Messages

Mesaz par Prezidan Larepiblik, Wavel Ramkalawan pour lafet Nwel le 25 Desanm 2020

24 December 2020 | State House

Nwel I en moman partaz, en moman lespwar e en sezon lanmour. Kan bann fanmiy I rasanble ansanm pou remersye Bondye Papa pour tou son benediksyon, sa lespri partaze e pran swen pour lezot I ranpli nou leker e sa I anmenn gran lazwa pour nou tou.

Koman en nasyon, nou rekonesan pour larmoni ki nou kontinyen eksperyanse. Nou’n fek reaffirm avek lemonn ki nou en pep ki kontan lape atraver nou tranzisyon politik ki’n anmenn rekonsiliasyon. Lemonn in aplodi nou pour nou sans dirize ek nou legzanmp. Se sa lapros ek fason panse ki devret diriz nou koman en pep an-mezir ki nou aprofondi nou langazman dan batir bann kominote e konstri nou nasyon.

Sakenn I ganny apele pou pran swen son vwazen. Proprieter letab ti antann bezwen Zozef ek Mari e ofer zot en landrwa kot Garson Bondye ti pou ne. Mon priye ki sakenn antre nou I resevwar en leker ki ekoute pour ki nou kapab pran swen avek kanmarad an-mezir ki nou konstri bann kominote for ki prodwi bann bon sitwayen responsab depi zanfan. An dot mo, mon demande ki nou reste atantiv a bezwen tou dimoun, ki nou siport sa ki feb, vin en gid pour lazenes, vin serye dan nou responsabilite e a tou moman kiltiv en leker ranpli avek konpasyon.

Sa sezon Nwel in permet nou war en leksplozyon linisyativ lokal. Dan milye nou bann difikilte, bann dirizan kominoter in dekor zot distrikt dan en fason ki zanmen in deza arive. Nwel I vreman partou. Bann Bononm Nwel vye larou byen dekore, larb de Noel labour koko ek vye palet in aparet partou e in anmenn lazwa dan leker nou bann zanfan. Latmosfer Nwel in vin avek linovasyon ki’n kout zis devosyon tou bann zabitan distrikt. Se sa kado ki nou tou nou devret priye pou resewvwar avek pli gran kado ki limanite in deza resevwar – en pti baba Sover ki’n ne Betleenm.

Mon soue pour nou pei dan sa moman se en pli gran sans lapartenans, langazman, devosyon ek en bi kler pour nou zoli manman, Sesel. Annou devlop en leker pozitiv ki manifeste son lekor dan bann gran lakonplisman ki nou delivre tou lezour pour nou fanmiy, kominote e dan nou landrwa travay. Annou konstri linite, respe, e par lao tou, rekonesans ki nou tou nou zanfan menm Papa dan lesyel.

Mon swet bonn sante bann ki pa santi zot byen, lafors pour bann ki rezilyan, lentelizans a tou dimoun e lasazes a tou bann dirizan. Les Nwel renouvle bann don ki Bondye in donn nou e les nou ganny pouse ver bann pli o lakonplisman an mezir ki nou krwar plis dan nou menm e les sa ero anndan nou manifeste son lekor. Annou tourn ver sa enn ki donn nou sa ki meyer pou resevwar sa ki pli bon.

Linda, Samuel, Caleb ek Amos I zwenn mwan pou swet tou Seselwa, ki reste isi e a-letranze, tou viziter dan nou pei, en Nwel vreman beni.

Ki Bondye I beni ou ansanm ek nou Sesel.

 

» View all