Messages

Mesaz par Prezidan Wavel Ramkalawan pour lannen 2021

01 January 2021 | State House

Mon frer ek ser Seselwa,

Bokou keksoz in arive dan nou pei an 2020. 2 levennman mazer ti laniverser ofisyel 250enm premye letablisman dan Sesel e sa ti swiv par premye tranzisyon an-pe gouvernman depi Lendepandans. Dan bokou sans, tou lede ti koman bann nouvo komansman pour nou pei.

Nesans nou pei koman en nasyon e en tes pou reasir nou ek lemonn ki nou vreman en nasyon matir, enn ki’n pran son plas koman en manm konplet dan kominote enternasyonnal. Malerezman tou lede lokazyon pa ti kapab ganny selebre avek lanpler apropriye akoz KOVID-19.

2020 in enn bann lannen pli difisil pour nou pti nasyon. Malerezman letan nou pe dir li orevwar, i napa bann tro bon sinny ki 2021 pou bokou pli meyer. Tazantan nou war bann sinny lespwar, me malerezmandezapwentman I noy zot. Larive bann touris sorti Izrael resaman ti donn nou lespwar, me parey nou konnen keksoz in pran en move tournir san ekspekte.

Nou pou kontinyen eksperyans bann tel sitiasyon, me sa ki enportan se pour nou vin vreman en nasyon determinen e for. Bann larepons i ganny trouve anndan nou koman en nasyon, e non pa andeor. Nou bezwen debout solid. Sa i komans avek mwan, avek ou. Letan nou dir oubyen fer krwar ki nou pa form parti larepons oubyen solisyon, sa pa pou ed nou pou rekonstri nou pei e donn nou zanfan ek fitir zenerasyon sa lavenir ki zot merite.

Frer ek ser, nou bezwen sanz nou fason fer. Nou bezwen konpran ki ozordi nou pa kapab kontinyen viv parey nou ti abitye. Gouvernman ek mwan pou debout lo ou kote pandan sa moman sakrifis, travay dir ek linovasyon. Nou bezwen vin ansanm koman en nasyon pou donn en koud men. Mon realize e aksepte ki monn ganny elekte dan en moman pli difisil ki en nenport dirizan ti ava kontan. Mon krwar ki i annan en rezon pour sa e mon pou fidel dan latas ki nasyon Seselwa in met lo mon zepol.

Pli gro problenm ki nou pe fer fas avek ozordi se ki mazorite Seselwa pe kontinyen viv zot lavi parey labitid. Dimoun pe bwar, fer festen, depans lo sa ki pa neseser e pa pe met lanfaz lo zot priyorite, me zot krwar ki gouvernman pou pran swen ek zot. Mon bezwen dir zot dan en fason fran e direk ki sa bann letan in fini. Lasistans sosyal pou pran en nouvo dimansyon. Avan ki en dimoun i tap laport biro sosyal, i bezwen fer sir ki in tap laport lanplwa. In annan tro bokou labi e pei pa kapab siport sa.

Bann zenn zonm ek fanm for ki krwar ki drog, mank responsabilite ek lasistans sosyal i fer en bon konbinezon pou bezwen sanz zot fason viv. Mon pa pou kapab zanmen aksepte ki mank responsabilite i en ranplasman pour travay dir. Dan mon diskour lo leta lanasyon, mon pou elabor plis lo sa bann size, me pour le moman, mon plas sa devan zot pour plis refleksyon.

I bezwen annan en nouvo latitid anver travay dan nou pei. Pandan sa mwan Desanm, bokou in lager pour en bonous. Mon ti ava kontan fer bann travayer ek bann ki’n pous zot pou fer strike ki se pa bonous ki zot ti devret pe lager pou gannyen, me plito garanti en lapey pour 2021.

Mon ti ava kontan konsey Seselwa ki krwar ki i kapab senpleman kite travay e vin kot biro sosyal pou reflesi ankor byen for. Nouvo realite i diferan. Mon konsey pour bann anplwayer i: Montre konprenezon, konpasyon, tret zot travayer byen koman bann imen e konn zot bezwen. Travayer, mon fer en lapel pour zot delivre sa ki zot ekspekte e mazinen ki sikse ou landrwa travay i osi ou lakonplisman. Mon ti ava kontan osi fer travayer mazinen ki en vizit kot klinik dan Lendi bomaten pou ganny en zour off i pa en kloz dan ou kontra lanplwa.

Mon pep, mon profite pou renouvle mon lapel pour bann ki travay dan servis piblik pou pran en latitid biznes dan zot fason delivre. I paret ki akoz mon ti dir ki personn pa pou perdi son travay ki serten in enterpret sa koman biznes parey labitid. Non, se pa sa. An 2021, travayer ki pa zwenn lekspektasyon pou ganny demande pou konsider en lot lanplwa e zot kontra pa pou ganny renouvle. Pandan sa 2 mwan, monn obzerv en kantite pou pli byen konpran e monn war bokou lenstans kot trenn lipye i kontinyen pe arive. Sa ki kapab ganny fer dan 10 minit i pran plizyer semenn. Sa kalite latitid pa pou kapab ganny tolere kan nou antre dan en nouvo lannen. Mon bezwen osi fer tou travayer dan gouvernman mazinnen ki i annan en sel gouvernman dan nou pei. An ka serten in oubliye, ti annan en sanzman gouvernman an Oktob 2020 e ki zot tou zot devret pe servi sa nouvo ladministrasyon e aret pran lord avek bann ansyen dirizan.

Avek sekter prive, mon fer menm lapel. Bann biznes i bezwen rekonpans zot travayer dan en fason apropriye. Mon salye bann ki pe fer li, e mon rekonnet ki i annan bokou. Mon felisit bann ki’n donn zot travayer en bonous ek promosyon. Mon ekspekte ki zot donn travayer Seselwa lantrennman apropriye, anploy bann ki annan kalifikasyon ek abilite, e parlao tou pou donn zot en lapey apropriye. Ankor enn fwa mon dir avek travayer pou servi tou loportinite ki zot gannyen. Les travay dir diriz zot. Pa rod tou leskiz pou absante dan travay e a tou moman mazinen ki zot bann mayon tre enportan dan lasenn travay. Mazinnen osi ki zot fanmiy i kont bokou lo zot pour en meyer lavi atraver sa ki zot anmenn dan lakour.

Mon fer en lapel avek tou sekter pou regard zot lendistri, travay lo bann vre posibilite e fer konnen bann lobstak afen ki nou kapab elimin zot e al ver pli gran kreasyon larises. Gouvernman i reste zot partener ki zot kapab kont lo la an-mezir ki nou bouz devan.

Wi, ekonomikman keksoz pou difisil e i pou annan bann desizyon dir ki pou bezwen ganny pran. Pou osi annan bann reform dan gouvernman, me pou osi annan bann kou direk lo popilasyon. Par egzanp, avek logmantasyon dan kou karbiran, PUC pou napa swa me fer en logmantasyon dan pri elektrisite byento. Sanzman dan gouvernman pou varye depi lo nivo ladministrasyon ziska polisi. Plizyer Bord, CEO ek PS pou sanze, tandi ki serten lorganizasyon gouvernman pou fermen akoz i annan tro bokou ki fer menm travay. Nou annan plis ki 100 Bord dan sa pei e serten i zwenn rarman, oubyen zwenn pandan ler travay, e bann ki travay dan gouvernman i resevwar peyman bord menm sa. Bann tel pratik pou bezwen arete.

Frer ek Ser, mon mesaz lannen i kapab paret en mini SONA. Zot annan rezon. Kan nou antre an 2021, mon senpleman anvi ki zot konsyan ki bann ekspektasyon lo nou koman en nasyon. Zoli parol i bon pour nou leker, me letan nou fer fas avek realite sa I pli bon akoz i fer nou vreman planifye sa sanzman ki nou anvi vwar.

Mon pa kapab termin sa mesaz san mansyonn labi drog ek lalkol dan nou pei ki o-ker mazorite nou problenm sosyal. Gouvernman ankor enn fwa i fer en lapel ek tou trafiker pou arete. Zot konnen ki konstaman mon fer en lapel pou aret detri lavi nou bann zenn. 2021 pou en lannen determinan dan eliminasyon drog dan nou pei. I pou en lager san pitye kan nou pe rod liber nou bann kominote e fer nou zenn vin lib ankor. Tou dimoun in ganny averti. Nou pou osi pran bann mezir pli serye pou met lalkol anba kontrol. I responsabilite tou dimoun pou zwe zot rol, me eski mon ti ava kapab fer en lapel avek ou koman en sitwayen responsab pou vin en partisipan aktiv?

Seselwa i en nasyon ki respekte Bondye. Nou viv par lafwa dan en Bondye Kreater ranpli avek lanmour, ki permet nou viv dan larmoni ek respe relizye. Nou alor annan sa konfyans ki dan lafwa, Bondye pou gid nou atraver sa bann moman difisil. Mon swet tou Seselwa lazwa, lape ek lanmour dan zot leker. Mon priye ki zot ganny nouvo lafors ek vizyon pou bouz nou pei devan. Parlao tou, mon priye ki sa bann kalite i ava anmenn linite, respe, rekonsiliasyon ek larmoni parmi nou pep. Mazinen ki Bondye pandan bon tan i osi menm Bondye pandan move tan e ki i pou akonpanny nou an 2021. Annou tou-l-tan met nou konfyans dan li.

Bondye lanmour, mon priye ki ou ava beni nou nasyon ek tou son zanfan. Mon priye ki nou ava tourn ver ou dan bon tan ek move tan. Parlao tou, mon priye ki ou lotorite I ava ganny rekonnet dan nou pei. Mon remet mon pep dan ou lanmen an-mezir ki mon abes mwan devan ou. Mersi pour 2020. Nou met 2021 dan ou lanmen e anba ou gidans.

Bon Ane

Bonne Année

Have a blessed New Year.

 

 

» View all