Messages

Mesaz Prezidan Larepiblik Sesel, msye Wavel Ramkalawan alokasyon lafet Nasyonal

29 June 2022 | State House

Ser ek Frer Seselwa,

I avek en lazwa imans ki mon swet tou Seselwa isi Sesel e atraver lemonn en bonn fet nasyonnal ozordi, zour nou lanniverser Lendepandans.Sesel i nou pei e nou fyer koman zilwa Kreol pou selebre sa lazournen ki anmenn nou ansanm koman en pep, koman en nasyon ki pe kontinyen konstri nou patri pour ki tou zenerasyon Seselwa i ava kapab lev nou paviyon pli o posib e les nou lim nasyonnal fer nou sant a ot vwa ‘Koste Seselwa.’

Nou linite koman en pep i lakle nou sikse ek nou progre. Se letan tou Seselwa i mars dan menm direksyon prosperite, travay dir ek lape ki nou ki la ozordi, nou pou asire ki tou kous nou sosyete nenprot ki laz, ki pran sa bann zil beni koman ‘dan lakour’, pou kapab kontinyen viv dan lafyerte koman Seselwa.

Annou pa divage lo sa semen, akoz malgre ki ozordi nou pe konn bokou pozitivite ek lakonplisman, san sa lespri linite, nou pou glise.

Alor ozordi mon kontinyen fer en lapel ki tou dimoun i kontinyen atrap lanmen kanmard. Annou donn sipor pou ed nou frer ek nou ser pou monte e akonpli son rev. Annou pa ezite pou travers semen e ofer nou kouraz sa ki pli feb ki nou. Ansanm, touzour met motivasyon ek solidarite koman bann pilye for dan konstriksyon nou later Sesel.

Les nou ganny dirize par bann prensip nob tel ki respe, lape, tolerans e par lao tou lanmour. Avek en tel konpa, sakenn parmi nou pou kontribye e fer sir, ki sa ‘nou Sesel’ i ariv dan por nou destinasyon kot nou tou, san eksepsyon i ava benefisye e konn prosperite koman en fyer Seselwa. Mazin byen ki si nou anvi ariv lwen fodre ki nou vwayaz ansanm.

Ser ek frer Seselwa, se dan lespri linite ki nou pou kapab bouz devan. Napa en lot fason. Pa zanmen met lanfaz lo nou diferans, akoz zot pou fer nou drive e perdi direksyon. Solidarite i vedir ki nou pa mazin zis nou lekor, me koman Seselwa, nou adopte prensip ki konsern e traka mon ser ek mon frer i egalman mon konsern. Ki letan mon vwazen i tonbe, se en bout dan  mwan ki osi tonbe e ki sikse en Seselwa i mon sikse e rezon pou selebre. Son meday lor i osi pour mwan. 

Avek en tel fondasyon granitik ki solid, nou Sesel pou vreman vin pei nou lafyerte e en later beni kot zenerasyon apre zenerasyon sa bann ros ek bann ban disab i ava reste berso en pep fyer e beni. Seselwa, lavenir i pour nou. Annou sezi tou loportinite ozordi avek 2 lanmen.

Mon premye pou konsyan ki bokou laroul, kree par bann tanpet enternasyonnal pe tap nou pirog e anmenn lafreyer ek konsern dan bokou lenstans. Nou tipti, me bann dezas mondyal i ariv ziska nou. Se sa ki fer mwan lans en lapel pour ki tou Seselwa i swiv byen pros tou sa ki pe arive otour li. Annou pa zis get film, me ekout byen nouvel lokal e etranze afen ki nou ava tou-l-tan lo alert. Sa i ava permet nou kapab pran bann bon desizyon e byen organiz nou lavi. Noun kapab, atraver bon planifikasyon stratezik sov nou pei e ozordi nou lekonomi pe refer e si nou kontinyen navig dan sa menm direksyon, nou ava kapab fer fas avek tanpet aktyel e ranport laviktwar pour nou pep. 

Ser ek frer Seselwa, tou lendikasyon mondyal i predir plis move tan, avan ki keksoz I ava klersi. Pri komodite atraver lemonn pe kontinyen ogmante. Lemonn pe fer fas avek en kriz alimanter e en kriz lenerzi. Mon lapel se ki dan sa moman difisil e enserten, ki sakenn ant nou i regard byen ki mannyer nou depans sak sou ki tonm dan nou lanmen.

Malgre i nou lafet nasyonnal, i pa moman pour nou zis diverti kontan e viv konmsi napa en demen. O-kontrer, zenn koman vye, annou vreman organiz nou dan lakour e dan nou landrwa travay. Dan adversite, annou vin pli for, pli solid e pli matir. I sa fason ki pou permet nou pas atraver sa bann siklonn e sorti sen e sof.

Ozordi i moman pour nou remet lanfaz lo nou kalite koman Seselwa pou met travay dir koman  sa prensip ki diriz nou. Monn dir sa a plizyer repriz e mon santi ki i annan plis ankor ki nou kapab fer.

Mon fyer letan mon war zenn Seselwa pe pran linisyativ, konsantre dan zot letid ek travay, met tou zefor posib e reisir. Mon kontan war zefor ek devosyon ki fer ki en servis i ganny donnen avek en sourir e sa ki donnen e sa ki resevwar i kit kanmarad avek lazwa lo figir. Se sa lespri ki personelman mon tya kontan trouv plis dan nou pei.

Eski mon ava pe demann tro bokou si mon dir avek tou Seselwa pou donn 100% dan tou sa ki nou fer ? Oubyen eski mon ava pe senpleman reafirm sa realite ki nou devret pe viv sak zour lo sa paradi ?  

Ser ek Frer, tou dimoun pa kontan viv dan fristrasyon. Nou pep i anvi bon servis. Mon lans en lot lapel pour ki i annan en pli gran sans disiplin dan nou pei.I malere pou dir ki tro bokou dimoun i pran en latitid lese-fer dan zot travay e sa pe met retar dan devlopman nou pei. Tou dimoun i bezwen donn 100%, parey monn dir avan. Nou bezwen delivre pour nou pep. Sa ki annan okenn responsabilite i devret delivre parey son kondisyon. Si nou tou nou ti fer sa, nou pep ek nou pei ti pou viv byen.

Eski mon ava pe demann tro bokou si mon demande ki sakenn i fer travay ki i devret fer Si mon demann sa ki netway semen pou gard semen prop? Sa ki pran desizyon pou pran meyer desizyon? Sa ki okip malad pou donn meyer servis? Sa ki en driver pou anmenn pasaze dan pli gran konfor ? Eski i tro bokou pou demande?

Monn koz lo disiplin ansanm ek travay dir akoz mon konvenki ki avek en lespri pli konsansye, personn pa pou bare sa Sesel, ki nou Sesel. Mon pa war akoz nou pei pa kapab vin en pei prop. Akoz ki nou pei pa kapab vin en pei kot nou sitwayen i montre plis respe pour nou viziter olye vol li? Akoz ki nou pa kapab annan en pep ki obeir lalwa e mars dan lord ek lape?  Akoz eski pep Seselwa pa kapab pran pli gran swen avek son lasante olye ekspekte lezot fer li pour nou? Akoz ki avan ki nou demande kwa ki mwan koman en endividi mon kapab fer, nou plito demande kwa ki gouvernman i kapab fer pour mwan?

Seselwa, annou debout lo nou lipye koman bann sitwayen fyer. Annou pa rod gran plan lezot, me plito okip pti se nou e pa-par-pa nou ava grandi e arive realiz nou rev pour nou, pour nou fanmiy e pour nou kominote. Annou gard an-tet ki en zwazo i fer son nik bren par bren, e ki konte i komans par nimero 1, si pa zero. Si mon pe dir sa se parski mon anvi war en pep Seselwa ki for, ki solid, ki disiplinen, ki konsansye e finalman en pep ki annan en zwa-de-viv ekstraordiner akoz a tou moman i konnen kote i debout e ki mannyer pou fer fas avek demen. En nasyon ek sitwayen parey i en lafyerte dan limenm. 

Debout fyer Seselwa.

Nou kapab fer li!

Mon felisit tou bann Seselwa ki pandan sa dernyen lannen in fer bann gran lakonplisman. In vreman en plezir pou resevwar sitan Seselwa dan State House pou felisit zot. Vreman zot in fer nou pei loner kan zot in fer monte nou paviyon pli o. Pli boner sa lannen noun pas lalwa pou etablir en sistenm rekonpans dimoun ki atraver zot aksyon ek devosyon zot in fer Sesel fyer.

I pou en loner pour mwan byento prezant avek bann resipyan premye Meday Loner e Meday Merit. Komite in deza fer zot travay e fer zot rekomandasyon. Dan en seremoni an Zilyet, nou pou rekonnet sa premye group dimoun. Lespri deryer en tel rekonpans se pou montre avek tou Seselwa ki Sesel i rekonnet son zanfan ki fer byen. Nou pa pou kit personn deryer. Mon profite pou ankouraz tou dimoun pou donn zot meyer dan sa ki zot fer, swa dan travay, dan spor, dan letid, dan talan, dan kouraz e lezot domenn.Letan zot fer sa, zot fer li pour Sesel.

Pozisyon Sesel lo lasenn enternasyonnal i kontinyen ganny rekonnet e nou kontribisyon i ganny apresye. Non Sesel i ganny pran o-serye e la mon anvi felisit tou bann dirizan Seselwa ki pe travay san ses pou fer sa arive. Byensir letan mon koz lo bann dirizan, mon osi enkli tou travayer dan bann diferan departman ki fer en travay konsansye.

Sa lannen noun ganny rekonnet koman pei Afriken kot i annan mwens koripsyon e nou premye kot laliberte lapres i konsernen. Nou roupi i lanmonnen Afriken ki pli for e nou lekonomi parmi bann ki’n pli byen fer. Nou kanpanny vaksinasyon kont Kovid 19 in enn kin pli efektiv lo nivo lemonn e osi Lafrik. Dan Expo 2020, noun resevwar lor, nou bann sportmen pe montre determinasyon pou anmenn sa meday olenpik. Nou moutya i form parti kiltir mondyal. Plizyer Seselwa in ganny rekonnet endividyelman lo nivo mondyal pour zot akonplisman. Avek en tel lespri, mon annan sa konviksyon ki nou pou war bokou plis ankor. Lespri Seselwa i en 

lespri ki for. Annou kontinyen propaz li parmi nou pep e les li fleri lo lasenn enternasyonnal. 

Ser ek frer Seselwa, nou lazournen nasyonnal i anmenn nou ansanm koman en pep. Ozordi se nou lafyerte ek nou linite ki pe dikte direksyon ki nou kontinyen pran koman en pei. Sesel in vin vreman pour tou son zanfan.

Mon envit tou Seselwa pour kontinyen met nou pei premye e pou protezbann valer ki nou zanset in enkilke dan nou. Kontinyen viv dan respe pour nou prosen – respekte son lafwa, son desandans, son diferans e son abilite. Se dan nou diversite ki nou vin sa vre nasyon larkansyel. 

Les nou Bondye beni nou zoli pei Sesel, tou Seselwa e tou viziter lo nou zil.

Bonn fet Nasyonnal.

» View all