Messages

Mesaz Lannen 2023 par Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Wavel Ramkalawan

31 December 2022 |

Ser ek frer Seselwa,

Parey sanson I dir, ‘en lannen i ale e en lot i komanse.’ 2022 in fini vin en lannen dan listwar. Sakenn ant nou pou not serten dat avek lazwa, douler, sagrinasyon, en sans lakonplisman e osi sans manke. 2022 i en liv ki’n fini ganny ekri e 2023 i sa paz nef lo ki nou pe ganny ofer pou ekri en lot lannen nou listwar personnel, listwar nou pei e listwar lemonn.

Permet mwan premyerman pou servi sa pti mo sitan enportan, me ki parfwa i sorti avek difikilte dan labous imen – mersi.

Mon anvi premyerman e parlao tou remersye Bondye toupwisan pou protez nou nasyon e nou pei. Mon dir mersi zot tou kin pran nou pei aker e donn tou zot lenerzi pou fer li avans plis devan. Mon dir mersi sekter piblik kin deservi nou pep avek devosyon e sekter prive, kin kree larises pour nou nasyon ek pep kapab zouir. Mersi pour tou travayer Seselwa ek etranze ki’n permet nou pei kapab kontinny son lamars ver semen prosperite. Pour tou dimoun ki pe travay dir pou lev standar moralite, spirityel ek lafors mantal nou pep dan bann lorganizasyon volonter e kominoter, nasyon Seselwa i eksprim son rekonesans e donn zot tou lankourazman pou kontinyen.

En remersiman i osi al pour tou nou bann zenn kin fer byen dan zot letid e anmenn lafyerte pour zot lekor e osi pour zot paran ek zot ansennyan. Pour nou bann atlet ek sportiv ki’n fer nou paviyon mont pli o posib e met lazwa parmi nou pep, mon dir zot mersi.

Mersi i osi al pour nou bann retrete ki’n kontribye pou fer nou ariv kot nou ete ozordi, e ki kontinyen reflesir e ankouraz nou ki pli zenn lo sa semen lavi.

Mon panse spesyal a sa moman i al osi pour tou nou fanmiy kin pas dan maler e ki ankor pe mars avek larm separasyon dan zot lizye. Mon dir zot kouraz ek lafors dan sak pa ki zot pran. Nou pou mars an-solidarite avek zot e donn zot nou zepol pou apiy lo la dan zot moman difisil.

Frer ek ser, mon soue se ki nouvo lannen i ava anmenn nouvo lenerzi pozitiv, nouvo lenspirasyon e nouvo lafors pour nou avans pli devan ankor. Se nou, sak endividi ki pou ekri lo sak paz sa nouvo lannen depi le 1 Zanvye ziska le 31 Desanm. Mazorite keksoz pou dan nou lanmen, me pou osi annan sapit ki pou ganny ekri pour nou, andeor nou kontrol. Alor, mon demande ki tou sa ki anba nou kontrol, nou fer li pli byen posib. Pa mazin zis nou lekor, me sorti dan sa lespri egois e a tou moman, mazin lezot e fer sa pti keksoz ki ou devret fer.

Mon envit tou Seselwa e tou travayer pou reflesi lo sa pti keksoz an-plis ki mon kapab fer pou soulaz en frer, en ser, e fer sa konpatriot avans pli devan. Souvan se pa bann gran keksoz ki rann nou fristre, me plito bann pti keksoz. Sa etidyan ki mank li 1 pwen pou pas e sa dimoun ki mank en bis par 1 minit i fristre. Alor se bann pti keksoz ki nou bezwen fer pou amelyor nou lavi personnel e lavi nou pep.

Mon envit zot pou fer en rezolisyon ki nou ava atas lenportans pou fer bann pti keksoz. En long vwayaz i komans avek en pti lepa, konstriksyon en gro batiman i komans avek en premye blok, ekri i komans avek en pti let ‘A’ e konte i komans avek en pti sif ‘0’. Atas nou avek sa bann pti keksoz e nou ava akonpli bann gran transformasyon kot nou été.

Si nou fer bann pti zes, parey dir ‘bonzour’, nou kominote pou pli fraternel, en pti mersi i lev moral, en pti souriy i agrandi lanmitye, en pti led anver enn ki feb i anmenn soulazman, e en pti moman pou ekout en lot i kapab sov lavi. Mazin osi ki en pti keksoz negativ i kapab osi detri lavi, parey ki en baton zalimet i kapab met en gro dife, en pti lalang i kapab fer gro kankan.

Pour nou bann travayer dan gouvernman, mon envit zot pou reflesi lo sa bann pti keksoz ki an 2022 in fer dimoun fristre : sa pti kol ki ou pann fer, sa let ki ou pann reponn, sa papye ki oun gard dan ou tirwar, sa move ton ki oun reponn en kliyan avek, sa anvoy pour demen sa ki ou ti kapab fer ozordi, sa pti parol ki ou pann dir sa dimoun pou ed li. Annou sanz sa e annou fer nou pep sorti dan fristrasyon initil e konn lazwa lo zot figir.

Sa ki monn dir i aplik pour tou travayer ki ou dan sekter piblik ou prive byen sir. Rann en bon servis dan tou sa ki ou fer. E petet, akoz non, letan ou pe fer ou travay, met ou dan plas sa kliyan ki ou pe servi. Eski ou ti pou kontan avek sa ton ki ou, oun reponn li ? Eski ou ti pou kontan langaz sa let ki oun ekri ? Si ou pa ti pou kontan, pa fer en lot pa kontan. Servi lezot parey ou tya kontan ganny servi.

Mon napa okenn dout ki nou kapab fer sa pour nou pei. Ki sakenn ant nou an 2023, nou kapab fer pli byen e rann nou pep sa meyer servis e an fezan sa, fer nou pei mont pli o posib. Mon demande ki sakenn antre nou i reflesi profondeman lo sa 2 pti parol ki monn dir. Aret fer nou prosen viv dan lakoler ek fristrasyon. Akoz ki mon bezwen zet mon salte dan piblik e fer mon pei sal? Akoz ki mon bezwen zwe mon lanmizik for e afekte mon prosen? Akoz ki mon bezwen vann pwazon drog avek zanfan Seselwa? Akoz ki mon bezwen difisil e rann lezot ankoler? Silvouple, annan sanz sa bann move mantalite e viv vreman koman frer ek ser lo sa later beni Sesel.

Wi, parey Ton Joe i sante pour nou, Sesel I nou pei beni. Alor mon osi envit nou tou pou vin pli patriotik. Annou kontan nou pei plis ankor. Pran li koman nou manman, tout an-rekonesan ki letan nou ranforsi nou pei e met nou a son servis, li osi i pou donn nou en pli gran rannman. Plis nou fer nou pei monte, plis nou, Seselwa koman en nasyon nou pou monte. Ankouraz kanmarad, montre plis lanmour kominoter, obzerv lalwa e mars an-solidarite avek kanmarad. Pran maler en frer, en ser koman nou maler e sa i ava permet nou annan e viv dan plis lanmour. Pran swen ek ou prosen e li osi ya pran swen avek ou.

Mon ankor enn fwa dedye tou mon lafors dan lev nou zoli pei Sesel. Mon donn tou mon lenerzi pou travay pour tou zanfan Seselwa e pou fer nou avans pli lwen posib. Annou kontinyen fer sa larout ansanm pour lanmour nou zoli pei Sesel.

Les nou Bondye aroz nou zoli pei avek son benediksyon ek son lanmour. Nou en sel pep, en sel nasyon ki pe viv dan pli zoli pei lemonn.

Ki Bondye i beni ou avek ou fanmiy.

Bonn ane 2023. Mersi.

» View all