News

Mesaz par Prezidan Wavel Ramkalawan pour lannen 2022

31 December 2021 | State House

Ser ek Frer Seselwa e tou viziter,

Deza 2021 i ale e nou rantre dan 2022. 365 zour in pas vreman vit e bokou nou petet pe swete ki nou tin kapab fer bokou plis pour nou fanmiy, nou kominote e nou prop lekor. Sa dan limenm i montre nou ki a tou moman fodre nou konsyan nou abilite, lobzektiv e fer bann plan apropriye akoz letan pa esper personn. Fodre zanmen nou regard lavi koman en zwe lasans, me plito enn ki reisit i akonpanny bon planifikasyon ek determinasyon.

Se sa ki donn nou kouraz apropriye afen ki nou konn nou bi, annan en target e rod mwayen pou akonplir zot. Esper lasans tonm dan potis, konmdir granmoun, pa devret zanmen vin filozofi lavi pour nou Seselwa.

Letan mon regard sa lannen ki pe ale, mon oule premyerman remersye Bondye pour lafason ki in protez nou. Malgre bann defi ek soufrans, noun reisi protez nou fanmiy, reste dan en lanplwa oubyen ganny anploye, kin permet nou met manze lo latab nou fanmiy.

Nou lasante in permet nou leve, debourye e nou pei Sesel pann ganny frape avek okenn gran kalamite.

Byensir, noun pas dan moman difisil ek latristes. La mon mazin dabor bann fanmiy kin dir orevwar en byeneme, oubyen plis ki enn atraver Kovid oubyen lezot maladi ek sirkonstans, dimoun kin dekouver en maladi grav, fanmiy kin kase e zanfan kin ganny afekte, labi seksyel lo nou bann zanfan, dimoun ki’n perdi lanplwa e bokou lezot sirkonstans kot endividi pann resevwar sa ki zot ti pe ekspekte.

Ankor enn fwa, koman en nasyon ki krwar dan en Bondye toupwisan, noun tourn ver li pour nou ganny konsolasyon ek lafors pou kontinyen debout, malgre soufrans lavi.

Okomansman sa lannen ki etale devan nou, pa tou keksoz ki nou konnen. Me i annan bokou ki nou, sakenn antre nou koman bann endividi nou kapab pouse pou fer arive. Serten eleman annou kit dan lanmen Bondye, me sa ki nou kapab fer, annou demann li kouraz, lafors ek determinasyon pour nou akonplir zot.

Annou met nou plan devan li e les li triye pour nou afen ki nou ava servi nou lafors pou akonpli zis sa ki byen e sa ki bon pour nou prosen e pour nou menm. Se avek sa lespri ki mon envit lepep Seselwa pou apros lannen 2022.

Premyerman mon anvi envit sak zanfan Sesel pou travay dir pou amelyor son lekor. Mazinnen ki tou i

komans avek ou koman en endividi. I komans avek nou zanfan. Konn priorite zot laz e pran ou letid koman priorite nimero 1. Ou dan lekol, alor ou priorite se pou devlop en bon savwar viv, savedir en bon konportman vizavi ou paran, ou ansennyan ek tou dimoun otour ou. Sa kin oubliye koman

dir bonzour, mersi ek silvouple, aprann li ankor e sa i ava anmenn ou lo ou dezyenm letap pou konsantre dan ou letid.

Parey pour tou atlet ek lezot zenn, donn tou sa ki ou annan, al pli lwen, e ou pou fer ou lekor, ou fanmiy, ou zanmi e nou pei fyer. Se sa lespri Kreol Seselwa.

Travayer, 2022 i en lannen serye. Ou landrwa travay i ekspekte sa ki meyer avek ou.Si sak travayer ti pran son rol o-serye, fristrasyon ti pou ganny eliminen e nou ti pou bouz devan bokou pli vit

e nou pep ti pou ere. Mon ekspekte tou travayer dan gouvernman pou vin bann vre serviter sa pep,

e sa i komans avek mwan menm, bann minis, MNAs, Ziz, CEOs, Sekreter Prensipal, lezot dan pozisyon dirizan e tou travayer.

Dan sekter prive, mon ekspekte parey. Mazin delivre meyer servis pou pri pli rezonnab olye met pli gro profi koman zot lobzektiv prensipal. Si sekter piblik avek sekter prive i kapab devlop en relasyon ekselan pandan 2022, napa personn ki pou kapab bar pti Sesel.

Dezyenmman, mon oule envit tou Seselwa pou vin pli konsyan lo kwa ki pe arive otour li, e pou rode kwa ki mwan, ou, koman en endividi, mon kapab fer pou amelyor mon kominote. Pour en minit, mazin ou fanmiy, ou kominote ek ou pei. Eski ou pa war omwen 3 keksoz ki tya bon amelyore, e ki si ou reisi fer sa ou zanfan ti pou pli ere, ou kominote ti pou dan plis sekirite e ou pei ti pou meyer? Ki sisa sa bann keksoz ki fer ou malere? Ki fer ou pa anvi retourn dan lakour apre travay? Oubyen ki fer ou ankoler e anvi detri tou, ziska ou prop lavi?

Frer ek ser, parfwa se bann pti keksoz ki fasil pou sanze, me ki malerezman swa nou mank sa kouraz pou fer li, oubyen akoz nou senpleman negativ ki anpes nou fer li. Fodre nou sanz sa latitid e mazinnen ki sakenn antre nou, nou annan sa posibilite ek lafors pou anmenn sa sanzman kot mon pe viv.

Petet o-komansman ou pou ganny regarde dan en serten fason, me parey tou keksoz ki bon e byen, dousman i ganny aksepte e son lefe i vin kontazye e tou dimoun i realiz son lenportans e pran swen avek kanmarad. Sa lankourazman i anmenn transformasyon dan tou direksyon.

 Letan nou dekouver nou lekor, amelyor nou sitiasyon, donn plis anver vre progre, sakenn ant nou pou dekouver ki se imen ki pou determinen ki mannyer 2022 pou ete. Alor, avek sa 2 eleman vreman enportan, se nou, sak Seselwa, ki pou kontribye dan elimin sa bann fleo ki ozordi pe touf nou kominote, detri nou zanfan ek nou mendev, anmenn imoralite e fer nou gaspiy sitan larzan ki tya kapab ganny servi pou donn en meyer sistenm ledikasyon, lasante, byennet sosyal, progranm sport e permet nou viv an bonn sante.

Trwazyenmman, eski nou pou kontinyen parey menm lannen ale, lannen vini ? Eski 2022 pou zis en kontiniasyon 2021 avek en Corgate Estate, Plaisance, Marie-Jeanne, La Passe, Kosovo, NE Point, Baie Lazare, Cap Ste Marie oubyen Chetty Flats kot nou bann zenn i viv lo lapoud ? Eski bato lapes pou kontinyen anmenn plis drog ki pwason? Eski bann ki travay lo erport pou kontinyen fer pase pwazon pour nou zenn e kasyet larzan dan avyon?

Eski bann trafiker ki enport sa bann pwazon zot pa realize ki konstri Sesel i osi zot responsabilite? Mon envit zot pou sanz fason fer, sorti lo sa laveni destriksyon ki zot lo la e pe antrenn nou sosyete. Kan eski zot pou  revin bann sitwayen serye? Sa ki mon pe rode I osi senp ki sa. E mon demann bann kominote pou reklanm zot trankilite ek zot serenite.

Moman ankor enn fwa in arive kot nou pa devret demande ‘Kwa ki gouvernman pe fer pour mon, me kwa ki mwan mon devret e kapab fer pour mon pei Sesel?’ Si nou tonm dakor lo sa 3 prensip, mon onnetman e senserman krwar ki 2022 pou anmenn nou ver pli gran prosperite koman en pep, me pli enportan, non selman nou ava pe reklanm nou drwa sitwayen, me nou ava mars koman en fanmiy, en kominote ek en pei avek pli gran lafyerte akoz nou pou konnen ki sak et imen lo nou zil i annan en gran valer.

Frer, Ser Seselwa, ozordi annou redonn nou pei son lafyerte atraver sa ki nou pe fer e avek nou laspirasyon pou en meyer demen. I enportan pour nou atas nou avek bann bon valer tel ki lonekte, senserite, lanmour, travay dir ek linite a tou moman.

Ozordi letan nou pe rantre dan en nouvo lannen, silvouple annou rezet legoism, kriminalite, destriksyon

mon prosen, lipokrizi ek tou vis ki detri olye konstri. Annou kontinyen protez nou lekor dan tou fason, spesyalman kont Kovid ki pe kontinyen ravaz nou pei ek nou zil. Sesel in donn tou Seselwa en kado gratwit ki apel vaksen. Pran li e sov lavi. Desann e protez ou avek sa don ki Bondye limenm in fer kado limanite. Sesel i sanse akoz Bondye in beni nou, alor servi sa benediksyon byen.

Frer ek Ser, mon apros lannen 2022 ranpli avek lantouzyasm ek lespwar ki i pou en bon lannen pour nou tou. Mon napa okenn dout ki lafors sak Seselwa pou permet sa gran transformasyon ki nou bezwen. Nou pei pou vreman vin sa later prosperite ek lazwa pour sak zanfan Seselwa.

Avek lazwa dan mon leker, linite nou pep dan mon lespri, kouraz dan mon et antye ek determinasyon koman mon konpa, mon envit ou pou akonpanny mwan ver kreasyon nou Sesel, pou fer monte nou paviyon e dir byen for ‘sa i mon Sesel sa!’

Linda, lafanmiy ek tou minis i zwenn mwan pou swet ou ek ou byeneme en bon ane 2022. Mon lapriyer profon, se ki nou Bondye vivan e toupwisan i ava beni nou demen, parey in protez nou dan le pase.

Senyer, vers ou benediksyon lo nou pei Sesel e beni tou son zanfan.

 

Bon ane 2022!

» View all