Messages

Diskour Prezidansyel a Lokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape

20 September 2021 | State House

Pep Seselwa, bonswar.

Ozordi a lokazyon lazournen enternasyonal pour lape, annou koman en pep ini, reflesir lo ki mannyer nou kapab kontinyen ‘senm lape ansanm’ pour en meyer demen, me osi pour en ozordi byen solid.

Dan sa moman refleskyon o-milye sa pandemik nou mazinn bann dimoun kin kit nou atraver lanmor. Nou mazinn bann fanmiy kin perdi zot pros e ki dan latristes. Nou solider avek bann kin ganny afekte avek sa viris e nou dir Senyer mersi pour bann kin rekipere e kin kapab repran zot lavi.

Lo non pep Seselwa, mon anvi dir en mersi spesyal, tou bann travayer lasante e bann travayer servis esansyel kin’n war zot pe travay san repo; Nou rekonnet zot devouman, pasyans, kouraz ek determinasyon pou pran swen ek zot prop koleg, zot fanmiy ek nou frer ek ser imen. Nou solider avek zot e letan nou dir mersi, nou pe kontribye pou senm lape ek lanmour.

Nasyon Ini I toultan demann nou pou rezet vyolans, laen, rankinn, zalouzi e persekisyon. Sa bann panse e aksyon negativ pa anmenn lape parmi nou. Ozordi, annou plito asize, e koman bann endividi regard nou leker e egzaminn lafason ki nou pe viv avek lezot dan nou fanmiy, kominote e sosyete. Pour nou kapab propoz lape avek lanmour, fodre ki nou menm, nou annan lape avek lanmour dan nou leker! Annou rezet diskisyon, konfrontasyon e move panse, me annou koste ansanm pour nou travay koman en sel nasyon, en sel pep, ini pou byennet Sesel, nou zoli pti pei beni.

Seselwa, ozordi en zour pour nou vin ansanm pou geri nou pei e batir sa meyer Sesel - En Sesel kot lape, lanmour, linite, solidarite e larmoni I ava renye parmi nou. Ozordi mon priye ki avek benediksyon Leternel ki Sesel ek lemonn ya rekipere kont sa pandemik, ki nou lekonomi ya kontinnyen fleri pour benefis nou zanfan e ki nou teritwar ava reste sen e sof pour nou kontinnyen akeir bann etranze ki vinn vizit nou.

Mon swete ki zot pas en bon lazournen enternasyonal pour lape. Ki Bondye i kontinnyen beni nou e gid nou pei ver en lavenir prometan.

» View all