Messages

Mesaz Lazournen Konstitisyon 2023 par Prezidan Larepiblik, Msye Wavel Ramkalawan

18 June 2023 | State House

Dan premye fraz nou Konstitisyon lepep Seselwa i ekprim son rekonensans anver Bondye Toupwisan pour sa loner ki in donn nou pou viv dan enn bann pli zoli pei dan lemonn.

Ozordi kan nou selebre 30an nou Konstitisyon, nou ankor enn fwa remersye Bondye pour tou son benediksyon e nou remet nou pep ek nou pei anba son proteksyon ek gidans.

Sa selebrasyon I devret pous nou pou reflesir lo sa semen long, difisil e ranpli avek defi ki noun traverse pou nou ariv kot nou ete ozordi. Pour nou kapab kontinyen ranforsi sa larout demokratik I tre enportan ki nou kontinyen pouse pou ranforsi latransparans, rann kont e bon governans toulezour dan nou pei. Anplis ki sa, I lobligasyon sak sitwayen e lorganizasyon pou kontintinyen protez drwa imen sak endivi, lalit kont koripsyon e asire ki fon piblik I byen ganny servi. I osi nou devwar pou kontinyen vinn pli determinen kont tou fleo sosyal tel ki drog, lalkol, labi zanfan e tou kalite trafik illegal ki kapab detri fabrik nou sosyete e anpes nou akonpli bann lobligasyon ki nou ti donn nou lekor 30an pase atraver nou Konstitisyon.

Nou zoli pei Sesel in fer en long larout depi 1993 e nou pa devret aret persevere pour nou fer pli byen ankor e atenn bann pli gran lakonplisman pour sa zenerasyon ozordi e lezot alavenir. Dan sa 30an noun travay dir, noun persevere anfas ladversite e noun pran bann desizyon vreman brav. Noun respekte nou konstitisyon me noun osi pran linisyativ pour nou amelyor li kot ti neseser e kan nou ti bezwen fer li pour nou kontinyen dan sa lamars pour donn nou pep en meyer lavi e anbras bann demann modernite.

Nou Konstitsyon i non selman nou lalwa siprenm, me i en dokiman vivan ki adapte son lekor avek sanzman ek transformasyon nou sosyete Seselwa.

Ozordi nou kapab dir ki nou Konstitisyon inn montre son lafors, kan apre 43an Sesel in kapab fer en tranzisyon gouvernman dan lape san okenn vyolans. Tou bann diferan lenstitisyon in montre respe pour sa Konstitisyon anver ki zot ti fer serman pour proteze. Anba sa menm Konstitisyon, nou pou kontinyen bouz devan koman en nasyon fyer.

Ozordi tou dimoun i annnan son plas dan nou zoli pei. Tou dimoun i kapab develop son potansyel e atenn son rev si i determinen e si i travay dir. Sak  endividi i ganny son drwa respekte e tou dimoun i tonm anba lafors lalwa. Se sa ki mon pou kontinyen ankouraze pour ki Sesel i vreman vinn sa pei pour tou son zanfan. Mon viv dapre sa promes. 

Lo sa 30enm lanniverser nou Konstitisyon, mon renouvle sa langazman e mon lans en lapel ek tou Seselwa pou angaz zot pour respekte e protez nou Konstitisyon a tou moman.

Bonn Fet lazournen Konstititsyon

» View all