Messages

Mesaz Lafet Travayer 2020 par Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Danny Faure

30 April 2020 | Employment

Lafet travayer i en zour enportan dan lavi en travayer. I en zour refleksyon lo lakonplisman nou drwa travay e i en zour selebrasyon avek nou bann koleg travay.

Sa lannen, nou pe komemor lafet travayer dan en fason diferan. Nou selebrasyon i osi diferan.  I en selebrasyon avek bokou refleksyon.  I dan en letan kot travayer dan Sesel e dan lemonn antye pe ganny profonnman afekte par viris corona.  Pandan sa moman, plis ki zanmen nou rapel ki nou nasyon e nou lekonomi in ganny batir lo lasyer nou travayer.   Ozordi mon dir en gran mersi sak travayer kin konpran vizyon pei, kin transpire, kin korpere, kin travay ansanm pou anmenn en rezilta kin fer nou fyer.  Apre travay dir, i annan prosperite.

Sa dernyen mwan isi Sesel, serten fason travay in sanze. Travayer dan servis esansyel e servis kritik in kontinyen travay pou deservi popilasyon, pandan letan ki pei pe fer fas avek COVID-19. Pour lezot travayer, zot landrwa travay in vin zot lakour e bann mwayen teknolozi in ganny servi pour travay. Travayer dan sekter tourizm e lezot aktivite relye avek sa sekter ki  ti en pilye nou lekonomi, in ganny severman afekte. Nou’n bezwen adapte avek sa nouvo sitiasyon. 

An mezir ki nou met nou pare pou fer fas avek sa nouvo relaite ki Covid 19 in met nou ladan, nou tou koman travayer nou bezwen readapte e pli enportan, nou bezwen reste touzour ini e solider.   Announ mazinen ki tou travay I annan valer, akoz tou travay I annan son plas dan devlopman pei.  Tou travay pou ed Sesel re-debout lo son lipye ekonomikman.   Alor tou travayer I merit valoriz travay ki zot fer e fer li avek devosyon e langazman.

Mon konnen kot noun sorti ansanm, mon konnen kote nou tin arrive ansanm e mon konnen ki nou kapab releve ansanm. 

Annou reste determinen, rezilyan e solider pour nou relev nou pei e relev nou lekonomi. 

Mon swet tou travayer en bonn fet.

 

» View all