Messages

Mesaz Prezidan Faure pour Lannen 2019

31 December 2018 | State House

Konpatriot,
Ser frer ek ser Seselwa,
Set avek en gran lazwa ek lakontantman ki mon swet sakenn de zot partou kot zot ete en bonn e erez ane 2019.
Lannen 2018 inn enn kin annan bokou defi. Me fas a sa bann defi, nou’n vwar en pep kin montre bokou rezilyans. Se sa nou lafors – nou rezilyans koman en pep.
Nou en pti pei me nou existe dan en vilaz global. Malgre ki lemonn pe pas atraver bokou tirbilans e lensertitid, nou’n reisi kontinyen fer progre ansanm.
Lannen 2019 I enn kot nou bezwen viz lo plis progre fas a en lemonn tirbilan. Se sel fason pou gard nou progre.
Lakle se ki sakenn de nou nou vinn bann sitwayen pli angaze. Koman etidyan, nou vinn pli angaze dan nou letid. Koman travayer, nou vinn pli angaze dan landrwa travay. Koman paran, nou vinn pli angaze dan fer grandir nou zanfan. Koman sitwayen, pli angaze dan devlopman nou pei. Ler nou reste angaze, nou bouz nou pei devan – e nou anpese ki progre I sap nou.
En nouvo lannen I mark komansman en nouvo sapit ki anmenn lespwar. I osi vedir en nouvo langazman; en nouvo langazman pou kontinyen fer en diferans pozitiv dan lavi nou prosen. I en moman pou devlop nouvo loportinite koman endividi, koman fanmiy, koman kominote, e koman en nasyon – me I enportan ki nou reste touzour angaze.
Nou Sesel ki pli gran ki nou tou, pe apel nou pou reste touzour angaze pou anmenn li pli devan. Ansanm, nou kapab fer li.
Mon remersye zot tou pour zot sipor e travay dir pandan lannen 2018. Inn montre nou ki ler nou ini, ler nou met lespri ansanm, nou kapab akonplir bokou.
I mon dezir senser ki nou pei e pep I kontinyen lo sa semen linite nasyonal, lape e stabilite. Kot nou viv koman frer ek ser, kot nou montre respe e tolerans, kot nou montre konpasyon e kot nou reste touzour solider.
Koman en nasyon, nou pou kontinyen nou zefor pour promouvwar lape, laliberte, e drwa tou pep pou viv dan dignite.
I fer mwan en gran plezir pou swet tou Seselwa, ankor enn fwa, en bonn e erez ane 2019.
Ki Bondye I kontinyen protez nou e beni nou zoli pei.

» View all