: ledikasyon, lendistri, teknolozi lenformasyon, aktivite ekonomik e byensir dan domenn lar, kiltir ek spor.  Lakonplisman nou bann zenn atlet lo lasenn enternasyonal dan sa bann dernyen mwan i donn nou rezon pour nou fyer e lespwar ki nou performans dan zwe CJSOI semenn prosenn pou enn ki pou a la oter.

Ozordi, mon fyer pou partaz sa moman avek zot. I en gran plezir pou felisit nou bann zenn atlet, ankadrer ek ofisyel ki pe al reprezant Sesel.  Mon oule asir zot ki Gouvernman pou kontinyen donn son sipor nou zenn pou ed zot realiz zot potansyel, e permet zot anmenn zot kontribisyon dan sa prosesis kreasyon plis byennet ek prosperite pou Sesel.

Mon swete ki zot tou zot pas en moman agreab La Reunion, e ki sa lekspersyans i a ede pour agrandir zot apresyasyon Losean Endyen e valer ki son lazenes pe aspire dan nou rezyon.

I en lokazyon pou zot apresye nou lapartans a sa kominote pep bann zil sid was Losean Endyen.  Parey Patrick Victor i sante , Koste pep Losean Endyen!
Mon swet zot bokou sikse dan zot partisipasyon.  Vinn sa legzanp pour lazenes losean Endyen e fer Sesel fyer! 

Ale Lazenes Seselwa!
Ale Sesel!

» View all