Messages

Mesaz Prezidan alokazyon Lazournen Enternasyonal Ners le 12 Me

12 May 2022 | Health

Bokou parmi nou, nou viv le 12 Me sak lannen avek bokou imilite ek admirasyon. Imilite ek admirasyon akoz nou realize ki apard nou prop paran, sete en ners oubyen en saz-fanm devoue, ki ti donn nou sa swen ek lanmour.

Lo non pep Seselwa, mon profit lokazyon Lazourzen Enternasyonal Bann Ners le 12 Me e lokazyon Lazournen Enternasyonal Bann Saz-Fanm ki ti semenn pase, le 5 Me, pour mwan demontre respe nou pei, anver tou bann fanm ek zonm Seselwa kin dedye zot lavi dan sa de profesyon. Mon salye zot tou, mon rekonnet zot lenerzi, zot kouraz ek zot devosyon.

Tenm komemorasyon Lazournen Enternasyonal Ners sa lannen i demann nou pour « envestir dan profesyon ners e respe drwa ners pour garanti lasante mondyal».

Ki sa i vedir pour nou pei Sesel?

I vedir ki nou bezwen kontinyen elev profesyon ners e donn ners sa plas e sa valer ki I merite dan latet e dan leker nou sistenm lasante. Nou sistenm lasante pa kapab ekziste san ners. Deplizanpli nou bann ners i bezwen fonksyonn lo en pli o nivo profesyonalizm, gide par lasyans ek levidans, akoz nivo devlopman nou pep e nou sistenm lasante i ekziz sa. Gouvernman pou kontinye envesti dan formasyon bann ners e envestir dan kreasyon sa lanvironnman apropriye pour fer zot profesyon fleri plis ankor. Konstriksyon nouvo Lenstitisyon Pour Letid Lasante ek Sosyal ki pe fer ansemoman i zis en komansman, i zis bouton sa lenvestisman ki pei i anvizaze fer.

Dan leker tou ners, swa zonm oubyen fanm, swa zenn oubyen matir, swa bann ki obor lili pasyan e swa bann ki pe fer louvraz administrasyon oubyen resers, konpasyon i bezwen koule parey en larivyer. En pasyan malad I bezwen swen

personalize ki get sa et-imen malad dan tou son dimansyon. Sa 7 K, savedir Konpasyon, Kominikasyon, Konprenezon, Konpetans, Kouraz, Komitman ek Kontinite dan swen, I elev nivo profesyon ners e I fer monte moral pasyan ek son fanmir. Mon konnen ki tou ners I konn sa e mon konnen ki mazorite i pratik sa tou lezour e ki minister lasante pe fer tou son posib pou fer sa bann bon valer ek bon labitid renye atraver sistenm lasante antye.

Anmezir ki gouvernman i kontinye envestir dan profesyon ners ek dan drwa bann ners pour nou kapab garanti en bon lasante nasyonal, mon osi anvi envit bann ners pour met pasyan premye toultan ki zot pe donn swen. Pasyan zot osi, annan zot en meyer regar pour sa bann ners ki pe donn zot swen, kor e am.

Annou travay touzour annsanm, lanmen dan lanmen, pour envestir tou nou leker, nou lespri ek nou kouraz pour en meyer lasante nasyonal.

Bonn fet tou bann ners solid e devoue ! Mon pou touzour reste dan zot kote !

» View all