Messages

Mesaz Prezidan Michel pour Lannen 2011

31 December 2010 | State House

MESAZ PREZIDAN JAMES ALIX MICHEL
POUR LANNEN 2011

1 ZANVYE 2011
« VIKTWAR POUR SESEL »

Ser frer ek ser Seselwa,

En nouvo deseni i devan nou. Sa enn ki’n pase, in prezant nou - pa zis nou, me lemonn antye - avek bokou defi ek lobstak. Nou’n reisi sirmont zot. Avek kouraz, perseverans ek linite. E atraver nou resilyans fas a tou bann difikilte ki nou’n afronte ansanm, a traver nou determinasyon pour nou pa bes lebra, a traver lasiyer nou fron, a traver travay dir, a traver linite nasyonal ek zefor kolektif, nou’n arive poz en baz solid pou anmenn Sesel lo en nouvo letap devlopman.

 Se pour sa rezon ki nou komans sa nouvo deseni avek bokou lespwar ek optimizm. Nou annan konviksyon ki lannen 2011 pou anmenn ankor plis progre ek byennet pour nou, endividyelman, e pour nou nasyon an antye. 

Lepep Seselwa i en pep beni. En pep ki annan bokou lespwar dan lavenir. En pep ki viz lwen. Lwen, tre lwen ; akoz i annan en vizyon partaze : lavenir nou pei, e lavenir zenerasyon fitir. Set en pep ki annan talan ek abilite pour fer en vre diferans dan devlopman nou pti pei, sa bizou dan Losean Endyen, sa model larmoni ek linite dan diversite ki lemonn antye i anvye.

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou komans sa nouvo lannen avek lespwar ki 2011 pou en lannen ankor meyer ki lannen pase e bann lannen presedan. Mon pa oule dir ki i pou fasil. Wi, nou pou bezwen fer fas avek bann nouvo defi ek difikilte. Bokou ant zot i andeor nou kontrol. Fodre pa bliye ki nou viv dan en vilaz global. Fodre pa bliye ki nou lekonomi i enn ki ouver e vilnerab. Parey dikton i dir, ler enn sa bann gran pwisans i eternnyen, lemon antye I atrap en frwa! Nou napa kontrol lo fliktiasyon to deviz etranzer. Ler i annan en linondasyon oubyen en lasesres dan bann pei prodikter, leksportasyon komodite debaz i restrikte e zot pri i ogmante.  Me, mon donn zot lasirans ki mon Gouvernman pou kontinnyen fer leneseser ki sa bann prodwri debaz i reste aksesib otan ki posib.  Akoz nou en gouvernman ki responsab. Nou en gouvernman ki annan lentere lepep aker. Nou en gouvernman ki avek lepep Seselwa. En gouvernman ki soutenir sak fanmiy Seselwa. Me, nou osi en gouvernman ki egzize ki sak sitwayen i pran son responsabilite. E lo la, napa konpromi.

Zot ti elekte mwan koman zot prezidan lo baz mon vizyon pour fondasyon en nouvo Sesel. Depi ki zot in elekte mwan koman zot prezidan, nou’n partaz sa vizyon ansanm. Nou’n viv li ansanm. Nou’n rafin li, nou’n amelyor li kot i fodre. Me in reste labaz tou sa ki nou’n fer - e ki nou pe kontinnyen fer pou amelyor progre nou pti pei, e byennet sak fanmiy ek sak sitwyanen Seselwa. Dan sa vizyon, Sesel i avan tou. Sesel i nou patri. Sesel i nou berso. I nou manman. Dan sa vizyon, nou devoue tou nou talan, tou nou lanmour, tou nou kapabilite e tou nou zefor pour Sesel.

Ser frer ek ser Seselwa,

Sa vizyon ki nou partaze, sa vizyon ki enspir nou, sa vizyon ki motiv nou pou viv en lavi sen e konbat bann fleo dan nou sosyete (tel ki drog ek kriminalite), sa vizyon ki pous nou donn plis prodiktivite dan nou travay, sa vizyon ki fer nou viv an bon vwazinaz, i rezim dan sa tenm swivan: «VIKTWAR POUR SESEL», «WINNING FOR SEYCHELLES», «VAINCRE POUR LES SEYCHELLES».

Lavikwar, se rev tou dimoun. I vedir sirpas lalimit; i vedir en lalit ver lekselans. Lalit pour lekselans i en parti enportan dan tou sa ki nou fer dan nou lavi. I enplik en lanbelisman - en amelyorasyon konsyan e konstan -  dan tou sa ki nou fer. I vedir servi  nou konpetans, nou abilite ek nou talan dan meyer fason posib pour met nou pei devan, e avan tou, ler nou donn tou sa ki nou kapab pour Sesel. I vedir konbat bann move lenfliyans dan nou sosyete. Evit bann move konportman ek deriv ki met nou lavi an risk. Respe nou prosen. Respe nou valer moral ek spirityel. Donn plis rannman dan nou travay. Onor nou paran. Pran swen nou zanfan.  Beni e rann omaz nou patri.

Nenport kwa ki nou kapab fer, i kapab fer en gran diferans. I pa akoz nou en pti nasyon ki nou pa kabab atenn lekselans.  Nou’n eksele - e nou kontinnyen eksele - dan plizyer domenn : lanvironnman, lazistis sosyal, devlopman dirab, linite nasyonal, lenfrastriktir sosyal parey lozman, lasante ek ledikasyon e lezot ankor¦ Nou pe kontinnyelman anmenn laviktwar pour Sesel.

Pour nou ranport lawiktwar pour Sesel, nou bezwen aboli bann baryer anver sikse. Nou napa swa. Nou bezwen aksepte sanzman ek inovasyon dan sa monn globalize. Nou bezwen met devan nou bann bi konpetitif, e travay ansanm - dan en menm direksyon - koman en nasyon pour nou atenn zot. Nou bezwen dedye nou anver nou fanmiy e anver nou pei, san zanmen ki nou bliy nou leritaz, nou valer sosyal, moral ek spirityel. Sesel i devret reste touzour premye dan nou lespri ek dan nou leker. Nou bezwen touzour fer briye nou zetwal. Nou patriotizm ek lanmour pour nou pei se bann valer ki liye nou koman Seselwa. Pour nou kontinyelman anmenn viktwar pour Sesel, nou bezwen bers sa bann valer ki ed nou pour realiz nou vizyon ek nou bi dan lavi. Se zot nou far lespwar ek prosperite !

Laviktwar i fer parti nou kiltir e nou bezwen kontinnyen anrisir li akoz in ne dan nou. I a lasours loportinite pour nou pei e pour sak endividi dan nou sosyete. Laviktwar i vedir «ownership» e «empowerment».  Laviktwar i vedir ou pei, Sesel. Sesel i pour nou. Sesel i dan nou. I dan nou leker; i dan nou lam. E nou bezwen lite, konstaman, pou fer li vin en meyer pei, pou anmenn li pli o ki bann some ki’n nou’n deza reve. Nou bezwen lite pou anmenn touzour lawiktwar pour nou patri, e donn tou Seselwa loportinite pou sezi sikse.

Ser frer ek ser Seselwa,

Napa okenn dout : lannen 2011 pou en lannen laviktwar. I pou ganny marke par de tre gran levennman : eleksyon ek  Jeux des Iles de l’Ocean Indien. Ankor en fwa, nou pou ganny loportinite pour nou egszers nou drwa e nou devwar sivik ek nou responsabilite. Pep Seselwa pou fer son swa libreman. Sa se pou en swa desisif.  Ankor en legzersis dan lademokrasi. Annou fer li vin en laviktwar pour nou demokrasi! Kant a-mwa, mon’n pare. Mon’n touzour pare! E mon pou kontinnyen pare! Lepep i ava ziz mwan par mon aksyon.

Dezyenm levennman pou met a-leprev nou bann zenn atlet kont bann atlet lasourezyon. Nou’n envesti bokou dan zot. Mon konvenki - nou tou nou konvenki - ki avek zot travay dir, zot lespri-dekip, zot talan, zot patriotizm, e nou tou, ini dan en lespri linite nasyonal, e dan respe pour lezot, nou pou ganny laviktwar.

Ser frer ek ser Seselwa,

Dan tou sa ki nou fer dan sa nouvo lannen, annou fer li pour Sesel. Annou fer li pour laviktwar Sesel. Se pour sa rezon ki mon dedye lannen 2011 anba tenm «Viktwar Pour Sesel».

Mon fanmiy I zwenn ek mwan pou swet tou Seselwa, i konpri nou konpatriyot a-letranze, bann rezidan ek bann viziter isi, en bonn e erez ane. Ki Bonbye i kontinnyen beni nou zoli pti pei e kontinnyen gid nou ver laviktwar. Laviktwar pour Sesel !

Mersi.

 

 

» View all