Messages

Mesaz Prezidan Larepiblik alokazyon Lazournen Mondyal Lasante e osi Lasemenn Mondyal Lafors Travayer Lasante

06 April 2022 | Health

Ser ek Frer

Annou kontinyen travay ansanm pour nou amelyor lasante nou nasyon.

Plizyer zenerasyon travayer lasante isi Sesel in dedye komemorasyon lazournen Mondyal Lasante le 7 Avril sak lannen pour selebre sa travay souvan fwa san mersi e san benefis personnel, ki bann travayer lasante i fer dan nou pei.

Semenn le 4 ziska le 8 Avril sa lannen i osi Semenn Mondyal Pour Lafors Travay Lasante ki pe ganny komemore anba tenm: Annou Redinamiz Lafors Travayer Lasante.

Sa lannen, e osi sa de lannen ki fek pase, travay lasante in pran en nouvo lenportans - pa zis bann moman difisil pour adres lensertitid COVID-19, me osi akoz sa nesesite pour anmenn sa transformasyon fondamantal ki Gouvernman i anvi vwar arive dan lafason ki nou pei i adres lasante e byennet nou pep.

Pandan ki Gouvernman pe travay ekstrememan dir pour amelyor plizyer lenfrasktriktir lasante ki, mon bezwen dir, t’in ganny neglize - parey kontriksyon en nouvo lopital pour La Digue, en nouvo Lenstiti Nasyonal pour Letid Lasante ek Sosyal e osi pour adres lezot defayans dan lanvironnman travay ek letid travayer lasante, sa i zis en pti parti sa listwar sanzman ki nou pe ekri. Me i pa sa zansman total ki nou anvi trouve.

Sa ki nou anvi trouve se ki nou lapros stratezik anver prezervasyon lasante nou pep i sanze konpletman. Tou bann polisi ek aksyon gouvernman i bezwen, dezorme, pran an kont zot lenplikasyon lo lasante nou pep.

An partikilye, nou bezwen fer plis atansyon lo sa ki nou met a dispozisyon nou pep pou manze e pou bwar e ki kalite lanvironman nou kree pour nou pep pas zot letan lib. Nouritir ki pabon pour lasante, labi sibstans parey drog, lalkol ek nikotin dan sigaret e mank aktivite fizik, (savedir legzersis), parmi nou popilasyon, zot kontinyen fer travay lasante ekstrememan difisil. Lobesite, dyabet, kanser ek maladi kardyovaskiler in ariv lo bann nivo tro o, e zot pe menas nou lekonomi, nou fitir ek nou legzistans.

Gouvernman i bezwen donn en koudmen travayer lasante e adres sa bann size. Mon gouvernman i fer en langazman ozordi pour nou fer sa e pour egzize ki nou vwar rezilta sa langazman. Gouvernman i bezwen dirize e kre lanvironman konvenab pour nou tou pli byen pran nou responsabilite pour nou prop lasante. Napa plas pour inaksyon lo sa bann size.

Tou sitwayen i bezwen li osi, vin en travayer lasante, pour son prop lekor, pour son fanmir e pour son kominote. Sakenn de nou, nou bezwen kontribye dan sa latas difisil pour promouvwar, prevnir ek retablir nou lasante, lasante nou fanmir ek nou kominote.

Ozordi mon dir avek tou nou sitwayen. Nou lasante pa depann lo sa swen ki nou gannyen tanzantan avek en travayer lasante ler nou malad. Nou lasante i depann lo nou stil lavi, lo ki mannyer nou anmenn nou lavi toulezour. Si nou pas en lavi antye pe detri nou lasante atraver nou aksyon ek nou omisyon, nou pa kapab ekspekte ki travayer lasante pour annan en latizann mazik pour fer nou byen deswit, ler nou tonm malad. Annou reflesir lo la pour en moman.

Mon napa ase mo pour remersye tou bann travayer lasante pour sa travay ekstraordiner ki zot fer toulezour e ki zot in fer, sanses, e pe kontinyen fer pandan sa moman difisil avek COVID. Mon konnen ki zot fer li avek zot leker e non pa pour sa larzan ki zot gannyen. Alors mon demann zot tou pou nou kontinyen travay ansanm pour nou amelyor lasante nou nasyon. Parey zot tenm nasyonal sa lannen i dir, annou “Pran ka ek Kanmarad”.

Bon kouraz zot tou e bonn fet Travayer Lasante e Lazournen Mondyal Lasante e osi Lasemenn Mondyal Lafors Travayer Lasante.

» View all